HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

24 resultaten gevonden

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 1

Door het Staatsblad vernemen wij, tot onze overgroote verwondering dat de studie van wijlen Meester Josef Fraeys van Alveringhem naar De Panne overgebracht is geworden en dat de nieuwe titularis ... Daarom hadden zij eraan gedacht eene der twee studiën van Alvering hem naar De Panne over te brengen en onmiddelijk werd, door de geestelijk heid, aan de klerikale senatoren en

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 2

Om geen liberaal in de plaats te benoemen, verplaatst het gouverne ment het notariaat naai De Panne. Een tweede klerikaal had concurrentie ge daan te Alveringhem. ... Deze stoet zal voorzeker welgeluk-'. ken en eene menigte vreemdelingenI naar De Panne lokken.

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 3

Vrijdag namiddag is een zwaar onge luk gebeurd op de buurtlijn Veurne- De Panne. De poelenier René Pollet, 40 jaar, van Coxyde, bevond zich met kar en paard te Adinkerke waar hij een glas bier nam in ... 40 Mach ;c ii en onder de oei>;cn des publieks werkende Groote BijvalLAATSTE SCHEPPING

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 3

DE PANNE. De Casino afgebrand. Brand ontstond Zondag in de Gasino van de Panne, gelegen op den dijk. Een honderdtal toeschouwers meestendeels dames en kinderen woonden een cyne- matograafsche ... 53, DIXMUOESTRftftT, 53, YPER. Voor de herbergiers

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 2

toekomst heeft, en ter zelfder tijde de lijn te behouden van Veurne naar de Panne. ... Het ware eene dwaasheid van wege de intercommunale groep van Diksmuide de lijn van Diksmuide naar Oostende en deze van Veurne naar de Panne los te laten toestem men aan de voorwaarden waarvan het

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 2

Deze gemeenten zijn De Pan'ne, 2,500 meters Goxijde, 1,000 meters Oostduinkerke, 3,000 metersLom- bartzijde, 500 meters Westende, 4,112 meters Middelkerke, 7,254 me ters Oostende, 6,800 meters Bree ... De grootte van de zeestranden dier verschitlige gemeenten is belangrijk om na te gaan. De Panne is er nog al

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 3

AanvaringDe vischsloep P. Q der Panne, is in aanvaring gekomen met het baggerschip Rupel toebe- hoorend aan den aannemer Smis, en heeft ook grootte avarij gekomen. De P.Q. werd onze haver ... Uit ter hand te koopen op het Pauwtjeshoekje bij de Po lij ze

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 1

De heer Voorzitter geeft lezing van eenen brief der Nationale Maatschappij der buurtspoorwegeu, de onmogelijk heid aankondigende rechtstreeksche treinen te hebben tusschen Yper en de Panne, gedurende ... Veurne de Panne.

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 3

De dienst naar de Panne laat zeer veel te wenschen. De reis is reeds lang en onaangenaam ter oorzaak van den grooten omweg dien men moet doen langs Pollinchove, Loo en Alveringhem, hij is zelfs ... voor de reis naar de Panne veroorzaakt. Maatregelen zouden moeten genomen worden op dat de reiziger er ten minste tot acht ure 's avonds kon verblijven.

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 1

De heer Golaert. Een kleine gids zal uitgegeven worden om de kleine stranden der zeekust, zooals Oostduin- kerke, Nieuwpoort-Baden, De Panne, aan te bevelen. Mits eene toelage van 300 franken zou ... Men schrijfi in hij den Uilgever, üixinudeslraat, nr 53, le Yper. Oe aankondigingen van gansch België en 'i hnitenl ind evenals de Nol iriale en Keehterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 1

Hij kon geene maand verlof in een kleine badstad als De Panne doorbren gen zonder blijk te geven van het ge zond verstand, de kennis en vooral van het goed hart, waarmee hij onze eigen menschen wii ... 'len schrijft in hij den Uitgever, liixtnadestraat, nr 53, te Yper. - De lankondigingen van gansch België en 't buitenland evenals de Notariale. en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 3

Een 20tal visschersbooten van De Panne en Nieupoort vluchtten in de haven van Oostende. De visschers ver telden dat de windbuien Zondagmor gen, te 3 ure, verschrikkelijk waren. ... gevaar loopt met de aanstaands wetgevende kiezing: er bestaat nochtans volgens hem een middel om alles te redden, 't is van M. Nolf door eenen vreemden kandidaat te vervangen en geheel het bestuur

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 3

weldra stak te De Panne eene roeiboot in zee. Slechts een man bevond er zich in, de schip per Emiel Lambrecht. Deze vond mad. Durand op een afstand van 2 kilome ters van het strand. Hij gelukte erin haar ... In den nacht van Zaterdag op Zondag is een hevige brand ontstaan ïfi de magazijnen van M. Alphonse Schabail- lie, handelaar, Kerkliolstraat, te Pope- ringhe. Het vuur werd bemerkt door eene meid, die

| De Weergalm (1904 - 1914) | pagina 3

Nochtans om hem te troosten laten zij hem Burgemeester spelen, toen M. Colaert gaan rusten is in de Panne. Maar dan moet hij opletten wat hij doet, want vergeet hij dat er eene allergrootste ... Hij is van zijn werk hoogst bevredigd en pat aanstonds dat de beteekenis der kiezing van 15" October aanstaande is de vrijheid Lr huisvaders die hunne kinderen naar de katholieke scholen zenden (hij