I; Lijfrentkas. .19 BUROERSBELANG. Burgers. Weest vooruitziende, peist op uwen ouden dag en voorziet er in. Reeds bo ven éen millioen Belgen storten bij de lijfrentkas. Groot is reeds 't getal, maar het moet nog verdubbelen en meer; zijt gij onder die vooruitziende lieden, dan proficiat! met geruster hert moogt gij den ouden dag afwachten; stort gij nog niet, gij zijt onwijs, en 't zal u later waarlijk berouwen, bijzonderlijk moest gij door tegenslag of ziekte van stand verminderen, 't Is hoog tijd, de jongste jaren zijn de beste en voor- deeligste, zorgt voor al de leden van uw huisgezin. Spaarkas. Ziet daar ten minste reeds iets, de stoot is gegeven; aan de bonden nu uit alle hunne krachten meê te werken ter opbeuring der burgerklas en zulks door vereeniging en broederlijkheid. Tot vervelens toe is er geschreven en ge sproken geweest over lijfrent of pensioenkas sen. En zeggen dat er nog zooveel menschen, zelfs burgers zijn die het schijnen niet te hoo- ren of niet te zien. Hoe jammer! hoe beklagensweerdig! Een tijd zal komen dat zulke dooven en blinden zullen verstaan, maar te late, helaashoe nut tig, voordeelig en misschien hoe noodig zulke inrichtingen waren. Vandaag, door ons werken en zwoegen kunnen wij de twee einden van 't jaar aaneen knoopen, ja, wij bestaan misschien wel, maar een tegenslag kan komen, de oude dag na dert en daar tegen hebben wij geen verweer ten zij de lijfrentkas. Opdat niemand onwetend blijve willen wij nog eens in eenige korte woorden uiteendoen wat lijfrentkas is en welke hare voordeelen zijn. Doel. De lijfrentkas heeft voor doel, aan personen die maar weinig storten kunnen, gelegenheid te geven om in den ouden dag een pensioentje te hebben. Stortingen Aanvragen tot rent-inschrijving en stortingen worden op alle postkantooren aanveerd. De minste storting is bepaald op 1 frank. Gemakkelijker nogtans worden de stortin gen gedaan bij eene pensioengilde die dan zelve de stortingen doet in de lijfrentkas. In 't algemeen wordt er van ieder lid eener pen sioengilde 3 fr. 's jaars gevraagd, maar dan ook geeft de staat eene premie van 2 fr. die in alle gilden ten groote deele aan de leden gegeven worden tot vermeerdering van hunne jaarlijksche stortingen. Het hoogste bedrag der jaarlijksche pen sioenen of renten, die kunnen verkregen wor den, is 1.200 frank. Voorwaar eene schoone som die het bestaan van den ouden burger mogelijk maakt. De stortingen mogen op 2 manieren ge daan worden. 1) Met afgestaan kapitaal en dan verzaakt men voor altijd aan 't gespaarde geld om later grooter pensioen te hebben. 2) Met voorbehouden kapitaal. In dit geval verkrijgt de titularis, benevens de rente, het recht tot terugbetaling der gestorte som (min 3 o o voor bestuurkosten) aan zijne erfgena men, zelfs wie het begeert kan zijne gestorte som afkoopen en toch nog zijn onverminderd jaarlijksch pensioen hebben. Ouderdom. Wie 18 jaar oud is mag voor eigen rekening of voor anderen storten in de lijfrentkas. Nogtans voor ingeschrevenen bij eene pensioengilde mogen zij storten van 6 jaar voort. Uitgestelde renten. De ingenottreding der uitgestelde renten is bepaald op een der ou- derdommen begrepen tusschen 50 en 65 jaar. Om de aanmoedigings premiën te verkrij gen moet men ten vroegsten zijne ingenot treding stellen op 55 jarigen ouderdom. Door iedere storting wordt een zeker ren tebedrag verworven. Getrouwde vrouwen kunnen, met toelating huns mans, renten verwerven. De bij d- lijfrentkas aangesloten persoon gaat geene verbintenis aan; hij mag zijne stortingen n ar beliefte vermeerderenvermin deren, onder breken of zelfs stakenin geen geval verliest hij daardoor de rechten over eenkomende met de gedane stortingen. Alleen- lijks de gilden vragen van hunne leden jaar lijks 3 frank en zulks ten voordeele van den ingeschrevene om zoo tot zeker pensioen te geraken en om de bijpremië van 2 fr.'s jaars te verkrijgen. Overeenkomstig de wet van 10 Mei 1900, vergunt de Staat jaarlijksche aan moedigi ngs- prfcmiën om den aangesloten het maken van een pensioen te vergemakkelijken. Hier willen wij u niet al de premiën op sommen, die verschillen volgens ouderdom en in bezit of fortuin. Alleenlijks de