HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

4 resultaten gevonden

| De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | pagina 3

In den nacht van 16 en 17 hebben de visschers der Panne in hunne netten het lykopgevischt van den scheeps jongen der Jeune Antoinette, die op de hanken van Duin- kerke heeft schipbreuk geleden. Op de ... Vanderhrigghe, de weduwe van Ferdinand Kinget en wylent Francis Smagghe, te Leysele, digt aen het Leysele-moleken en de herberg de Nieuwe Sterre, langst den steenweg leidende van Rousbrugge naer

| De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | pagina 4

Het gehucht de Panne heeft niet altyd zoo ge- heeten zyn oorspronkelyken naem is Josephs-dorpr en komt voort (zegt de schryfster van les flenrs des Dunes) van Jozef 11 die er de peter van was. Maria ... - Theresia stond den grond van de Panne af, bevattende aCO gemeten, voor de daerstelling eener nationale visclivangst, met uitzondering van alle belastingen, van mael-en geneverregten, gedurende dertig achter

| De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | pagina 4

De haring die maer schaersch was is sedert de laetste onweders in overvloed op onze kusten geko men. De vischsloepen van de Panne komen nu niet meer aen ten zy met eene gemiddelde vangst van 20 ... opgevolgde kiezingen van 11 juny, hebben aen de vlaemsche zaek eene gansch nieuwe rigting gegc>en. Nu is er een programiua van vlaeinsch politiek, door eene openbare algeraeene byeenkómst bevestigd

| De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862) | pagina 4

N1EUP0RT. Tydens de jongste schipbreuknp de Panne van de prussischc bark Frederick Wilhelm, waren de toeschouwers pynlyk aengedaen overde on toereikendheid der reddingsmiddelen tot hiertoe ge bruikt ... Slaen wy w eieens den nagel op liet hoofd en zeg gen niaer regtuit wat wy zoo in onze gemeente on- redelyk vinden, het is ook onze pligt de verbeterin gen die wy ontwaren aen te halen.