Wc.l konlihgenl van 10.000 man dor milicie*ligling van I860. i;s vcrHecbl als volgt provincie Anlwerpen 999. - Braban.il 1689. - Westvlaemleren 1186. - Oostvlaendrr«»n 1565. - Hcneg-auwen 1784.- Luik 1195. - Limburg 450. Luxemburg 491- Namen 665. Ziehier "bel getal mannen te leveren door het arrondissement Velirne-Dixmude Dixmude 1 0 Beerst 2; Bovekerke 5Caeskerke 2 Clorcken 4Gorlemarck 9; Couckelaere 7; Eesscn 2; Hand/.acme 4; Kevem 5; Lampernisse 1; Leke 3; Loo 5; Merckem 5Nieuca[)pelle 2; Noordschote 1; Oost kerke 1; Oudecappelle 0; Pollinchove 3; Rc- ninghe 5; St. Jacohscappelle 0 Sluvvekenskerke 1 Vladsloo 4; Wercken 5; Woumen 7; Zarren 4. Veurne 10; Adinkerke 7; ALeringhem 6; A*e- cappelle 2; Beieren 4; Boil.shoucke 0; Bulscamp 0; Coxy de 5; EggevVaeHscappelIe 2; Gyverinchove 1; Hoogslaede 1; Houthem 5; Isenherghe 5; Levsele 2 Moëres 2Nieuporl 6; Oeren 1Oostduinkerke 6 Pervyse 5; Rnmscaf)pelle 2; Sl. Jooris 0; St. Ricquiers 0; Sfavele 5, Slcenkerke 1; Vinchem 1; Wulpen 1; Wulveringhem 0; Zoutena\e 0. In openbare zitting van onzen gemeente-raed van 6 dezer, is de beslissing genomen door de permanente deputatie en strekkende om, tegeristrvdig met eene beslissing van den gemeente-raed, de som van 400 fr. voor loe/igl van openbare werken door het vorig bestuer verleend pen, den kommissaris van politie, in bet budjet te behouden, verworpen geworden met 4 stemmen legen 2 en 2 onthoudingen. Hebben zich tegen de beslissing der permanente deputatie verklaerd, de heeren Vervvilghen, Delahaye, Aug. Vanderheyde en Vanwoumen. Hebben er zich vóór verklaerd, de heeren Parel, burgemeester en Rembry schepen. Hebben zich onthouden, de heeren Sleverlvnck en Ghyselen. -- De kommissie gelast met het rondhalen van in- acn Z. M. Leopold I, is voor onze stad samengesteld uil de heeren L.-F. Parel, burgemeester, voorzitter. G. De Breyne-Dubois, lid vanden provincialen raed. A. Vanderheyde, lid van den gemeenteraeil. ,J. .Delrue, pastor-deken. R. Degroole, lid van den gemeenleraed. V. Holvoet, voorzitter der burgerlvke godshuizen.. J. Dautricourt-Wocls, voorzitter van bet bureel van weldaed. By Koninklvk besluit van 27 february, is een jaerlvks pensioen van 1,661 fr. toegestaen aen jouf* Delahase, weduwe van M. Denaux, oud outvanger der belastingen te dezer slede. Het is nu stellig dat de graef van Vlaenderen den troon van Roumanien geweigerd heeft. liem achtcrvolgens door den dood ontrukt waren, liad Wijn hart dusdanig geschokt dat de afkeer, dien do droefheid hem van de wereldsahe vermaken had doen opvatten, hem tot lieden bijgebleven was. I)e eenige uitspanning, welke hij uch in dit eentoonig bestaan nog veroorloolde, was van des tomers eens uit visschen en eens ter jacht te gaan. Deielfde dienstknechten vergezelden hem dan altijd, en den winter, welken hij ge woonlijk te Antwerpen doorbracht, besteedde hij aan het door bladeren van historische of wetenschappelijke werken. Ook ging hij zich wel des avonds in eene burgerlijke voorvaderlijke cstaminet niet het lezen der nieuwsbladeren en het drinken van eenen teug bier verletten. Zoo was voor hem de eene dag aan den anderen gelijk slechts de jaargetijden verwis selden er voor hem de bezigheden van. Over twee dagen had men in den St. Bruno een bericht ontvangen, wnarbij M. Van Cruybeko weten liet, dat hij op zondag na het middagmaal lijn hof iou verlaten, om lijn winterverblijf in de stad te betrekken. Heeds sedert jaren had hij de gewoonte aan