OE VAN DIVniDE. w 23 February 4860. Twaelfste Jaer, 3. 582. Donderdagblad voor NieuwstijdingenAnnoncen en MarktJPryzen. ABONNEMENT. Voor een jaer 5 fr. Voor 5 maenden 1 fr. Dixmude, 22 February 4860. Kunlen-IS'yverheid. Teelt der Maïs. -rye Een dwerg. Post. De Abonnement-prys betaelbaer voorafmoet vrnchtvry worden toege zonden; hierom die in de Poslkanloorcn ebunneeren moeten Een fr. meer per jnerals den prys van 't abonnement betalen. Men kan ten allen tyde Abonneeren. ANNONCEN. 42 ct. per drukregel. Alle Aflichenby den Drukker dezer gedrukt, /uilen eens onvergeld in dit blad gcplaetst worden. Wy verzoeken degene die hegeeren Annoncen in dit blad gcplaetst te hebbendezelve toe te zenden tegen den dynsdag middag. Bekendmakingen zullen by akkoord gedaen wozden. De parochiën die den text van 'het Adres nen drn Heiligen Vader nog naer het middenkomileil te Brugge niet wedergezonden hebben, worden verzocht hetzelve vóór 1 maerl aenslarwle te doen toekomen aen Mr. den advokaet Atigtisle Lamvers of aen M. Alfons VandeWulle, agent| van de Al- gemeene Maetschappy. Men wordt verzocht, zooveel doenlyk zynde, de terugzending door de Messagerie Van Genil ot lang* den vieren weg te doenen niet met den post ingezien de stukken door den post verzondenmoeten geplooid zyn, en dueriloor gekraakt worden. 51. Policy, coadjutor Ie Asscbrouckgact in dezelfde hoedanigheid over naer Westende. M. Lagae, priester in het seminarie, is coadjutor te Adinkerke benoemd. Wy lezen iu het Burger-ff'elzyn «an Brugge liet tyditip van du herneming der oenLnopen in de kantcn-nyvurlieid is «eiiftukoman, en alius voorsp.lt dat dete onbeduidend sullun vyajen. I'orys en Londen knopen weinig New-York «iet niet oin. Allen wachten hoe liet de politieke gebeurtenissen in de nenslaende lente gaen stellen. Intiisschentyd de klonslcrgestichlen alweer tegenwoordig de kuiiten-nyverheid op rene brrede schael uitgebreid is, doen eeno hardnekkige konkui rentie aen de kanten-fabriekanten en leveren hunne kanten ten minste aen 20 ten honderd beter koop dan de kanten-fabriekanten van brugge, Yperen, Korlryk en Cent; aldus ia het niet te verwonderen dat de magaiynen van die l.estc steden opgehoogd liggen met stukken kanten tot de kleine kanten toe die over drj niaenden nog goed gevraagd werden/.yn heden ook verlaten en daardoor is voor unie arine werklieden reeds eene vermindering van dagloon van 10 ten honderd ontslaen welke nog tal toenemen, naerinale de verkoop nog wat vertoeft. Men kan oordeelen welke schade dit aen onte stad Brugge toebrengt alt men rekent dat er in Brugge rond de twee honderd gepatenteerde kanten-fabriekanten tyneu dat het getal speldewerksters in de stad tot vi/flien duizend beloopt; daererihovondo gemeenten in het arrondissement Uruggo voornamelyk in het tuidenleveren nog een dubbel getal warklieden op. BE (Vervolg sie n. 681.) Omstreeks deson tijd word hel grafelijke woud op nieuw het tooneel aener gebeuitenis, die een inenschenleven kostte. Een bij het vellen omstortende boom doodde eenen hout hakker, en kwetste den toevallig daerbij steenden Lippert soo teer, dat inen hem bewusteloos naer huis inoest dragen. l)e wondlieeler schudde bedenkelijk het hoofd, toen Inj de wonden nader ondertochl en tegdu a Als ik detcn er boven liael- tsl 'teen wonder zijn; voor hut oogenblik geloof ik er nie l voel van. In de boschwachlerswooning van den ouden Bempcl, heerschte diepe treurigheid, lie moeder was bijna niet meer te herkennen soo teer had de sinert om haren toon aen hser leven geknaegd. Do anders too getonde en stevige vrouw was in een pacr weken soodanig verouderd, dat tij ter nauwernood alleen gaan kon. Eene vrouw uit liet doip moest tol hulp van Thomas aangenomen worden. 