ffa- Ahounemcniprys vooraf le betalen en gefrankeerd toezendenhierom die in de Poslkantooren abonnee- ren moeien 1 frank meer per jare, dan den prys van 'l abonnement betalen. Ten allen tyde kan men abonnee ren. Voor Een Jacr 3 Frank. Voor 3 maenden 1 Frank. ZONDER De Aiinoncen die drie na eenvolgeude nummers moeten geinscreerd zyn zullen ermaer twee moeten betalen. Dikwils te herhalen An- noncen zullen by akkord gedaen worden. Alle affichenby den Drukker dezer gedrukt zullen eens onvergeld in dit blad geplaetst worden. By besluit van den Gouverneur dezer provincie, zal de loting voor de ligting der nationale militie van 1^53in de ondcrscheide kantons van het militie-ressort Veurne-Dixmude, plaels hebben op de dagen als volgt: 10® kanton. Dixmude. den 14 fehmnrv 1RA3 De Maelschappy van Rhelorica, onder kenspreuk: NU, MORGEN NIET, le Dixmude, zal op 11° Gouckelaere 15 dito. 12° Woiimen, 14 dito. 13° Loo 10 dito. 14° Veurne, 11 dito. 15* Alveringhem 10 dito. 160 Nieuport 12 dito. Verlooning op haren gewoonen Schouwburg, [er Herberg in; Tafelronde geven. Dramauit de Flaemsche Geschiedenisin drie bedryoen, door K. Ondereet. J KUNST- EN LETTERNIEUWS Wy hebben den liefhebberen der vaderlandsche poëzy eene aengnrinmc tyding mede te Reeled De heer Lammens, kunstschilder te Brussel, die zich sedert eenigen tyd op de steemlrukteekcning toelegde, heeft het weigel vkend portret der hoofd-dichteressc van Vlaemsch België, vrouw Van Acker, geboren Maria Doolaeghe, uitgegeven. Dit kunslvoorbrengsel, geteekend naer de schildery van Th. Canncel, is nierkweerdig onder betrekking der fraeije uilvoering, cn op groot formaet getrokken. Het is opgedragen aen de Gentsche Letter-MaetschappyDe Tael is gansch het volk Te Brussel heeft de verdienstelykc teekenaer M. L. Van Peleghem, eené inschryvingslysl laten rondgacn op het gesteendrukte portret van den brusselschen letterkundige, M. Dautzenberg. Men weet, dat M. Van Peteghem vroeger nog de portretten beeft uitgegeven van verschillende arlistcn cn schry vers. Kluchtspel met zang in een bedryfdoor J. Roelants. Het bureel zal om 4 ^2 ure geopend worden en do Verlooning stiptelyk om 5 1/2 ure beginnen. PRYZEN DER PLAETSEN. Eerste Plaets, 1 Frank. Tweede Plaets, 60 Cent. Dezer dagen ontving de heer Lansens, Kost schoolhouder te Gouckelaereeen zeer vleijenden brief van Z. K. H. den Groef van Vlaenderen, waerin deze Prins aen onzen Vlaemschen Schrvver zyne hooge voldoening te kennen geeft, oter de hulde, door den heer Lansens aen Hoogsldenzelven gedaen, van een exemplaer van zvn Schrift voor titel voerende: Onderzoek naer het vaststellen der Parochiegrenzen over het algemeen en diegene van Flaenderen in het bijzonder(1). (I) By den Uilgever van den Bolerkooper zyn er exemplaren van dit Werkje te bekomen. By Konjngl) k besluit van 24 januarv oliesoorten van jagl, uilgenomcn op het waterwild,'evd verboden le beginnen van 31 deier maenil om 12 ur. 'snachts. Een Koning) vk besluit stelt een Konkoers in van Vee le Veurne, den tweeden Zondag van july. Jtoninglvk besluit van 22 january is do kerkfabriek van Ste-Kruis, by Brugge, bemagligd eene nieuwe kerk te bouwen. De minister van justicie verwittigd de legere geeslelyken, dal de Stalen van den vierden trimester hunner jaerwedde hy de agente., der schatkist belaelbaer zyn gesteld. Het plan van een hospita,Wik te Brugge bekroond is geworden, was verschuldigd aen M Cousin, bouwmeester le Brussel, die aldus de premie van 4000 franks heeft verkregen. Berigt aen de Landbouwers van de Vlaemsche Provïwtiew. De landbouwers der vlaemsche provintien worden verwittigd daler op Zondag 30 january toekomende om 10 ure 's morgens, binnen het beluik van St. Agneele, Lindelei, le Gent, eene openbare verhan deling in de vlaemsche tael zal gegeven worden door den professor Loppens, van het eerste landbouw- komiteitover de hoedanigheden van den guano en de middelen om de vervalschingen van deze velstof op eene gemakkelykc wyze vast te stellen. Deze verhandeling zal plaels hebben in denzelfden zin, als deze doot4den heer Melsens in mei laetsll. in sryks vee-arlsenyschool, te Curcohem gegeven; maer in hel belang der landbouwers van de vlacmscho provintienheeft M. Loppens de vlaemsche tael verkozen. Gene hoegenaemde voorafgaande \oor- waerden of formaliteiten zyn er benoodigd om er toegelaten te worden. De verhandeling zal openbacr cn kosteloos gegeven worden. NAER IIET FRANSCn. Vervolg zie n. c 213. En gij kind voegde de onderling er bij nog eenigo oogenbiikken en dan misschien zult gij voor altijd van uwe moeder gescheiden zijn. Geheug u dat Annorica uw lund is, en voor den dag opwelken de Romeinen het betrappeldeu do