BUREEL ABOHNE1HENT De Abonnement-prijs is betaalbaar voorop en moet vrachtvrij toegezonden worden. Men kan ten allen tijde inschrijven. Het blad verschijnt eiken Woensdag avond. WËKELIJK.SC11E ALMANAK. JUU- NIEUWE MAAN, s Pias I, paus 12 ure 51 min. 's mid s Joannes Gualbertus EERSTE KWAHTJI s Eugenius 8 ure 20 min. 's mor< s Leo, martelaar VOLLE MAAN, Zoi s Henricus, koning min. 's morgens. O. L. V. van Carmelus LAATSTE KWART s Alexius 12 ure 16 min. \s mid ANNONCEM Alle aflichen bij den uitgever van dil blad gedrukt, worden eens onvergeld geplaatst. Men wordt verzocht de aankondigingen toe te zenden, uiterlijk tegen den Dinsdag middag. Donderdag Vrijdag Zaterdag ZONDAG Maandag Dinsdag Woensdag Even als andere groote steden heeft de stad Brugge thans ook eene nieuwe stoombrandsnuit aangekocht. Donderdag is om 12 ure 40 min., de eerste belgische duif van Rome aangekomen. Zij is 0 jaar oud. Ter gelegenheid van de terugkomst dier duif, die den grool.cn prijs van Rome (2000 IV.) wint. hebben do inwoners van Anderlecht een volksbat ingericht. De heer Rey, de gelukkige bezitter dier duif, heeft haar portret doen schilderen door den schilder Taefemans. Men vreest ie Oostende voor een slecht had* saizoen lol hiertoe, zijn er nog maar weinig vreem delingen aangekomen. Vrijdag nacht is de gemeente Schaarbeek het tooneel geweest van een zeer ontzettend drama. Rond I !|2 uur werden de bewoners der Josephat* straal gewekt door eene verschrikkelijke ontplolling die aan de losbranding van een kanon geleek. Ün* middellijk snelden verscheidene bewoners dier straat naar builen en zagen overgroote vlammen opstijgen uit het huis n' 81. bewoond door de echtgenooten Alolke-Renys, en in welk huis zich een magazijn van droogerijen en eene fabriek van vernis bevond. men den brand te bestrijden en alle mogelijke hulp aan Ie wenden men poogde de ont vlambare stollen weg te ruimen, waarmede hel huis was opgepropt, toen eene tweede ontplolling, veel heviger dan de eerste, zich hooien deed. Op dit. Oogeri!)lilr ir coo i fe: wok k c r« g louncvl plaats. Acht personen, welke zich binnen het huis bevonden, kwamen met bang geschreeuw naar buiten geloopen; zij waren ganseh door vlammen omringd, en liepen alzno brandend op de straat. Den schrik en de ontzetting schetsen, welke zich bij dit tooneel van de omstanders meester maakte, is onmo gelijk. Nogfans deed de zelfopoffering zich niet wachten, men verdrong zich rond de ongelukkiger), die zich in de vlammen kronkelden en hartscheu rende kreten hooren deden. Men wentelde hen in dekens en gelukte er a!zoo in de vlammen uit te dooven, welke hert levend verslonden; de noodkreten hielden op om plaats re maken voor pijnlijk kermen en zuchten. Er bleef nog slechts eene zaak te doen; namelijk to pogen de naastgelegen huizen te redden, voor het drei gende gevaar. Terwijl men zich daarmeê bezig hie.d, wijdden andere personen hunne zorgen aari de gewonden. Rond 4 uur \V3S men den brand gansch meester. Gedurende het tooneel dat wij hooger verhaalden, sprong vrouw Motke door eeri venster der eerste verdieping en wenTmeL gebróken been opgenomen. Een paard dat zich in eene afhankelijkheid van het brandend huis bevond, is gansch verkoold terug ge vonden. Het huis bestond uit twee gebouwen, gescheiden door een kleine binnenplaats; in het achterste gedeelte scheen het dal den heer Motke vernis vervaardigde. Die onvoorzichtigheid wordt thans door den on- gelukkigen duur betaald. Benevens zijne vrouw, die mei gebroken been werd weggedragen, is hij zelve en zijn ïnagazijnknecht met verschrikkelijke? brandwonden overdekt, naar hel gasthuis gebracht. Een pulmaker, vader van vijf kinderen, is even eens verschrikkelijk gebrand. Bij het opruimen der straat, vond men stukken vleesch, waarbij eene menschen ha nd. De