O !n Iii loop dor vcrledoue week heeft Mevrouw !)i' ï'reViK? Poel laer l150 fcoepkaorljes aen den ge- niceiiie-nnilej wn zrr le11n11c 1 igdom uitgedeeld le worden .a»ui|:de behoeftige leerlingen dei' gemeente school die zich, door hunne neerstigheii) en goed gedrag onderscheiden. Eén twintigtal kaerlen. ieder goed Minr '25 liters kolen, zyn ook met dit edel inzicht gé ge ven geweest door jufv. Cadock. Hel. is alzo») dal die liefdadige persoonen. hunne giften niet alleen tot leniging van 's armen pvneri gebruiken. maer dezelve tevens lot den' zedelvken en wetemchuppelvken voortgang van het opkomende geslacht aenleggen. Die liefdewerken gnen allen lofsprack le hoven, en /.nllen wv lwvielen er niet aen lalrvke navolgers vinden. VLAÏÏMSCH M1DDEN-C0MITEIT. Brussel, 15 december 1855. Den herren leden der Kamer van Vertegenwoordigers. Mynheer en. In de ellens wélke liet nnt-.verp van wet voorpjnet Dn dumenïft Parlementair*.s* 1855-55. IN 33', 30 november.), ovi'i' ilc regeling vnn hel. Loodswezen in lief trekken van schepen op k'iitintefi en rivieren, lézen wydut verscheidene reglementen en scl»ikkin^e,h van orde zullen {jemaekt worden, wanneer de wetgevende miijjt die wel zat bekrachtigd hebben. J)v ondervinding weten de Vlamingen, dat wanneer de uit- voèréiulb maj't, die in de handen is van het gecentraliseerde bureelsh-isel der ministeriële departementen zutken last heeft gekregen, zy deiuelve gebruikt of liever misbruikt, om alles in het fransch te verrittenhoezeer dit, zoo als in het onderhavige geval tegen alle gezonde reden strvdig is. Wy meenonl derhalveMynheeren, uwe aendacht te moeten v.-sligcn op de noodzakelykheid om, aen het staelsbeslner als het ware, de wy/.e van uitvoering aen tc duiden, opdat de regtementen zakboekjes, inschry vings-registersenz., die, ten gevolge dier wet zullen gemUekt worden en voor onze vlao.msoho provinciën zullen bestemd zyn niet m liet frnnscli muer iu het vlaemsch worden opgesteld. Wy verzoeken UEd. (lus, Mynbeeren dat onze tegenwoordige brief ge/onde.n worde, niet aeu uwe gewoone kommissie van petit hui muer aen de midden-nfdeuhngwelke zal gevorii}(l zal de wetgevende Kamer, door hare stem, onzen weriscli bekrachtigen, eu wanneer later het staetsbestnerzoo nis liet niet dan te dikwyls gebeurtalsdan andeniiaet onze, taclrcgten krenkt, zullen wy in die bekrachtiging oenen steun te meer hebben om £die krenking te wreken. Gelieft te aenyeerdim, Mynbeeren, de uitdrukking onzer by zondove hoogachting. De Iieslierendc Commissie BRUSSEL. - Kamer der Volksvertegén\voordic.ei\s. Zitting ran I 5 Januari/. T)e heer Voorzitter geeft lozing vnn oenen brief, waerdoor 1)0 hoor Karei .lo ftrouekere, byrgejneestcr van Brussel, zynó demissie geeft als lid der Kamer. Zifting run Januari/. De heer de DeckerM>i11ter van lvinncnlamlschc zaken, logt oen webontwerp tegen de vervalschiug dor eetsvaron \\eo\\(A! genie ene goedkeuringZal gedrukt on rondgedeeld worden. dat hij nog leefde en vernam thans het overige uit den moiul van zijn' die]» bedroefden meester. Deze bad in den loop van den morgen uit Appenzell de tijding gek re gén dat de deugniet PfelTtui bij het inbreken van een' tomvslugerswinfcelbetrapt en geval was. Uit de afgelegde bekentenis was gebleken, met welk doel hij rle inbraèk ondernomen had en in hoe verre de arme Godfried daerin betrokken was. Om den knaep daéromttènt riog verder te ondervragen en in liet voorbijgaeii het graf van den EngeUchman te bezigtigen, had zich de boei'verzeld