BRUGGE. per hekt. 22 Februari. 1 5 Feb. Tame van fr. 15-50 lot 25-50 14-50 25-50 R°g«e 11- 12-50 11-50 15-50 Sucrioen 12-75 15-50 11- 15-25 Haver 7-75 9- 7- 9- Boonen 14- 15 15-25 15- AanlapplOOk. 6-50 9- 6-50 9- Directeur Mr J. L. J. MATTHIEU. Fonds de garantie fr. 4,555,92.5-» S a dresser a Th. Ileughebaert, ru du i\ord, Dixmude. ten verzoeke van Mevrouw de Douairière Cassiers, door den Greffier Raijmond Degroote^ (e Dixmude. Op Donderdag 1 3 Maartl8739 om A ure na middag, van £>0 koopèü' TATLL1E in rameien, ter elde van 10 jaar. 20 lïODI IV GSB LOKKEN, no SPA RJRESNGEK. KEPEIIS. lOOOEIKENSNOEKBÜSSC1IEN. 4-0 koopen LARIJXEN, van 50centime ters tot één meter dikte. Het sparresnoek, Ie vooren bezichtigd, zal ver kocht worden tor herberg. De bo^chbewaarders Bossaert, Ilugghe en Jaecques zullen alles de liefhebbers aantoonen. In den voormiddag, Zitting ter herberg de Rots vqnGaëta, om de vorige inkoopen te ontvangen. EIKEN BOO MEN, waaronder peslels SPARREN, STOP- enUAGEPERSSEN. Te bekomen bij CHARLES VANHECKE, her bergier in de Eessenstraat te Dixmude, alderbeste inlandsche STOVEKOLEN per wagon en bij kleine maat, aan lage prijzen. Roet en HuidenrMarkt gehouden te Brugge den 20 Februari. Huiden verkocht 2060 kilos, 1 56 tot 1 40 Roet 1720 7?» IJPEREN per 100 kilos. 22 Februari Tarwe witte fr. 50- 53 Rogge 18- 19 3 Hater U1J 21-50 Boonen 20- 25 Aardapp. 100 kil. 8- 8 3 Boter d. kil. 3-40 3 6 VERKRIJGBAAR in den Boekhandel van L. Sackenpré-VanMiddelem Woumenstraat Nl 5, te Dixmude Extra sclioone keus A6?ar.a IN BAZAAN, CHAGRIN, PANE, IVOIREÉGAILLE rijk gebonden met en zonder sloten. *.y n i GENT. Per 100 kil. 21 Februari Tarwe tan fr. 30- tot 55 Rogge 19- 20 Boekweit 20- Gersle 21- 22 Hater 19- Aardapp.100 kil Kooh.-olie 90- Lijnz.-olie 80- Koohaad 42- Lijnzaad 40- Koolz.-koeken 19- 20 Verders eene groote verzameling van PRACHT PRINTJES, zeer geschikt als geschenken voor de Eerste Communie. ANTWERPSCHE goedgekeurd door koninklijke besluiten van 29 Maart 1819, 9 September 1856 en 28 Augustus 1850. Deze Belgische Maatschappij, de oudste bekend, verzekert steeds tegen brand, door vuur, gaz, onvveder of bliksem ontstaande, alle roerende en onroerende Goederen, Koopmanschappen en ver dere Eigendommen van welken aard zij ook mogen wezen, en zulks tegen zeer matige prijzenechter zoodanig berekend dat zi j daar door In staat mjstpld is alle voorkomende schade dadelijk en naar billijk heid te vergoeden. Het kapitaal fonds van dit gesticht bedraagt zes miilioenen drie honderd negen en veertig duizend twee honderd Franken Men bevraagt zich bij DELHEYE-SACKENPRE, Stadsontvanger en Gemeenten-Secretaris, Dixmude. Maatschappij van Brandeer zekering op vaste premicn, gevestigd te Brussel, bemachtigd bij koninklijke besluiten van 12 Juni, 10 September 1824 en 50 September 1857. WAARBORG KAPITAAL 8,500,000 FRANKEN. Voor alle inlichtingen men vervoege zich bij den hijzonderen agent C. Claeys-JPil, Zaakwaar nemer, te Dixmude. TEGEN DIXMUDE.1 17 Feb Per hectoliter. 24 Februarï Tarvae *un tr. 16 55 tol 25 7^ DENDERMONDE, Lijn-olie, 100 k. Kool olie, 100 U. K.-koek., 100 k. «j L.-koek.,100 k. Februari Sucnoen Ha*er 8 28 Boonen 15-10 Aardapp. 