ZONDER ZOUT BEKENDMAKINGEN 12 Conti men den drukregel. Dc Annoncen die drie na een volgende nummers moeten geinsereert '/ah, zullen er ma er Twee moeten betalen. Nota. Dik wils te herhalen Annoncen •/.uilen ltv iikkouril eetlaen wórden. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Zitting van den 20 april. De kwestie van beginsel, in het tweede en derde artikel van het ontwerp van wet op het openbaer onderwys besloten, heeft lieden hare oplossing erlangd. Deze kwestie was zeker eene der gewigtigsteen van hare oplossing moest het lot des ontwerps grootcndeels afhan gen. Na acht verschillende stemmingen over evenveel amendementen, heeft het sisteem der regering en der centrale seksie gezegevierd. Eerst werden verworpen de amendementen van de lieeren Osy en Tonssnint, strekkende om het getal der athenea tot vier of vyf dc bepalen. Daerna kwam het amendement van den heer DeBrouekere strekkende om tien athenea met tien middelbare scholen te stichten dit werd door 60 stemmen tegen 39 afgewezen. Het amendement van den heer A. Van den Peereboom, door hetwelk tien athenea en tien koninglyke kollegien werden opgerigt v,was ondersteund door de hoeren Dèvaux en Lcbeau doch werd niettemin door 57 stemmen tegen 40 verworpen. Insgelyks werden afgewezen door 00 stemmen tegen 32 het amendement van den heer Dumortier, ingevolge hetwelk de oprigting der athenea niet verpligtend zou zyn geweest en door 68stemmen tegen 38 het amendement van den heer'Cools waerdoor de middelbare scholen van 50 tot 24 werden verminderd. Al de amendementen aldus verworpen zynde werden art. 2 cn 3 door 69 stemmen tegen 27 aerigenomcn. Zitting van den 27 april. De Kamer is niet veel gevorderd in het onderzoek van het ontwerp van wet op het middelbaer onderwys. Slechts twee artikels, hct4cri5, welke tot geene ernstige woordenwisselingen konden leiden, zyn aegenoraen. Het art. 4 heeft betrekking tot de pensionaten by de athenea gevoegd, en strekt om dc opvoeding van het onderwys te scheiden Het artikel 5 stelt de gemeente-gestichten met dc Staets-gcstichten gelvk doch met eenig verschil in hun beheer. Zitting van den 20 April. De gchcele zitting is wederom toegewyd geweest nen dezelfde beraedslaging als zaterdag. Men zal zich te rr in neren dat dezelve over art. 6 was begonnen by welke men art. 32 had gevoegd. Eene menigte amende menten zyn aengeboden. Eene algemccne slagting is onder dezelve gedaen geen enkel is ontkomen. Morgen begint de beraedslaging over art. 8, wnerby liet gods dienstig onderwys /al ter sprake komen. Den Moniteur bevat een berigt van (Ieii minister van financien, by hetwelk hv te kennen geeft, dal de dragers van coupon» van intresten vervallende den 1 mei, voorde leeningen acn 5 en 4 l/'2 p. e., itillen uilbelaeld worden van dien dag, by de agenten van den staels-kassier te Brussel en in de prAuocicu. an Cole on deeen koningryk in Asië, schoonste mvnen van Diamanten van indt. note *an den uitgever) SL f I t 44 Jf I j t f V A I tl 't 11 I g |i i 4| 1 I m rl 1 v Jj M ^#4 9# c'i II wXVIIé Jw JlrA jwig «V v g 1850 T wcedc Don de f dingen 9 Annoncen en Markt Conditiën Abonnement vry ten huize besteld 0 frank per ja re, vooraf te betalen Dixmude 1 Moi1850 to

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1850 | | pagina 1