Wm fcw wMfiw BUREEL I E i g 5 V w B*as> fiUREEtv De Abonnement-prijs is betaalbaar voorop en moet vrachtvrij toegezonden worden. Men kan ten allen tijde inschrijven. Het blad verschijnt eiken Woensdag avond. WEKELIJKSCHE ALMANAK. Donderdag Vrijdag Zaterdag ZONDAG Maandag Dinsdag Woensdag 4 o <3 7 8 9 OCTOBER. s Gd bert us s Franciscus s Placidus H.Boozen krans, Bruno s Augustus s Brigilia, s Pelagia s Üionijsius. Gislenus NIEUWE MAAN, Donderdag 20 Sep:., ten 2 ure 10 min. namiddag. EERSTE KWARTIER, Donderdag 5 Oc tober, ten 7 ure 1 min. 's morgens. VOLLE MAAN, Vrijdag I I, ten 8 ure 5-i mm. s morgens. LAATSTE KWARTIER, Zaterdag 19, ten 7 ure 10 min. 's morgens. ANNONCE!* per drukregel 15 cenlinren. Alle affich-en bij den uitgever van tlÜl oiiid gedruktworden eens onverguld geplaatst. Men wordt vnrzueJil de aankondigingen toe le zenden, wterlijfe tegen den Dinsdag middag. Overzicht. Dc Oostenrijkers zetten hunne overwinningen in Bosnië voort. Wel melden bij ieder gevecht de tij dingen uit Weencn dat de verliezen der ooslenrijk- sche troepen maar gering zijn; maar van eenen anderen kant komen berichten waarbij dc opstande lingen nog voortdurend een hardnekkigen weerstand bieden, hetgeen doet veronderstellen dat de oosten rijkers slechts ten prijze van groote opofferingen meester van het terrein zullen blijven. Het cngelsch eskader is, volgens eenc depeche uit ConsUntinopel, zaterdag worgend naar Artaki ver trokken. De oorlog in Europa is schier nog niet geëindigd of de Oostersche kwestie, die nooit werd opgelost en wol nog in lange jaren niet zal opgelost worden, steekt in Azie weer het hoofd op en dreigt er oor zaak te worden van eenen nieuwen oorlog. Deze oorzaak zou men vinden in de weigering van den emir van Afghanistan om den cngelschen gezant, sir Neville Chamberlain, te ontvangen, welke wei gering door de engelsche dagbladen volkomen wordt bevestigd. De Times kondigt een lang artikel af, rakende de betrekkingen van het cngelsch bestuur met Shere- Ali, en tracht te bewijzen dat het gouvernement der koningin nooit getracht heeft dc minste drukking op den emir uil le oefenen. liet is altijd van gevoelen geweest, dat het gezag van deri azialischen vorst moest geëerbiedigd worden cn het zou zelfs des noods Ali verdedigd hebben. Maar Engeland kan niet dulden dat een invloed, vijandig aan de staat kunde der koningin, le Caboul de overhand zou bekomen. De emir heeft hel ru.ssi.scb gezantschap hoffelijk onthaaldhij moet op dezelfde wijze de engelsche zending onthalen. Tol op heden, zegt de Times ten slotte, hebben wij den emir als een gelijke behandeld; hij heeft het maar aan zich zelve te wijten, indien onze houding ten zijnen opzichte zich wijzigt. Indien onze vriendschappelijke eerste stappen verslonten worden zullen wij verplicht zijn maatregelen te nemen, opdat onze wil geëerbiedigd worde. De engelsche dagbladen zijn het eens om cene krachtige en spoedige handeling, rakende Afghanis tan tc eischen. Ook wordt uil Simla getelegrafeerd dat er reeds onmiddellijke samentrekking van troe pen op de grens van Afghanistan bevolen is, ten einde spoedig krijgsverrichtingen le kunnen onder nemen, in geval die noodzakelijk aanzien worden. Men heeft nog geene nauwkeurige inlichtingen over de strijdkrachten van den emir. Voor het oo- genblik is het neteligste punt om te weten, welke houding de volksstammen zullen aannemen, diode grenzen bewonen en welke gemakkelijk honderd duizend strijders zouden kunnen bijeenbrengen. De gezant van bet indisch gouvernement zal naar Cal cutta niet terug koeren, maar zich naar Lahore begeven, alwaar een hoofdkwartier zal gevestigd worden. Men zou hieruit wel mogen opmaken, dat de onderkoning van Engelsch-Indie weinig vertrou wen in het handhaven van den vrede stelt. Oiïicieele Akten. De Moniteur kondigt een koninklijk besluit af van 20 september, de volgende bepalingen bevat tende, betreffende de gemeenlekiezingen 1° Al de gemeentekollegien zijn bijeen geroepen tegen dinsdag 29 October aanstaande, ten 9 ure *s morgens, ten einde over te gaan in eene en dezelfde kiezing aindien bet getal gemeenteraadsbeeren behouden of vermeerderd is, lot de hernieuwing der altredende serie, en desnoods tot de vervanging der overledene raadsheeren en der ontslaggevers, toehe- boorendc lot de andere serie, alsook tot de kiczing voor de plaatsen, ingericht door de wet van 4 juni 1878 betreffende eene nieuwe klassifikalië der ge meentenindien bet getal der gemeenleraads- heeren verminderd is, of indien de kiezing eene eerste kiezing is, tol de gehecle hernieuwing of de vorming van den gemeenteraad. 