-- ])e cerreclionnele rcglbank van Brussel heeft twee veroordeelingen uilgesproken welke, men moet. het ten minste verhopen, een heilznem voorbeeld zullen zvn voor de persoonendie geneigd zouden zvn de levensmiddelen te vervalschen. M. 'Hou vet, direkteur der sloommolens van Brussel, in de vlacmsche voorstad, is veroordeeld tot eene boete van .300 fr., voor bedrog over tien aerd van de koopwaer, om ncn het besluer der hospiceavan Brussel, nis zuivere tarwemeel, 8 zakken van dit meel, met boonmeel gemengd, verkocht le hebben. De reglbank heeft den genoemden Benilvan Zele, landbouwer en fnbrieknnl in meel, slvfscl om. lot 18 rnaendon gevangenis, 2b fr. boete en de kosten van het .proces veroordeeld om placster hetwelk /.eer nadeelig is voorde gezondheid, gemengd te hebben of te bobben doen mengen in 93 zak ken meel, bestemd om voor hel verbruik verkocht te worden. De hoeveelheid van dit mengsel bereikte de evenredigheid van zeven per honderd. In een klqin dorp van het arrondissement Atrecht, kwam eene vrouw haren man te verliezen. De uitvoert gedaen zvnde, begeven zich de vrienden naer het sterfhuis, alwaer zy een hertverscheurend gehuil en geween hooreri het was de weduwe. Alsdan, ecu der genoodigde.n neemt het woord en eindigt zvne rouwklogt met te zeggen dat het beste dat de weduwe kan doen is geduld te nemen. 131 v ft tc welen, zegt de ontroostbare geduwd, of Geduld •my zal willen! Hv heeft twee koeijeij, en ik heb er maer eene. Geduld is de knaep der gilde van bet jlorp).^! I BURGERSTAND DER STAD DIXMUDE. Van den 4 tot den 19 January 1 8 )0. V ÏÏUVVELYKEN. 17. Deroo, Fredericks, oud 38 jaren, jongman, schipper, geboren te Wocken en j»edomicilieord te Oudenburg met Minftheer, Juslinn Nntalin jonp,e dochter scbippérm, oud 25 jaren, geboren te Escüupont in Frarikryk en gedomicilieerd tc Dmnude. OVERLEDENEN. 11. Jahscunc, Joannes Francisous, koperslager, oud 45 jaren, geboren to Mnrinkorko en wóonbndc to Dixmude echtgenoot met kinders van Joanna Francisca DaenvncU, Woststrnet. 12|. Claeys, Joanna Tlieresia sli vkster oud 68 jaren geboren te Pcrvvse en woonende te Dixiuude, ochtgonoote met kinders van Petrus Jacobus Tanghein sjnt Jajis hospitael. 14. Vanhille, Liulovjcus Cnrolus Maria, oud 3 maendenvan Dixmude, groote Markt. 16. Dewulf, Joannes Franciscus, werkman oud 57 jarenvan Dixmude, echtgenoot met kinders van Dorothea Autonia Stecnmncrc in sint Jans hospitael, Woumepstrnet. 17. Tanghe, Rosalia Coletajonge dochter, kantweiksteroud 27 jaren, geboren cn woonende te Dixmude, in sint Jans hospitael, Woumenstracl. Geboorten Dry. VAN ZWARE ten 12 ure V middags, op de hofstede 'landen, van ouds genaemd hel Woumen Kasteel, cn op de landen gebruikt door David Caillau, langst tie Sl. Pieler- slrael, van 92 Koppen Eiken, Iepen, Abenlei* en Populieren. Op gewoonc voorwoorden belnelbncr ten kantore van De herberg genaemd DUC DE LORIi/lfjÉE met 72 Aren 9."» Centiaren Weiland, staende en gelegen le Eessen bv de stad Dixmude. Te bevragen bv F. DEIIOLL\NDER PROVOOST, ^ronwer tc Dixmudti. van in 'tbosch HOUT-HULST, ten 12 uren 's middags, zal men onder het beheer van den Zaekwaernemer Liefoaert 2 met tyd van betaling, mits bekende solvable medekoopers le stellen, verkoopen in de pnrtien bosch Elzen- Kuil, Oost- en West SmalleSeype, Kruis-Eiken, Dood-Keirel en Doorn-Vver. De vergadering ter herberg RFYSSEN. VAN DEN BY ACC00R1) AEN ZEER VOORBEELIGE PRYZEN EN GEMAK VAN BETALING. Zicji tc «dresseren in persoon of by lp'ieve franco neu B. VERMEESCHte Dixmude, die ook vele Rempla(;anten vraegt cn rykolyk zal hv beloonen alle persoonen die er hem in vollen regel zullen bezorgen. if s TIMMERMAN en MEUBELMAKER, heeft de eer hel publiek le heriglen, dat hv van nu voorts, zvn beroep voor eigene rekening zal bed ry ven. Hv beveelt zich in de gunst van hei publiek. t TE DIXMUDE. Kapitalen aen geringeii interestmits voldoende