HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

24 resultaten gevonden

| De Ypersche bode (1927-1928) | pagina 2

Esne pottenttakKerij van 3C00 jaar onidski in De Panne ... In de grootsche duinen van De Panne, heeft de dienst der opzoekingen van de Koninklijke Musea van Brussel, dit jaar, tijdens zeventien weken opgravingen, eene potbakkerij ontdekt, dagteekenend van

| De Ypersche bode (1927-1928) | pagina 4

14. Autobusdienst: Yper-Veurne-De Panne. ... Huwelijken Mistiaen André, onderwijzer te De Panne en Sauvage Lucie, z. b, te Vper. - Marynrn «en a ties, technische fabriekoverste te Borgerliout en aliens Alisa, z. b. te Yper. DenysCelestinus, be

| De Ypersche bode (1927-1928) | pagina 1

Diamantslijpers. Zaterdag vierden zij hun patroon, den H. Petrus. Met den fris- schen morgen trokken zij het op met de j auto naar de Panne, waar zij aangename uren overbrachten en met den noene kwa ... VLIEGT DE BLAUWVOET

| De Ypersche bode (1927-1928) | pagina 3

De Panne. De franskiljonsche fiskens en de baron Zeeps, die 's zomers de Vlaam sche kustplaatsen verpesten, schijnen er maar niet in te kunnen berusten, dat het groeiend Vlaamsch bewustzijn hen nu ... Te De Panne waar. 52 maanden lang zooveel Vlaamsche en Waalsche helden voor hun België hebben geleden.

| De Ypersche bode (1927-1928) | pagina 3

De Panne Twee trams botsen op elkaar Zondagavond omstreeks 9 1 2 uur is de buurttram, die uit De Paunemoet vertrekken naar Oostende te 9,05 uur, ten gevolge van merkelijke vertraging op de tram ... De gekwetsten werden naar een hotel te De Panne overgebracht, waar ze door ver scheiden dokters werden verzorgd. Descha-

| De Ypersche bode (1927-1928) | pagina 4

Daar er om zoo te zeggen bijna geen dagen voorbijgaan zonder koersen, is het mij niet mogelijk sommige uitslagen ken baar te maken in dezelfde week. Zoo komt het dat er in de Panne een koers betwist ... De lenioonsieiling ie Oost-RooseDeKe

| De Ypersche bode (1927-1928) | pagina 3

De Panne. Hier hadden twee ter aardebestellingen plaats, die in de gemeen te veel ontroering hebben verwekt, wegens de tragischeu dood, van twee oppassende werklieden, die hun leven verloren in «L ... Karei De Vos, 18 jaar oud, ook van De Panne, vond in dezelfde fabriek den dood. Hij vervoerde steenkolen, waaronder hij door een afschuiving begraven werd. Toen hij bevrijd was bleek hij versmacht.

| De Ypersche bode (1927-1928) | pagina 6

In De Panne lijkt het alsof de dijk niet meer bestaat en men heeft den indruk alsof alle huizen van het lieve badstadje eenvoudig uit het zand zijn opgeschoten. De schade is algemeen en dan ook be ... eii potdoof bleet voor alle onze smee- kingen en ja... versmoorde vervloe kingen. Hij bleef daar met zijn oogen toe zonder nog teeken van leven te geven. De menschen had den hem kunnen buitengooien en

| De Ypersche bode (1927-1928) | pagina 3

De Panne De Vlaamsche Leeuw dreunt aan het Vlaamsche strand Roe- selaere was alhier overgewaaid met 700 man, met specialen trein en de Vlaamsche Harmonie speelde er 't concert. Op de kiosk steekt de ... In den loop der maanden Oogst, Septem ber en October zullen de Vlaamsch-Natio- nalisten in 't bijzonder de leden van het Vlaamsch-Nationaal vakverbond en zie- kenbond zich beijveren aan 't