CONDITIËN. Ten allen ly de k an ^60^ Abonneeren ZONDER ZOUT lAIle Aflichcn !«y den Drukker dezer gedrukt zullen eens onvergeld in dit blad geplaelsl worden. Wy verzoeken degene die Annoncen in ons blad willen geplaelsl hebben, van dezelve toetezenilen legen den dingsd. middag. Dik wils le herhalen An noncen zullen by akkoul gedneii worden. oorlog mei eer staende le houden, hebben wy zonder hel russisch gouvernement le belcedigen, mogen vcroriderstellendal het nog groolere poogingen moest inspannen, en «lat zyn tegenstand niet voor onhepaedden tvd zou kunnen duren. De russische natie is overigens niet gebleven wal zy was in 1812. In 'tkort. hel schuit dat men te Si. Petersburg en in het overige van het ryk geoordeeld heeft, dal een vaste vrede, zelfs ten prvze van eene srnertel vke toegevingredely kef was dan een tweede lira nd van Moscou. De I ndèpendance zegt liet vertrouwen in den vrede- houdt stand. Het kongres, dal nu zal gehouden worden, zal dilmael niet le Wceiieri vergaderenmaer te Parys, le Londen of in eene andere stad. Wy hebben' vertrouwen in den goeden uitval der aenslaende conferencieu. Men gelooft niet dat de voorafgaendclyke «redes-onderhandelingen te Weenen zullen kunnen getcekeud worden vóór den 1 of 2 February. Eerst alsdan zal men overgacn lot het sluiten van den wapenstilstand, en dun tycl bepalen op welken de verdere conferenciën zullen aenvang nemen. Ook alsdan zal de stad waer de conferenciën zullen pluets hebben, worden aengeduid. Het fransche gouvernement verschilt op eenige punten van de vredes-voorwaerden wezentlyk met Engeland. Volgens eene koriesponth nlie uit Parvs, heerscht er eene onafgebroken korrespoudenlie tusscheu de kabinetten der beide lauden, en doet Keizer Napoleon de ernstigste puogingen om zuien brilscbeu bondgenoot lot meer gematigdheid over te halen. De definitieve onderhandelingen zullen met mocijelyke kwestien te doen hebben. Men bh ft echter geloovcn, dat bet vretleswerk dilmael gelukken zal. Met dat alles verzuimt men niet in Frankrvk evenmin als in Engeland, met nog nllyd mael- regelen van voorzorg te nemen. De krvgsraed, le Parys, houdt by voortduring zvne zittingen in liet paleis der Tuilcricu, en van vvege het ministerie van oorlog en marine is er bevel gegevenom met de levering van mondbehoeften voor de armee en de vloot, even als vroeger, voort Ie gaeii. Hel Journal de Constantinople zegt, dal er op dezen oogenblik in den Krim 180,000 soldaten z\u van geallieerde troepen, en 13,000 burgerlyko beambten. Te Parvs heefl de uitdecling plaels gehad aon de 22,000 mannen die van Sebaslopol gekomen z\n, der medalieri geschonken door de koningin Victoria. Die medalicn zui van de grootte van een oud stuk van 3 fr. Hel lint is blauw en geel. Zy hebben eene weerde van omtrent 12 fr. LAETSTE TY DING EN. Hel schuil {naer a) te waer, dat er nieuwe moeijelykheden legen het sluiten van den vrede door Engeland opgeworpen worden; doch men twyfelt niel of hét brilsche gouvernement zal genoodzaekt worden zvne eischen te matigen, op den aendrang der overige mogendhedendeel nemende aen het kongres. Ziehier wat de lelegraef meldt uit Londen maerxdag. Men verzekert, dat er zaturdag bvzondero voorwaerden weggezonden zvn, welke Rusland zal moeten aennernenvooraleer er zal onderhandeld worden. Zy zouden onder andere bepalen Dat Bomarsund niet weer zal opgebouwd worden; Dat er consuls van de westelyke mogendheden in de havens der Zwarte zee zullen worden aengenomen; En dat de lurksche grenzen, in Azia klaer en nauwkeurig zouden worden afgeteekend. f 0 *•-,*' O V. T January 1856 Achtste y™2i7!"nk- VAM DIXUll DE. Donderdag blad voor Nienivstydingen A.nnoncen en Markt jrryzen Abonnementprys 3 frank per jare,- Annoncenprys 1 centimen per Brukrt engten over

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1856 | | pagina 1