HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

18 resultaten gevonden

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 3

tusschen Adinkerke en de Panne. Indien deze vraeg ingewilligd wordt, zal er alsdan eene nieuwe straet gemaekt worden, welke van die halte naer de Panne leidt. Deze straet zou slechts een paer kilomei' lengde ... maetschappy van den yzerenweg van Veur ne eene vraeg zal gedaen worden opdat de spoorweglinie van Veurne op Duinkerke getrokken worde langst den noordkant van Veurne ten einde eene halte te maken

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 4

Veurne. Het gerucht loopt dat Z. K. H. de graef van Vlaenderen eenigentyd in de Panne, zal gaen overbrengen. ... genomen geweest; de ongelukkige is er zielloos uilgetrokken geweest, en had de twee vingers der regter hand en het hoofd verpletterd.

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 3

tusschen Adinkerke en de Panne. Indien deze vraeg ingewilligd wordt, zal er alsdan eene nieuwe straet gemaekt worden, welke van die halte naer de Panne leidt. Deze straet zou slechts een paer kilomet' lengde ... maetschappy van den yzerenwegvan Veur- ne eene vraeg zal gedaen worden opdat de spoorweglinie van Veurne op Duinkerke getrokken worde langst den noordkant van Veurne ten einde eene halte te maken

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 4

Men zegt dat M. De Vrière zich wentelt van het eene kieskollegie tot het andere en dat hy eindetyk zich wendt lot de Veurcnaers, die aen de Panne een schuitje gereedliggen hebben om hem eene goede ... kootjes lieeft doen wanhopen van M. De Vrière 's vierde kandidaleur te konnen doen gelukken Men zegt dat het verslag van M. Henri Dumortier, over het vlas rotten in de Lei, een steen is, zoo zwaer

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 4

Men zegt dat M. De Vrière zich wentelt van het eene kieskollegie tot het andere en dat hy eindelijk zich wendt lot de Veurenaers, die aen de Panne een schuitje gereedliggen hebben om hem eene goede ... kootjes heeft doen wanhopen van M. De Vrièrc 's vierde kandidaleur te Icontien doen gelukken.

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 1

- huchte der Panne naderen om van daer langs de duinen tot Duinkerke toe te gaen. Men verzekert dat de werken in het verloop van 1858 zullen geëindigd zyn. ... De fransche Monileur behelst een keizer- lyk bevel by welk Frankryk verdeeld wordt in vyf groote militaire bevelschappen, onder het beheer van Mareschalken, die bet regt mogen uitoefenen van de

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 1

- huchte der Panne naderen om van daer langs de duinen tot Duinkerke toe te gaen. Men verzekertdat dewerken in het verloop van 4838 zullen geëindigd zyn. ... De fransche Moniteur behelst een keizer- lyk bevel by welk Frankryk verdeeld wordt in vyf groote militaire bevelschappen, onder het beheer van Maresehalken, die het regt mogen uitoefenen van de

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 3

Veurne. Men meldt van by de Panne, datde eersteen eenige beetwortel-Vilmorin die in België geplant is, zaed heeft gele verd van eene inerkweerdige schoonheid. De zandachtige grond en de verzoutte ... M. D'Haene, onderpastor te Meenen, is besluerder benoemd van de Zusters van Liefde te Kortryk.

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 3

dit artikel der grondwet ten hunnen voor- deelen opleggenden. De Delgen zyn gelyk voor de wet, gelooven geen deel meer moeten nemen aen een korps die in wan orde is, en zyn voornemens aen den luite ... nant kolonel te vragen om hun van de eer te onlslaen van deel te maken der burger wacht.

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 4

Vauban. Lodewyk XVI zetlede spoediglyk de iverken voort; het hoofd mijner familie gaf hen eene beslissende drijfkracht, en, sedert dien, heeft elk gouvernement het tot eene pligt aenzien van dezelve te ... Ik bedank de stad Cherburg van aen den Keizer een standbeeld te hebben opgeregt in de plaets die hy met zyne gansche zorgvuldig heid omringde. Gy hebt hulde willen bewyzen aen den man die, niet

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 4

Vaaban. Lodewyk XVI zeltede spoediglyk de werken voort; het hoofd myner familie gaf hen eene beslissende dryfkracht, en, sedert dien, heeft elk gouvernement het tot eene pligt aenzien van dezelve te volgen. ... Ik bedank de stad Cherburg van aen den Keizer een standbeeld te hebben opgeregt in de plaets die hy met zyne gansclie zorgvuldig lieid omringde. Gy hebt hulde willen bewyzen aen den man die, niet

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 3

Veurne. Men meldt van by de Panne, datde eersteen eenige beetwortel-Vilmorin die in België geplant is, zaed heeft gele verd van eene merkweerdige schoonheid. De zandachtige grond en de verzoutte ... M. D'Haene, onderpastor te Meenen, is bestuerder benoemd van de Zusters van Liefde'te Kortryk.

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 4

Veurne. Het gerucht loopt dat Z. K. H. de graef van Vlaenderen eenigen tyd in de Panne, zal gaen overbrengen. ... genomen geweest; de ongelukkige is er zielloos uitgetrokken geweest, en had de twee vingers der regler hand en het hoofd verpletterd.

| Gazette van Yperen (1857-1862) | pagina 3

De overvloedige haringvangst aen de Panne, geeft op dit oogenblik, in de omstreken van den yzeren weg van Veurne, eene ongewone beweging; dagelyks worden er groote hoeveelheden visch naer de ... De stedelyke regten op de haver zullen voortaen zyn van 85 cent. per honderd kilogr.