VA» DEXMUDE. m 1 SIS) April 1874. 26** jaar $r i3|o^ - v\ BUREEL Woumenstraat N. 5. BUREEL Woumcnstraal N. 5. ABONNEMENT per jare 3 Fr. - per 5 maanden 1 Fr. De Abonnement-prijs is betaalbaar voorop en moet vrachtvrij toegezonden worden. Men kan ten allen tijde inschrijven. Het blad verschijnt eiken Woensdag avond. zondai; WEKELIJKSCHE ALMANAK. ANNONCEN per drukregel 4 5 cenlimen. Alle affichen bij den uitgever van dit blad gedrukt, worden een» onvergejd geplaatst. Men wordt verzocht de aankondigingen toe te zenden, uiterlijk tegen den Dinsdag middag. Overzicht. Het fransch ministerie wendt op dit oogenblik alle mogelijke pogingen aan om aan het bewind te kunnen blijven en de ondersteuning der meerder heid in de nationale vergadering niet te verliezen. Het gerucht ecner bijeenkomst tusscben den beer Dufaure en den president der fransche republiek wordt op stellige wijze gelogenstraft. Het vooruil- zicht eener ministerieele verandering in republie- keinschen zin verdwijnhal dus. Dc beer Piccon^ériwikM- nationale vergadering, die in de franschedpgbladen hevig aangerand wordt voor zijne redevoiring te Nizza uitgesproken, ten voordeele dertpfuggave aan Italië, van de ilaliaan- schc proviijffen onder Napoleon III aan Frankrijk afgestaan, ^eeft nu naar Parijs getelegrafeerd om te vragety dat men eerst zijne uil liggingen zou aanbi^ffn, aleer er door bet gouvernement inaatre- tegen hem genomen worden. Het duilsch Parlement is zaterdag door den keizer rede werjl opgesleld zonder medehulp van prins von Bismarck, die door zijne ziekte nog altijd belet wordt naar Berlijn te komen. Het laatste nieuws uit Madrid luidt, dat er gee'ne tijd.ngen van eonig belang uit liét Noorden zijn ontvangen. Vij^zöuizènd Carlisten zijn Chelva, in de /"aarborg van derf ouropeeschen vrede berust. De bondsgouvernemejj/fen hebben <ie minnelijke schikking aanvaard, om den loop der grondwettige ontwikkeling te verzekeren en de grondslagen te verkrijgen eener algemeene overeen komst, voof de voltrekking der nieuw aangenotnenc nationale instellingen. De keizer voeg^p er bij, dat •de ondersteuning zijner staatkunde in de laatste beslissingen van den Reichstag, Item de overtuiging beeft gegeven, dat het duitsche vaderland naar eene gelukkige toekomst ^^stapt, en dat Europa eene provincie Valencia, tinnen gerukt. Volgens een telegram uit Madrid bezit de stad Bilbabv nogtlevensmiddelen voor eene maand, en zij kan bet nog1 eene maand langer uithouden, indien zij zich eenige beroovingen wil getroosten. De QaHisten hebben 18,0(10 man nabij Balmaseda saamgetrokken en er zestien kanons been gebracht van de vieren twintig, voor Bilbao gebruikt. Maarschalk Serrano beeft 17 kruppkanons, welke aan zijne aanvalslijn ontnomen zijn, naar Balmase da gezonden. Er zijn bovendien ongeveer26000 man tusscben Castro-Frdiales en Larido saamgelrokkeri waarvan er generaal tymtiël Concha 13000 onder zijn bevel beeft. v /léf gerucht verspreid, dat de binnen kort c;:np J*'"'*,aair l n zicH )EN BOSSCHE, S terfgevallen Gisteren is alhier na eene langdurige ziekte overleden, M. Karei Bever, koopman. M. J. Glorieux, notaris te Korlrijk, is ,er in den ouderdom van 50 jaren overleden. Stierenlceiii'ing' te Dixmnde. PRIJSKAMP. Ziehier den uitslag van den kampstrijd die gisle- ïen Ier gelegenheid der stierenkeuring alhier plaats bad 1*' premie, 80 fr. en een zilveren eermetaal, aan M. Pamphiel Vandewoude, Canskerke. 2'premie, 00 fi\ en een bronzen eermetaal, aan M. K. Vandenbergbe, Gessen. 