MAGAZIJN W BORSTELS r nu ,i D Lij. 1 1 !2°- VciazcliCi*fiiB$s-<jifaaf schappf) August Üeseck, IflAllK TP 11 IJZEN. 7 mDOTSÖlSl^lSSt 3S tomSS'.'-TJ Compagnie de Bruxelles. f Hoppcmarktcn. Ylasinarklcii. .1 ANTWERPSCHE goedgekeurd door koninklijke besluiten van20Maart 1810, 0 September 1850 cn 28 Augustus 1850. Deze Belgische Maatschappij, de oudste bekend verzekert steeds tcger. brand, door vuur, gaz, on weder ol bliksem ontstaande, alle roerende en onroerende Goederen, Koopmanschappen en ver dere Eigendommen van welken aard zij ook mogen wezen, en zulks tegen zeer matige prijzen, echter zoodanig berekend (lat zij daar door in staat gesteld BOEKDRUKKERIJ EN BOEKII VNÜEL van L. Sackenpré-Yan IVlicUlelem Woumcnslraat N° 5, TE DIXMUDE. VERKRIJGBAAR X-Ianclboelc voor Lij tienden of* genezing- zonder* geneesheer door JM. L. Van den Bosch, Rector der kapel van Offelken, onder Tongeren. Prijs fr. 1-50. Franco per post fr. 1-00. 18 april 11 50 20 Aardapp 100 k. 0-50 24- 20- 18-25 18-50 10-75 15-75 15- 20-50 18- 7-50 6- 29-75 20- 18 50 13-50 20- 7 50 P it handboek kan door niemand, die zelf op zijne is alle voorkomende schade dadelijk en naar billijk- gpipndheid wil passen, gemist worden. Iedereen beid le vergoeden. vindt daar op de klaarste wijze beschreven alle Het kapitaal fonds van dit gesticht bedraagt zes miUioencn drie honderd negen en veertig duizend ticee honderd Franken Men bevraagt zich bij DELHE YE-SACKENPBÊ Stadsontvanger en Gemeenten-Secretaris, Dixmude. zoon van wijlen LOUIS DESECK, herbergier A la belle Alliancete Dixmude, Becrststraat n" 28 koopman in Kolen, Cocks cn Doorniksch Kalk, laat weten dat men bij hem kan bekomen alle slach van inlandsche Kolen, beste kwaliteit, ten allen tijde boven alle gevolmachtigde agenten van koolmijnen, gelijk verledenc jaren aan den laag,sten prijs moge lijk, per wagon van 5,000 of 10,000 kilos, alsook in vierde gedeelten van 2,500 kilos. Zijn magazijn blijft altijd van die soorten voorzien. Bij den/elven zijn ten allen tijde le bekomen alle slach van Hespen der beste kwaliteit, alsook wit en grauw koeihaar aan ecuen genadigen prijs. Hij verkoopt zuiver inlandsche kolen, maar geene Engelsche voor Inlandsche. Eerste kwaliteit ZOLDER- en AANSLAGBARD, alsook eene hoeveelheid VETTE, te bekomen bij CU. VANHECKE, in d'herberg de Kroon, Eesscn- op de klaarste wijze seovten van goede geneesmiddelen voor alle ziekten en kwalen, en die door een ieder gemakkelijk kunnen ten nutte gesteld worden. per 100 kilos. IJ PEREN. 25 april 18 april straat te Dixmude. ,1-Ixxislioxxding- en Landbouw, >f Raadgevingen en Voorschriftenvooral diensti voor Huishouders en voor Landbouwers,v door denzelfden. PrijS fr. 1-50. Franco per post fr., 1 -GO. Dit boekwerk is door denzelfden schrijver van het voorgaande aan den dag gebracht, buiten allerlei voorschriften van huishoudkunde wndt men al wa^ den praklischen landbouw aangaat in dit werk is beschreven, zaaien, planten, bloeinkweek,^)ooiu-^ snoei, enz. y Extra scboone keus van Kleerborstels, Hand- borslels, Vaagborstels, Kobbejagers, Le/wagens, trapborslels, wit borstels, straat borstels en bfinkbors- tels. Alle van goede kwaliteit. Gematigde prijzen. Alle slach van van MER VILLES (Fhankhijk), bij II. VERSTRAETE, Stuivekenskerke (Tervate). ASSURANCE A PRIMESconlreblNCENDlE. Directeur Mr J. L. J. MATTHIEU. Fonds de garantie fr. -4,555,925-» S'adresscr a Tli. Hexigliebaert, rucO du Nord, Dixmude. BEIUCI1T. De Magazijnen van CLAËYS-PIL, le Dixmude, gelegen Noordstraat n' 40 en hoek der Halvemaan- straat, zijn voorzien van allerbeste Stovckolen, aan genadigen prijs. au fr. 24 85 lot 50 54 19 5i 2rrrj - j Sucnoen 16 55 17-59 18-10 2 27 C- 1-63 2 27 3 21 KORT RIJK. 27 april 13-79 22-76 7- 2-54 3-63 20 ap Rogge Haver Aardapp. 