T)e vervalscliiurg der vette. Om ceil einde te stellen aan liet schandelijk ge- doen van zekere kooplieden in vette, door de grofste vervalschingen der vruchtbaarmakend* zelfstandig heden die zij aan de landbouwers verkoopen, hebben wij onlangs aan deze laatslen aanbevolen eene gedragslijn aan te nemen die hen zal vrijwaren tegen elk nieuw bedrog. De maatregelen die wii aanprezen schenen ons hoogst eenvoudig en gemakkelijk toe, zoodat ze geene tegenkanting zouden ontmoeten Wij hadden ongelukkiglijk gerekend zonder de werkeloosheid der buitenlieden, die zich dikwijls graag laten misleiden. Ken onzer lezers onderwerpt óns eenige aanmerkingen, waaruit blijkt dat, in veel gevallen, den raad dien wij gaven onbruikbaar is. Men moet dan ook zijnen toevlucht nemen lot andere middelen, en de slaat zou eene bijzondere wet op het stuk moeten invoeren. Zulks zijn dc bes uitselcn van onzen korrespondent. Maar onderzoeken wij vooreerst de aanmerkingen welke hij maakt. Wij zegden aan de koopers, bij dc ontvangst eencr veile, in bet bijwezen van getuigen, stalen te doen nemen. Men antwoordt ons De landbouwers zijn verschrikt van elke verwikkelde proceduur, vooral als deze voor de rechtbank komen moet. Zij vreezen elk proces dat lien tot een voorschot van geld zou kunnen leiden. $n de getuigen! waar vindt ge den buitcninensch die-el' lichtelijk toe besluit zicli als beschuldiger aan te stellen? Wat meer is, de vette wordt gemeenlijk ter woonst van den koop man gekocht. De koopcr neemt er te zijnent een staal van dat vér vake lil bevonden wordt. Het is dus moeilijk voor de rechtbank te beweren dat bel staal herkomstig is van de vette die men beeft verkozen. De landbouwers hebben stellig ongelijk de lus- schenkomst der rechtbank te duchten, als liet aankomt op Jc bestrijding der onrechtzinnigheid en op de verdediging hunner belangen. En wat aangaat dengene die weigert getuigenis te doen in zake van zijnen buurman, deze stelt zich bloot, als hij later zich in dezelfde gelegenheid bevindt fcicli elke medewerking te zien ontzeggen. In dergelijk geval moet men zich onderling bijstaan. Dit is hctieenige middel om tot nuttige uitslagen te komen. Wij kunnen niet anders dan bel beslaan betreuren van daadzaken zoo noodlottig als die welke men ons aanwijst. [Onze korrespondent maakt er uit opdat art. 41)8 der strafwet alleen nuttig is voor den geletterden landbouwer, die, zelfs ook zonder dit artikel, zich niet zou laten bedriegen. Wat den ongeleerden, den onwetenden boer betreft, bij is zonder bescherming tegen de vervalsching, voormeld artikel hem tot niets dienstig wezende. Het is juist daarom dat wij denken dat eene nieuwe wet evenmin nuttig zoude wezen. Wat vooral noodig is, dit is, dat men den landbouwer overtuige van het nut dat hij vindt in zich le onderwijzen. Ten slotte stelt onze korrespondent voor ten einde de vervalsching van den guano legen te gaan samenwerkende maatschappijen tusschcn land bouwers in te richten. Deze maatschappijen zonden zich belasten met den aankoop van de vette en ter gelijkertijd tot spaarbank dienen. Zelfs ook bet kleinste boerken zou in de maatschappij worden aanvaard. Elkeen zou wekelijks fr. 0-60, fr. 1-00, fr. 2-00, enz., betalen, volgens het bedrag zijner verbruiking, zoodat er, op liet oogenblik. der ver bruiking van de guano, eene som zou gestort wezen die de waarde verbeeldt van de hoeveelheid vette welke hij wil aanwenden. De maatschappi j zou de vette in 't groot aankoopen en ze doen onderzoeken door de proefstatie. tie 4kkewouw.) en waarbo ii 'J moet eene zaak, de boeren zoeken ze ook niet yi zekere provinciën, die welke lietr in verbruiken, zijn er veel landbouwers w bekwaam zijn om eene factuur te verstaan;~#V Wij hebben ook gesproken over de ónafhai lijkheid des beroeps