van zijn zoon I'rits, op weg begeven. Toen /.ij den kleinen geitenhoeder van verre bij de ijskloof hadden zien staenwas Frits, tegen de gewoontes? der anders trage kroppers zijn vader vooruitgelopen, en de bietste had het als een werkeloos toeschouwer moeten aenzien wat zijn goddelooze zoon met Godfried aenving en hoe hij voor zyne snoodheid <ioor (1(ï wrekende Nemesis, die hier in de gedaente van een gebaerden bok was opgetreden, zijn loon ontvangen had. Dus had Godfried niet noodig zijne verklaring door het ver- vertoon en van datgene te bewijzen, wat hij hij den dooden Engelschman gevonden had. De erfenis, welke den vinder Inter van reglswege toegekend werd, bestond iu cene porte- feuillo, van welke do leereit omslag nog eertiguits bevvaerd was gebleven in eene gouden horlogio err eeue zijden geldheurs, welke tamelijk zwaer was. Om hiervoor cene geheelu kleine stad te koopen eri tc betalen, LEOPOLD, Koning der Belgen, Aen alle tegenwoordigen en toekomenden, Heil. Op voorstel van onzen minister van binnenhuicïsche zaken en justicie; Hebben wy besloten en besluiten. Onze ministers van binnerilarirlsche zaken en jtisjdcie zyn gelast voor te drngen in onzen naem aen de Wctgevimde Kamers, het wets-exntwerp van den volgenden inhoud: Art. I. Zydie eetwaren of draojen, of welke levensmiddels dan ook zullen vervalsclit hebben of doen vervalschen, en die bestemd zyn om verkocht of gedebiteerd le worden zullen gestraft worden met eene gevangenis van 8 dagen tot l jner en met eene boete van 50 tot 1000 francs,.of tot een dezer straffen alleen. Art. 2. Zal gestraft worden met de straffen, in 'tbovengemeld artikel aengehaeld 1° ïïydie zal verknopen, dobiteeren of te koop-stellen eetwaren, dranken, levensmiddels of alle (hiertoe bestemde stoffen; of die in magnzynin zyuen winkel of in elk andere pin éts celwaren, dranken of daérttje bestemde cetstoffenzal houden welke hv weet vervalsclit te zvn en bestemd om 8 - te worden verkocht of gedebiteerd 2° ÏIv, die inliehlingen /al afgekondigd verkocht of uit gedeeld hebben, geschikt om de manier van vervaisching van de gezegde eet waren, dranken, levensmiddels of daei toe bestemde stoffen te vergemakkelykeu of uit te breiden. Art. 3. In de gevallen, voor/ien door de twee voorgaende 'artikels, 7,al men den schuldige (.er gelykcr tyd zyn [wterit intrekkenen by zul geen ander .kunnen bekomen, zoo lang by gevangen zit. Bet vonnis, zyne veroordeeling bevattende zal, 1)Y extrakt gedrukt en m?ngeplakt worden in clc gemeente, waer liy de wet overtreden beeft Arl. 4. De schikkingen welke vooraf gaen zullen toegepast worden zonder nadeel van zwaerderi straffen als liet voorvalt, voorzien door het s(r.il'wetboek of door hv/.ondere wetten. Art. 5. Zv die zonder het misdajlig inzigt, voorzien in art. 2, verkocht of gedidn'tcerd of te kpap gesteld hebben eetwaren dranken, levensmiddels of <|aecto«j bestemde stollen, zullen gestraft worden gclykvorfpig artikels 475, 478 en 478 van het st ra fwetboek An. 6. he vervalsclile eel waren dranken, levensmiddels of daerloe bestemde stoffen, die in bezit van den schuldige zullen gevonden worden, zullen in beslag genomen en ge- konfiskeerd worden. ter beschikking gesteld worden van liet bureel van weldadigheid der gemeente waer de overtreding gepleegd werd zoo niet zullen dezelve vernietigd of verstrooid worden. Art. 7. Als er verligtende omstandigheden zyn, ten gunste van den beschuldigde, kunnen de straffen van gevangenis en van boeten uitgesproken