100k. 7 1 Ro,o,!:r°l.i1r i'er 07 oo 7 50 7 68 5Q .68 li O USSE LA RE. «Tune «culc piece, pointe cn platine, supports isolants en porcelaine, conducteur galvanise, deux brevets d'invention. A. Uloinme, Serrmder-mecanicien, a Dixmude. Karei Sansen, le Bcerst bij den Keizer maakt bekend aan de z wijnenk weekers, dat hij een arabischen beer lieefl van het groot ras, die dagêlijk- dienst doet. De zwijns die van dezen beer voórls komen zijn geheel voordeelig voor de commercie en bijzonderlijk voor de tweede nesten, omdat deze zoo gemakkelijk kweeken. Verders heeft hij nog cencn inlandschen beer, die dagelijks dienst doet. Deze dieren zullen ten huize gaan alwaar zij gevraagd zijn. Ha» ëoo 'Boler per kilo Kooit, olie per 300 kilogr. 1. 28 april 21 apri 1 37 59 58 40 50 - 55 50 56 50 57 50 58 27- 27-50 28 28 50 28 29 28 50 29 50 28 29 29 30 6 50 7 50 6 50 7 25 2 75 2 90 5 25 5 40 G6 50 67 50 67 67 X' d Ët 20 00 18 00 50-00 26-00 00 00 50 50 Per 100 kil. Tarwe van fr. Rogge Boekweit Gerste Ha»er Kooh.-olie Lijm.-olie Kool/aai) GENT. 24 april 17 april 28- 72- 67 50 - H67- - 36- 21- 20- DE, 27 april 20 apri 68-50 68-50 68- 68-50 69- 69 50 69-50 70- 20- - 20- kdSilfittÉl «m o <x %N TIVEli PEN. per 100 kil. 25 april Tarwe van fr. 36-50 lot .>7- Rogge 27 25 april Gelal Tarwe le kwal. fr. heel. idem 3" 1385 TarW e, middenprijs Rogge 172 Sucrioeu 55 'Haver 40 Rooncn 95 Wille Boonen Geele Erwlcn 9 Blauwe Erwlen 145 Aardappelen 7635 Vlas per 1 1/2 kil. Ge 'e nabi 20 april 71-50 72- 77-50 25-50 10 50 51 50 29 88 26 55 28 67 18 04 12 99 22 45 27 48 20 april 96 79 0 90 27 94 29 68 16 75 13 85 22 55 24 66 21 33 5 53 2 02 POPERINGHE, p. 50 kil., van fr. 55- tol 56- AALST, 58- 60- GEERAARDSBERGEN, 27 april per kil. fr. 1-50 44 00 51 50 25-50 20 00 51-00 00 00 BRUGGE, 25 april Aalst, 25 april THÏELT, 23 april ST-N1KOLAAS, 25 apri 1 1 88 62 5 71 5 De uitgever I.. Sackenpre-Yon Middelem, Commissionnaris in Boter. per he kt. Tarwe tan fr. Rogge Sucriocn Ra» er Bunnen BRUGGE 25 april 21 - tol 50- 19- 14 50 Roet en Huiden-Markt gehouden te Brugge, den 25 april Huiden verkocht 2160 kilos, 1 23 lot 1 27 c. Roel 1870 60 63 (j i DIXMUDE. Per] hectoliter. 27 april 20 april 26 21 50 01 Tarwe wille fr. 57- llogge 26-50 Ha» er 50- Boonen 28-50 Aardapp. 100kil. 6- Bolcr p. kil. 2-80 59 57- 28 50 27- 31 - 29 28- 7 6-50 5 10 5-10 je*Tar»»^*a •arduin, marmer óf ander «leen; nieuwe vormen die niet nage- inaakt zijn, op reeds beslaande; men kan de preuf zien op de kerkhoven van Dixmude, Heerst, Woumen enz.; verders alles wat DeeldJiouwerij betreft bi marmer, arduin, hout, plaaster cn ander steen aan zeer genadige prijzen, bij I )ésir(' anxlxiyt ImyiS, lièeldhouwer en Steenhouwer, "Wcststraet Xr 132.-Eslamiiiel HET Vwje, bij de booge brug te Dixmude. lla.er 12-48 15 79 12-41 Booueii 17-95 21-58 19 99 Aardapp! 100k. 6- 7- Eiefcu per 25 Bol er per sluk van 7 hcclogr. Bolcr per kilo 1-63 1-89 2 90 o "o Per hectoliter. Tarwe *uii fr. 29- 100 kilogr. Lijm.-olie per 100 kilogr. 51 54 29 34 J51-54 - - Znaiiarwc Oude larvvc Niéuwe larwc Roede larwe fcojjpc »Cr jonen Lijm.-olie per 100 kilogr. P&fc' FE URNE. Per zak 145 liters. 29 april 22 april Tarwe van fr. 56 00 lol 42 00 36 00 Rogge 50 00 00 00 28 00 Sncrioen 00 00 00 00 j J 1-00 Nieuw sucrioen - fei Haver 18 00 Rooncn 26 00 Erwten 29 50 Lijn zaad Kooit -koeken DENDERM Lijn-olie, 100 k. Kool olie, 100 k K.-koek., 100 k. >Xi. lmu»Mltl» I j/iJtt Haver 26- RJJSEL, per Reet, 27 april Koolzaad-olie fr. Lijm.-olie j| - Quinquet-olie f- Kooltaad - - Kool-koek. 100k. - Lijn-koek. BERGENFrankrijk. 36-50 27- 26- 22 4 1 26-50 1R waar hij aP' drong door to ui schouw, hevi Middenprijs. kilos

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1874 | | pagina 4