/vCJJU ZONDER ZOUT Deze rraeg kan aen vele persoon en vreemd voorkomen, denkende dat het algemeenlyk genoeg geweien is wat men door het woord volk verstact. Men heeft niettemin in onder scheidene tydeti daeraen een verschillig denkbeeld vastgehecht. Vóór Nemrod, de eerste overweldiger en dvvingeland der wereld werd de gansche samenleving onder het woord volk verstaen.; maer na dien tyd de sluverny aenvang. De overwinnaers(ie gc- weldigaerds de beheerschers scheiden zich van de masjta des volks en wilden onder dezelve niet meer gerekend worden. Men begon daerbv het volk in klassen te verdeelen, bv voorbeeldeene hoogemiddelbare en lage volksklasde gelijkheid door de wet der nuluer onder het menschdom vastgesteld werd niet meer. erkendmen waende dat er een wczcnlv k; onderscheidt tusschcn de oen Dingsdag 15 january, om 7 uren s morgens, is te Merckem overleden, den leer eerwoerdigen heer P.-J. Benoit, oud- pastor aldaer in den ouderdom van omtrent 7jaren. Mgr. Joannes Van Brenghelbisschop te Adras in partibusr, pastor van de parochiale kerk van Si. Antoniuslc B eda. is dezer dagen aldaer in den ouderd, van 48 jaren overleden. —4 Jaiiu 1850 Tweede Anno tic en en Markt voor %en Dixmudc, 23 January, 1850. Wat is het Volk

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1850 | | pagina 1