bezet of borg. CHARLES DE CLERCQ neef eu eersfvertronwde k lork, van den onlangs overleden Notaris/? QR AEYS, beeft de eer bet publiek te verw iltigi-ndat hv,in zvne hoedanigheid van Z^aekwaernemer alhier, zich gelast met hel he leiden van allerhande zaken schryven onderliandsche akten, opstellen van ver zoekschriften en p la etsen van kapitalen. De persoonen nog in schuld het rekking staende niet den overleden Ireér NeliirrèHORAEYS* worden aenzocht tot de verefreumg, zich ten zvnen kantore aen te bieden, als zvnde daerloe van wegens de erfgenamen gelast. Ph. SylLRMlEX Macht het puhflZk hekend dat er hij hem te hekomen alle soorten van JG-XGjR BÜfbVlKiN. 7) Heeft de eer het publiek bekend Ie maken dat hv komt te onhangrn een SCHOON ASSORTIMENT Amerikaenschè Galogiien in Gutta-Perchaalsook Lysten- en Lassée- Schoenen Schoenen met houten Zoolcrn en woll.e omzetimmers al wat Wintf.r- Sciioenen betreft. Er is bv hem insgelvks te bekomen een schoon assortiment van aiie slarh van Mode- Klakken. Hv gelast zichook mei bel v crura kon van alle Si! ach van Galochen in GuHa-Percha cn Gaout-Cliouc. Hv verhoopt door de nauwkeurigheid /.mis werks en do geringheid /.vner prvzen, de gunst van het publiek te blvveii genieten. Groot Assortiment va n AM EB 1KAENSCHE OVERSCHOEN [G'uïuc/ien)in guttv-peikuia bv Hv belast zich met de herstelling deizeive. Direkteur M. G. Hoorigkx, ridder van hel Leopoldsorde COTISAT1E VAN 1854. Voor ieder fr. 1000-», verzekerde goederen in de 1e klas. belaeld men Op bcbouwdo Eigendommen Op Meubels en Koopwaren 33 c., 897 duizendste. 36 c., 902 duizendste. GEMIDDELDE COTISATIE. van 1845 tot 1855. Op gebouwde Eigendommen [Op Meubels en Koopwaren 32 e 388t,duizendste. J 35 c., 481 duizendste. Vooralle iniicblingen, zich te begeven Siv KAREL DE CLERCQ, Agent-principael van voormelde Maet- schnppy, tc Dixmude, Woumenslraet N.° 8. INHOUDENDE Oefeningen voor eiken dag van den veerligdaegschen Vasten, metGodvruchtige bemerkingen, de Litanie en Gebeden op hel Lyden van O. H. J.-Christus. Fyti Gekleurd Papier voor het maken van Bloemen. Men belast zich mol alle soorten van Druk zaken, zoo als Aiïiehen, Omzendbrieven, Pnsrouranlcn Doodbecldekens, enz. De persoonen, die in het gc*n! /mi «>m gedach tenissen te doen drukken, worden verwittigt, dat v de/.elve door hunnen pastor óf onderpastor niet moeien doen opstellen. Den drukker dezer gelast zich ii^gel\Ks met het doen opstellen derzei v e ,aloor c eiicti geesh*i n k e die daervan de volle kennis bezit. e -i A -M 11 1 fit); 1 f f\' i - H f f f rtI rm* OO •xm O - -if u. i .ijTl'1 aVBV I - rt' fl '1 1 X f lil '1 I I 1 '141 Tl n iM tri 'J F i - i V L!" w it *iV* - •»- L* H I 1 1 "J I t W» J V r J M C M',1'1 - 1.1 f'l .Wf.U' ll'JÜI'l i F Be boterkooper van Bixmude. 3 T i BEKENDMAKINGEN. KOOPDAG 1 tc Woumen. Op Donderdag 24 January 4 856, Placide Syoente Merckem. Ye Pmek Om met half Maerl 4856 in 'tgebruik le komen KOOPDAG BRANDHOUT 9 EN AERDAPPELEN, te Lange march. Op Asschen-Woensdag 6 February 4856, 4" 5000 droogé en groene AMELOOZEN. 2° 6000 SPARRE-BUSSClIEN. 5" 8 bek al ('de KOEIJEN en VEERZEN, {al by de bade). 4" 4000 Kilos diverscne sporten van AERD- APPELEN. Voile Vrystelling: Militairen dienst vóór of na de lottrehking J. Lonckc- Rommeiacrc woonende in de E es sens trad- le Dixmude By CHARLES E ItCQ, Zaekwaer nemer 3 m gc 600111m U ii00.p. Hovenier te Beersl, nabv Dixmude. Wintei Schoen- en Lecrzciiiiiakcr Woumenslraet N" 5, te Dixmude, m rp J, WYLL1E- T¥ TG- A T. Voor mannen van 7 fr. tot fr. 7 -50 e. Voor vrouwen 6 fr. Voor kinderen aen alle pry zen. Ces liunia. \de v ere enig de helgen. Maelschappy van Onderlinge Verzekering TEGEK BRAM©. Tc bekomen by den drukker dezer VA S TEN E OEKJE NS WEGWYKERg MAWS-HOEftEN. Gemaehte MLOEMLlf en '1Blauwe Kielenenz. BOE K D R K K E H Y

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1856 | | pagina 3