HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

26.367 resultaten gevonden

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 2

NATIE Aandeel te koop best natie van Antwerpen. Geen bijzondere keu- nis gecischt. Men brengt op d' hoogte. Schrijven Léon De Mailly De Panne. ... Iiiimlitg m**i geml. rond S uur. brak it*n zware hraiid uil in de uitgestrekte magazijnen l.e /V/e/ziw/w te l'anj-. Al de nieuwe magazijn mi zijn vernield. Ken elektrisch*' k«nésluiling in hel lh

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 2

De Panne. t ijdag 21 Delober waren er alhier nog tilrijke baders. Dit is w el eene gebeurtenis door weinige Panm - naars beleefd. ... Te Zaandam i- de hoiitineelfaltriek van de firma Van \Y. --«mii en geheel uitgebrand. Hel |k*r-uneel kon zich - rlils met nitieile ivtliki. Men Imimer bekwam ernstige wonden.

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 2

Veurne. - Diefstal. De vrouw van Désiré Mnes, wonende langs de kal sijde naar De Panne, was ter markt van Veurne gekomen. Gedurende hare afwe zigheid is een onbekende dief in har» woning gedrongen en ... 1J vol "is gemaakt volgens de laatste steK4* l-venn volledige waar borg van veiligheid op tegen Brand en Diefte

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 2

De Panne. Erg auto ongeluk. Vrijdagmiddag had op den weg van Coxy de naar de Panne, een ernstig auto-onge luk plaats. ... Zeven personen hadden plaals genomen in een auto van den heer Meeus van de Panne, toen door hel springen van een band. bij een kromming van een weg. de auto in een sloot kantelde.

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 1

De Philharmonic eu de lumiiiaalseha|>- iij "ln;t)\\ KR SOK I BA it KN hebben Zondag aalsl een uitstapje gedaan naar De Panne. ... Vertrokken met bijzo.ideren trein uil 'operingbe om 12 ure. zijn wij Ir Adin- kerke om t t 2 ure aangekomen.Vandaar is men te voet naar De Panne gegaan onder iet blazen der klaroenen en het geroffel

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 2

Het bestuur noodigt zijne talrijke Leden uit op het eerste uitstapje naar De Panne welke het op touw zet Zondag 7 Sept. ... De Panne Eene vrouw die een bad aan 't nemen was aan het einde van den dijk langs Coxyde, was op 't punt te verdrinken toen M. Joris, onderwijzer te Brussel, haar ter hulp sprongen na veel moeite aan

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 2

Stadspom piers 't Is op heden Zondag dat de leden van het Korps der Stadspompier hunnen jaarlijkschen uit stap doen. Dit jaar hebben zij de Panne gekozen als doelpunt hunner wandeling Mochten zij ... Wij hebben de eer te laten weten aan klienten en lezers dat wij van heden af voor Oostvleteren, Elverdinghe en Woes ten een hulp-agentschap openen die tal gehouden worden door

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 2

Do Panne. Zondag laatst huldigde De Panne haren nieuwen Herder Eerw. Heer Hondeghem, gewezen Principaal van bet St. Stanislas-Kollegie te Pope ringhe. Gansch de gemeente was in feest. Den nieuwen ... Ia een dorp uit de omgeving van Yeaetie (Italië) moest een auto, w aarin zes personen zaten, over een draaibrug De voerder bemerkte niet dat de brug open was, reed door en zijn voertuig stuikte in

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 1

zijne menigvuldige hoppe velden. Rondom mij ontwaarde ik Yper, Dickebuseh. Kemmel, Dra router. Belle, Boes»" bepeGcdewaorsvelde, Steen voorde, Hazefejrouck. Watou. Rousbrugge. Yeiirne De Panne en de ... Ducht De Lutteiupwaar we een Overtredingen van de postwet

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 2

De Panne. Ongeluk. Dinsdag laatst waren eenige Poperinghenaars zich alhier komen baden. Hun worstelen tegen de baren, hunne autotochtjes en hun Golin-Mailiard spel vonden ze heel plezierig toen ... bestuurder der spoorwegen. De be spreking liep over het leggen van den kabel De Panne-Herbestal, voor de tele grafische verbinding Engeland-Duitsch land. Die kabel kost meer dan 400 miljoen frank. Daar onze

| De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | pagina 2

AankomstDe Panne om 9 u. 30 OEFENINGEN om 40 u.30 Vertrek De Panne om 18 u. 45 AankomstPoperinghe om 20 u. 45 Inschrijving van heden af tot Vrijdag li September in Ons Hi is» en bij Alidork DECADT ... aangenomen zich Dinsdag allen op het ge l8 October 1925 27 December 192 stelde uur in hun respectievelijke werk- De Panne Poperinghe