zijne afreis, al was liet dat hij die met andere schikkingen wel 111 eenen enkelen tocht vol trekken kon, twee dagen te bestederj. Den nacht kwam hij dan gewoonlijk in den St-Brunowaarvan hij grondeigenaar was, doorbrengen. Daar men nu onderricht was dat mijnheer Van Cruybeke bij deze gelegenheid altijd zijne bijzonderste schatten met zich voerde, rekende men op niet minder dun hem dezelve te ontweldigen, en de rol door den waard en zijne wederhelft te vervullen, was wederom zoo schijnheilig als zij plichtig was. Men had namelijk beslist dat, zoodra M. Van Cruybeko uit zijn rijtuig 1011 zijn afgestapt, de waard de taak op nch nemen zou er eenen zijner makkers van te verwittigen, die zich in den omtrek der herberg moeste^ ophouden. De»e zouden de gansche bende tegen den nacht ter placlse vergaderen, en Er is eene koncessie ge*raeg»l «oor eenen v/rrefi weg van Dixmude op Yperen, langs Woumen en Merckem. De heeren burgemeesters der belanghebbende steden en gemeenten zullen in 'l korl Hoor den vrager in koncessie uitgenooriigd worden ten einde in eene vergadering, elkander te racdplegen nopens de maelregelen die in een algemeen belang zullen moeten genomen worden. Deze vieren weg 20U voor den dienst gebruikbaer zyn aleer twee jaren zyn verloopen. Donderdag lestleden werd te Brussel denkt van overeenkomst lusschen de mnelschappy van den Y z er en weg van Lichter oe ld e op Peume en degene van Exploitatie geteekend. Hel by/onderste punt dezer overeenkomst is dë betaling van tweehonderd acht en twintig duizend franks 'sjaers gedurende 82 jaren door de maetscbnppy an Exploitatie aen de sociëteit van Lichteroeldeboven none zekere som terstond Ie betalen, als overiiemingsprys van halm en goederen in het magazyn en werkhuis aenwezig. Dit voorloopig verdrag /al welbaest, in eene al- gemeene vergadering ter goedkeuring voorgedragen worden. Zyn benoemd tot ontvangers der dirëkle be lastingen en accynsen M. Bulcke, te Wulpen en M. Beaucourt, te Lcvsele. Gedurende.de laelst afgeloopen ma end february zyn 5148 brieven onb«-steld "ehleven. ten cevolge der gebrekkige adressen. Na de opening derzeive zyn er 5/74 kunnen teruggezonden of ter hunner bestemming besteld worden. 1o74 /.mi in de schuer- mand gebleven. De kieskollegien des lands zullen dit j.irr drv- mael bveengerorpen worden den 28 mei voor de provinciale kiezingebHen 12 junv *oor die der Wetgevende Kamers; den 59 oclober voor de gemeen te-Ki<» zingen. -- D'« gemeenten Knocke en Westcapelle hebben zich tot de wetgevende Kamers gewend om de indvking van het Ztcynde oude haven van Sluis, te bekomen. Deze indvking is bestemd om aen den landbouw polders van eenen onuitputtelvken rvkdom l e schenltiMi. «olio «lus in tie toekomst i*r ionr- deelige opbrengsten voor de schatkist zouden op leveren. terwvl dat nuttige werk op de openbare gezondheid van bet noorden eenen heil/amen invloert zou uitoefenen. Deze laetste beweegreden is door de gemelde gemeenten aengeroepen. -- De permanente deputatie van den pro» ineinleu raed van Westv laenderenheeft in zwie laetste zitting, een krertiet van /.es duizend francs gestemd, voor de tentoonstelling \nn schilden en die dé toe komende zomer te Brugge gae! geopend worden, en die te gelyk met hel bezoek dz r koninklvke familie zal plaets hébben. -- Pasciien valt dit jaer op 1 april. Serlerl 1804 is zulks niet meer gebeurd, en voor het einde dezer eeuw zal het nog tweemael geschieden, in 1877 en 1888. wederom