Kiraixd. te Frankfort is door een niéuwen harden slag ge- Iroden. Donderdag nacht, omstreeks 1 uur, verkon digden de alarm-signalen van de torens, hel roffelen der trommen en het klinken der trompetten in de ■straten, dat een hevigén brand was ui (geborsten. In het huis van den bierbrouwer Muller, op den hoek der Fahrgasse en van de Garkïic/ienplalzaan welks westelijke zijde de Domkerk staat, was de brand uitgeborsten de vlammen verhieven zich reeds zeer hoog alvorens de spoedig toesnellende brandspuiten hulp konden bieden. Weldra echter, omstreeks 1 5fè ure, ontstond er een vrecsselijk toon eel. - 5 De wind, die hevig uit hel Oosten waaide, dreef de vonken op de daken der naburige huizen, en vooral op liet dak der Domkerk, dat in een oogenblik in heldere vlam stond de brand deelde zich mede aan de katholieke school, welke tegen de Domkerk is gebouwd, De vlammen breidden zich nog verder uit en vielen den bijna 400 voet hoogen toren aan, die in de westzijde van de kerk staat binnen weinige oogenbükken stond de toren tot aan de spit in vollen brand. Toen nu ook de rij huizen langs de westzi jde van den toren loopendc dooi' den brand werden aangerand, stond de uit alle openingen vlammen brakende toren als eene reusachtige bran dende zuil te midden van eene vuurzee. [Iet was een verschrikkelijk gezicht toen eensklaps de roode gloed van deze vlammenzuil eenige minuten groen gekleurd werd de groote klokken, waaronder vooral de zware Karolus-klok, waren gesmolten en het sissende metaal kleurde de opstijgende vlammen. De brandweer, ondersteund door detachementen van het garnizoen, wendde alle pogingen aan, om eene verdere verspreiding van den brand legen te gaan, welke het aan de IIö!lgas se uit zeer nauwe stegen bestaande slachters kwartier bedreigde. De wind dreef de vonken over hei heeie westelijke gedeelte der stad tot aan de wandeling voor de Bockëhkeiinërpoort liet dak der beurs en dat van de B taan fels Ham en van den Gouden Leeuwvatten vuur, hetgeen men echter spoedig bluschto. Omstreeks 4 ure (de wind was gaan liggen) was het grootste gevaar voorbij, het dak der Domkerk ■was "mgeslorv Ao.w U van cl in do IIöKyasxc was men meesterdo v/ammen in den toren werden Ijcdurifi zwakker en doofden eindelijk uit toen al liét hout werk was verteerd. Van de Domkerk, welke geheel van haar dak is beroofd, staan de muren nog onbeschadigd. De kroningskapel mei hare historische rijkdommen, deze voor de geschiedenis dei* duitsche keizers zoo gedenkweerdige en aan herinneringen rijke plaats, is ongedeerd gebleven. Het nieuwe orgel der Dom kerk is vernield. De schade in het binnenste van den tempel is intussehen, op verwonderlijke wijze, niet zoo groot als men had gevreesd. De fondamenten hebben door het gewicht der liedervallende klokken en anderzins niet geleden. De toren is geheel uitgebrand, maar naar het oordeel van deskundigen is het bestaan van dit trotsche gebouw, op welks spit nog de rijkslauteern staat, door hel ongeluk geenszins in gevaar gebracht. Men heeft echter verscheidene menschenlevens te be treuren; twee vrouwen die uit de tweede verdieping van een der brandende huizen sprongen, vielen dood op de plaats neer vier andere vrouwen konden slechts zwaar gekwetst gered worden een wachter der brouwerij, von Muller, vond den dood in de vlammen verscheidene manschappen der brand weer en der bezetting, werden door de neervallende balken gewond, drij soldaten zijn naar men verneemt, omgekomen. De torenwachter, wien de weg langs den trap door de vlammen versperd was, redde zich gelukkig doordien hij moedig genoeg was om zich langs de koord, waarmede de klokken geluid werden, van den top van