EIKEN BOOMEft, Bi dS örljoonw ©pmbarcn Hoopïmg tc Langemarck. Tc huren of uit ter hand te koopen, KralhcboSIfifiis, Jaarlijksche Feest Woonstvcranricrlng. 'IJS IPÜliïPOTa niWAABDAPPELS «tl TE TLAATEN, TE PACHTEN Tcfpachten of te koopen Mois dc Marie, \Ifet spaarzame Keukenboek, GUAAO van PEKtJ, Te PACHTEN of uit ter hand te KOOPEN. Guauo van Peru. el ff is c he Maatschappij tan Atgemcene Assurantiën Aau end bericht. 2lu granfc 6a;ar Dr Paris. U] P. DEVERS-DE IVl DDFK, em hebben. De secleder Nazareeërs telt in Ilongarie verscheidene duizenden aanhangers. De Echo de la frontiére verhaalt een tamelijk geestig avontuur, waarvan een molenaar van St- Mart.in het slachtoffer, en zijn varken de held zou geweest zijn. Zekeren avond, rond tien uur, ging (Ie molenaarster naar den stal het varken eten geven maar dit laatste ontsnapte door de openstaande deur cu ging op den loop. De verschrikte vrouw ging haren man waarschuwen. Deze lag reeds in de echt koets, met de katoenen kalot lot over de ooren. Hij staat op, in zijn vliegende vaandel loopt hij op zoek naar St. Antonius makker. Hij ziet het zwijn in de rivier liggen plonsen en loopt het achterna', maar hel beest, wps behendiger dan de meester en zwom van den eenen oever naar den anderen. De molenaar wendt wanhopig aan, om den vluchteling te bemachtigen. Eensklaps, door eenen bij den poot cp't droog zijn./De molenares kwam juist in tijds cm varkejf en echtgenoot in de armen te drukken. Er wordt te St^ Martin veel gesproken over het ',\en de brave molenaar zegt luid op dat zijn voor va varken een medalie verdiend heeft. Maar hij voegt crook bij dat niemand het aan de gazettiers mag zeggen, waQt die zijn in staat het in hun blad te doen drukken. K0RRI4vTI0NNELE RECHTBANK van VEURNE iURGERSTAND DER STADnMXMUDE. van 150 koopen IN T BOSCH HOUTHULST, Ten verzoeke der Erven van wijlent M. Deridder. Donderdag 3O April 1874, zal men er verkoopen -A.- 70 Koopen, te beginnen om 9 ure voormiddag, in de partien Èlzenkuil en Oost-smalle-seype En B- 80 Koopen om 1 uur namiddag, in de partien Doornvijver en Doodkeirel. Wanof de vergadering zal plaats hebben voor de boomen onder letter Ater herberg Ruyssen en voor <Re onder letter B in 't Poschkasleelke, en alwaar aanwijskaarlen te bekomen zijn. Betaalbaar bij den Zaakwaarnemer Liebaert te Langemarck. 'BP I cen JACHTHOND behoorende LlittliV/ia Eli den heer Baron de Crombrug- ghe. -f- Te behandigen tegen goede belooning bij Aug.*Tïamaut, in'de Kruiskalsijde te Lekc. met gemak van betaling Een schoon WOONHUIS, hebbende salons, spreek plaats, keukens en dependentien, kelders en acht slaapkamers, slaande in de Statiestraat te Dixmude, De sleutels berusten bij d'heer Louis Debouck. nevens het voorzeide huis. Voor de konditien bij J.J. SOUDAN, bouw kundige in de Doornstraat, 1 l,Cenl. °P ZONDAG 5 MEI 1874, in d'herberg bewoond bij Désiré Bonte, langst de Woumen-kalsijde. De Maandag Kandeel. op Lcke-Kruiskalsijde, op den I" Zondag van Mei, Groote Prijsbolling, Kattenspel en Muziek. WOONSTVERANBERING De ondergeteekende heeft de eer zijne talrijke kalanten ter kennis te brengen, da; hij thans ge huisvest is in de Woumenstraat, in destaminetden Hemel, alwaar hij den stiel van Timmerman voort zet, hun eene trouwe en spoedige bediening verze kerende. Hij zal zijne wekelijksche eslaminet den Vrijdag houden. