HISTORISCHE KRANTEN

HomeSearch

79 resultaten gevonden

| Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | pagina 1

Nooit zag De Panne zooveel volk dan Zondag laatst. Er waren, immers, prach tige feesten op touw gezet, die opperbest gelukten, goed in de smaak vielen van het volk en die tot eere strekken van het ... In de namiddag grepen nog plaats de volgende feesten 1) Overhandiging aan het gemeentemuziek van De Panne van het beeldwerk aan den voorgevel van het gebouw, waar onzen eersten Regeerder werd

| Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | pagina 2

, nafureHemenl, nous n-haiilions la Braban^onne ct le Vlaamselie peeatv. Nous arrivames a la Panne, mu- *iquc cn tète, el r0stam.es pendant six jours ns cede villi- pour nous reposer. Avant de rtir pour les ... Voortzetting van de lijst der slachtoffers van 't bombardement, tot einde Maarte.

| Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | pagina 3

de Harmonie Ypriana eene reis naar De Panne, om er deel te nemen aan de Eeuwfeesten. Wie begeert mede te reizen wende zich bij de Voorzitter, Aimé Gru- wez. De reis geschiedt per tram voor de ... uit Yper om 7 uur. Terug uit De Panne om 7 u. De Harmonie Ypriana geeft Con vert om 1212 uur.

| Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | pagina 3

's Anderendaags wierd de loting gedaan en 't geluk viel op Leysele, die 100 fr. lotte, Pol- linckhove 80 fr., Boeschepe 60 fr., Poperinghe 50 fr., Stavele 40 fr., Oostvleteren 30 fr., De Panne 25 fr ... De Panne 25 fr voor verstkomende van Bel gie Berges voor verstkomende van Frankrijk ook 25 fr.

| Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | pagina 3

teel van Putberg te Assche, waar hij het rouwbeklag der regeering aan de bedroef de familie en aan M. De Lantsheere, va der, uitgedrukt heeft. ... De familie van den overleden oud-mi nister heeft van den koning en de konin gin. die zich voor dit oogenblik in Oos tenrijk bevinden, een telegram van rouw beklag ontvangen.