BOOMEN, STOEL-REGT. TRAVAUX TE KOOPEN TE POPERINGHE, BOSCHTAILLIE TESTE DE FUMIER. I H M CONSTRUCTION m KSRK-RAgÉ VAX H. MCOLAIS, BIXVEN YPîlE BINNEN VOORME1EELE. a s s 5 b as s Arrondissement d'Ypres. DE POPERINGHE Par WESTVLETEREN OÛSÏÏLETEREN, GOUD- EN ZILVER-WERK, le Pôperinghe» OPENB4RE VERPACHTING van iikt Zal ingevolgc lict art. G7 van hel dccreet van don 50" Decemlicr 1809, en dcszelfs bcraedslaging in datcn 5" October 11, den Dynsdag50" December 1851, ten twce uren namiddag, in de sacristie derzelfde kerk, openbacrlyk verpachten, voor drie naercen volgende jaren, aenvang nemcnde net eersten January 1852, bet regt op de stoefen toi heden by eolcctc gedaen. De gadinghebbenden kunnen lezing nc- niendervoorwaerdendacrraedebelrekkclyk ten kantoorc van den Notaris LVtIHIX, in de Hondstraetal hiermet dczelfdc Verpachting gelast. Nota. Den pachter der stoelen zal ge- nielcn te rckenen van zync aenkomst en zoo lang zyncn pacbt zal deurcn, van ver- scheidcne voordeclen die mogen gerekent worden van 100 140 franken by jare, voorlkomende van het blazen van den orgeldragon van standaerden zoo in oid- gangen als uilvacrden, uitreikenen van flaniLeeuwen in de maendelyksche oingan- gen in de kerk, rondgaen met de maende lyksche busse tôt ondcrlioud der kerk, ronddragen in uitvaerden, enz., enz. Elk zegge het voor t. Kantoor van M" GBELF.1X, Notaris, te Poperiaghe. SCHOONE PATRIMOMELE ONROERENDE OPENBAER 1ngevolge de wet vas 12° jonius 1816. POPERINGHE (stad). 1* koop. Ecn schoox groot WOON- HL'IS en verdere afhangelykheden, mits- gaders de Erve en IIof, or medegaende, groot velgcns titel 5 aren 10 ccntiarcn, en volgens eadaslcr sectie r, n' 1,275 en 1,270, 4 aren 90 ccntiarcn, slaendc en gc- Icgen ter oostzyde van de Kleine-Murkt, te Pôperinghe, zynde 't gonne alwacr vrouw Rosalia-Sophia-Emeliaiia Vanden Berglie, wcduwe van d'Hcer Joseph us Billiou, on- langs overleden is heden onbewoond handslag inctdc geldtelling. Staet op 7,100 francs. Boomprys 55 francs. POPERINGHE (bagdebaerthoer.) 2" koop. Eenc partie ZAE1LAND, groot volgens titel 1 hectare 53 aren 15 ccntiarcn, eu volgens cadaster, sectie e, nr 225,1 hectare 18 aren 50 centiaren, pa- lende oostaen 'I Lappcrstraelje; gebruikt door D. Quaghebevr, met regt van pacht tôt bavo 1856, mits 162 francs s'jaers, bo- ven de lasten. Slael op 6,160 francs. POPERINGHE (schoudemonthoek). 5° koop. Eene partie ZAEILAND, groot volgens titel 80 aren 11 centiaren, en volgens cadaster, 75 aren 80 centiaren, bekend op't plan sectie j, nr 8" gebruikt door d'Hcer Pieter Vanden Bergliemet regt van pacbt lot bavo 1859, mits 116 fr. s'jaers, boven de lasten. Staet op 2,620 francs. Boomprys 188 francs. POPERINGHE (bipsboek). 4"koop. Ecne partie ZAEILAND,groot volgens titel en cadaster 55 aren, bekend op t plan sectie l, nr 296 gebruikt door Francis Bruneelmet regt van pacht tôt bavo 1858, inits 75 francs s'jaers, bo- ▼rn de lasten. Staet op 2,100 francs. OOSTVLETEREN (giuven-ackeisiioek). Eenc behuisde en beplante HOFSTEDE groot volgens litel 8 hectaren 85 aren 94 centiaren, en volgens cadaster 8 hectaren 54 aren 50 centiaren, bekend op't plan sectie a,n" 777, 625, 6-25, 626, 614,615, OI5b"' 610,617 618,619, 765, 722, 721, 738 volgens plakbrieven verdeeld in 8 koopen, palende namcntlyk aen de goederen van Vanden Berglie-Pacco Desiré-Charles De V|oo Wullemati-Bennibcl, Morlion-De Queker en Benedictus Boudewyn, aile te Oostvle- tercn, d'Hecr Mairur-Vergcclsoone, vrouw Sophie D'Hondt, wed° d'Hcer Louis Capron, beide le Ypcrcn, d'Hcer Joscphus Van Merris, te Pôperinghe, Le Bailly-De Tille— ghem, tq Brugge, en Pieter-Cornelius Goe- niarc, te Alvcringhem. Gebruikt door Engel-Josepli Bacs, met regt van pacht tôt bavo 1854, mits 645 fr. 65 ccatimen s'jaers, boven de lasten. Alasse 21,200 francs.' OOSTVLETEREN (plmdebroek). 