slachtoffers zi jr. ton getalle van negen. De laatste lijdingen nier dr/e ramp melden Zes personen zijn reeds overleden Mmfce, Govaerb, (vader van vier kinderen), Mi.reau, (vader van Ince kinderen), Verhoeven,Fr. Van IWysen KEermino. Moreau, een zeer kloek man, hrefi h.jna buiten zich zeiven van smart, in oenen ruk de huid van zijne linker hand afgetrokken, die geheel verbrand was. Die huid gelijkt aan eene omgekeerde hand schoen. De nagels hangen er nog aan I De vader van Verhoeve schrijft dat hij dikwijls zijnen zoon gezegd heeft dal hij zijnen.dienst moest verlaten als zijn baas voortging mei vernis te maken. yuuueruag zo juii, gaaiDouing dij ue vereenigae Vrienden. Vrijdag 26 juli, popschieting hij Willem Teil. Zaterdag 27 juli, popbolling bij de Yereenigde Vrienden, concert en bal bij de Gevaerls Vrienden. Zondag 28.juli, zangoefeningen in t park, prijs kamp in liet trabolspel bij de Pas baan bolders. Maandag 29 juli, prijsbolling voor de leerlingen van stadsschool. Dinsdag 50 juli, popschieting bij St. Sebastiaan. Wcslvlaanderen op 51 december laatst, telde 683,301 inwoners, dit is 667 min als in 1876. Wat meldenswaardig is, is dat het getal geboortens, juist gelijk is met het getal sterfgevallen, te weten 22175. Vrijdag morgend, omtrent 6 ure, klepte de brandklok op den stadhuisloren van Rouselare en welhaast begaf zich eene groote menigte volk statie- waarts een brand was uitgeborsten in dechicorée- fabriek van M. Depuydt en zonen. Dadelijk werd bet brand materieel ter plaats gebracht, alwaar reeds eene andere brandspuit aan 't werk was; doch alle moeite om het gebouw te behouden was vruchteloos, want korten tijd daarna stortte het in. Het verlies is nog «al beduidend, maar 'alles was verzekerd. Het ongeluk zou dus zoo erg niet zijn, ware het niet dat wij hier een 14-tal slachtoffers tellen, waaronder 7 zeer erg gewond zijn en moeilijk zullen herstellen. Gelfikkiglijk dat de spuit die binnen het gebouw stond en waarbij zich veel volk bevond, juist buiten wei ii grbravht <nn eene'kiGiïic* Gêfêudniig ie onder gaan. Nauwelijks was de grootste menigte met de spuit builen, toen het gebouw instortte. Men haalde spoedig de gekwetsten, waaronder zich F. Depuydt zoon bevond, van onder de puinen en welhaast werden de ergsten op draagstoelen naar hel hospitaal of naar hunne woonst gedragen. Onder hen bevindt er zich een Ivortri jknaar, werkman- schilder, die met den meesten vlijt naar den brand was geloopen en voor wien er weinig hoop op her stelling te maken is de ongelukkige had voorzeker niet gedacht dal zoo eene schrikkelijke slag hem te wachten stond. De heer Depuydt zoon is nog al erg gekwetst aan den voet en heelt de afzetting van een viertal teenen moeten onderstaan. De brand wordt toegeschreven aan het te lang wachten van de chicorée-boonen op den bast te keeren, en de instorting van het gebouw, op eenen oogenblik dat men er zich nog niet aan verwachtte, schrijft men toe aan de ijzeren balken en kapping. Het. ijzer heeft zich uitgezet door de felle hitte en de muren van beide zijden verre genoeg weggesteken om alles los te maken, waarop de instorting zou gevolgd zijn. Uzer gebruiken bi j het'bouwen is alleenlijk aan te bevelen, als men zorg draagt de uitzetting van het ijzer, bij eenen brand, mogelijk te maken zonder de muren (e dwingen. Omtrent 8 ure hernam de brand op nieuw en scheen erger te. worden dan bij den beginne, doch omtrent 11 ure was alles gedaan. Een brand heeft over eenige dagen Ie Cools- camp eene tweewoonst in asch gelegd, loehehoo- rende aan den notaris Demuelenaöre. Schade 3,500 fr. Te Moorseele zijn insgelijks drij huizen afge brand schade 5000 fr. De landlooper, die z-eh in de omstreken van Kort rijk plichtig maakte aan de grofste feiten van onzedelijkheid, wiens signalement alom was aange