op een gegeven tceken van den waard zouden zij op de herberg aandringenalsof zij liet tegen de woning zelve hadden gericht. Eens er binnen gerukt, wat bun niet moeilijk 7.011 worden gemaakt, 7.011 inen zoo wel de huisgenontèn, die om hulp moesten roepen, als de gasien dwingen hun geld af te staan, en daar men vermoedde dat de laotsten zich zonden verdedigen, was hunnen moord bij gemeen overleg besloten. Slechts de vrouwelijke dienstboden moest me,11 het leven laten, opdat zij zouden kunnen getuigen dut zoowel de waard als mijnheer Van Cruybeke, slachtoffers eener bende dieven waren. Alhoewel in lust beramen der ontwerpen men de vp'orzich- 11 j»Ieif 1 begon te {gebruiken de tegenwoordigheid van liet meisje te ontziet), had niettemin de sclii ikk.elijke misdaad die er ge brouwd werd, voor haar j»eet» geheim kunnen blijven. l)o hevige twist, w el ken de vrouw met baren man kwam te hebban, en waarvan »ij, naar gewoonte, de schuld op Helena wierp, had in haar eene woede doen ontstaan, waarin »ij de ontwor- pene euveldaad gnn'scl» en al ontvouwde, wel overtuigd dat zij liet gevoelig hart van liet meisje geen harderen slap, toebrengen kou Immers, iu de ouderlijke woning had deze wel wanorden gezien; zij had, eilneszich wel nun. alle buitensporigheden moeten gewennen; maar moorden.' maar bloed zien stroomen dat was toch iets waarvan men haar tot beden geeno getuige had gemaakt. Daarbij was de man, die als slachtoffer vallen moest, degene wieo zij steeds de oprechtste en dankbaarste liefde toedroeg Het geheugde haar nog zeer wel, dat, toen zij-kind was, telkenmaal dat M. Van Cruybeke bij hare ouders kwam, zij het voorwerp van al zijne teedërheid was; dat hij haar op den schoot nam, haar omhelsde, en soms uren lang zich in kinderlijke beuzelingen 'met haar vermaakte. Nu nog, 1111 de jaren zulke betuigingen minder welvoegelijk hadden gemaakt, hield hij niet 'op te toonen, dat zij niets van zijne -- Dén 7 maiTt is Ie Veurnr, door bet ambtman den notaris Beenmerl. te Alveringhrm, openbaer verkocht geweest, <b» schoone hofstede te Pervyse, genaemd de groene Poort, voor 21 2.000 franks. Het is mynheer den graef Goethals-Malfait, grondeige- naer te Gent, die dezelve aengekocht heeft. -- De reglerlyko overheid te Arlon heeft eene belangrvke ontdekking gedacn. Zy heeft geheel het materieel aengeslagen eener fabriek van valsche munt, welke bestond te Sloekene, op 15 minuten afstand van Arlon; twee vreemdelingen zyn aenge- bomlen. Een der medepligtigen, die hel hoofd der bende schvnt te z\n, was afwezig, en men heeft hern nog niet kunnen aenhouden. De fabriekatie bestond in het namaken van stukken van 5 fr. 2 fr. 50 c. en van (balers. De korrektionneIe'regthank van Brussel heeft M. Jacobs Hermans, herbergier te Schaerbeek, tot 8 dagen gevang veroordeeld uit hoofde »an over treding dvs art. 159 van hel strafwetboek, óm by hem dieren te hebben opgehouden welke verdacht waren door de besmettende ziekte aangevallen te zyn, zonder er do burgemeester der gemeente kennis van gegeven te hebben, en mor overtreding des koninklvke besluit» van 22 september 1865, door ten zynen huize eene markt voor hel verkoopen van hoornvee, in January en february 1866 gehouden te. hebben. -- Een nog al gévaerlvk geval beeft dynsdag aen de statie van Bergen placls gehad. Een stoker had, door de afwezigheid van den mekanieien, niets op de lokomotief te mrriglen. Om zynen ledigen tvd vrolvk over te brengen, beeldde by zich