Aankondigingen van Prijskampen Uitslagen van Prijskampen le Jaargang April 1014 Vakblad van het Verbond der Vee- en Geitenkweeksyndikaten van het Arrondissement Yper en de Verbonden der Veekweeksyndikaten van de Arrondissementen Dixmude en Veurne. LEDEN IN 'T ARRONDISSEHENT YPER: 5725; DIXnUDE:698; VEURNE: 489. Inschrijvingprijs Per iaar 1 frank Bestuurder Franz Van den Wouwer Landbouv.'-Ingenieur Oude Houtmar kt, xo, te Yper. Bekendmakingen Per regel 30 centiemen BERICHT Viameriinghe Nationale Prijskamp van BELGISCH RUNDVEERAS Eenige raadgevingen nopens het melken De toestand der landarbeiders in Nederland Prijsvermindering voor de landelijke bonden hunner leden Prijsvermindering voorgroote of langdurige aankondigingen De plaatselijke Veekweeksyndikaten en an dere Lamlbouwvereenigingi.'n worden vriende lijk verzocht hunne aankondigingen en uit slagen van prijskampen en vergaderingen ean hel Beheer •van Hel Veld Oude Hout markt, 10. te Yper, vóór en ten laatste den 15n van ieder maand te zenden, oni in bet blad dat de derde week der maand verschijnt te kunnen opgenomen worden. Donderdag li MeiVeeprijskamp van hel Sgndikuat. 1. i eerzen hebbende al hunne melktanden. Arht (8j prijzen, te zamen 34 frank. 2. Veerzen mei 2 landen. Tien (10) prijzen, te zamen 52 frank. 3. Veerzen met 4 en 6 tanden. Zestien (16) prijzen, te zamen 81 frank. 4. Bekalfde koeien. Tien (10) prijzen, te zamen 57 frank. 5. Melkkoeien Twintig (20) prijzen, te zamen 102 fr. 6. Slieren zonder landen. Drie (3) prijzen, te zamen 18 fr. 7. Bewaar prijzen. Drie (3) prijzen, te zamen 25 frank. Eeremetalen zijn bij' de drie of vier eerste prijzen gevoegd. geheven te Brussel ep 18 en 19 April II. A. VLAAMSCH BAS. HOOI) RAS VAN VLAANDEREN EN CASSELSCH RAS. Slieren met 3 of meer volw. tanden. 1 pr. 200 fr. M. Cornille H., Coxyde. 2 pr. 150 fr. M. Dhalluin, P., Thiclt; 3 pr. 100 fr. M. Acrnoudt, Aug., Slype; 4 pr. 75 fr. Lam- merant Henri, Ramscapelle (Nieo.wpoorl) Eervolle melding: M. Vergole Henri, St-Jan (Yper). Slieren mei niet meer dan 2 volw. lan den. 1 pr. 150 fr. Vandcrmeersch kinders, Slype; 2 pr. 125 fr. 51. Vanhercke Désiré, Slype; 3 pr. 100 fr. M. Degraeve Ch-Louis. Gulleghenl4 pr. 75 fr. M. Lammerant Henri. •Ramscapelle (Nieuwpoort); Eerv. melding: AI. Vandermeersch, J., Boitshoucke. Melkkoeien mei 7 of meer volw. tanden. -1 pr. 225 fr. M. Verstraete-Houtsaeger Henri, Ramscapelle (Nieuwpoort), 2 pr. 175 fr. id. j •M. Versiraete-Houtsager; 3 pr. 125 fr. M. Dc Grave Charles, Mannckcnsvere; 4 pr. 100 fr. •M. Florizoone Alid. Wulpen; Bijpr.: M. Van- denbussche Alois, Sleenkerke-bij-Veurne; Eerv. melding: Al. Avercyn David, kinders. Bcerst; Eerv. melding: M. Blanckaert C., Beerst. Melkkoeien mei ten hoogste. 