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. L. Peeren-Claeys. Louis Debouck, koopman in sterke dranken, gewoond hebbende in de Woumenstraat Nr 39, heeft de eer hel publiek bekepd te maken dat hij zich nu gevestigd heelt in de Weststraat Nr 69. Bij hem kan men zich gerieven van Fijn-olie cn Wijn-Azijn, Galeis en Glaswerk. Ch. Brys-Sabbe, fijne mandenmaker, Weslslraat Nr 98, te Dixmude, heeft de eer het publiek kenbaar te maken, dat zijnen winkel voort durend voorzien is van alle slach van fijn mande- werk. Hij gelast zich met het maken van fijne wiegen, kabas, enz., alsook met het herstellen van alles wat zijnen stiel betreft. Door zijne genadige prijzen en goed werk, verhoopt hij de gunst van het publiek Ie zullen genieten. Jip Een schoon en gerieflijk WOONHUIS, thans on woondf/Tfl.lande in de Konijncstraat te Dixr.udcj torst oh u in gebruik te treden. bij J. BONTE, voerman op Veurne, Woumenstraat, - te Dixmude. 7e-bekwik., bij OIï. rjmonpi-ez, te \oor de konditien vervocge men zich bij den Dixmude in de Papegaai, eerste soort van Lokers- om aanstonds in 't gebruik te treden. Eenejichoone en gerieflijke HERBERG, genaamd staande en gelegen in de' 7 UrooljkSint Joris hof, staan Wou maïs tra at Ie Dixmude. \Zicl<aan Ie bieden bii P. brouwer te Dixmude. bij PARET-DE HOLDER ïeuwe Verkrijgbaar bij den uitgever van dit blad MstWicl van Maria, x ÓITC R EGA N ISTEN dei AARD I)E tr •W. Dc^Alarfa's maand vod door J. B. PAEpsprieslcï T h Eenen schoonen Eigendom beslaande in de III IZEN bewoond door mijnheer] Pan! Wmiters. Riet er DeclerckColeta Chieux en de' boeije gebruikt door Jozef Hosten, alle gelegen te Dixmude, in hét geheel groot H. 0—08—60 C. Om onmiddellijk in gebruik te komen. Voor verdere konditien zich te bevragen bij s Greflier Raijmond Degroote Dixniui Vie pratique de la Sainte Vierge, par M. Pabbé LEGUILLOC. BE GEMEENTEWET TAN BELGIE door Van Tongeren, laatste uitgaaf; met bijvoeging der KIESWET van 18 Mei 1872. DEPOT ge en zuitere koopwaar, zonder mengeling, 300 firs, de 1000 kilos, t(T Auitw'crpe'n Bij uitbreiding van handel cn verandering van woonst. Een straf'bekalant en wel gelegen KOOPHAN III IS.' met voor- cn achterpoort, koeien- en pev, stallen, in liet midden der stad Dixmude, dien. voor bet uitoefenen van allerlei bedrijven, name |ijk voor bakkerij, suikerbakkers en kr'uidenie winkel, benépens verschelde aanpalende huizen iafliangeiijkedqi, hetzij hiermede, hetzij af dcrlijk te koopen. yo°r Mere inJichtingen, zich te bevragen kems-, Engelsch- en sleenklaverzaad, Beete-en zaad, aan eenen genadigen prijs. Ilippolyte