1 2 ure na middag Ier Ilerbcrg Sieur Petrus Duytsciiakver le Dixmude. MAEIGRAS en ZAEILAND, in Eessen. in Wercken. 2 ure namiddag, Herberg Gil) WETHUIS, le Merckem. aenzicnelv ke in behoeve Mynheer SIN WE, PropriflUris en Lid van do Kniner der Volksvertegenwoordigerste Bruggeop zyne Hofstede-Landen gebruikt by sicur Duyver, te Leke, by liet Lappcrslbrl. om 12 uren 's middags met den Notaris na middagter Herberg''(jgenaemd bet ROONE- VERDRIET, binnen de gemeente Woumen, langs den Steenweg, van: 1° Eene schoone, Behuisde, Betimmerde, Bewalde van Gehouwen, Hofplaets, Hovenierhof, Walling, BoomgaerdWeideZaeilanden en Mueigarzen gestaen en gelegen binnen de gemeente Eessen, en zuid van dcszelfs Kerklangs den Steenweg van Dixmude op Rousselaere, te zamen bekend op het plan kasdastrael derzelve gemeente, sectie A. N."330, 340, 389,304,395, 397, 398, 399,400, 401, 408, 393,a 402,a 322 en 409,a sectie G, N.rs 48, 54 en 493 en sectie D, N.rs 184 en 185, by affiche in 13 Koopen, gebruikt door den mode- licilant sicur David DE BURGHGRAEVE, met regt tot 1 October 1855, ten prvzc van fr. 1392-94 c. by j'ire, hoven de belastingen. gelegen te Woumen in den zoogenaemden Neckcrs- Brouckgebruikt zonder pachlregl door denzclven David De Burgiigraeve ten pryze van fr. 31-16 c. by Jarë, ook boven de belastingen. Ten overslaen van den heer Vrederegter van kanton Dixmude, door het ambt van den Notaris van Woumen, ten wiens kautoore de voorwaerden plan en eigendomsbewyzen zyn berustende. verblwende. lyke VENDITIE van op d'Hofstedc-Landen, gebiuikt bv den medever- kooper sieur Clemens VANDENBUSSGHE, in behoeve Mynheer BOUVY, le Brugge, en de Kinders van wylen sieur Francis Jgnagius VANDENBUSSGHE en Vrouw, le Wercken overleden. Alles breeder bv affichen vermeld. van Men vraegt REMPLACANTEN en men remplaceert 1 uer na middag, ter Hofstede en de Landen gebruikt door de weduwe van sieur Ivo Vanlerberghe, binnen de gemeente Woumen, een weinig zuid van de Dorpplaets, langs den Steenweg, zal er ten verzoeke en in behoeve van Jonker VICTOR DE BUNS D'HOLLEBEKE, Groiideigenaer te RabondangcÖ in Frankrvk, duor hel amhl van den SCHOONE EN MERKWEERDiGE van 1853, om 1 ure namiddag, binnen de gemeente Wercken, op de Landen der Hofstede gebruikt by de medeëigenaers Vrouw de Weduwe en Kinders van sieur FRANCIS V ANHONSEBROUCK op en tegen de Dorpplaets, zal er ten verzoeke cn in behoeve van dezelve en incdegercgligdenworden overgegaen tol de Veiling van op Stam stamde ter voormelde Hofstedclanden waeronder 55 Koopen Ei KEN, dienstig voor Molenassen, Peslels en Einden, alsmede schoone Kuipershoomen van 2 Meters, 20 Centimeters, lot 2 ï/2 meters omkring; voorts Olmen van denzelfden omkring dienstig voor Wagenmakers, Scheeps kielen enz., Aheclen en Wilgen van gelyken omkring, henevens erne Essche van 2 Meiers, 20 Centirpcters, omvang, en 16 i/z Meiers, lengle, zyn de gekend voor eene der schoonste van de streek. Door de nabyheid der Dorpslraet zal do vervoer zeer gemak kelyk zyn. Men zal ter Hofplaels van gemelde Ilofslcdo vergaderen, om, aengezien bet groot getal koopen, juist met de gestelde uer le beginnen. Deze Venditie waermede de Notarissen Handzaeme, gelast zyn, zal gehouden worden op 6 maendon lyd van betaling, mits door de koopers, zonder onderscheid, goede en vermogende mede- koopers of horgen le stellen. VOOR