1 00k. 7- Fieren per 25 1 -65 Boicr per stuk - 2 4o tan beclogr. Boter per kilo 5-50 AALST, 22 Februari Kool-olie Lijn-olie y i RIJSELper heel. 20 Februari Kool/aad-olie fr. 86-50 Lijni.-olie Quinquet-olië 92-50 Koohaad 25- 27- Kool-koek. 10Qk^l6- 18 Lijn-koek. 25 26 KORT RIJK, Per hectoliter. 24 Februari. Tarwe van fr. 24-54 26-' R.ogge 14-66 - Haver i Aardapp.'100k. 8 9 5ü pCr 86 25 86 - 100 kilogr. Lijinn°lie, PCr 80 25 100 kilogr. BERGEN, Frankrijk. Midden prijs. 24 Februari. 17 Feb. Getal Tarwe 1« kwal. fr. 24 22 24 75 heel. Mém 5° 20 96 21 51 2015 Tarwe, [middenprijs) 22 85 25 07 251 Sucrioen 14 85 14 58 195 Haver 10 65 10 51 198 Boonen 17 85 17 18 lol Wille Boonen 19 18 80 Geele Erwten jg 65 Blauwe Erwlen 16 88 15 66 55 Aardappelen 7 66 6 66 4284 Vlas per 1 1/2 kil. 2 57 2 58 De koopers waren zeer talrijk. De tarwe werd in T begirr der markt met opslag verkocht; doch later werd de verkoop trager. De markt geduurde zeer laat POPERINGHE, p. 50 kil., van fr. 106- tot 108- AALST, - ROUSSELARE Per 101) kil. 25 Februari. Nieuwe Tarwe 'r,i' Za ail ar we V Oude larwe 51 ^6 Roode larwe 29 o2 Rogge 1.8 19 Haver 19 21 Boonen 20 22 Aardapp. 100 k. 7 50 Boter per kilo 5 40 5 60 Kook olie per g3 25 85 iU0 kilogr. Lijnz.-olie per _q 100 kilogr. /y /0 GEVESTIGD TE BRUSSEL, j»occl«ekcurd bij Koninklijk Besluit van 2 Juni, 1830. De maatschappij verzekert tegen brand, (het vuur des hemels daaronder begrepen), en dit aan zeer geringe premien, alle roerende en vaste goederen, ingeoogste vruchtenbeestialen, enz. In geval van brand, wordt het beloop der veroor zaakte schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald. Kapitaal der Maatschappij Vier miilioenen twee honderd duizend franks. Om nadere inlichtingen te bekomen men gelieve zich te begeven bij I^r-a/nz Coppens 9 bijzonderen Agent der Maatschappij, te Dixmude. Het Magazijn van C. CLAEYS-PIL, Noordstraat. te Dixmude, is voorzien van eerste soort van Inland sche Stovekolen, aan genadige» prijs. F EU RN Er j Per zak 145 liters. 26 Februari. 19 Feb. Tarwe van fr. 00 00 tot 00 00 00 00 00 00 Nieuwe larwe 24 00 52 00 24 54 50 Rogge 00 00 00, 00 20 00 22 00 Sucrioen 25 UO 00 00 20-50 22-7o nieuw 00 00 00 00 00 00 00 00 Haver 12 00 15 00 12 00 15 00 Boonen 19 00 22-00 19-00 22-50 Erwlen 20 00 25 00 21 00 23 50 GEERAARDSBERGEN, 17 Feb. per kil. fr 1-47 BRUGGE, 22 Feb. 5 kilos 4 99 5 90 AALST, 22 Feb. 3 5 6 THIELT, 20 Feb. 3 5 95 ST-NIKOLAAS, 20 Feb. 1 2 50 AAN EENEN GENADIG EN PRIJS, te bekomen bij Ch. Vanhecke, in d'herbei KroonEessenstraat te Dixmude. IN 'u iz xf® dT Jl, JU V.C1 .U L vF- K JLv 1 b J' v.- L. f 11 f 1 /J J 1,1 T 1 1^19 i i 4 i 1 J I J i J |J 4 t r; J A l ft 4,.» 5 I f 4 j i.i 4 J W f I v Y k c A. 'I I l - I 1 II .11 i I 7 j T1 I J ,1 H .2 wj.i /.I K Jf- 4 11 lil'* 1 J I J"|l 1 J i 1 i I t 1 k i 1 k N A i Compagnie de BruxeHes. ASSURANCE A PRIMES conlreL'INCENDIE in het bosch vail Houthulst moo stöppersseN. Uil der liaisd le Koop Eerste Communie 1 1 V w 1 M W m v V 4 I f f 4,1 I I V V>rzrhcHii««i-."Haii(*M>happij De -Belgische Vereeniging: i Melgische Maatschappij van AIgemeene Assurantiën MARKTPRIJZEN. Rogge j fflopiteiiiarlilcn. t BERICHT. VlasBinm'Iilcii. Stop- en isageperssen

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1873 | | pagina 4