van den landbouw,, cent hankel ijkbeiddie, on zes duhkens, hem e "vrijheid verleent, oin degenen, welke schaamd besteelt, voor de rechtbank t dit punt schrijft onze korrespondenti Er bestaan veel pachters, die, om krijgee, zich niet durven verzetten tegen vangen van vervalschten guano zelfs schijnt dat, uiJ hoofde van bijzondere omstandig die wij hier niet kunnen opsporen, er huurb bestaan die deif pachter verplichten zijnen te gaan koopen bij dezen of genen koopman. - ALGEMEENE TIJDINGEN - Ter gelegenheid der H. Bloedprocis'ste van Brugge, op maandag 4 Mei, zal er een-bi jzondere trein ingericht worden, waarvan het vertrekuur vastgesteld is als volgt Uit Dixmude, ten 8 ure voormiddag. Cortemarck, 8 ure 18 m. Thourout, 8 ure 50 m. Terugkeer uit BruggeVoor de linie van Brugge tiaar Yeurnc en Duinkerke, ten 6 ure 05. Er zullen in al de statiën, Jcaarten voor gaan keeren, uitgegeven worden. Een rampzalig ongeluk) heefi a,ch« W«jf-ui|ilie van rke i de Iloogebrug, was 's namiddags korls na het i gaan zwemmen. Dat was eene groole onvoor zichtigheid want het was nog maar een paar dagen zomerweder en het water was ijskoud. De jongeling' zwom omtrent de IJzeren brug en verdronk er ellendig, een uur later beeft men het lijk van den ongelukkige uit de vaart opgetrokken. In dit jaarge tijde is het vooral gevaarlijk te zwemmen, omdat hel lichaam veel warmer is dan het wara* en dat er alsdan eene terugwerking van het bloe<| geschiedt die uiterst noodlottig voor den zwemineiVs. LÖlt dit ongeluk anderen tot voorzichtigheid aanspore, mi» dat de tijd van baden te nemen snel nadeFL. Een erg ongeval is dinsdag, rond V ure, ge beurd in de statie te Licliterveldet Een werkman, komende uil het werkhuis, wepd dqpr een koop- warentrein verrast. De ongelukkige werd worpen en de trein liep over «te linker been, bo de knie. Men droeg hem onmiddelijk naar l'zij waar hem alle hulp werd toegediend. Den 19 dezer heeft men uit Wercken het lijk getrokken van mei ia Debruyne, oud 68 jaar, dien andbouwer Jan Dinnaert. Sedert jgenigéii rtiji ze ongelukkige teekens van krankzinnig beid. Zaterdag, rond 8 l|2 ure 's avonds, heeft men jrfie °p den zolder zijner woning verhangen g.evonden Is het zoo, dan mag men dit onheil nevens de menigvuldig andere rangschikken, welke het gevolg waren van de onachtzaamheid der ouders. Eene betreurenswaardige gebeurtenis heeft zondag 19 april, plaats gehad te Pitlhem. Ter gelegenheid der feest, hadden kunstenaars aldaar bun toestel geplaatst voorde vertooning van gym- njstoeren. Een dier kunstenaars, de genaamde Hendrik Scliloode, oud 50 jaar, geboren le Kolhorn, wonende te Rotterdam, is van de hoogte der trapéze gevallen en met liet hoofd dood ten gronde gestuikt. Den 21 dezer is het Grand Iïótel des Families te Blankenbcrghe, door twee rcslauratiehotiders van Gent, voor 200,000 fr. aangekocht. De vorige eigenaar, de heer Albert Stursberg, van Berlijn, had het voor 251 ,000 fr. aangekocht en zou het zelf exploileeren maar om reden van gezondheid moest hij dit plan opgeven. Wanneer wij het verschil met de eerste ver- kooping in aandacht nemen, alsook de kosten die tot 50,000 fr. beliepen, en dan 15,000 fr. reeds gedane werken aan het hotel, mogen wij"zeggen dat M. Stursberg 100,000 fr. aan die operatie verliest. Op de vlasmarkt van vrijdag te Gent was een grootere voorraad dan veriédene vveekhandel traagzaam gecne bijzondere vraag, men verwacht afslag. Op de lijnwaadmarkt waren eenige stukken te koop gestéld, weinig handel, zonder verandering in de prijzen. Op de garenmarkt was \Veihig handel; geene bijzondere vraag de prijzen hieven vast. Het in isle cijfer deigKyVen^ie in den brand van 't stadhuis va n SI - N i k olaasNL I o reTrxij ni s 1,8 55 en dc weerdojs'.515,000 fr. flrai heef|, 100,000 