5" premie, 40 fr., aan M. Slembrouck, Woumen. De twee eerste premien werden met eenparige stem oc» doodden jurij toegekend, en de derde met Algemeene Hpaarkas. waarborg van vredeiz zorgen, die loffelijke - men in 'belanm morrend toen bet volk van den Hand led t, lanfis de kalsijde van Houselare op, bun werk kwamen te weeft naar dvv lm te eten, bemerkte dc doebter van den in bunnen waterput iels dat seb uitstak. Met eenen stok ftreep zij faclit bet in beweging en toen zij bét len om bet vast te grijpen, trok bet volk ken zagen dat bet een kind van het mau- :ht was vai> ongeveer eenige ^maanden kind was in kafoetu\ doeken gewonden en Wn der grootste ka-l-j^Ujpnen aao den bals len die men vindeï^kan.Mi'iMfindc bet in den van bet water te'la uden. Het waren zijne die tot aan den boord - iu bet w ater uitstaken, ditige zijn onbekend. k i WeVli V&C. iLilÉiw Donderdag 30 Vrijdag 1 Zaterdag 2 5 Maandag 4 Dinsdag 5 Woensdag 0 APRIL - MEI. ste Catharina van Scncn s Philippus en Jacobus s Athanasius Cantate, H Kruisvinding ste Monica, Processie H. BI.'1 s Hilarius, Angelus s Joannes in d'Olie NIEUWE MAAN, Donderdag 16 April, ten I ure 43 min. namiddag. EERSTE KWARTIER, Donderdag 23, ton II ure 34 min. 's morgens. VOLLE MAAN, Vrijdag 1 Mei, ten 4 nre namiddag.-''* LAATSTE KWARTIER, Zaterdag 9, ten 7 ure 3 min. 's morgi nt. 51 Jan. 1873. Aktief. 31 Dcc. 1873. 51 Jan. 1871. 2,149,500 22,092,138 13,320.371 1W,278.273 35,708,318 1,574*380 445,925 9 730^ ln kas op de Nat1"1 Bank Prövis. aanl. van golden Definitieve id. f Passief. Gcldslorlers Gemeentefonds Mandaten in omloop 0 Opbrengst der aantcgg. Reservefonds d,278,410 29.937,019 18,217,035 0,343,675 21,357,220 17,979,745 45,433,001 45,680,044 •Werkingpn der maand. SU» r fingen "Rru av'en 4,984,250 1887,87 f Soldij 384 Hjb imjiarmni door/i ciillW -n Gij lielil heeft jsie tl® •nog (MIS o vei 40,108,730 2,008,114 400,083 2,045,605 730,322 51,757,517 1,431,019 754,712 455,218 1,283,53 45,433,061 45,080,044, 3,099,094 1,845,141 2.619,090 2,023,032 (33" VERVOLG. AhJ.. dat is wat nieuws! Tol nu loc was liet in Dogcn- liain dc gewoonte, dat dc mijnbezitters in zulke zaken het initiatief namen,. Mag ik ook vragen, hoe dat de heeren arbeiders er nu plotseling toe komen, mij eischen stellen Door dc behoefte, door hun recht en door het voorbed van hunne kameraden van Hallwciler en Kragau. Door hun recht! Door hunne kameraden van II» crtKragau! Dat gespuis, dat ik reeds sedert lang met naar hun werk zou hebben laten' drijven, wil mij stellen. De baron nam Robrecht Wolf het papier •verscheurde het zonder het gelezen te ly.;bbr| terug. Ziedaar dal is mijn antwoord! Dot komt,mijnheer de hoofdopzichter, die ziel noemde, wicn mijne familie met wcldad ik eerst eergisteren lot mijnen eersten ibeani toe, aan znlk eene onbeschaamdheid ji u bieden Rooreeht had het verscheurd. •rond laten vallen. Thans rich ijnen vriend met zijne vurizé zw liet gezicht; niet eerste beambte van den baron von D eerste van zijne arbeidersomdat ik nu nddelinguwe beschuldigers de wape jncn en eene dreigende heilloozo scheur ik mij eindelijk in uwe goedheid ca u •1). •drogen, nu goed De lieele wer ik zal haar dat bewijzen! zeg. I - cudHoeveel bedroeg de t tegenwoordige loon. evers, dal ik vooreerst al. de afgevaardigden. met meer zoo •pen beide ii liet vervol en. s te trekken, waaraan ik nan u en uws gelijken ni pp dit oogenblik juist orden vin Robrecht) ree ■»as)n. rtücrdo Robrecht met" e II 11 i 'Neem mij niet kwalijk. Gij hebt mïssöjhien in dén van de zaak gelijk. Ik ken geÓne behoefte eu arbeid' PcHkeiVecnc vreeseVijke ge.lS. bte, dat mijn broeder inder vriend is. Hij w «wanneer bij SctIhi dan slechts een (Voord ter Verzoening jan W* nog terecht komen. lit Wotf tandde zijn gelaat af, om zijne .ontroering te e, mijn gedrag is mij ,d'>or ''boe -te. stand en livrei» voorgeschreven. V a h ifiiheer ,\v broeder alles Ik behoor tot (Je ïyirl.1 van de beid. i'u Volgde S111ibaron br m-.I H if {staarde lia.w l;\jn?*rn, l belli op iJ v.!/r, a. Toen keerde hij.-/; n. An^'lmus oud' bi.'1(4 zijne, Ópg($ IjjdvcV t Woli /.egde tol lieih 'O y:fS!- in de. herberg sam van dcMi baron iel' n mij liet With, y lïumiti Donkergele mii* (lacht me! '«ÜStHl 'a'i hij vre(wie tuinen, trokken-,wUr 41 engel ,.''n I' Xerinen; gericht. slem.IV' i wij hei bm&Lk. agS ••'"uur (-et ,e« volgenden dag1, •olketi liing'Aaan^ii^lueht. de landman im 1 v 'iileipioe.n hif zo zag, want ba'yr- ii streken door tie T iiDladeret) van d" i van de tuinpaden >r!t K/sfi ïiAote regendruppels j£ 1 it flj lievelingen, a w.# - bopl.ie 5tf,

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1874 | | pagina 1