6. Beirnaert-Uanöaelc Pianos L. Ponteyne en 5oons, Jos. Van Houwe Cie Papierhandel FLANDRIA" Papierhandel in 't Groot OUDHUIS A. SCHELPE. KONINGSGIST verkrijgbaar bij Em. DECLERCQ-LAEVENS, Louis BRAS-DECAESTECKER, BURGERSBELANG. HuisJ. ANTONY-CRETON Jean VanMalderen-Vermeersch, Maison Maria WARLOMONT, HERICHT. Emile DEGROU-CUVELIER 20 - BURGERSBELANO ROUSSELARE-HULPHUIS TOT YPER. WERKHUIS MET STOOMKRACHT Mekanleke Zakken Bijzonderheid: Zakken met Platte grond. Allerhande Inpak-koorden. R emi BOUQUET «V Soeur, RUE DE LILLE, 10, YPRES. Draps Robes Toiles Couvertures, etc. SURMONT DEVOLSBERGHESTRAAT,20, YPER. Handel in wijn, likeuren en azijn. Eanige verkooper voor den Maagbitter van Crombrugghe. IN DE HOOP G. de Stuersstraat, 4, Yper. Magazijn van Ellegoederen, Mercerïen Kruidenierswaren en Likeuren. Statieplaats, n° 17, Rousselaere, VERHUUR, HERSTELLINGEN, VERWIS SELING, AKKORDEEREN EN WAAR BORG, MUZIEKSTUKKEN (enz.) GEENE CONCURRENTIE MOGELIJK Verschijnt Maandelijks TOT NUT VAN ELKENDEEN Wie inschrijft voor 1910 ont vangt van nu af het blad, tegen fr. 0.75. Leden van Burgersbond en herbergiers be talen maar 0.50 fr. Alle briefwisseling worde gestuurd tot den Voorzitter van den Ypcrschen Burgersbond M. G. BEGEREM, Cartonstraat, N° 24. PRIX D'HONNEUR a L'Exposition d'Arts Métiers a Ypres 1908. 1" Prix d'art décoratif a l'Académie des Beaux-Arts. Entreprise générale de toustravaux de peinture. Spécialité de peinture, decoration et ornementation de salons, salles i manger ct vestibules en tous styles. Dorure mate et brunie, imitation de dorure ancienn^ Dorure sous verre. Laquage de meubles au Ripolin ou genre Japon. Peinture religieuse, polychrome et héral- dique. TRAVAUX DE LUXE. Devis, plans et projets d'ensemble sont fournis pour tous les travaux. Ateliers spéciaux pour Ia peinture dé- corative et artistlque. Outillage moderne, perfectionné, personnel nombreux et de confiance. Prix modérés. 24, Rue du Lombard Ypres. BOTERSTRAAT, 21, YPER. Allerhande menagie-artikels in glas en gleierswerk, porselein en kristaal-Schouwgarnituren-Spiegels-Kunst- voorwerpen-Lampen en Luisters voor gaz en petrolie. Godsdienstige Artikels-Waterfilters-Bijzondere artikels voor gestichten en gasthoven. Fantaizieartikelen voor prijskampen en tombolas. 11, Rue de la Bouchs, Ypres. QUINCAILLERIE-VÉLOS MACHINES A COUDRE Réparations en tous genres. PRIX MODÉRÉS. 26, RUE DES CHIENS, YPRES. Spécialité de Confections pour Datnes. Paletots noirs et fantaisies, Impérméables. jupes Jupons Fourrures, Choix incomparable de Blouses. Prix défiant toute concurrence. HUIS SINT LUCAS. A. Demeere-Vanryckeghem. meenenstraat, YPER. Alle slach van kerkgewaden Vanen, en vaandel» geborduurd in goud en zijde. Bijzonderheid van reini ging en herstelling van oude borduurwerken. Kelken en ciboriën, en alle slach van gothiek koper werk. Kerkelijke beelden. Gordels en P.-lesterhoeden. Alle le Zondag van de tnaand v^n II tot 12 uren voormiddag zetelt een lid van 't be stuur, in de Eigenheerdzaal, S'Jacobsstraat, om inlichtingen te geven over alles waarin de burgers belang hebben. Mr Tegel- Schalie- Pannedekker AANNEMER in alle slach van dakwerken met en zonder levering. EIGENHEERDSTRAAT, 9, YPER. Xestor Viaene V I "ils, Constructeurs de Vélos, rue de la Bouche, N° 15, Ypres. Vélos de toutes marques, pièces détachées et réparations. Instruments de Musique, Accordéons Frangais, Italiens, Allemands et Hollandai Violons, Violoncelles, Guitares, Cithares, Mandolines, Épinettes Frangaises. Réparations pour tous les instruments. Van heden af zal IEDER verandering aan eene aankondiging ingebracht gerekend wor den. ting en bij de eerste vertooning op hun boek je geschreven; aldus brengen zij onmidde- lijk intrest op, zonder verplaatsing van den titularis. De intresten der op renteboekjes geplaat ste sommen worden bij halve maanden gere kend, naar dezelfde voorschriften, als voor de bewaargevingen op spaarboekje?. Zulke renteboekjes zijn zeer gemakkelijk en voor- deelig, want zoo behoudt men 3 0 o intrest die men op het spaarboekje verliest als er meer dan 2.000 fr. opstaat, en de titularis heeft geen wissUagent of bankier van noode. Men kan de kapitalen op het renteboekje geschreven zoowel als deze op het spaar boekje te gelde maken. Doch, wanneer de titularis vraagt om zijn rente boekje geheel of ten deele tot geld te maken, behoudt zich de spaarkas uitdrukkelijk het recht de titels ter Beurs teverkoopen of zeden titularis ter hand te stellen. De sommen voortkomstig van tegeldma- king van rentboekjes zijn aan geen uitstellen onderworpen, indien dezelfde terugbetaling gedaan wordt binnen de dertig dagen, te re kenen van den datum waarop de verhande ling op het spaarboekje werd ingeschreven- Op aanvraag der trtularissen kunnen de renteboekjes ten gehetle of ten deele tegen bewijzen an naaminschrijving op het Groot boek, of tegen titels aan drager verwisseld worden; doch de kas gelast zich niet met den verkoop dier weerden, noch met de inning der intresten welke zij opbrengen. Onder geen voorwendsel mag het rente boekje dat aan het spaarboekje is gehecht, van hetzelfde losgemaakt worden. Internationale dienst. Alwie regelmatig bij de algemeene spaar kas van België is aangesloten, kan kosteloos bekomen 1) Overschrijving van al zijne bewaarge vingen, of van een deel, op de Postspaarkas van Frankrijk of van Nederland. 2S Terugbetaling zijner gelden door de kas van het een of ander dezer beide landen. Doch voor Frankrijk is zulks maar gedaan tot aan 1.500 fr. voor Nederland is er geene paal gesteld.

HISTORISCHE KRANTEN

Burgersbelang (1906-1910) | 1910 | | pagina 4