KI KLEI IUIIt EEL A BOH II EM ENT l)e Abonnement-prijs is betaalbaar voorop en moet vrachtvrij toegezonden worden. Men kan ten allen ij de inschrijven. Het blad verschijnt elkon Donderdag. AUNOHOEU Alle a/lichen bij den uitgever van dit >iad gedrukt, worden eens onvergeld geplaatst. Men wordt verzocht de aankondigingen toe te zenden, uiterlijk tegen den Dinsdag middag. Dondordag Vrijdag Zaterdag XONDAG Maandag Dinsdag Woensdag (Gelijkvormig het besluit van Daugusli leslleden, Zd! (Ie provinciale raad van estvlaanderen, in hare buitengewone zitting van 2(J dezer maand, zich bezig houden^ met de schikkingen die het bedrag en de toepassing van den provincialen, taks regelen, op de jachtverlofpassQÉL EENE DUITSCHE DORP 0 ESC III EDEN IS or W. O. von Horn Woumenslraal N. 3 VAN por jare 3 Fr. - per 5 maanden S Fr. per drukregel 12 cenlïm'ën. M

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1867 | | pagina 1