ET DE L'ARRONDISSEMENT. HUIZEN 28 HUIZEN, aldaer openbaer te koopen, 1 PER 100 VOOR HOOGSTEN INSTEL. STAD YPREN. -K&HQSTMIT. VERKOOPING effecten van menagie N° 206. 4me Année. uo 2j S <3 pi sa> «j s-i L'AIIOMI S'YFBES Les Affiches, Annonces et Avis imprimés chez Lambin-Vencaerde, seront inse're's GRATIS. fS <=t t-i bS fâ s s L'ANNONCE U'YRllLS parait le LUNDI de chaque semaine. Le Prix des Insertions est i3 centimes la ligne. (On traite A forfait, pour les Annonces qui doivent être souvent répétées, .du besoin, le Journal paraîtra DEUX FOIS par semaine. L'annonce sera faite dans le Journal, des Ouvrages dont les Auteurs ou Éditeurs auront remis us exemplaire au bureau. L'.4.VA OIVCE D' YPKES se trouve dans les Hôtels et dans les priucipaux Estaminets de la ville, ainsi que dans toutes le3 Maisons communales de l'arrondissement d'Y près. Au désir des intéressés, pour la publicité, on enverra des exemplaires, là où ils jugeront être nécessaire. CHEMIN DE FER. Départs des Convois. pour C o mines, le matin 5 h. 55 m. 11 h. 45 m. le soir 5 h. 5 m. pour Poperinghe, le matin 9 h. oo m. 11 h. 45 m. le soir 7 h. 55 ni. PATRIMONIEELE EN a&vaafa GELEGEN TE YPREN, EERSTEN KOOP. Een HUIS met deszelfs GROND en ERVE, staende eu gelegen binnen de stad Ypren, aen de westzyde van de Kaeistraet, N° i3, palende van zuiden aen het volgende, west aen de erve van hel gevangenhuis, en van noorden aen de stokery van de heeren Verschaeve. Gebruikt door sieurs Lionne en Hector Leboucq. Om door den kooper er van in reel gebruik te treden met den i,nJanuary 1860. TWEEDEN KOOP. Een HUIS staende en gelegen te Ypren, aen de westzyde der KaeistraetN° il, palende van zuiden met de beneden stagië aen de ingangpoort van een magazyn behoorende aen de Burgerlyke Godshuizen te Ypren, en met de boven stagië aen het huis van sieur Joaunes Lecluyse-Coffynvan westen met het privaet, aen de erve vau koop een. Gebruikt, le weten een gedeelte door Livinus Spykerelle, aen 3 fr. 4o c. en het ander gedeelte door Engel Spiunewyn, aen 6 fr. 4o c. aile inaeud; de iuipositiën ten laste der eigenaren. De Koopen een en twee zulleu 00k in Masse aengeboden worden. Den INSTEL zal geschieden in de Estaminet den Grooten Munark, Seiniuariëstraet, by de Vischmarkt, te Ypren, Dinsdag, 11" October 185g, ten 4 uren naroiddag en den O.VERSLAG 1er zellde plaets en ure, Dinsdag, den 25e" der zelve maend. Den Notaris LAMBIN, te Ypren, Hondstraef, N° 2 1is met deze verkooping gelast. aen eenen gcna<!3gcii Frys, T3 ZCCP31T. Eenen bebouwden Grond, zynde eene belokene plaets, hebbende eenen gemeenen uil- en ingang, in de Thouronlsiraet, te Yperen, met 28 Woningen zich in dezelve belokene plaelse bevindende, voorzien van 2 Pompen, eenen nieuwgemaekten Beerput, groot in Lande 8 aren 84 centiaren, palende aen de proprieteiten van M. Biehuyck, Sieur Domicent en aen de stadsvestingen. Voor nadere inlichtingenmen believe zich te adresseren in de RysselstraetN° 23, te Yperen. YAN EN BINNEN DE STAD YPER. Den Maendag 17e" Octoberi85g, ten 10 uren 's morgens en ten 2 uren namiddag, zal den Notaris LAMBIN, t'Yper residerende, voorlvaren ten sterfhuize van M. JOSE PIIUS 1JVE IN SMeeuen- strael, N° 26, binnen dezelve slad, tôt de openbare Verkooping van Meubelen en Effecten van Menagie bestaende nauielyk in: CoulissetafelSpeel- en andere Tafels, Zelels, Stoeleu, Commodcu, Bas-

HISTORISCHE KRANTEN

L'Annonce d'Ypres (1854-1859) | 1859 | | pagina 1