door artikels I en 2 vnn de tegen woordige wet, respectievulyk yé'rhi'ih'nerd worden tot benéden de 8 dagen gevangenis en beneden de 50 fr.' boete zonder dat zy echter leeger kunnen zyn dun de UtrafFen vnn simpele poticib. Wy hcljbcn reeds p^/.e.oil dal zekere npolhekop teThiencn eene plant had ontdek!,die in de nverheid het meel kon vervangen Ziehier daeroyer eenige rperk\veerdi<;e inliehlingen n M. Hendrik Bonnewyn apotheker in 't burgerlyk hospitnel te Thienen, heeft den 24 december 1855 aen bet ministerie eene uoticie gezonden, welke cene. irilanclsche plant aeinvyst bestemd om voordeeliglyk in de kunsten en voeding liet thans gebruikelyke meel le vervangen. i> De eerste noticie geeft slechts eenige inlichtingen over dacrtoe was de gevondene som niet loiueikmid doch wel tot het. aen koopen vnn eene nette boerderij met een nerdig luiiske en cenige schepels bouw en LuingToprl. Da.erop ging Godfried woonen met zijne moeder en vrouw Diesend welke met rappe handen de huishouding bezorgde. Hans, de wrekende hok, ging ook mede; want de vorige cigenaer kon hem niet langer voor zijne oogen dulden, en stond hem uit dien hoofde voor oenen go ringen prijs nen zijn voormaligen geitenhoeder, op dielis uitdrukkelijk ver langen af. Een sierlijk houten kruis, door Godrried's vrome iiand opgcrigt wees later de plaets aen, waer hij bijna omge komen was, doelt waer de Engelschman en Frits bun graf hadden gevonden. De 'aardappelen van het rotstuintje welker loof onzen Godfried hij het nederstorten in de diepte het leven gered had, werden door hem en z-jue moeder onder vurige dank gebeden gereed gemaekt en smnektcii zoo als men wel verwachten kou ongemeen heerlijk. Het tuintje zelf bleef ook in het vervolg eene plaels van uitspanning voor Godfried welke dner menig genoegeltj.k liertje «lefct. De lange Pfefferi daerentegen kreeg in hét werkhuis genorg- zmncn tijd erl gelegenheid om n.ict eigene handen van kemp Jarige koorden te spinnen zoo als er eene voor hem een ware valstrik was geworden. EINDE. bet vervoerdigen vnn het meel over de physiekc en scheikundige hoedanigheden, over de industrieele toepassing en de zuivering. Men moet het zeggen, die plant is vergiftig bet is de brt/onia alha, (de witte wyngaerd zoo als wy Vlamingen, /eggen) eene 'plant welke overvloedige in onze heggen en op dé onbebouwde plautsen groeit, en wier wortel eenn groote knol is. M. Bonnewyn in tegenwoordigheid van de doctors Stacquez, Dcwilde |Mi Petit, is tot de verschillige proefnemingen over gegaan die nlfemae) bewezen hebben dat de nieuwe meelstof veel beter is dan die welke men tol nu toe gebruikt heeft. Men heeft ze gebruikt om het papier, de kartons, hel lynwaed, de hejndsbaiide.il het wit garen, enz. té lyineu te glansen en le bereiden. M. Slacquez, doktor-majoor van 't leger, beeft ze met groot voordeel gebruikt, onder vorm vnn styfsels, bestemd om het verbiiylsel te houden van een gebroken been. Een pruikmuker heeft er zich van bediend bin de haireri te poeijeren van eenen persoon, die niet heeft opgemerkt dat het geen styfsel was. De zelfstandigheidontdaen vail hoer bitter sap, is een pit munt end voedsel. M. Bonnewyn, na het meel meteen gelyk deel tarwe-meel gemengd te hebben Imeft er eenen koek van gemaekt, welke al de weuscbelyke kwaliteiten bod. Mill. Dewilde en Stacpiez, die er van liebber: gegeten, bevonden dat bet baksel smakelykinalsch en voedend was. M. Bonnewyn heeft de verschillige tegen werpingen voorzien die men hem zou kunnen