0 volw. tan den. 1 pr. 225 fr. Al. Vandermeersch, Jules, Boitshoucke; 2 pr. 375 fr. Al. Vandermeersch Kinders, Slype; 3 pr. 125 fr. M. Crevits Louis, Woumen. B. VEURNE-AMBACHTSCU BAS. Stieren mei 3 of meer volw. tanden. j 1 pr. 200 fr. Al. Devreese Charles. Zeveeote- bij-Ghistcl2 pr. 150 Tr. M. Van Hyfie Aug.. j Wulpen; 3 pr. 100 fr. Al. Opsomer H Alve- ringhem4 pr. 75 fr. Al. Pillaert Henri. Loo. j Stieren met niet meer dan 2 volw. lan den. 1 pr. 150 fr. Al. Faicf, Kinders, Slype; 2 pr. 125 fr. Al. Faicl Pieter, Slype; 1 3 pr. 100 fr. M. Vcrgauwe And., Slype; 1 pr. I 75 fr. Af. Cornille li. Coxyde.; Hoogsl eerv. melding; Al. Vanhercke Désiré, Slype. Melkkoeien met 7 of meer volw. tanden. 1 pr. 225 fr. Al. Vandermeersch. kinders, j Slype; 2 pr. 175 fr. Al. Vergauwe André, jj Slype; 4 pr. 100 fr. Al. Ihllaert Henri Loo; Bijpr.: AL Acrnoudt Aug, Slype; Eerv. mei- 8 ding: Al. Opsomer Henri, Atveringhem. Melkkoeien met ten hoogste, fi volw. tan- I den. 1 pr. 225 fr. AI. Lammerant Henri, j Ramscapelle; 2 pr. 175 fr. We Logier. Slype, j 3 pr. 325 fr. AI. Vandemieersch. Kinders, Slype; 4 pr. 100 fr. Al. Opsomer Henri. Al- veringhem; Bijpr: Al. Clarj-s Rcné, Woumen; Eerv. melding: Al. Blanckaert, Cam BeerstL Eerv. melding: AI. Crevits Louis. Woumen. Vaarzen nu! 'I of meer !—l— finden jr 1 pr. 150 fr. M. Laleman Aug., VeurncV 2 pr. 125 fr. Al. Faiet Joseph, Slype3 pit 100 fr. Acrnoudt Aug., Slype; 4 pr. 75 M. Al. Vandermeersch Kinders, Slype. Vaarzen met niet meer dan 2 volw tan-. den. - 1 pr. 150 fr. Af. Gesquière E.. Wul pen; 2 pr. 125 fr. Al. Aernoudt Aug.. Slype; 3 pr. 100 fr. Af. Hartcel Pamphile. Stuvve- kenskerke; 4 pr. 75 fr. Vandermeersch Em., Slype; Bijpr.: Vandermeersch, Kind.. Slype; Eerv. melding: M. Crevits, Louis, Wouunen»i AI.VERINGHEM. - Veeprijskamp van 26 Alaart li 1. Jaarlingveerzen. 1 pr. Nee- rinek. Augusle; 2 pr. A'andenberghe Henri; pr. We Duvck; I pr. Balloey Julicn; 5 pr. Staelens Augusle; 6 pr. Boussemaere Aug.; Aanmoedigingspremiën. Opsomer Henri Aandenberghe Henri; Vanden Bruwaene Aug.; Billiet Richard; Desiere Frederik; Dekien Theophiel; Dclva Pietcr; Feryn Remi; Nec- rincfc Auguste. 2. Veerzen mei 2 tanden. 1 pr. Opso mer Henri; 2 pr Vanden Bruwaene Aug.; 3 pr. Neerinck Auguste: 1 pr. Desiere Fre derik; 5 pr. Houtman Cyriel; Aanmoedi gingspremiën Balloey Julien; Billiel Richard; Vandenherghe Henri: AVe Duyck: Feryn Re mi; Delva Pietcr; Opsomer Henri; Billiet Richard. 8 Veerzen mei 't tanden 1 pi' Opsomer, Henri; 2 pr. Ballove Julien; 3 pr. Houtman Cyriel4 pr. Dekien Theophiel5 pr. Bous semaere, August. 4. Koeien. 