HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

35 resultaten gevonden

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

De Maatschappij De Vranye, welke Zondag laatst een uit stapten naar de Panne heeft gedaan, heeft zich uitermate goed geamuzeerd. ... poetsenmakers dat voor de visschen eene vertooning kwam geven, want het is nog schrikkelijk lang van Panne-Kennis.

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 4

Zaekwaernemer en Grondeigcnacr, tc Yperen, in de estaminet Le Jakdin de ï.a Station, Staliestraet n° 1heeft de eer het publiek le verwittigen dat hy zich heiast, als yoor- gaendcïyk met het stellen ... van REMPLA- CAN TEN en SUBSTITU ANTEN voor den militairen dienst, zonder dat deze plaetsing de minste looping of onaengenaemheden aen de ou ders of familiën kan veroorzaken, welk hem wel met hun

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 1

bcstaligd zijn of de moordenaar aan de zwarte of aan de roode omwentclaarsbendc behoorde. ... Wij gelooven dat de klerikale drukpers zou voorzichtig geweest zijn met op de zelfde wijze tc bandelenmaar verre van daar, zij noemt bet ge beurde cenc comedic, en tracht den moorde naar te

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

Bepaalden deze betoogingen zich met geroep en geschuifel, dan zouden wij een voudig de schouders ophalen en denken dat deze godgeloovige goedzakken, zich eens degelijk hadden vermaakt ten koste ... hunner geluidorganen; doch, in sommige gemeente, zooals te Saventhem, Waelhem; b. v. b. ging het erger, daar werden de sprekers door boeren overrompeld, twin tig maal sterker in getal dan zij, geslagen en

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 3

Welhaast zullen wij u ook breveteeren met een panne stuk, voor de operatiën welke gij gedaan hebt met jongelingen van ons dorp. (Koekoe, blaasbalg.) ... En is dat niet duidelijk en klaar zeggen verfoeit, veracht al diegenen welke, om in de goede gunst van eenen Monseigneur te blijven of om aan eenen Beernaert aange naam te zijn, hunne aloude

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 1

De Alabama-kweslie drijft andermaal boven; wel is waar bericht ons de telegraaf uit Amerika, dat de indruk daar teweeg gebracht, door de rede voering der koningin van Engeland, gunstig is; maar ... In Pruisen, Engeland en Frankrijk is de kwestie van onderwijs aan het dagorde.

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

van het evangelic aan God geven hetgcne aan God toekomt en aan Cesar hetgene waaraan hij recht heeft; liet is te zeggen, die de politieke van den Godsdienst onderscheiden en de onafhankelijkheid van ... ieder in zijn vak eerbiedigen Verre van maar als halve katholijken te kunnen worden aanzien, hel zijn zij die sedert de middeleeuwen den waren katholijken Godsdienst uit de overdrevene vorde ringen der

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 3

liefhebbers 't is lekkere visch en er is niet VEEL boter in de panne maar ajuinen en bouilli in overvloed ... Dc Burgmeester en Schepenen der stad Ypre, maken het publiek bekend dat de Jaarmarkt van. Tuindag, plaats zal hebben als naar gewoonte, op de Groote Markt, cn beginnen zal den Zaterdag, 1" Augusti

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

Zondag morgend gaat onze belangrijke maatschappij De Vrange een uitslapken doen naar de Panne. Ten vier ure (in het lokaal, Elverdiogstraat) heeft de déjeuner plaats. Volgens inlichtingen ons door ... maatschappij. Men zal dus de spijzen mede nemen alles goed ingepakt: de soep in groote zwijn-blazen, de ge braden en de groenten in groote blikke doozen en de wijn in eene mande. Voor het vertrek van de Panne

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

Iel» «»aai»s. - De Visschers ter Panne hebben maandag een groote visch gevangen door het slecht weder op strand geworpen. Zij zijn aangekomen alhier in het hotel de Gaud, hond- straal. Alwie iets ... onderwijs ontvangen en die in de ge meentescholen te doen opnemen

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

Onze Vrouwe roert de panne, ... gers en boeren, in huizen en herbergen; zij moeten al degene die liberale gazellen schrijven, drukken, lezen en verspreiden met de eeuwige vlammen der hel be nauwd maken zij moeten bijzonderlijk de

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 3

Een schrikkelijke zeeramp heeft den 27 Augusti het ge hucht de Panne in opschudding gebracht.Eene visscherssloep door zes mannen bevaren, is ter hoogte van Coxyde gestrand en in stukken geslagen ... . Vier mannen hebben den dood niet kunnen ontsnappen; hunne lijken zijn, ter Panne, reeds aan gespoeld. De twee overige hebben zich kunnen redden met eene plank en zijn in zeer bedenkelijken toestand aan

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

Ons dunkens. wenden zij zich zeiven genoeg in slechte lakens, en eerbiedigen zij hun eigen weinig genoeg om de schuld op anderen niet te moeten leggen. ... Zij willen kost wat kost, de gansche wereld overheerschen heer ende mees ter spelen in Staat, provincie en gemeen te ja, de langste bewoner van het ge ringste dorp onder hun juk doen bukken en aan

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

-Het hollandsch bark schip Fort-u nak. Degroote, die hij de Panne woensdag laatst gestrand wasna 80 ton steenkolen over boord geworpen te hebben vlot geraakt, is door de tui- booten behulp van ... 's Avonds ten 7 ure, in de Manége, luisterlijke vertooning, waaronder Hertenjacht. (Zie ons bij voegsel).