Cellen vrij en galukkig in hunne groote wouden leefden. Wraek dan aen onze verdrukkers! en wanneer onze magtige goden ons zullen verlossen, loon dan aen dit volk dat wij ook weerdig zijn te heerschen indien gij dan medelijden voor deze dwinglanden gevoelt, gedenk dat de Armoricanen geen ander erfgoed dan de wraek aen hunne kinders geven. Do jonge Arvinsk,verblijdde zich op het overdenken der wraek. Morgan, de edele eu moedige ouderling maer dienaer van eenen godsdienst zonder vergiffenis scheen gelukkig over do gevoelens die hij in dit kind ontwaerde; zich alsdan tot do moeder wendende, voegde hij er bij «vrees niet, Norva zijn hert is reeds sterk genoeg om veel te kunnen lijden. Het ucrwerk van Castors tempel toekende het vijfde ucr het volk begon meer en meer toetenemen; men gebood stilte, do verkooping moest beginnen 1De handeluers elk eenen slok in de hand wandelden langznem héén en weer voor de verhoogen waerop de gevangenen stonden j deze aen wien Norva en Arvins behoorden onderbrak de stille riep met luide stem. Koopt hier doorluchtige burgers! want niet een mijner a medebroeders zal u zulke wonderlijke waren kunnen aenbieden. Gij weet dat ik sedert lang gekend bon. Ziet vervolgde hij eenen Annoricaen van een dertigtal jaren aen wijzende waoi^ zoudt gij eenen dérgel ij ken menscli vinden kan hij niet - voor eenen Hercules pronken - gelooft mij edele Romeinen want niemand dwingt mij te liegen deze meusch is duizend mael meer weerd door zijne eerlijkheidsober en onder- danigheid dan door zijne wonderbare schoonheid; wie dan a onder u zou niet eene ligte opoffering doen om zulk eenen zeldzamen schat te verkrijgen noemeer de menigte rond onzen handeluer vergrootte, hoe meer hij zijne schrikkelijke leugens verdubbelde. Reeds waren vcrscheide koopen gesloten, verscheide vaerwels waren reeds uitgesproken. Meer dan een ouderling had zijnen zoon vair zich zien verwijderen, meer dan een kind had zijne moeder zien vertrekken, en uilen nogtnns hielden de belofte die zij gedaen hadden van hunne droefheid voor hunne vijanden te verbergen Gedenkt den stnet van Norva eens; bij elke slag die op hare broeders viel sidderde zij door alle hare lidmaten; eiken keer stond zij om in bezwijming to vallen, maer Morgan wendde zijne oogen tot hacr en op dit gezicht schiep zij moed. Er bleven slechts èen tiental Armoricanen over onder welke Morgan, Norva en Arvins zich bevonden, toen de oogen van eenen kooper zich op deze laetsten vestigden. De handehicr altijd ziende, wat er omgaet, ging spoedig ucn de zijde van het kind, met zijnen stok deszelfs schouder aenrakende: Aanziet dit, edele Romein, riep hij, zich tot den kooper wendende; zou men niet zeggen op het zien van dezen jongen dat hij ten minste zijn vijftiende jacr bereikt heeftj wel, ik mag u verzekeren dat hij slechts negen jaren oud is. Oordeel wat ras is waerlijk wonderlijk. Norva beefde als zij des handelaers stok op haer kind zag. Wat Arvins betrefthij gaf geen enkel teekeo van verslagenheid gedurende de proefneming van den kooper. Eindelijk bood deze drij honderd sestertuizen eene slem verhoogde dezen prijs tot 400 sestertuizen eene groote stilte volgde hierop. Do Romein als laetste verhooger trad op den stapel en ging bij eenen man die daer zat, een klein tafelkeu voor zieh houdende daer betarldo hij zijnen koop Het kind ontstelde zich, de bleekheid zijner moeder ziende, moer een oogslag van Morgan gaf hein de kalmte weder. De ouderling hoog zieh naer Norva, stamelde eenige woorden in haer oor, en de arme moeder regtte zieh hcviglijk. Dit looneel was te spoedig om van iemand bemerkt te zijn. s De handelaar nam Arvins bij de hand «u voegde hem bij de andere slaven van den kooper. Een wreed gebaer scheidde het kind van de moeder, en de arme vrouw had deu tijd niet do lippen op het voorhoofd van huer kind to drukken. - Tot wede,ziens, rao der, kreet Arvins; wij zullen malkander welhuest wedervindentot wederziens Morgan Vnerwel riep deze, zi^ne handen tot hom uitstekende. Langen tijd hield hij zij,, arm uitgestrekt, want hij verborg het bleek wezen van Norva I.... III. - Deze die Arvins gekocht had, opziener van het huis van eenen der rijkste cigenaers van Hoornen j Claudius C« rvinus I w V January 1853. Vyi'de Joer, j\ o 84 Conditiën. TAN 11. j— Donderdaghlad voor Nieuivstydingen Conditiën zout. Anno nee n en Markt Pryzen. Abonnementprys 3 frank per jare Annoncenprys 12 centimen per Drukreg Dixmude, 26 January. T ooneelnieuws. Zondag, 50 January 1853 hare laetste m 4 w LODEWYK. VAWEVERS), IBRAHIM PACHA t 4 FM en de Derde Plaels 55 Cenlimen. DE SLAEF.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1853 | | pagina 1