Verkrijgbaar bij den uitgever van dit blad bevattende dagelijksche oefeningen en godvruchtige bemer kingen, voor den geheelen Vasten, op het lijden van Onzen Heer Jösus-Christusmet gebeden en bemerkingen onder de Misse, versierd met 55 printjes verbeeldende de Mijsterion van liet H. Sacrificie der Misse vermeerderd met de gebeden van den bloedigen Kruisweg van Jesus-Christus. Stuivekenskerke, is te bekomen extra schoon ROOZE-ZAAILIJNZAAD, in 1872 opgedaan van Puiktonnen bij d'heer De Grave. Prijs SO cent. per kilo. Bij Désiré De IVTennincli-, te Beerst, extra schoon ROOZE-ZAAILIJNZAAD van puik tonnen te bekomen, in 1872 opgedaan, voortsko- mende van de beste vlasschaards van Veurneambacht. Donderdag om 2 ure namiddag, in profijte van T Armbestuur, der Zondagschool, d'heer Leopold Nevejan en andere, van 60 koopen allerhande Boomen. De vergadering ter herberg Sint Eloi, bewoond door Charles Vandenberghe, op Eessenplaats. Door 1t ambt van den Notaris Wauters, te Dixmude. WATERING VAN VLADSLOO-A MBA CRT. van op den dijk van den lJservaarl, op Maandag 3 Maart 1873, te beginnen om een ure na middag, aan Schrekels- speije, bij 't huis van Karei Demante Keyem. Met den gereeden gelde Door 't ambt van den Deurwaarder Coppens, te Dixmude. r. m Dinsdag 1 1 Maart lê73, om 1 ure juist na middag, ten verzoeke van Charles Selschottcr-DeBouck, in de Woumenstraat aldaar. Van alle de WIN KELGOEDEREN Landbouwershalaam en verder aldaar te bevinden Goederen. Door de Notarissen Proot, te Woumen, en Steverlyncls: te Dixmude. van in *t boscli Houthulst TE L19GE1AKGK. Donderdag: 6 Maart 1873, om 12 uren 's middags, van circa oud 12 jaren, verdeeld in 80 koopen, zeer wel gelegen voor het vervoer door de aangelegenheid der steenwegen van Poelcappelle naar Clercken en van Langemarck naar de Vijfwege. Betaalbaar bij den Zaakwaarnemer Liebaert te Langemarck. De vergadering ter herberg 't Boschkasteelke van Op dinsdag- 35 maart 1873, (0. L. V. Boodschap), om 12 ure 's middags, zal men binnen de gemeente Merckemten verzoeke en in behoeve van den wel edelen heer Riddqj* De Co- ninck de Merckem, groot-grondeigenaar en burg meester te Merckem, openbaarlijk verkoopen de koopen eiken boomen en plantsoenen, alsmede eene sparre, als volgt A. In 't park van 's heer verkoopers kasteel. Koop 1-5 Plantsoenen. 2-6 3-6 4-9 5-9 6-6 7-4 8-5 9-5 id. id. id. id. id. id. id. id. En B. In 't boscli genaamd bet Wallant Koop 1 - 10 Plantsoenen. 2-10 id. 5-12 id. 4- 9 id. 5-10 id. 6 - I Eik. 7-10 Plantsoenen. 8 - Eik. 9-6 Planlsoenen. 10-4 id. M 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 52 53 54 55 56 57 58 39 40 41 42 45 44- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - - 1 Eik (2,n40c). - 1 Sparre. - 1 Eik. - 5 Plantsoenen. - 8 id. - I Eik - 8 Plantsoenen. - 1 Fik - 1 id(2m40°) - 8 Plantsoenen. - 1 Eik (2m20c). - 1 id. - 9 Plantsoenen. - 2 Eiken. - 11 Plantsoenen. - 1 Eik. - 8 Plantsoenen. - 1 Eik. 9 Plantsoenen. - 2 Eiken. - 8 Plantsoenen. •8 id. 4 id. 7 Plantsoenen.1 1 Eik (2 meters) 6 Plantsoenen. 1 Eik. 6 Plantsoenen. 6 id. 1 Eik (2m60c). 6 Plantsoenen. 1 Eik. 6 Plantsoenen. 1 Eik. 2 Eiken. 1 id. (2m20c). 6 Planlsoenen. 6 id. 4 id 4 id. 4 id. 5 id. 5 id. 54-1 Eik. Alle voormelde boomen en plantsoenen zijn dien stig voor allerhande slach van werken en, door de nabijheid van den grooten steenweg, zeer gemakke lijk voor den transport. Onder last, van borgstelling, aanzocht zijnde, en op langen tijd van betaling, te verrichten bij Mad.