7.no ongetellig en somber was het iri die eenvoudige wnoning nooit geweest. De jagers gingen er niet ineor binnenwant als moeder Uempul er een sag, dan vloeiden de tranen langs hare wangen; lij dacht oen haren ongelukkigen toon; de oudu man sprak niet meer don het hongnoodige en rijn somber grl.et getuigde van De middelen, welke de maïs oplevert alt voedingsplant en de voordeden barer teelt als gewiede plant, zeilen een w.ientlyk belang by aen al de poogingen, gedaen om hare rypheid te verhacsten, telfs huiten dit lundbouwgewest'.waer de maïs tonder de hulp der kunst ryp wordt, en eukelyk door de warmte van het klimaet. Ziehier date doenwyte Zooharst de aren bevrucht tyn in den loop der maend augusly, neemt men de mannelyke bloemen weg met de stammen onmiddelyk boven de aren af te snyden. Op dete bewerking die een uitmuntend voedselgeeft doet men welhaest eene Iweedo volgen, welke bestaet in de onderzie bladen weg te nemen. 11e ultoo behandelde stammen gelykeu aen stokken, die aen thiiu uiteinde twee of dry aren dragen. Die tweo middelen tyn gewoonlyk voldoende om het grootste gedeelte van drn oogst te doen ryp worden in het begin der maend October. Dan plukt men de uren, die volkomen ryp en droog lyn, en men trekt de pylen uit wier aren nog niet genoeg gevorderd tyn, maer tonder de aren los te maken. Dete laesten blyven voort rypen op de stammen welke men in bussels rond het veld legt, en op het einde van october, tyn ty too goed om geplukt en ingetumcld te woiden als die van den eersten oogst. Welhaest zul den toestand »tni den kroonprins iu den Semiet eene verandering onilergueii den 0 april aenslarude bereikt den lin ing van Bi a band zyn 25 jaer, en krachlens artikel 58 tier Ronsliiulie mag by alsdan stemmen met tie andere sennleurs. Tot nu Ine bad den prins maer hel regljvan te spreken eu niel dat ion te stemmen. CHINA. De laeite tydingen uil China dogleekencn uit Sanghai, 21 january De Cbinèezen huilden zich bezig met forten te maken rond Pek in en aen tie monding van de Peï-Ho: 10(1,000 Tui laren zyn in de nahyheid tan den vloed gekampeerd. De En- gclschen maken ook loebereidsels lol den ooi lug, en dit op eene groole schael. De handel met Japan is onderbroken, ten gevolge der overdreven eiscben, door de Europeanen ge formuleerd iu de verwisseling van het japunsch goud tegen amcrikaensche dollars, en der geweld dadigheden door ben op inlanders gepleegd. den twaren strijd in lijitcs ziel. AU Itij alleen wasliet Inj liet hoofd moedeloos op de borst hangen dun zng bij strut naer den grond en meniginael bering eene krampachtige huivering zijn gespierd ligchaem. Hij «ocht de digste plekken in het woud; het geiigt zijner lijdende vrouw scheen een' pijnlijken indruk op hem te iiiuken. en daeroni wusjiij weinig t'huis; maer dat ging altijd niet het weder was met altijd zoo dut hij het duer buiten lang kou uithoudenen dan moest hij wel t'huis blijven; hoe hard hem dat ook riel. Op zekeren middag had het zwnrr geregend De boscliwachter mui doornat t'huis gekomen had zijnen fiak uitgetrokken en zich op.de bunk bij den liaerd gezet. Zijne vrouw lus bij de tafel in bet gezangboek. Tusschen hen beide heerschte een diep stilzwijgen. Eensklaps begon dc vrouw tej sclirvijen. Dat verweuschte huilen! 'k word er nog gek van', 'k houd het niet langer uitmompelde Thomas. Ach God.' wat rijt gij toch een hardvochtig man! 