VAN om een ure na middag, le beginnen, binnen Dixmude en de gemeente Cessen, op de Landen der Erf genamen van n\ lenden heer PIETER WEYNE, van wassend*' op de Hutenwcide, achler de herbeug ijk vapeur, de parlieu Zneiland nabv de herberg Ma Campagneen nabv hel hofstedeken, gebruikt b\ Kakel Samqevalsook ut dc weide genaemd hel llotnrnelhofbesla enrie namelvk in harde en zachte OLMEN ABEELEN POPULIEREN en WILGEN, dienstig voor alle werken. Op 3 maenden tyd van betaling. De vergadering nabv de voormelde herberg DE VAN 1 TER GEMEENTE juist om een ure na middag te beginnen, leNieucap- pellc, op de hofstede landen gebruikt door Sr Kahel De Ceunynckl, nabv de Oliefunt-MolenVeiling van dienstig voor Wagenmakers en Timmerlieden. Door 't ambt van den heer L.F. (Jopp ens3 Deurwaerder, le Dixmude verbly vendc, en betaelbaer zoo vvel ten zvnen kantoore, als in helgene van aldaer. VAN ten eon ure namiddag, zal er openbaerlyk Verkocht worden, ten verzoeke en profvte van Madame de Weduwe van Mynheer FRANCISCUS ELLEBOUDT, Grnndcigenaerster le Langeinaick, op hare hofsteden le Boesinghe en Bixschute oost over de vaert beulen tegen het Boesingsas en Sleenstrael brug' gebruikt door D.yvid Tommelein en Philippus Desmedt.' harde en zachte IEPENABEELEN, ESSCHEN EIKEN en andere BOOMEN, ten meerderen deel van eene groote lengte en diktedienende voor Schip-, Molen-, Timmer-, Wagen-, Kuip- en andere werken,alsinode 2 Molenpeslels,waeronder IJ Eiken slaende 111 de happo van hel hosch genaemd den' 1 ruunelaer, palende west de Poiselstrael, en ecnen EIK., (Molenas, dik 2 m. 50 c.) groeijende in het hosch ten deele genaemd het Forrest, palende noord do Sas-straet, die de liefhebbers te voren moeten gaen hezigligen, mits zv zullen verkocht worden in de herberg St. FLOY, bewoond door Louis Debruyne, tc Langemarck. o Vergadering op de hofplaets von David Tommelein. Deze verkooping geschied mei gevvooncn tyd van betalingmits stellende begoede en bekende borgen, ten aenveerden van den Notaris e la vie ie Langemarck, met de ontvangst, belast. 1 DIXMUDE, 21 January. Tarwe van fr. 33-50 tot fr. 36-50 Per Hectolil. Rogge Sucrioen Haver Boonen 23- 15-17 24- 16-55 6-75 10-66 15-50 18-50 Boekweit Aerda ppelen» 7- 8- per 100 kil KORTRYK, 21 January. Tarwe van fr. 50- lot fr. 53- per zak van 150 I. id. Roode» 46- 48- Rogge Boonen 33- 32- 34- 34- Koolzaed olie 69-10 tot Lynzaed olie 61- g.' per ton 48 st. Tarwe ROUSSELAERE, 22 January. fr. 50- tol fr. 53- per zak van 150 lit 1d. roode» 46- 50- Rogge 32- Boonen 28- 35- 33- H aver 14- Aerdappelea 7- 17- 8- per 100 kilo. Koolzaed olie van 69-10 tot Lynzaedolie 61- brab. g.s per ton VEURNE, 23 January. Tarwe vanfr. 42- tol fr.51- per zak van 145 1. Rogge 31- Sucrioen 23- 34- Haver 25-25 13-50 16-50 Boonen 24- 27- BRUGGE, 19 January. Tarwe van fr. Co oo tot fr. 36- per hectoliter. Rogge 21- 24- Sucrioen 16-25 16-75 Haver 9-25 11- Boonen 16-50 17- Boekweit Aerdappelen 7- 8-50 per zak. id. roode 32-80 YPEREN, 19 January. Tarwe van fr. 34-40 tot fr. 37-60 per hectoliter 37-60 24-80 11-87 20-80 7-75 per 100 kilo. 21- Rogge Haver Boonen 18- 10-50 Aerdappels 7-50 LUIK, 14 January. Tarwe van fr. 47-50 lol fr. 48-50 per zak van 103 k Rogge Haver 34- 35- 35- 37- mud 94 150 RYSSEL, 19 January. Kool.