° weel.0 _A.. Svoen. te MfippL-pm waarvan de hoofdstof polasse is. - Echten Leopolds- ball Kainit. Prijs 15 francs per honderd kilos te bekomen bij J. VANLANGERMEERSCH, Carmers- brug tot Brugge. Bij denzelvcrr is er ook te bekomen gefosfoleerde of verbeterde PERU-GUANO, met gebondene stik stof aan 32 francs de honderd kilos. Een schoon en geriefelijk WOONHUIS, dienende voor Bakkerij of andere neiringdoender, gelegen in de Weststraat Nr 14, dichte bij de Groote Markt le Dixmude, om aanstonds in gebruik te komen. \oor prijs en conditiën zich te adresseeren bij den eigenaar SONNEVILLE-ACKET, Nég', Wou- menstraat te Dixmude. LICHTING VAN HET JAAR 1875. tegen de gevaren der loting bij middel van bet ingevolge de wet van 5 Juni 1870. ED- DE MYTTENAERE, ;Za:ikhan(JaIaar laire plaatsvervanging, tc Hculc, bij Kort rijk, maakt de belanghebbende bekend, dat hij zich gelast met de lottrekking, daar in of daar uit, aan den prijs van 700 franken. Andere voorwaarden dan deze zijn ook aan te gaan voor alle verdere inlichtingen vervoege men zich in persoon of door briefwisseling bij genaamden DEMYTTE- NAERE, die bereid is in geval de belanghebbenden, die met hem gelieven te handelen, zulks begeeren zich ten hunnen huize te begeven om er overeenkomst te maken. Eindelijk om alle vaders des huisgezins de verzekerheid te geven, dat zij in volle vertrouwen met hem mogen handelen is het hun vrij het gold in handen le houden of bij eenen Notaris tc storten tot dat de zaak uitgeoefend is. te bekomen, gedurende do Vastenzondagen, bij de wed6 Ghyssaert, le Dixmude. sont complètement gue'ris par la du D' PATTISON Elle est employee avec Ie plus grand succes contre les acces de goutle et les affections rhumatismales de toutes espèces, contre les maux de dents, les lombagos. En rouleaux de fr. 1-50 et de 80 c., chez QUATANNENS-CLAUSsuceesseur de Claus- Van den Bussene, rue d'Ouest. a Dixmude. Aanlegger \an Engel sche Hoven en aannemer van beplantingente Dixmude, ALLERHANDE Ornement- en Fruitboomen, van alle grootte, tot het beplanten van boomgaarden, fruitluinen en engelsche hoven. Verders achtkanters, italiaansche populieren, kaslanie- en okkernootboomen. Bloemplanten in potten en bloemzaden. Alles aan zeer genadige prijzen. MAATSCHAPPIJ 9 VERZEKERING TEGEN BRAND Gemachtigd bij Koninklijke besluiten van 25 Maart 1855 en 14 Januari 1857. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL TWEE MILLIOEN FRANKS. Deze maatschappij verzekert aan gematigde pre- mien tegen gevaar van brand, het hemelvuur en de gazon lp loding er in begrepen, de waarde der huizen, pachthoven, kerken, fabrieken, werkhuizen, enz., alsook de waarde der huismeubels, koopwaren, oogs(,pn, bosschen, gereedschappen, enz. Mits eene bijzondere premie verzekert zij de schaden veroorzaakt door den bliksem en gazon t- plofling zonder gevaar van brand. Zich Ie vervoegen bij Honoré Ghyssaert Hoofd-agent tc Dixmude. i w 2 i f I v - D X) D *- I rt - 4 *L* f t. r - l V V astenboe kj es Bij ij Knockaert, dorpplaals, te mm te 5 KOOPDAG TIK IT ITS s> WtMD liout en andere voorwerpen, te Keyem en Heerst Scboone Venditie IH DIAlHIDG-iT4D, EIElOESIElIEiLSFr 9 0rl)00tun jjr00tm h00j)&a0 TAILIIE-HOÜT OP STAM 5 20 heet." zwaar Taillie-hout, Buitengewoone sclioone V enditie EN PLANTSOENEN, en eenen groolen Sparreboomop stam, te Merckem. Natuurlijk w est 9 Uit cp liand tc koopen. NATIONALE MILICIE. Remplacement 9 Lekk Krakekoeken LA GOUTTE ET LES RHUMATISMES Ouate aiiti-rhumatismale Te bekomen bij Leopd Titeca, 2)1$

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1873 | | pagina 3