1 pr. Opsomer Henri2 pr. AVe Duyck; 3 pr. Neerinck August; 4 pr. A'anden Bruwaene August; 5 pr Dekien Theo- phiel'; 6 pr. Feryn Rcmi; 7 pr. Bousse maere August8 pr. Billiet Richard. A a limden^iSgsprem i en: Staelens Auguste; I ze- siert; Frederik;^ Neerinck Auguste; A'anden- berghe Henri; Nerinck August; Opsomer Hen ri; A'andenberghe Henri. 5. Jaarlingslieren. 1 pr. Staelens Aug.; 2 pr. Boussemaere, August; 3 pr. Neerinck Auguste; 4 pr. Balloey Julien; 5 pr. We Duyck. 6. Stieren met 2 tanden en meer. - 1 pr. Opsomer Henri; 2 pr. We Duyck; 3 pr. Feryn Remi1 pr. A'andenberghe Henri. Vaarzen met 3 of meer volw. landen. 1 pr. 150 fr. AI. Vandermeersch Kinders, Sly pe; 2 pi. 125 fr. AI. Vandermeersch Jules, Boitshoucke; 3 pr. 300 fr. Al. Samyn Fi deel, Boesinghe. Vaarzen met niet meer dan 2 uolw. tan- j den. 1 pr. 150 fr. AI. Vandcrmeersch Jules, ■Boitshoucke; 2 pr. 125 fr. Af. De Grave Char les, Mannekeasvere; 3 pr. 100 fr. Al. Vander meersch Jules, Boitshoucke; 4 pr. 75 fr. AI. Opsomer, H., AlvcringhemEerv. melding: •M Lammeiant Henri, DickebuschEerv. mcl- I ding M. VaDhoutte Camille. Wulveringhem. LOT ROOD VLAAMSCH RAS. - - 6 0 0 f r prijzen. Slier Cornille, Coxyde. Koeien H. Verstraete, Ramscapelle; De Grave, Alanne- kensvere; AI. Morizoone, Wulpen; A'anden Bussche, Stcenkerke; Kinders Avereyn, Beerst; Cam. Blanckaert, Beerst; II. Vergote, Sl-Jan (Y'per); Cam. Van Houtte, Wulveringhem; Jules Vandermeersch, Boitshoucke. 1 HOUTHEAl-bij-Veurne. Veeprijskamp. Jaarlingstieren 1 pr. Alonteyne Jules; 2 pr. Decorte Emeric; 3 pr. Baes René; 4 pr. Palfoorl Jules. Overjaarsche stieren. 1 pr. Decorte Emcric. Jaarlingstieren. 1 pr. Alonteyne Jules; 2 pr. Decorte Emeric; 3 pr. Amcloot Jules 4 pr. Vanden Bruaene Henri; 5 pr. Patfoort Jérémie; 6 pr. Deburggrave Cyrille; 7 pr. Patfoort Jules; 8 pr. Ameloot-Cossey Camille; 9 pr. Vcnneersch Jules; 10 pr. Baes Rcné; 11 pr. Feys Florimond; 12 pr. Butaye Julien; 13 pr. Cornette-Polvser Julien. Veerzen met 2 tanden. 1 pr. Vanden- Bruwaenc Henri: 2 pr. Patfoort Jules; 3 |<r. Vermcersch Jutes; 1 pr. Ameloot Camille; 5 pr. Baes René; 6 pr. Coraette Julien: 7 pr. Ameloot Jules; 8 pr. Butaye Jules: 9 pr. Patfoort Jeremie; 10 pr. Alonteyne Jules. Veerzen met 4 en 6 tanden. 1 pr. keys Florimond; 2 pr. Pitfaort Jules; 3 pr. Alontey ne Jules; 4 pr. De Burggrave Cyrille; pr- Decorte Emeric; 6 pr. Amcloot Jules; 7 pr. Cornetle Julien; 8 pr. Baes René; 9 pr. Pat foort Jcreinic; 10 pr. \rermeersch Jules. Koeien. 1 pr. A'anden Bruwaene Henri; 2 pr. De Burggraeve Cyrille; 3 pr. \lon- tcyne Jules; 4 pr. Decorte Emeric; P1' Feys Florimond; 6 pr. Baes Bené; 7 pr. Patfoort; 8 pr. Cornelte Julien; 9 pr. Ver mcersch Jules; 10 pr. Amcloot Jules; 11 Pr Patfoort Jules; 12 pr. Butavc Jules. Bcwaringspremiën aan dc Koeien (le prij zen van voorgaande jaar). 