15° koop. Eene partie ZAEILAND groot volgens titel 54 aren 8 centiaren, en volgens cadaster 51 aren 80 centiaren, be kend op 't plan sectie b, nr226; gebruikt door Pieter de Puydt, nu t regt van pacht tôt bavo 1860, mils 25 francs s'jaers, bo ven de lasten. Staet op 500 francs. WESTVLETEREN (leeiiWERKBOER) 14* koop. Eene partie ZAEILAND, groot volgens titel 22 aren 72 centiaren, en volgens cadaster 17 aren 80 centiaren, bekend op't plan sectie c, nr 157; ge bruikt door Jacobus-Benedictus Storme, met regt van pacht tôt bavo 1858, mits 15 francs 's jaers, boven de lasten. Staet op 500 francs. WESTVLETEREN (coppernollehoek). 15" koop. Eenc partie BOSCH met de Taillic schietende van 4 jaren, Plantsoenen en verdere Houtgcwas er op staende en medegaende, groot volgens litel 47 aren 26 centiaren, en volgens cadaster 42 aren 70 centiaren, bekend op 't plan sectie e, n' 555. Boomprys 203 francs. Staet op 610 francs. WESTVLETEREN (reyrhoer). 16° koop. Ecne partie BOSCH, met de Taillie schietende ijan 5 jaren, Plantsoenen en verdere Houtgewas er op staende en medegaende, groot volgens litel I hectare 88 aren 58 centiaren, en volgens cadaster 1 hectare 66 aren 30 centiaren, bekend op 't plan sectie b, nr 452. Boomprys 328 francs. Staet op 2,220 francs. RENYNGHE (walleboomhoek), By d'herberg den peerebooh. 17° koop. Eene ai.lerbeste VETTE- WEIDE, genaemd de Watervliet, groot volgens titel 5 hectaren 64 aren 86 centia ren, en volgens cadaster 3 hectaren 47 aren 70 centiaren, bekend op 't plan sectie a, n' 72, oost d'Hcer Delerive, vrcdcrcgtcr te Ypercn,noord Joefvrouw Cecilia Bccquaert, te Dickebusch, en GraefVisart De Bocarmé, te S" Kruis;gebruikt door d'Hecr Martin VerscliaevCle Alveringhem, met regt van pacht tôt 11" Novcmber 1864, te weten tôt 11° November 1852, mits 425 francs, en de overige 12 jaren mits 475 francs, dit al s'jaers, boven de lasten. Staet op 14,060 francs. RENYNGHE (pypegaelehoek). 18° koop. Ecne partie ZAEILAND, groot volgens litel 22 arpn 72 centiaren, en volgens cadaster 17 aren 10 centiaren, bekend op 't plan sectie c, n' 373 ge bruikt zonder pacht door J.-B. Fleurbaey, mits 12 francs s'jaers, boven de lasten. Staet op 220 francs. OVERSLAG, Vrydag, 2° January 1852, ten 2 uren namiddag, in d'herberg de Valre te Pôperinghedoor het ambt van den Notaris GHELEIX, ter residentie van het zelve Pôperinghe, ten wiens kan- toore de voorwaérden der verkooping en eigendoms-bcwyzcn zyn berustende. Elk zegge het voort. OPENBARE VERKOOPINGEN van schoone m Wfc&aSSQiaBSr» 1° Maendag, 29° December 1851ten 11 uren vooriniddag, zal er verkocht wordrn, ter liofsledc gebruikt door sieur Charles De Coninckby den Laelsten-Stuiver, 135 koopen bestaende In Abce- Icn, lepeu, Eiken eu Popeliercu- Booincu. 2° Maendag, 5' January 1852, ten 12 uren s'middags precies, zal cr verkocht worden, ter hofstede gebruikt door de w° van sieur Six-Taffin, nevens den steenwcg van Ypercn naer Mccsscn, 88 koopen bestaeude In Abeelcu, Wilgen, Eikeu, lepen, Essclicn en Popelie- rcn-Booinen. 