't is immers zoo wel iiw zoon als de mijne, om wien ik schrei? zegde de moeder. Als n»ij dit vers foor de oogen komt, dut ik hem bij het afscheid op de nel heb gedruktkan ik mijne tranen met wiérhoudcn. Had ome Georges er meer aen gedacht, duti zou hij die goddelooze dued niet brgaen hebbenhij heeft God vergeten en iiu vergeet God hem. Moet hij het dan juist geweest zijn? hernam Hompel. Kan geen -- geen andti dit geweer bij ongeluk ufgeschoteii hebben Neen, neen oude man dut is een ijtlele troost van u. Te Savigny, by Lausanne, woont in 'thuis van zvnen vader zekeren Jean Louis Rolnmay. Hy is 25 jaer oud. Op tweejarigen ouderdom vvrrd hy door eene rbuntatisclie zieklp overvallen, «Iie zyn geheel ligchaem liof. Alleen hei hoofd bleefdaervan vrv. Sedert dien twl i< hy niet gegroeid. Al zyne leden ry n verlamd enjhi-ljleien scliy ui er uil geweken Ie zyn. Op z.ui bed uilgcslicki kali de ongelukkige zich niet bewegen dan nul behulp van anderen. Zyn bnofd alleen is gegroeid en heefl zich ontwikkeld; bet is van gewone grootte voor den ouderdom van tien jongeling; hy heeft een straffen bacrddie geregeld geschoren moet worden. Ziel du* aen hem hel hoofd van een volwassen man en het ligchacm van een tweejarig kind. Daeienboven is het opnter- kelyk dal dil menscti veel versland lierflhy houdt veel van conversatie, leest en rekent! teer goed en zoo truly k van aerl dal hy meestal zingt, als hy zich alleen bevindt. BRAND DER KERK. VAN NAZARETH. Zondag avond, om 7 ure en een kwart, is de donder gevallen <«p den h-ren der kerk van Nazarclh, by Geul, en weinige minuien daerna, ontstond er brand nen 'l kruis van den luren. Om lot aen het kluis Ie geraken, is hel alleimoeijelyksl, en men zon daervoor eersl groole toebereidselen moeien doen, 'lis mei ladders en al kiuipendc tan het eene gal naer hel ander dal men hel toppunt tan den loren kan bereiken. De moeijely kheid en de geweldige wind maeklen dal er up de boogie wacr de brand ttilgeborslen was, aen geen blusschen Ie denken viel, en welhaest zetleden de vlammen zich zoo snel voort, dal het gedeelte van den luren, waer de vier klokken hangen door hel vuer bereikt werd. Daerna storlle bet gewelf in, en tie groole menigte hout, die in brand was gerackl, veranderde het dak der kerk en later de kerk zelve in eenen echini vueroven. De kerk was tegen lirandgevaer verzekerd. Gedurende january tfftO zyn er 4382 lirievcn Ier 'zy ile gelegd uil hoofde van gebrekkige adressen. 'Zou »t dun werkelijk eene menschcnziel in de wereld kunnen zijn die eene «rme moeder zoo veel tranen deed storten zonder te zeggen ik beb den moord begaen en Georges is onschuldig? Thomas stond ijlings op, bleef stnen en mg zijne vrouw oen met eenen blik die haer zoo zeer verschrikte dat zij onthutst uitriep Mijn hemel, man.' wat deert u? Niets, vrouw, niets; bet viel mij darr in, dat er toch mogelijk wel iemand kon zijn, die zegde ik beb den moord begaen en Georges is onschuldig. Dc vrouw lag hem aen -- Inj voegde er niets meer bij cii wederom heerschte er eene diepe stilte De vrouw ging voort met leienThomas gaf zich geheel oen zijne sombere gedachten over. Eindelijk hield de regen op; Thomas stond van zijne hank op trok een onderen frak nen en sloeg er zijnen mantel over been. Torn trad bij naer zijne vrouw en greep hare band met dc woorden dag n order. Wacr gaet gij heen met uwen mantel om, oudje? -- Wacrheen? Onder tic b»nmeri druipt het nog, men wordt te nat, en ik hen inn;w*;;irrig naer 'tjonge plantsoen. -- Ga met God.' zegde de vrouw. l)o boschwchter scheen door dit vrome woord zoodanig ge IrrflVn dot hij, 't j,i ei. bij die oude lieden zelden gebeurde, zich lot hoer. nedci boog en bacr kuste. - Ach ja! Ccoiges Ügl hem even oo atn 'thert als mij

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1860 | | pagina 1