HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

29 resultaten gevonden

| Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | pagina 3

pit geschenk is de heer Ruyssen behan- digd geweest als herinnering van den prach tige» album welke hij aan Prins en prinses Albert aangeboien had, tijdens hun laatste verblijf in de Panne. Deze ... album bevat de gezichten van de Panne, het strand en de duinen, met eenige portretten der jonge prinsen, hunne kinderen, dit alles in photo graphies.

| Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | pagina 3

Veurne. Het leggen van den tram Veurne-de-Panne is eene afgedane zaak. Al de belanghebbende gemeenten der tramlijn Poperinghe, Veurne, de Panne, hebben hun ne toestemming gegeven, oplat het deel ... Veurne de-Panne eerst zou gelegd worden, met stilstand aan den Pelicaan.

| Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | pagina 2

Wij vragen ons af of het niet nuttig zou zijn die voorloopige trambaan defluiuef te maken. De Panne zou op die manier recht streeks verbonden zijn met Yper en de arrondissementen Veurne, Dixmude en ... Die drie lijnen zouden zijn le De lijn van Yper naar de Panne. 2* De lyn van Poperinghe naar Dixmude.

| Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | pagina 2

immers het gerucht rond dat dit uitstapje naar de Panne slechts het volbrengen is eener be lofte ge iaan vóór de laatste kiezing. Alhoe wel iedereen overtuigd is dat de brave ka tholieken nooit zulke ... wel middel geweest eens in Juni ofwel in het begin van Juli naar de Panne te gaan. Nu zijn al de vreemdelingen reeds weg en de villa's meestendeels gesloten. Daarenbo ven is het nu nog al wat kouder

| Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | pagina 1

Wij zullen niet uitweiden over de noodza kelijkheid van de uitbreiding der haven werken te Nieuwpoort en het aanleggen j eener schuilhaven voor de visschers van de Panne, alleszins nuttige werken ... Poperinghe, Walou, Veurne, de Panne en van Poperinghe, Crombeke, West- vleteren, Diksmude.

| Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | pagina 1

Watou, Veurne, de Panne en van Poperin ghe, Grombeke, Westvleteren, Diksmuido? De inwoners die door deze lijnen moeten be diend worden, zijn van alle gemeenschap per spoorweg verstoken; de zaak dient ... Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureole dozer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het

| Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | pagina 3

De werklieden en bedienden der panne- fabriek van Marcke-bij-Kortrijk waren Maan dag, alhier op speelreis, 's Morgens vroeg uit Marcke-bij-Kortrijk vertrokken kwamen zij langs Gent, om 9 1/2 ure te ... TermynbeursSedert twee of drie da gen worden de zaken met meer bedrijvigheid aangegaande maand september wordt in gunstige voorwaarden begonnen. Metropo litan! 607. Ottomaansche Spoorwegen 101; Rio

| Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | pagina 1

zeer schoone kusten bevat, zooals de Panne, Oostdunkerke, Lombartzijde, Westende enz. ... deeer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als- snede die voor bet buitenland worden ontvangen door den Office d« Publicité

| Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | pagina 2

naar Brussel, Luik, Ostende, de panne enz. enz. daar er toch eens niets te doen is die de vreemdelingen aan trekt. Onzen fameuzen Burgemeester, is bezig met van Yper een kerkhof te maken, en alle ... Gij hebt vergeten te zeggen Mijnheer de Burgemeester, welke maatregelen gij ge nomen hebt omdat de andere medaliën die berusten in de pompierzaal ook uit hunne kaders niet zouden vallen.

| Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | pagina 2

terwijl hij in 't water was ontfutselde hem een jonge dief zijn porte-monnaie, waarin tien frank en eenige centiemen staken. Toen de man hem ging aankleeden, werd hij dea diefstal gewaar, maar de ... jongen, op wien zijne vermoedens gevallen waren, was verdwenen. Aanstonds werd de politie ver wittigd en de agent Henri Sierens begaf zich op zoek naar den verdachte. Na twee uren zoekens ontdekte hij hem