3° Woensdag, 7u January 1852, ten 2 uren namiddag, ter herberg bewoond door sieur Franciscus Dieryck, langs den steen- weg van Yperen naer Kemmelzal er verkocht worden de Bosch-taillie eu Plantsoenen staende op deu Abee- len-bosch en op eene andere partie bosch palende acu de lÀriekstraet. Dezc Verkoopingen zullen geschiedcn met redelyken tyd van betaling, mits stel- lende goede en welbekende borg. Elk zegge het voort. province Samedi prochain, 3 Janvier 1852, 2 heuresdel'après-midi, l'École d'équitation, Ypres, feravendre publiquement àlaCascrne de cavalerie, le FUllIER DES CHEVAUX DE TROUPE. >8 •8 8. ST es 2- 9, a f> S S h n "8 9 1 - a. n m h n -j SB (A 9 B S- s 1 b L 5 3 m PS S a m a a e «o c t o 8 un a 5 h- n H gj es m S B «b 3 R s bm r> s» 5 b J» H 1 H t B 9 e M. 5 a f? 6 13 B 0 <3 ÏP -8 W 2 ES «m e fl a «a a - s E? S' B5 S-* Cu O f=^ CD s ctv' C t CD CD co a- ti 2 ta M CD CES SB- ca evo c=a 50 cri t>a trra c=s "-3 en ra en en ca c» a tra "cl w SB en c* oo tn- en DE LA FLANDRE OCCIDENTALE. ADJUDICATION des de D'UNE ROUTE PAVÉE Le Commissaire de l'arrondissement d'Ypres informe le public qu'il sera procédé le Sasiedi, 31 Janvier 1852, 11 heures du matin, ('ADJUDICATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ROUTE PA VÉE DE POPERINGHE PAR WESTVLE TEREN A OOSTVLETEREN, dont le devis estimatif s'élève fr. 190,511-39. Cette Adjudication aura lieu par voie de simple soumission. Les soumissions rédigées sur papier tim bre, conformément au modèle annexé au devis et cahier de charges, signées par deux cautions solvablcs et solidaires, seront remises sous enveloppe cachetée et ayant pour suscription Soumission pour l'en treprise des travaux de construction de ia route pavée de Pôperinghe Ooslvleteren. Chaque soumission devra être accom pagnée d'un reçu constatant le versement, entre les mains de la Commission adminis trative de la roule, d'une somme de- cinq mille francs en numéraire, bons du trésor ou obligations des emprunts nationaux au cours du jour. Des exemplaires du cahier des charges et du devis estimatif sont déposés l'hôtel du Gouvernement, aux commissariats et aux secrétariats des villes de la province. Ces exemplaires seront en outre adresses ceux qui en feront lu demande. L'Adjudication aura lieu l'Hôtcl-dc- ville, Yprcs. Ypres, le 27 Décembre 1851 le commissaire d'arrondissement, Henri CARTON. dook stekfgkval. SCHOONEN GROOTEN KOOPDAG van WYNEW, Woensdag, 7° January 1852, en volgen- den dag, telkens te beginnen ten negèn uren s'morgens, ten sterfhnize van vrouw Rosaliu-Josepha-Emeliana Vandenbvrghe wcduwe van d'heer Josephus Billion, op de Kleine-Mnrkt, te Pôperinghe, zal den Notaris GHELE1N, residecrendc tôt t zelve Pôperinghe, openbaerlyk verkoopen al dé Mcubelen, bestaeude namcntlyk in Stoelen, Zetcls, Kassen Cominoden Coulisse-, Speel- en andere Tafels, Conso- Icn Lavabos, Trumeaux, Toilette- en andere Spiegels alsmede verscheidc Ta- pylen. Bedbakken met bchnngscls, Matrassen, wollen lloofdcinden en Oorkussens, wollen Sargien, Courtepointcn, Lakens, Dwalcn, Servietten, Handdoeken, grootc en kleinc Vensler-gordynen. Koper-, Tin-. Yzer-, Glas-, Cristacl-, Galeisch-, Porcelein- en Aerdc-werk. Eene groote kwanlileit onderscheidene soorten van goede roode en witte Wyncn. Zilvcr- en Goudwcrkcn zoo als extra schoonc Cafetière, Louche, 24 Cafclcpcls, 2 koppclsZoul- en Peper-valen, eencn Bril, zilveren en gouden Zakhorlogicn, 2 dia- manten llingen 2 gouden idein en 2 Spellcn. Eindelinge eene groote hoeveelheid van Brandhout en mcnigvuldige andere voor- werpen aldacr bevindende, te lang om te melden. Nota. De Goud- en Zilvcrwerken, alsmede de Wynen, zullen den Woensdag namiddag verkocht worden. Ailes met gc.reeden geide en verhoog van den 10° penning, belaelbaer in handen van den voOrnoemden Notaris GI1ELE1N. Elk zegge het voort. By den Agent van affairens ItlÉnAitD OE GEEST, tôt Rousselaerczyn gesta- dig te bckomen grootc en klecne kapitalc sonimen, op lecgen intresten hypotheck. By M'PODPART-VIEMNtE, Notaris, ter residentie van Zonnebeke, is er geld in lecning te bckomen mits goed bezet. Lambin, Eii.s, éditeur, Marché an Beurre1Tprea.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Progrès (1841-1914) | 1851 | | pagina 4