fr. kIeedings!likken kunnen redd^ De dertig eerste voorstelling Giro pa le Brussel hebben de overgroot bracht van 7(4,000 fr., dus fr. 2,5554 Dit zijn de g/ootste ontvangsten, welke o? Alcazar gedaan werden. Wij veriifffien dat te Grand ïelimicseen v< stichten de bliksem dp een huis gevallen, waar bij een ge deelte van hefdak vernielde, bij drong door tot in eene kamer en verdween langs de schouw. In de omstreken van Yalencijn is het onweer heviger ge weest en men zegt dat er eene hoeve, in de nabijheid van St. Squire, zou afgebrand zijn. r De dagbladen van Lyon verhalen een voorval dezer dagen in die stad gebeurd, en waarvan de oor zaak tamelijk aardig is. Een heer Rozier had on- voorziclitigiijk in den beerput een brandend stekje laten vallen, waardoor ontstond. De brandeni del* onj niet R< geweldige ontplofting verblindde en brandde nd, de deur heer s"horte°ie-1enr:hCl Vr°C"CrC sl>cdt,,iSvoihro^n ir, d«-n Den 20 dezer, rond 5 ure }e konijnen. De scb Gets was verzekerd. r |ÉP£ Niettegenstaande de hulp der gebfurft. menschel ijk offer aan den Heeii. Hi j vróuw om onmiddelijk twee getuigen le gaan halen die de nöodige gebeden zouden opzeggen en de offerande bijwonen. De ongelukkige vrouw, niet vermoedende wat haar wachtte, keerde weldra eder, vergezeld door de moeder en de zuster van den geestdrijver. Van negen uur s morgends tot n middag werden er psalmen gezongen daarn Verklaarde S..., dat het zijn kind was, welk dc Hc doop zijnen H. Geest vroeg. De verschrikte vrouwen deden alle mogelijke eij lieten de monsterachtigheid van deri hijnen; zij stelden voor in de plaats f een kieken op te offeren, maar S..bleef olijk. Hij nam eene scherpgeslepen bijl, hij hft kind op eene tafel en hakte het il( :i romp. S... w erd aangehouden en aai lit overgeleverd. In een eerste verioc overtuigd te zijn dat hij een God vjélb verricht. Ware het anders p de hij, dan zou Godeven als d, zijucn arm tegengchoud (M k Mfei ui cru eMlrn weduvvf .c-puydl, uil dé -Mf? !,!..n V don rpnnamden Karei ilebmi'lie. fanrihmiwor lo Ir-li- helChtneesche tuinhui»?, llaar gezicht was bleek. In lijchl zij e<m bordnarwerk, waarmede zij echter nici'.yer- tierde. Zij dacht aan den tijd, toen zij als een onschuldig kind hel leven gespeeld had. Zij had tot nu toe met aües gebeiftfof <lc galanterie van hifren hroeder beschouwde^ ills con scbj lerend haartooisel, toenemende neiging van dén vrk jeugd vervulde haar met ccne warme, innige vreugde ook niet meer, en hoe blijkbaarder de hulpeloos haren va eter toenam, i tc grboler werd hare vreii verzorgen, mgt hen le'keuvètcn, en zijne vreemde d^ukbeeklen den genaamden Karei Delang aante hooren. te'ghem. De oorzaak dezer wanli Weinige dagen waren "voldoende geweest on> i!ii alios [e ver- fcend St Eene'dièpe^kloof scheidde haar van haren hrorder, hard en 0™"}'+ Ijuis Ci\ ai»hlKM-ifffieUeti' onvriendeli k was zij"door haren vriend;terng^csrooten om gebruikt door den genadfnden redenen en grondsiellingoil, did zij niet begreep zij was Kamaire, kleingebruiker te Goucke naar haar ouden vader gevlogen, en in plaats van troost én v Sroene Spriet, gansch in asch gi deelneming (c vinden, leerde zij «laar, voor igjp^ste maal j„ !>(>voiiil, le weten: al de tot ernstig nadenken gddwonppn 'met.diepen sVlirik de oor- eenige kledingstukken, 500 zaak van de akelige neerslachtigheid kennen, die zijn meer cn meer overschaduwde. ■"aardappelen, 400 kil. rogge, Uil w:iv „icUrrrt,, Zij m «in»?™ «roos- ko.iij»cn. Oo s.-lude beür tcloos het dreigende onweer aanzag, als zij „zulks w'erkelijk 1 deed. Daar ontstelde zij. 11c wind cn liet nyscHiiü d« r höómcii was wal bedaard jr" - Alfons von Deg. maar zijne oo neusvleugels trilden, hij de paar slappen jrééei

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1874 | | pagina 2