en NA de loling aen voordeeligc] pryzen. Notaris F L O 11ter stand- Dynsdag 22 February 1855, te beginnen Zich te adresseren in persoon of by brieve franco, acn B. VERMEESCH, Ziekwaernemer le Dixmude, die onder-agenten vraegt. Maekt het publiek bekend, dat zyn Schip met AERDAPPELEN van Frankrvk, die alhier aen de Hoog e-Brug was a en ge kom en, in zyn Magazyn is gelost, en dat hy dezelve in hot groot en klein ten zynen Iluize zal Verkoopen aen geringe pryzeiK Hy beveelt zich in de gunst van een ieder. plaets van 'izelve Woumen, gehouden worden openbare VENDITIE van circa de Olmen, Eiken, Popelieren en Abeelen BOOMEN waeronder een Eik (Koop 40 op hel Land) kunnende dienen voor Molenslaek. Tot dies zal men nog verkoopen 4 Koopen BOOMEN op een parceelkcn Land, gebruikt door Engel Van Dorpe, langst dc Jonkershofslraet by 'tDorp. Alles op gewoone Voorwaerden cn tvd van betaling. BER1GT AEN DL DEUREN GEESTELYKEN VAN WESTVLAENDEIIEN. ten 10 uren 's morgens om ten 3 uren namiddag te eindigen, in het STADHUIS te Luo zal geburen de Openbare VERKOOP^NG van de Onroerende Goederen afhangende van de Nalaten schap en Huwel'vksche gerrivenzaemheid van Sieur CAROLUS LUDÖVICUS VERAMME, overleden tot hetzelve Loo, waervan het korlboudig \erhaol volgt. in 8 Koopen. gelegen in Loo en AUeringhem. Scheur, Stallingen en 3(i Aren HOVENIER en BOOMGAERD, binnen Loo, \oorhoofden Van westen op de Beeste Markt. Alles breeder bv de affichen omschreven. v. y.T-rar- a inn I r\ o 1 onnon 1 n n Ai*cn n n t\ ft l ir l\oi mt n T»»a n n/k - .V i m De boterkooper Tan Dixmude 6r hfitiïmahittjjfn. Kan (oor van den Notaris SCIIOTTEYte Dixmude. INSTEL. 4." Maendag', 51 January, 1855, om Eessen. A. 1 Hectare, 26 Aren, 5 Centiaren Wercken. B. 55 Aren, 75 Centiaren ZAEILAND, C. HUIZEN, in Handzaeme en Bovckerke. 9 OVERSLAG 2.° Dingsdag, 1 February, 1855, om Me rek e in. 85 Aren, 70 Cent. ZAEILAND, le Merckem. Leke. 5.° Dingsdag, 22 February, 1855, BOOM- VENDÏTIE, Wercken. 4." Donderdag, 17 February, 1855, OFPRY S STELLING. Dingsdag, 15 February 1855, om 2 ure en beplante HOFSTEDE, groot onder grond II. 49—0990 Centiaren volgens kadaster en H. 197562Ccnliarcn volgens titels, En 2"' Een parceel MAE1GARS, groot volgens titel II. 04425 C. en volgens kadaster sectie C, N.° 707, II. 0—45—85C. FLOOD ter rblyfpl Alle inlichtingen zyn deswegens ook te bekomen Ier studie van den Notaris HtUYGIïEBAERT te Merckem I1U YGHEBAERT, le Merckem, aenziene- ^ollöOïlO BOOMEN löö Kooj mm Op TE WOUMEN. Macndag 14 February 1855, VOLLE VRYSTELLING Tan den militairen dienst om mftn IE r TE WERCKEN. Op Woensdag, den 25 van February 105 Koopen BOOM EN RORAEYS, te Dixmude, en IIU-Y GIIE B A;E R Tte Studie van den Notaris FLOOR, te LOO. ZAEILANDEN. VETTE WEI EN Op enbaer te Verkoopen BINNEN LOO. Aerdappelen te Koop. Ed. SAMYN, Koopman le Dixmude. 50 Koopen schoone Constant HEL LE li l\ A ND T te Koop by den drukker dezer meester kleermaker in de Woumen-Slraét, FVEGWYZER le Dixmude. maekt SOUTANEN en andere Pricsler- kleederen ter trouwe cn die allerbest stacn. 1° 17 Hectaren, 89 Aren, 52 Centiaren VETTE WEIDEN, gelegen in Loo, verdeeld 2" Eene VETTE WEIDE, groot 2 Hectaren, 62 Aren, gelegen in Lampernisse. 5U Verscheidc parceelen ZAEILAND, 4" En een groot HUIS met Koetspoort,

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1853 | | pagina 4