Laridon, op de stokerij bessen, beeft de eerde landbouwers kekend te dat hij komt te ontvangen, eeue groote hoe- ïêid GUANO Guanape, zuiver en droog en van "sle hoedanigheid. j hem is ook te bekomen inlandsche raapkoeken, sische Lijnkoeken en Lijnmeel, al van eerste De maatschappij verzekert tegen brand, (het vuur des hemels daaronder begrepen), en dit aan zeer Tinge premieu, alle roerende en vatte goederen, jeoogste vruchten, bccstialvn, enz. je val van brand, wordt het beloop der vcroor- e'schade, zoohaast dezelve geregeld is, betaald. K.qiitaal der Maatschappij Vier millioenen twee ifiderd duizend franks. Om nadere inlichtingen te bekomen men gelieve zfrh te begeven bij Franz Coppenx Jujzondercn Agent der Maatschappij, te Dixmude. op wagon geladen. Zich te adresseren bij Knievj'tz, Consignatarissen, 21, Oiidaansll-aat, Itwcruèn. Volledige k gewaarborgd mededinging. geijkte PA SCULP A LAXCEA, een jaar, aan prijzen buiten alle BLOM ME. mmenslraat, DIXMUDE. WoumenslraatIe Dixmude eer zijne talrijke kalanten kenbaar te dat zijn magazijn voorzien is van alle slacii van nieuwmoden schoenen en bottinen. IJjjiiem is er ook te bekomen alle slach van leder en prunelle. -t Zitting jan 23 April. Philippus Zwnrtvaepher, Vercoutter, werkman tc Adin- vcderzijdscbe slapen. lilting van 24 April. «nkapper tc Calonnc, 26 fr. boete, over Zitting jan 23 Joannes Depotter, Immuw van werkvrouw teikfxid^l^ii^ Vcrcoi kerke, clk .Tfr. boofl^ver wederzij Itenri Dutri poging v jtlerne Idadi ip, slachter tc Leyselc; 20 tr. boete, over ge ler. en schade aan roerende voqfwerpen. oarw GEBOORTEN#. t9 April. Ajtgnsta Edmonda Pil,, dichter van August Tcodoor cj/van Romania Leonia Blfcnime. (Statiestraat.) 22 id,/-ürncst Prosper Devriondt, zoon van.Karei bodewijk 1 1 1 =a=aMK3» <.LiU(lUS^an «lim Maria Ludovika Domitiia Ver Alois en van Filomcua Vanden cclnoskt se, dochter va isynck. (Slovestr.) \jS oln HUWELIJKEN. Hendrik Philip Souvagc, jongman, rondleurder, a Mtfaren, il maanden en 21 dagen, geboren en wonen- jC te Dixmude, met Natalia Sofia Vancoiilc, jonge dochter, rondleurster, oud 27 jaren, fi maanden en 13 dagen, ge boren te Alvcringlicm en wonende te Dixmude. OVERLIJDENS. 21 April. Virginia Pclronilla Verspeelen, oud 70 jaren. 8 maanden cn 8 dagen, geboren te Gent cn wonende te Dix mude, ongehuwde dochter van wijlen Augustin cn van wijlen Anna Maria Doms. JWoumenslr&a'.) 22 i<L Kamiel Emiel Vroom* oud 3 maanden en 3 dagen, van i Dixmude, zoon van Lodcwijk Jozef en van LeonlinaStaelen. (Verkensmarkl.) ucuui. utj v>rymonprez,te rolinr V! 11ITIH V CCf TIV O VI MUCV DAOcblIP Mpn>! nmc 1.1...i eigenaar, M. DERUYSSCHER- VANDEN BOSÏ&IIE, alliitfr. EK EL. r»1 «Cl i A OU N. door CACDELIER. s van avaliteitA TEGEN GEVESTIGD TE BRUSSEL, Roedgekeurd Itij Koninklijk Besluit, *an 2 Junï1830., cckx enC"E Schoen- en Leerzen-Lererancier der Stad en der J'rovineien

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1874 | | pagina 3