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 3

goed kleur verbeeld'; de twee tafereelkensStrand der Panne verbeeldende, zijn zoet van toon en na tuurlijkheid de landschappen Burgt en Vaar- dam aan de Schelde, zijn warm en breed ge borsteld vóór hel ... heeft de eer het pubiiek bekend te maken dat hij, met het begin van het jaar 1878, de WERKWINKELS zijner meesteres, wijlen de weduwe Jacobus Vandermeersch, in cRMeenen- STRAAT, 11° 11alhier,OVERNEEMT

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 3

Er wordt te Nieuport opnieuw veel gespro ken over hel maken van eenen spoorweg van Duinkerke en de Panne, naar Heist en Knocke, en het schijnt dat dit werk binnen de twee jaren zou kunnen voltrokken ... VOOR DE EERSTE MAAL TE YPEREN,

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

Van daar loopt de uitgestrektheid tot aan Meu- lebeke, Thiell, Lichterveldr, langst Dixmude, Veurne, tot aan de Panne, daar is het slot van het verbod, die verder willen gaan met hunne zonden zullen ... liep, vroeg en schooide zoolang, zooverre en zooveel dat David te Rousselare ge raakte. Ilij deed er de filosofie die hem tot de vuilesophie geleidde.

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 3

Zoo niet uwe eigene vrienden en vriendinnen vallen in de panne. ... De Bttrgmecsler en Schepenen der stad Ypre, maken hel publiek bekend dat de Jaarmarkt van Tuindag, plaats zal hebben als naar gewoonte, op dc Groote Markt, en beginnen zal den Zaterdag, 1" Augusti

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 3

(De Wulf). (Ch. Panne). (Balfe). (Weber). (Brocck). ... termyn van negen naëenvoigende jaren, in te gaen met 1 October 1869, tot de open bare verpachting der hiernabeschrevene Landgoe deren, gebruikt door Pibt'er Deconinck, en ver deeld in twaelf loten zoo als

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

De visschers van Panne, hebben zich andermaal tot de Kamer gewend, om, aan de wetgevers te zeggen, dat zij van armoè vergaan en op fransche schepen het stuk brood moeten gaan verdienen, dat zij in ... Te vergeefs hidden en smeeken de visschers van Panne, dat het gouvernement zicli zou bezig houden, met eene goede wet geving op de vischteelt, even als dit het geval is geweest in andere landen.

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

Eene petitie uit Adinkerke, door verscheidene visschers van Panne onderteekend, vragende dat er maatregelen genomen worden om de verdelging van den kustvisch te beletten is Dinsdag in de Kamers ... denken dat dit ter aanmoediging reeds genoeg verklaard is en wij hopen dat de jonge artist ons weldra op andere stukken zal vergasten.

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

verlaten; men denkt dat zij om gekomen zijn. Er moet nog een ander schip met hout geladen, vergaan zijn op onze kusten, want van aan de Panne tot aan ... Na den buitengewoonen uitslag, kon het niet meer op De limonade werd er niet gespaard.

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

hebben het genoegen u aan te melden dat de Vlaamsche Ster onzer stad, altijd op den loer om zijne geabo- neerden aangenaam te zijn, met M.Van Doeselaer een akkoord gesloten heeften dat die heer hetzelve ... aanveerd heeft om op Dinsdag aanstaande een uitgelezen spektakel te komen geven voor de 3d" vertooning van het abonnement dier Maatschappij alhier uitgeschreven. (Zie onze 4de bladzijde.)

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 2

. Gedurende de mis zal het muziek des Kaaps eenige schöone stukken uitvoeren der vermaarde nut-esters Meyerbeer, Rossini, Verdi en Panne. ... kredieten gevraagd. De Minister heeft geantwoord dat aan dezen wensch ging voidaan wezen, dus het doei is bereikt. Alle steenwegen cn namentlijk den ontworpen naar Watou, hebben in onzen' achtbaren

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 3

-Men schrijft uit Blankenberghe 7 September: Uit Panne wordt gemeld, dat zaterdag II., róndS life s'a- vonds een zéér groote haai tnsscheh de banken is komen ge zwommen,waar haar het. nodige water ... Bijzondere inlichtingen, die wij uit Brussel ontvangen, mel den ons, dat de koninklijke prins woensdag eene operatie (de wateraftapping) heeft ondergaan, die wel gelukt is ;;hij heeft, eenen beteren

| De Toekomst (1862 - 1894) | pagina 3

De Keizerlievende cl uitschei- zit nu in 't gevang te Mazas, alwaar hij best zal doen met eenige lessen over de goede uit spraak der fransche (aal te nemen. ... De Gentsche maatschappij Moed en vlijt, heeft, tegen den 23 October aanstaande, een wedstrijd van uiterlijke wel sprekendheid geopend, met uitloving van verscheidene eere penningen, zoo voor het