plakt en op wiens hoofd 100 fr. gesteld waren, is te Zwijndreciit aangehouden geworden en zit thans te KorVrijk gevangen. Het schijnt een oud-veroor deelde te zijn, die hel grootste gedeelte van zijn leven voor dergelijke feiten heeft overgebracht en die nauwelijks een jaar was op vrije voelen gesteld geweestMandvlgalm De leening van 5,800,000 fr. door de stad Brugge aangegaan, is gemakkelijk ingeschreven ge weest; vele personen die wilden inteekenen, zijn met hun geld moeien terug korren, daar de leening zoogiuvv volschreven was. Men beschouwt de voornaamste werkzaamheden van het congres als geëindigd. Men verwacht er zich aan, dat het verdrag en het sluitings-protocol donderdag avond zullen onderleekend worden. Bij de beraadslaging over het vraagstuk van Batum werd het congres geleid door de overtuiging dal er Rusland diende rekenschap gehouden te worden van de opofferingen, die hel gedaan had. Rusland heeft overigens den eersten stap gedaan met in belangrijke toegevingen toe te stemmen. Het ontvangt Kars en Ardahan, doch het ziet af van Bayazid en van de vallei van Arax, ten einde den grooten weg van Trebizonda en Erzeroum naar Indie geheel vrij te laten. Die toegevingen zullen ongetwijfeld voor gevolg hebben dat Engeland in den afstand van Balurn zal toestemmen. Lord Beaconsfield denkt reeds op het einde dezer week de duitsche hoofdstad Ie verlaten. Zijne aan hangers bereiden hem te Londen eene schil terende ontvangst, alhoewel hun geestdrift veel gedaald is sedert de afkondiging van hei memorandum van den Globe en de toegevingen door Engeland aan Rusland op het congres gedaan, vooral wat Sofia, Bessarabie en Batum betreft. Maar de eerste minister van ko ningin Victoria beeft aan Engeland en aan de geheele wereld eene verrassing voorbehouden, be stemd om tot hein de toegenegenheid terug te brengen van al degenen, die hem beschuldigden de hefe.'gen van Turkije .opgeofferd te hebben. Hij komt nu eensklaps voor den dag met een verdrag van bondgenootschap, dat hij met het turksch gou vernement gesloten heeft voor de verdediging der onschendbaarheid van het turksehe rijk in Klein- Azia. In ruiling zal Engeland hetTechl bekomen om het eiland Cypres te bezetten en die bezetting zal onmiddelli jk gebeuren door de indische troepen, op dit oogenblik te Malta bijeen gebracht. Met Gibraltar, Malta en het eiland Cypres, kan Engeland met. vertrouwen de toekomst inzien, in het vooruitzicht van eenen strijd, die vroeg ol laat in Klein-Azia tusschen Engeland en Rusland dreigt te zullen uitbarsten. Bij koninklijk besluit van 4 juli is M. Deprey burgemeester der stad Veurne benoemd en MDeCae schepen in vervanging van M. De Prey. Sterfgevallen De heer B. Dumortier, volksvertegenwoordiger van Rouselare, is ffisleren overleden. Kortrijk8 juli. 452 hoornbeesten zijn te koop gesteld, waarvan er 521 verkocht werden. Brugge, 9 juli. Ter veemarkt van heden telde men 319 hoornbeesten. Het getal kooplieden was nog al groot, doch de verkoop was er niet te vlijtiger om; de eischen der verkoopers waren te hoog. ALGEMEEN E TIJDINGEN, Het is morgen, donderdag, dat het belangrijk landbouwfeest te Dixmude plaats grijpt, gegeven door de Maatschappij van Landbouw- en Hovenier- kunde, onzer stad. Het programma van onze kermis bevat de volgende feesten Zaterdag avond, 20 juli, muziekoefeningen in 't Park. Zondag 21 juli, prijskamp voor blinde vinken. Te Deum, muziekoefeningen in T Park, schieting bij St. Sebasliaan en gaai bol ling bij de Grauwe Broeders. Maandag 22 juli, prijsbolling voor de pompiers. Dinsdag 23 juli, schieting bij Willem Teil. Woensdag 24 juli, prijsbolling en danspartij in Woumunsiraul N. 3 VAN DIXMÜBE per jare 3 Fr.-per 6 maanden2 Fr. per drukregel 15 ccntimen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1878 | | pagina 1