1 pr. Ameloot Jules; 2 pr. Feys Florimond; 3 pr. Decorte Emcric. De Jury was samengesteld uit de heeron 1. FlorizooDc. J. Patou en 11. Berten. POPF.RINGHE. Veeprijskamp van 13 April 1.1 1. Stieren zonder tanden. (14). 1 pr. Th. Cöene; 2 pr. Ed. Bouw; 3 pr. Remi Quaghebeur; 4 pr. We Dequeker; 5 lot 10 pr.J. Vandeiibruwaene: H. Quaghe- beur-Debergb, II. Lobeau; A. Dereckx, A. Picters, P. Alaes, J. Adriaen. R. Delaleau- E. 1 Desmyter, H Dochy. 2. Slieren met 4 of 0 landen (8). 1 pr. AVe Dequeker; 2 pr. II. Quaghebeur-Godde- ris; 3 pr. Julien Vaudenbruwaene; 4 pr. H. Kesleman; 5 pr. H. Dochy en AVe Goghe; 6 pr. R. Debaenc en Cam. Adriaen. Bcwaringspremic: Em. Desmyter en 11 De reckx. 3. Veerzen zonder tanden. (19). 1 pr. 11. David; 2 pr. Maurice Debaene; 3 pr. Ch. Kes- teman; 4 pr. Camiel Dehouck; 5 pr. Ber nard Bondeweel; 6 pr. Elie Bcone; 7 lot 19 pr:We Dequeker, AVe Deweerdl, Em. Desmyter, E. Boone, Abel Gillebert, Henri Quaghebeur-Debergh, Bernard Bondeweel, Ca miel Decrock, Charles Boeracve, Oudeman nenhuis, J. Vancaelis, Achiel Billiau. Arthur Vandewynekel. 4. Veerzen met 2 tanden. (8). 1 pr. Charles Gavel; 2 pr. Th. Coene; 3 pr. Ber nard Bondeweel; 4 pr. Achiel Dereckx; 5 pr. Alidoor Vandeimarliere; 5 tot 8 pr. H. De laleau, AI. Gombert en Hilaire Van Beee- laere. 5. Veerzen met 4 of 6 tanden. (15). I pr. e Eniiel Desmyter 2 pr. AVe Maliieu; 3 pr. AVe Mahieu; 4 pr. We Dequeker; 5 pr. Wc Dequeker; 6 pr. Emiel Desmyter; 7 pr Th. Coene; 8 pr. Charles Boeraeve; 9 tot 15 pr. A. Pieters, R. Delaleau, 11. Cappelaere, Tb. Sergier, Charles Boeraeve, Camiel Vcrdonck, i en Florimond Buseyne. 6. Bekalfde koeien. (15). 1 pr. AA e Al j- hieu; 2 pr. H. Declercq; 3 pr. We Deweerdt; 4 pr. Emiel Desmyter; 6 pr. Oudemannen huis; 6 tot 15 pr. Jules Decrock, Hilaire Vanbecelaere, R Delaleau, R. Debaene, 11. Quaghebeur. 11. Ollivier. Florimond Busej- ne, Phil. Lozic, R. Thoris en R. David. 6. Melkkoeien. (29). 1 pr. Th. Coene; 2 pr. Charles Boeraeve; 3 pr. We Deweerdt; 4 pr. li. Kesleman; 6 tot 29 pr.H. Ollivier, Aloyg Top, Camiel Verdonck, Oudeniannen- huis. Camiel Verdonck; R. Delaleau, H. Ol livier, H. Quaghebeur-Debergh: We Deweerdl, We Dequeker. R Quaghebeur, Jules Cappe laere, R. Delaleau, Oudemannenhuis, H. Qua ghebeur. A. Lahaye, E. Boone, Em. Desmy ter. El. Boone. We Dequeker en Th. Sergier. 