den toren neer te laten. De provinciale raden van Westvlaanderen, Oost- vlaanderen, Antwerpen, Brabant, Henegauw, Luik, Luxemburg en Namen, zijn voor maandag 26 au- gusli, in buitengewone vergadering bijeengeroepen, ten einde kandidaten voor te stellen voor de open staande plaatsen van raadsheeren bij de hoven van beioep, ten gevolge van de uitvoering der wet van 25 juli laatstledqn. M. De Sagher, pastor van St. Walburge, te \eurne, is aldaar overleden, den 18 augusti, inden ouderdom van 60 jaar. De koningin heeft een paar dagen te Oostende doorgebracht en is zaterdag ave ml naar Brussel terug gekeerd en van daar naar liet kasteel (e Tervuren. De koning en de jonge koninklijke familie ver blijven nog le Oostende. Onze twee# groote, badsteden Oostende en Blankenberghe zijn nu, dank aan het warme zomer weder, letterlijk opgepropt met vreemde bezoekers, terwijl de jileizierlroincn vooral op de zon- en feestdagen, telkens duizenden en duizenden reizi gers uit de .groote steden onzes lands derwaarts voeren Eenieder is het eens om (e 1 ekenuen, dat zoowel het stadsbestuur als de hotelhouders te Blanken berghe, al het mogelijke aanwenden voor de geschikte huisvesting en het goed onthaal der badgasten, en ook"voor de veraangenaming van hun verblijf aan dat bekoorlijke zeestrand. M. de minister van binnenlandsebe zaken heeft ter beschikking der koninklijke maatschappij Mehul van Brussel, eene (Oelage gesteld, ten einde met de septemberfeesten een groot festival in (e l ichten voor harmonie en fanfaren, en voor muziek der burgerwacht c/Man hel leger. Al de maatschap pijen en muziekkorpsen, die deel aan het festival nemen, zullen eene vergulde herinneringsmeda!ie van groot moduul bekomen, en verscheidene, nogal belangrijke premiën in gold, zuilen bij middel van loting in iedere ka (ego r ie te bekomen zijn. Voor den prijskamp zal er geen verplicht stuk zijn en de stukken in vroegere prijskampen bekroond, zullen mógen mededingen. Te Oostende hebben oe insciinj.vingen voor <!e familie van den vWonglluhion Ch. Hoogho, reeds omtrent i 0,001) fr. Opgebracht. He! lijk van Hooghe is den 10 dezer door de zee Uitgeworpen. Len groot getal personen uit Brussel en omliggende plaatsen, alsook vreemdelingen die de hoofdstad doorlrekken, gaan sedert eenige dagen het park van hel. kasteel te Tervuren bezoeken, T welk zopals men weel, op verzoek, der ongelukkige prlttscSTGlnirloite, v(oor hel publiek toegankelijk is. De Monüevr bevat het reglement van de nationaleschijfs(jliieling, wolkeden 22 september zal b.c-ginnen om den octoher te eindigen. Men schrift uit Werviek Men zou onze stad moeten bewonen om zich een gedacht te kunnen vormen van de oneindige hoeveelheid vlas, welke ons van alle kanten toekomt om in de waters der Leije geroot te worden. Indien do hoedanigheid aan den overvloed beantwoordt, zullen wij, zonder twijfel, een buitengewoon voordeelig jaar hebben. Sedert acht dagen zijn wij letterlijk door de vlas- Yvagens belegerd, tot zoo ver dat op zekere uren van den dag, men vreest de enge straten der stad door te moeten trekken. Langs alle kanten komen er ons toe uit het departement van het Noorden en de provincie Henegauw, uit de o rus treken van IJperen, Poperingfie en DTxrnude, zelfs uit Yenrne-Ambacht; men ziet nifeï anders dan wagens met breed beslag door sterke poerden voortgetrokken, waarvan de ladingen lot de hoogte der daken komende, aan voortrollende magazijnen gelijken. Eene nieuwe ramp heeft de stad Rijs el getroffen. Donderdag avond is <lc belangrijke katoenspinnerij van den heer Alfred De lasalle, in La Madeleine, door een en brand geheel vernietigd geworden. De oorzaak der ramp