-Olie van Fr. 116- tot Fr. 117- Lyn.-Olic 106-50 107- Quinquit-Oiie 122- 123- Koulzued 32- 34-60 per hectoliter. Koot.-Koeken 20- per 100 kilos Lyn.-Koekeu 28-50 i BRUSSEL, 18 January. Tarwe vun Bet. 10- Rogge 7-10 Haver 3-5 Kool-Olie van G. B. C. 88-10 Lyn-Olie 70- Kool-Koeken 136- Lynz.-Koeken tot 11-6 per 1/2 heet, 7-15 d 3-10 peraeml3lL de 1215 Kil. GENT, 18 January. Fr. 32-50 tot 37- i 32 50 37- 23- 24- 18- 17- 17 50 12- 8-50 per Heet. ld. roode Rogge Boekweit Gerste Haver Kooli.-Olie van Gl. C. 72 1/2 tot per Heet. Lynz.-Olie 62 Koolzaed Fr. 35- 36- Lynzaed 31- 35- Koolz.-Koeken 6 tot 6 1/4 Stuiver» per Steen. ANTWERPEN, 12 January. Tarwe van Gl. Id. roode Rogge Gerst Boekweit Witteboonen Fr. Koolzaed Gl. Rigasch-Zaeiljnz.» Lynz.-Olie van Gl. n. Raep.-Olie Witte levertraen Bruine levertraen» Inlundscli Roet 20 1/4 tot 20 1/2 per 80 Kil 21 1/2 13 1/2 9 1/4 1(» 3/4 28 21 1/2 1 1 1 72 60 35 70 62 70 per Heet. 18 21 14 9 1/2 li 7 .30 21 i 18 1/4 j per 137 L. 7 76 j 61 36 tonne 50 K. Tarwe Rogge Boekweit Haver Gerste Aerdappelen Lynzaed Lyn-Olie Olie-Koeken Lyn-Koeken MECHELEN, 19 January. van Fr. 34-40 tot 24-30 19-70 10- o 17-90 6-61 30-69 100- 20-38 31-35 per Hectoliter. per 100 Lit per 100 Kil. Tarwe Rogge Gerste Haver Lynzaed Lyn-Koeken Hoppe AELST, van Fr. 34-80 22-50 15-47 7-39 28-12 29-74 50- 19 Januar. tot per Hectoliter. 65- per Hectoliter, per 100 Kilos, per 50 Kih». DENDERMONDE, 21 January. Lyn-Olie van Fr. 139-68 tot Kool-Olie 159-64 Kool-Koeken 239-45 Lyn-Koeken 371-88 per 137 2/5 L. 248-52 de 1215 Kil. 377-32 LEUVEN, 21 January. Turwe van Ft. 38-33 tot 36-89 per Heet. 77 Kil. Ko8Rc 25-39 25-93 70 Kool-Olie no-50 per Hectoliter. Lyn-Ohe 104-43 POPER1NGHE. - Hoppe per 50 kilogr. gewas 1855 van fr. 63- tot fr. 65- BERGEN, Frankrijk21 Januyrv heel. Middenprvs per heel 2700 Tarwe 45 Rogge fr. 35-58 21-53 Ryx. DaL 2-6 525 Suerioen 17-18 8-90 20-87 22- 8 450 Haver 270 Boonen 75 ld. witte Gele erwten 8 Blauwe id. 19-16 375 Aerdappelen» 5-56 - 7 1-21 -24 1-19 - 6 1-58 -54 0 O a i 1 A* 1» ft ft ft ft ft ft o «f ft ft ft ft ft - - - 4 De hoterkooper van Dixmude n O O M E JV 1 binnen DIXMIJDE en de gemeente EES8EN. Op Maendag, 28 January, 4856, 3tó Koopeh BOOMEN, Vapeur. 5 Schoone Venditie nieecappelle. Op Woensdag, 13 February, 1836, juist 62 Koopen BÖOMEl\, Karei He Clevco y Zaekwaememer VEllKOOPING BOOMÉN Donderdag 4 February 1856, ©7 lï.oopen Koophandel JPryzen der Bolerpryzen, vn 16 lot 21 °/0 st. 'tstuk, wegende 7 hectogr. komt van fr. 2- 7 ct. tot fr. 2-71 ct. de kilo Eijeren van 24 tot 22 stuiv. par 26. onderste Markten D Uity J. S de IVo unien-8traet

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1856 | | pagina 4