8. Het schoonste en het meeste lot uit een stal, waar 8 runderen in het stamboek ingeschreven zijn: 1 pr. Fm. Desmyter -8 runders); 2 pr. We Dequeker (7 rund.); 3 pr. \Ye Deweerdt (5 r.); Tl. Delaleau (5 r.); Th. Coene (l r.); en Ach. Dereckx (1 r. 9. Het schoonste lol uit een stal. waar min dan 8 runderen in het slamboek inge schreven zijn 1 pr. We Alahleu2 pr. Oude- - j mannenhuis; 3 pr. Camiel' Verdonck en E. Boone. De Jury was samengesteld uit de hoeren: Ch. Brutsaert, H. Decorte, E. Decaesiecker, H. Steeland! en E. A'andromme. ilel melken is ecne bewerking van het grootste belang. Een goede melker zal van dezelfde koe meer melk. en melk van hetere hoedanigheid bekomen dan een slechte mel ker. Daarbij oefent de melker ook nog eenen zekeren invloed op de hoedanigheden der melk koeien, zoodat een goede melker van eene middelmatige melkkoe soms eene goede melk- geefsler zal maken, terwijl eene goede melkkoe dooi* slecht melken eene slechte melkgeef- ster kan worden. Het is dus noodig dat de melker of de melkster minstens eenige regels loepassen om veel goede melk te bekomen. Vooraleer het melken te beginnen moet de melker den uier reinigen, ten minste wan neer hiji bevuild is, en de handen wassohen, zooniet de vuiligheid die kleeft aan uier of handen valt in de melk, die er natuurlijk weinig in hoedanigheid bij wint. De ketels waarin men de melk ontvangt, moeten óok altijd geheel wel gereinigd zijn. Als nu het melken begint, neemt de mel ker de tepels of spenen kruisgewijze, en hij melkt met de volle hand en niet met duim en wijsvinger. De ondervinding leert dat men op die manier meer en beter melk bekomt, eii dat de uier der koeien zich veel regel matiger ontwikkelt. De eerste melkstralen mag men in den melkketel niet ontvangen, zij! bevatten immers weinig botervet maar veel microben, die dienen om de overige melk te bederven. De melker moet bijzonderlijk zorgen van den uier goed uit te melken. Door onool- ledig uitmelken kunnen allerlei melk- en uiergebreken ontstaan, en alleszins zal de melk- gifte verminderen. Daarbij moet men wel in dachtig zijn dat de laatste melk de vetrijk ste is. Zij bevat gewoonlijk 70 tot 80 gra den botervet. Als de melker daarbij de koeien met zacht heid behandelt, op regelmatige uren en zon der tusschenpoozen melkt, hebben wij de overtuiging dat hij door het toepassen dezer enkele regels moer en betere melk zal be komen, en dat hij de melkhocdanigheden der koeien meer en meer zal doen ontwikkelen. De landbouwers zullen hier ook uit zien hoe veel er aan gelegen is over eenen gueden melker te beschikken, en hoe zij soms mis doen mcl dat werk aan den eerste den ge reedste toe te vertrouwen. C. COLPAERT, Landbouwingenieur. Op de Internationale Landbouwtentoonstel ling. in Sept. 1913 le 's Gravenhage gehouden, heeft dc Koninklijke Nederlandsche Land- houwerceniging een overzicht gegeven over den toestand der landarbeiders. Daaraan volgen de verleend.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Veld (1914) | 1914 | | pagina 1