in het schrikkelvk tuig Ie doen voortgaan. Hy gelukte er zeer wel in de lokomotief ging zeer goed voort, inner hel is niet genoeg hacr te doen gaen, meu moest ze in t\ds kunnen inhouden; de stoker was zoo verre niet geleerd. Voor hem bevond zich een groot houten gebouw, dienende lot schuilplaets aen de werklieden der nieuwe statie. Ziende dal hy dit gebouw naderde, wilde hy lei ugkeeren. Onnutte moeite, rlichtelooze pogingen! de lokomotief bleef voortgaan, ontmoette het planken huis en ging er door heen, met een verbazend gemak. Onze man is r vun afgekomen mei den schrik en nog al erge Kneuzingen, veróorzaekl door den val der balken (ii planken, die h\ op het hoofd gekregen heeft. -- De Londener Morning-Star bespreekt de M.'ieg, hoe de arbeidsman na eenige cuaenden in rvri'e behoefte aen vleesch zal voorzien, wanneer h. I door de diierle huiten zyn bereik zal zyn. Dit blad meent dat hel hoogst wenschelyk zou wezen dal er legend vee uil Amerika wordt aengevoerd, hetwelk nu niet geschiedt, omrlat naer men voorgeeft liet transport Ie moeilyk is. Dit bezwaar wordt in- tussche:» door de Star volstrekt niet als onmogelvk aenzien; integendeel, hel blad gelooft dal het trans port van Amerika naer Engeland veel minder of althans maer ge,Jyke bezwaren zal opleveren, als de aen voer uil Hongaryë of Dcnemark.' Sterk w ordt vervolgens er op aengedrongen, om eöne proef te nemen en eene lading vee uil den Uruguay of de fi' iiegi-nlipicl verloren luid. Integendeel, liet (■eheiiminnig lijden te iij 111 tinar opmerkte, en waar onder lnj wel tag dat tii ictuij en moest, had in lijn, uit neiging deelnemend hart, het gevoel des medelijdens dusdanig opgewekt, dat het meisjo 111 hem eenen sleon. eenen redder zou gevonden hehben, «00 maar het hare smart niet had moeten omsluieren. Met een reker genoegen .«g Helena nu dat de avond te ver vorderde, dan dat „j den weldoener nog zou ver» achten, op wiens komst zij, ,n betere tijden, reeds zou gerekend hebben; maar hoe dit ook ware, de reis slechts uit le,j u Zou dan de bloedige misdaad minder gebeuren 7.ou zij het kunnen vnorkonnn, kunnen beletten? Er bleef haar wel een pijnlijk middel over, en misschien was het haar plicht dit te «cbruiken maar de wanbedrijven barer ouders veropenbaren, hen op het schavot brengen, was dit fteene te bittere, te wreede daad, en moest haar liart daar niet voor teruj» deinzen Misschien had zich Helena nog nimmer in zulken hoclielijken toestand bevonden altlinns zag zij met eene folterende vrees eene »oo nabijzijndè bange toekomst te gemoet, en de beslui teloosheid waarin zij verkeerde, wekte een hevig lijden in haren geest. De nacht, die op dien smartelijken avond volgde was even een der onrustigste die zij ooit had doorgebrucht op hare bedstede aan een pijnlijk waken overgeleverd, wist zij niet hoe zich te wenden om dien verkwikkender! slaap to vinden, die tocln haar duizelig hoofd moest beschutten tegen de krankzinnigheid waarmede de stormen baars levens het bedreigden. Aan eene brandende koorts ten prooi, verliet des morgeus hnnr slaapvertrek en ging werktuigelijk naar beneden de huishoudelijke zaken verrichten, welke haar bet dagelijks ontwaken waren opgelegd. Deie'volbracht !'Lde kleedde zij ziel. aar, en ging „aar liet dorp ter vroegmisse. {Vervolg hiiraa.) 1 SOr\r\ionr Wol o^ri^lrn "nn een gedenklPl'kiMl t Milicie-Roniingent. Algemeene Ty ding en

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1866 | | pagina 2