bijzon derste: Al wie geboren is na 1860 verkrijgt jaarlijks van den Staat 0,60 fr. per frank voor de 12 eerste franken, van de provintie West- Vlaanderen 0,30 fr, per frank voor de9 eer ste en van de stad Yper 0,10 fr. per frank voor de 12 eerste franken. Al wie geboren is vóór 1860 krijgt van we gens den staat die premië voor de 24 eerste franken en daar bij die premiën verhoogen veel van wegens de 3 genoemde openbare bestieren ten voordeele van menschen die min begoederd zijn. Zoo komt het dat men met betrekkelijk jaarlijksche kleine stortingen zich een tame lijk pensioen kan maken. Zoo kan iemand die van 6 jaar oud tot zijn 65e jaar 3 fr. 's jaars stort een pensioen hebben van ongeveer 360 fr. Hij heeft dus in geheel dien tijd maar rond 180 fr. gestort en van zijn eerste jaar trekt hij het dubbel, en zulks jaarlijks. Natuurlij k hoe ouder men begint, hoe groo ter storting vereischt is of hoe min pensioen men trekt. Willen begoederde burgers wat meer stor ten zij zullen zooveel te grooter pensioen ver werven. leder mag tot 60 fr. 's jaars storten en nog toelagen of premiën hebben voor de eerste franken, zoolang of dat hun geld met afstand van kapitaal op 65 jarigen ouderdom niet meer dan 360 fr. rente verschafte. De lijfrentkas en zijne werkingen zijn door den waarborg van den staat gedekt. Welke zekerheid! Wat Staat, Provincie en Stad zoo mildelijk ondersteunen en als de drie bijzon dere openbare bestieren zooveel geld stor ten mag en moet men niet peizen dat het goed, voordeelig en zeker moet zijn!! Laat u inschrijven bij eene pensioen kas; 't is 't schoonste werk van voor uitzicht. Waar? Er zijn er waarlijk genoeg hier in stad gij en hebt maar te kiezen. I SPAARBOEKJE. Zie Voorgaandelijks.) II. AANTEEKENBOEKJES VOOR RENTEN. Tot hiertoe hebben wij in 't korte laten kennen waarin een spaarboekje bestaat, 't ge mak er van gebruik te maken voor man, vrouw en kind, als ook de manier van stortingen te doen en geld af te halen. Vandaag willen wij den geachten lezer een woord zeggen over de aanteckenboekjes voor renten of rood blad dat men vindt in ieder spaarboekje. Omzetting in Belgische Staatsfondsen. De sommen in bewaring op 't spaarboekje worden op aanvraag der titularissen in Bel gische Staatsfondsen, aan den koers van den dag der Beurs van Brussel, omgezet. Dus dat elk met 't geld dat hij heeft op zijn spaar boekje kan Belgische Renten koopen, die op dat rood blad zullen ingeschreven zijn. Aanteekenboekjes vanrenten. De titularissen van een spaarboekje die de inschrijving op een aanteekenboekje voor renten vragen van een naamkapitaal, dat 3.000 fr. niet overtreft, zijn vrij van makelaarslom voor die eerste inschrijving en voor de latere verrichtingen die de inschrijving binnen die grens behouden. Inschrijvingen op aanteekenkoekjes voor renten boven de 3.000 fr. nominaal kapitaal geven aanleiding tot het betalen van één per duizend (1 0o) makelaarsloon op het deel der inschrijving dat dit kapitaal te boven gaat. Verrichtingen of operaties op aanteeken boekjes voor renten waarop een kapitaal van 3.000 fr. kapitaal is ingeschreven, zijn onder worpen aan hetzelfde makelaarsloon op het deel dat zulk kapitaal te boven gaat. Aan het bedrag van die kapitalen is er geene paal, men mag 't is gelijk welke groote som inschrijven. Eene bestuursvergoeding wordt voorafge- licht van de achterstallen voortkomende van rentboekjes, waarop eene jaarlijksche rent van ten minste 100 fr. is ingeschreven. Die ver goeding is verschuldigd op het gezamentlijk gedrag der renten, op len Januari van elk dienstjaar ingeschreven; zij wordt bij geheele franken berekend, op den voet van éénen frank per hondertal frank renten op dien da tum ingeschreven; zij wordt vooraf gelicht van het eerste kredictsartikel dat de vergoe ding ovetreft, en dat den titularis uit hoofde van zijn rentboekje toekomt. Dus zulke ver goeding is te betalen zoohaast wat meer dan 3.000 fr. kapitaal is ingeschreven. De achterstallen worden halfjaarlijks, op den vervaldag zeiven bij het te goed der ti tularissen gevoegd, voor alle andere verrich- (Zic vervolg vierde bladzijde.)

HISTORISCHE KRANTEN

Burgersbelang (1906-1910) | 1910 | | pagina 3