is niet gekend. Het verlies wordt op 401),000 fr. geschal. Alles is verzekerd. Te Birmingham worden wekelijks niet minder dan 100,000 gros stalen pennen verbruikt. De hiervoor benoodigde hoeveelheid ijzer of staal bedraagt met den afval 10,000 kilos. Hel. getal ar beiders is 500 mannen en 2000 vrouwen en meisjes. Men kan zich een denkbeeld vormen van de tegenwoordige uitgestrektheid van Londen door het nagaan der hieronder volgende bijzonderheden. Het getal huizen dezer wereldstad is thans 350,000 en hare straten, in eene doorloópende lijn geplaatst, zouden zich uitstrekken van Liverpool naar New- York. Die straten zijn des avonds verlicht door 560,000 gazlanteerns, die in elke 24 uren dertien miljoen kubieke voeten gaz verbranden. 44,585,528 gallons water, a 'A 1/2 neil. kan de gallon, worden dagelijks te Londen verbruikt, e;i 5000 cabriolets benevens 1500 omnibussen staan den bewoners ten dienste, benevens al de andere soorten?van rij- en voertuigen, die de mensehelijke behoefte of weelde maar kon uitvinden. Meer dan 2400 doktors vinden er gedurig werk.Eindelijk bezit Londen852 kerken bediend door 950 geestelijken van hongeren of lageren rang. BURGERSTAND DER STAD DfXMÜDE* GEBOORTEN. 12 Oop,st. Maria Ludovica Arlm, dochter van David en van Adela Courcclle. (Drooghof). 12 id. Einilius Teofilius Gat, »oon van .Tosephus en van Juslina incke. (Ha!vemaanslraat). m id. -- Eulalia («e tav ia Vicltombe, dochter van Benjamin en van Philoinena Vandvckc. (Weststrant). OVER LIJ DÉN S. II Oo;',sf. -- Joannes Baptisle Vermans, winkelier, oud 72 jaren, 8 maanden en 16 dagen, geboren te Eer neg hem en wonende fe Dixniutle, ioon vaü wijlen JaCobus en van wijlen Victoria De roos, echtgenoot aonder|{kïi)ders van Victoria Wispclaere. (Riekenstraat). 14 id. - Eniilius Heoricns Dewitte, oud 3 maanden en 1 dag, van Dixniude, toon van Engclbertus en van Melania Vandamnie. (YVesistraal). OVEE TE NEMEN Zich (e adresseren bij den eigenaar MULIER- Vvb PA 11YS, Wests (.raat te Dix nude -A^ucnixsti twxehen de Bolders ran den Helm cn deze van de Hooge Brug ter herberg he! ZUcoren Hoofd, bij Blomme-Durie. Men zal beginnen om 4 ure namiddag. Z" Vi-ijtlag- ;33 clito, ter herberg de Kroon, bij Ph. De Cock. 3" ^aterd aar 34 clito. ter hei-berg 7 V/ilhnis, bij B. Rommelaere LUISTERLIJ-KE op Zondag- «je; 1867. TE WINNEN PRIJZEN ff er/et. en door de ingezetenen der gemeente Bovekerke I" Eene premie van IS franks in gelde aan het laatst aanblijvende peloton, in elke (ra (o) fr. 7b—00 2" Eene premie van 10 fr. in gelde aan het voorlaatst aanblijvende peloton n elke tra 50-00 Totaal fr. 12b—00 3" Een Eermetaal voor het meest getal bolders 4" Een Eermetaal voor de verstkoinende S» Een Eermetaal voor het meest getal muzikanten. ,m.P?1?10»*!1 Aftaan uit vier marnen en voor inleg betalen 1 frank of 12b centimen per man Er zal in vijf versehillige traan gebold worden. De loting zal plaats hebben ter herberg bewoond door Joseph Debeit'ckelaerevan 12 1/2 tot 9 ure fiv namiddag onmiddellijk daarna zal de stoet zich vormen, aan d herberg bewoond door Piet er Van der Peuffdt, en zich begeven tot op de dorpplaats alwaar elk peloton zijne bolbaan zal aangewezen worden tien minuten nadien moet elk in zijne tra tegenwoordig zijn. J a In (jevel van sic-rh„«Ier of onvoorziene ro- vallen behondt de Commissie hoi ■oclil de boIlL te verkorten by loting. VUUJH Verdere conditiën bij plakbrieven vermeld. A U AIgemeene Tijdingen. BERICHT. reise wclgckniante Bakkerij. C sa is li €4*ïie- SKc a*isa g COMBAT BOLLINGEN, i. i a. i il.fcli. Xmim PRIJSBOLLING Ic SË®weI&$rl4©,

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1867 | | pagina 2