mmfm lllilEEI AB.ONNEMENT WEKELYKSCHE ALMANAGH AÜVOR1CE1V Alle afïichen by den uilgever van dit blai gedrukt, worden eens onvergeld geplactst. - Men wordt «errocht de aenkondigingen toe li zenden, uiterlyk tegen den Dyusdag middag Donderdag Vrydug s Longinus. ste Eusebia. N. M. ten 9 ure 46 tnin. 's avonds s Putricius, stt Gertruda. Jddica (Passie-Zoruag). s Joseph, s Amhrosius. s Benedictus De Abonurment-prys is betaelbaer voorop en •moet Maeht*ry toegezonden jworden; - Men kan len allen tvcle inschrvwen. - Het blad verschuil eiken Donderdag» Zaterdag ZONDAG Maandag Dvnsdag Wocnsda hotefeens hadden zien loeslaen. Alle deze imigtingcn dagieckenen nog maer een twaelflal jaren, tydslip op welke M. Borlier, onze inboorling, zvne modelhoeve te Ghislel lot stand bragt. Zy geven blvken van ivne liefdadigheid en den geest tan vooruitgang dien hein bezielt. In de rilling van den 12 maert. heefl de Senaet een amendemenl aengenomen, hetwelk toor gevolg zal hebben de hanengevechten, alsmede liet doen vechlen van andere dieren, uil ons midden ledoen verdwynen. Zoohaesl het Strafwetboek zal gestamd zyn, zullen de persoonen welke dergelvke gevechten inrigten, gestraft worden met eenc boete van 15 tot 25 fr. en eene fievan&zillinff van 1 tol 7 dagen. LANDBOUW. Onze inboorling, M. Pieter Borlier, allyd on»er- moejbaer, voor aI wal aengaet de tóoruil.gang van den landbouwdie grond/uil van alle voorspoed, komt een landbouwkrediet te openen, voor de uii- breiding van het gebruik der poliep-kalksteen I). Deze kalksteen overtreft verre, in uitwerking op de gronden, alle andere kalksoorten en mergel- kalken. Hel belang, dat de poliep kalksteen op levert, heeft de aendacbl opgewekt der geleerden; zelfs hébben de Imeren Donnv. professor by de hoogeschool Ie Gent en Pasteur, lid der akmh mie van wetenschappen te Pans, zich er mede bezig gehouden, en gepoogd het nut en de oordnlen te doen uilschynen die deze kalksteen in de luudboiiw> huishoudkimde zou kunnen te weeg brengen. Menigvuldige proeven i.vu reeds de voordellen van den heer Borlier». Poliep-kalksteen komen bestatigen. Wy denken later hierop terug Ie keeren. (1) De Poliep is een klein diertje, wiens omhulsel bestaet in kalksteen. N r VEE-MARKTEN. Kortryk, 12 Maert. üe verkoop »an vee werd gedacn aen de pr\zen van over acht dagen» 198 hoornbeesten zyn Ie koop gesteld, waervan er 192 zyn verkocht geweest. Brugge. 15 Maert. Ter veemerkl van heden telde men 155 boorrfbeeslen. De verkoop was gelvk naer gewoonte. Wy vernemen dat een der zalen van «ie model hofstede Britanniaf Ie Ghislcl, bereid wordt voor eene bibliotheek. Dat is een goed nieuws voor de landbouw-werk lieden, die reeds aen hen woonsten met hovekens en daerna aen de bejaerden kosteloos 1 VERVOLG ZIE Nr 0^1.J Ilelenn, hernam hij, waarlijk, ge njt verdrietig. Zijn er ouders die meer voor hunne kinderen doen don ik voor u heb gedaan? Iïeb ik u in al uwe luimen niet volduun toen gij kind waart, ben ik rells zoo ver niet gegaan, groote sommen geld te besteden om u te laten leeren le/en-?.,. En nogtans bet is dit kunnen leien dat ome oneenigheid heeft teweeg gebracht liet lijn die boeken, die duiyelscho boeken, welke u geleerd hebben uwe ouders te luiten. O neen, er lijn mij geene boeken noodig om bet kwaad te kennen en het te veroördeelen. Mijn hurt voelt genoeg waar de deugd en waar het misdrijf is, en gij ook, vader, al is het dat gij mij tulks ontkennen wilt, al is het dut gij zulks u zeiven ontkent, er was een tijd dat gij dit ook voeldel. O, ik ben er leker van, toén gij u de eerste maul tot de misdaad hebt laten vernederen, toen liet voor de eerste maal aan eerlooie verleiders gelukte, u in het verderf te slepen, dat er toen nog wel eene stem in het binnenst van uw harte was, eenc vriendenstem die u toeriep och neen. luister niet naar ben, verlaat den weg niet dien gij lot lieden too eerlijk en gelukkig hebt bewandeld Diep scheen de man aangedaan door de»e woorden, want hij bleef sprakeloos, terwijl lnj de oogen droevig ten gronde sloeg. O, hadt gij er gehoor gegeven aan die stemme, ging het meisje weenende voort, wat ul zegeningen zonden wij thans ten hemel niet te sturen hebben voor een geluk dat wij be nevens zoo vele eerlijke huisgezinnen tonden genieten Overweeg eens vader, hoe met het moet zijn, wanneer ouders en kinderen Zooals w-ij het reeds hebben aangemerkt, was het niet tonder reden dat do roovers, want tij toch waren zulks in den echten tin des woords, too vroegtijdig de herberg hadden verlaten, waar /ij soms den gunschen nacht bleven doorbrengen. Zij hadden een groot ontwerp beraamd, waartoe hunne tegenwoor digheid in den St. Bruno met voonb-elig kon tijn. Th Wolfsle^le onder Bouwel, woonde op zijn landgoed een voornaam rijk heer, Jun Van tynybeke genaamd. Dete, in wieu een samenloop van noodlottige gebeurtenissen eei.eu afkeer vun allen omgang had doen ontstaan, leefde in eene ware eenioam- lieid. Het afsterven zijner echtgenoot* en zijner kinderen, welk» O O VAN DIXMUDE per jare, 3 Fr. per 5 maenden, 1 Fr per drukregel 12 centimen. t> HANENGEVECHTEN. i B INVERS IS ND E

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1866 | | pagina 1