doen. De inkoopprys kan niet hooger loopen dan 25 centiemen het pond; de hoeveelheid bloem moet maer kleinzyn in yergelykiug van die waervan wy 0113 bedienen want met 30 grammen van dut hieel kan men meer dan 1000 grammen zeer vasten styfsel bekomen. n De grootste tegenwerping is de/.e dat men geen voldopndcn witten wyngaerd zal vinden, om aeu de belioefCens der ny verbeid te voldoen. Heil zal dus de plant moeten zacijen en moeten wachten lot dat ze emits voldoende ontwikkeling bekomen liebbc?en dat kan twee jaren duren. Nu dat eerste tydverloop zal de wille wyngaerd niet meer onlbrekcri; men zal Hem teelen zonder eenigé kosten want de plant vruegt geen mest en groeit ovefa! op de vage en verloren gronden. Z«»o -tl> int':» /.;i! gf/iH» hrhluMi(loot 7.icli op do murktéi» vnn hel tiimicnlimdeene daling in de grnejiprvAcn op, eu dillen gevolge van de tydingen over den vrede. Hel U niet alleen op de gezegde markten, dal de daling 7.ioh heeft doen opmerken, mner ook op die vnn Londen, Keolen, Parvs, Rollerdam, AiMstordum, en/..: met een woord; wv 7.UT1 immu' heten; toekomst tc üemoel, Als het vrede wordt, dan opent men natuerlyjc de havens van voorthrengslwelke lol nu toe gesloten waren, en het graen ia! weer in groole massa op oji7,e marklen aenkomen. Die hoeveelheid tal dés le groeier worden, nenge/.ien onze huilenmensehen -/.tillen gaen h.egrvpen, dat het tvii is hunnen voorraed ai' te /.ellen. Er 7,\ n er, wél is waer, die nog Willen twvfelen aen tien vrede en <h» hoop koesloren dat de graenprp.en nóe zullen stvsen door den oorlog doch er is een nul lig spreekwoord dal zegl die 7 onderste uit de kan u:il fiehhèndien valt dikwijls het deksel op den neus. Dat dit on/.e huilenlietlen gedenken. Laclsle Kwartier der maon, woensdag 30 dezer, ten 8 ure 44 min. morgeus. Den 31 January te middernachtzal de jagt gesloten zvn. De jagt op het waterwild in de poelen ot langs slroomen en rivieryn, is toegelaten lol den j mei in de provinciën Antw erpenBrahand, West en Oost vlaenderenHenegouwen, Luxemburg en Namen, en de jagt zonder vue'rWapena, lolden 15 april in al de provinciën. -- Den It) January, hebben de klokken van al do kerken der hoofdstad, van tier tot uer, lot \s avonds ten 10 ure den verjaerdag.qengekonvligd van den Vrouwkensaoonddie te Brussel gevierd wordt sintls hét jaer 1100, ter herinnering aen dc Krnisvaerders, Over eénige dagen, zyn er twee bakkers- zoons le Hoorn verslikt. Zv sliepen in de hakkerv, en hadden den on en opengelaten; de houtkoohlamp heeft hen versmacht. -- De minister van justicic verwittigt de katholieke priesters der lagere géestélykheiddat hunne jaer- wedden \onr den 4" trimester 1855 belaelbaer zvn bv de beam bleu der schatkist. Door de demissie V{,n M. De Brouckere, is er eene plaets open uevnllcn als lid der Kamer in het nrrondissemeul Brussel Den 12 february aenstaende za] men indeIioofdslad overgaen tol tie acmuUing van die ledige plaels. worden oni ontwerp te mulevtoeken. Mioo luuulelemle Ala t.v t«»t riMiij. vitiMlinr-j»el)rliit kunnan d*u»n«»« lulltih *y 511 i i j#J* f rï K f.» "•31"- j m u V iel''** N f I t 1 J v»r I - n V tl' l 1 f I I v i 9 V" i p y H i I sI, I - '..R l I •/f r.i Be botcrkoopcr van Biximide. Dix'mudé, 23 January 1836. Vervaisching van Eetwaren. v ^01 I V v i I i .i> I 1 Lf t I I f i k - Prvs van '10,000 fr. i WW 1 J—JL 1WA J W li" Jr W k LA» A m V 44- 1 I* 7 Daling op de Markten. 1 1 V I 1 t I

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1856 | | pagina 2