2" De kandidaten moeten voorgesteld zijn vóór donderdag 24 oclober aanstaande. Elk voorstel van kandidaten moet onderteekend zijn inde gemeenten: van meer dan 10,000 inwoners door ten minste 20 kiezers; van 5000 tot 10,000 inwoners, door ten minste 10 kiezersvan 5000 tot 5000 inwoners, door ten minste 5 kiezers; van min dan 5000 inwo ners 5 kiezers, waaronder de kandidaten zeiven zich mogen bevinden. 5° In geval van ballotoering zal de stemming plaats hebben, zonder nieuwe oproeping der kiezers, op dinsdag o november aanslaande, ten 9 ure 'sinorg. I*i ester»! ij 1c e IBen oemi n «jeu Mgr. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Principaal van kollegie St. Louis te Brugge, M. Deleyn. bestierder van T gesticht St. Salvator, aan hetzelfde kollegie gevoegd Onderpastor te Sweveghem, M. Nuytten, surveil lant in T kollegie van Meen en Bestierder der grauwe Zusters te Wervick, M. Lienard, geestelijke koster van St. IMotorste IJper; (leeslelijke koster van St. Pictcrs, te IJper, M. Nullen, priester in 't Seminarie; Bestierder der Zusters van den II. Joseph, te IJper, M. Van Donnne, onderpastor van O. L. Vrouw, te Poperinghe Bestierder der PredikhoTCssen le Ter Banck, bij Leuven, M. Claerhout, professor in T Kollegie van Meenen Onderpastor van O. L. Vroiuv, te Poperinghe, M. Vervaecke, student bij de Hoogosehool van Leuven. ALGEMEENE TIJDINGEN. Dc zes leden van onzen gemeenteraad, die in 1872 gekozen werden en wier mandaat ten einde loopt den 51 december van dit jaar, zijnde volgende: MM. Dantrieourt-Woets, burgemeester. Edmond Pa ret, schepen. De Ikeyne-Du Bois. Loncke-Booms. Muiier-Van Parys. Wy) lie-Van Houcke. LandboumdecoratienTwee onzer stadge- nooten bobben de landbouwdekoratie bekomen. De gedekoreerden zijn Eideel Devvyse, sedert 53 jaren hovenier bij M. De Breyne-Peellacrt, waarbij zich door kennis, trouw ei; goed gedrag onderscheiden heeft; en Lode wijk Vanaldervveireldt, hovenier, sedert 1854, in den uitgestrekten hof in de Woumcnstraat alhier, nog behoorende aan de fami lie Van IIiiledeze man heeft de achting zijner drie opvolgende meesters verworven door zi jne kennissen in den kweek van bloemen, fruiten en' groenten en zijn onberispelijk gedrag. Belooningen voor daden van moed cn zelf sop- offering, Den 24 september heeft te Brussel de uitreiking plaats gehad van de belooningen voor daden van moed en zelfsopoffering. Onder deze bemerken wij eene geldelijke belooning van 15 Irs aan E.-Antoon Vincke, schrijnwerker le Dixmude. Uitslag van den duivcnprijsSlucht uit Douai, gegeven door de maatschappij Vroeg of Nooit te op Kennis-Maandag, 50 September 1878. De duiven losgelaten om 8 ure 's morgens, zijn ingevlogen als volgt De Graer Alf., 9-37 idem 9-37 De Mol Henri, 9-59 Bouten Louis, 9-43 idem 9-43 DeMol Henri, 9-45 idetn 9-15 i d o m 9-18 Tuyllen en .loyc 9-58 Noez Lod., 10-00 De Mol llenri, 10-05 De Graer Alf.. 10-07 Wou men, op 1» prijs Tuyllon 011 .loyc, 9-29 1 B 2r idem 9-50 1V' 5* idem 9-50 15e 4e Nocz Lodcwijk, 9-51 16° 5« idem 9-51 17° 6Ó Dc Graer Alfons, 9-55 18e 7e idem 9-33 19° 8« idem 9-33 20® 9«' Tiiyuen en Jove, 9-34 21° 10« Dc Mol Henri, 9-35 J le idem 9-55 23® 12" Dc Gracr Alfons, 9-57 24® Donderdag namiddag zijn onbekende misda digers, gedurende de afwezigheid der bewoners fangs eene vensier in bel huis gedrongen van eb» beer Yerbrugghe, te Boesinghe. De dieven hebben eenen koffer opengebroken en eene som van 580 Irs gestolen. In den nacht van zaterdag tot zondag heeft dc policie van Bouselare, tussehen de vlaken van den steenoven van den heer Degroole, langs de Ardoie- sclie kafsijoe. aangehouden zekeren Ch Vermeerscli van Meigem bij Deinze, tegen wien een mandaat van aanhouding was uitgevaardigd. Hij is belicht van memgvuhuge d'e ion en aftroggelarijen, begaan in lankitjk en in Lelgie. Het waren doorgaans geene ke I'd stool, maar wel koeien, veerzen, wagens, karren, enz. I" zitting van zaterdag der korrektionneele echt ba rik van Brussel is eene nieuwe snort van altroggolarij veropenbaard, die eene bijzondere melding verdient. Twee broeders oefenen, de eene le Brussel. de andere le Elsene, het beroep nit van advokaat. Gedurende de vakantie losten zij elkander al, en terwijl de eene uitrustte, hield de andere zich met de zaken bezig. Over eenjge maanden, had degene die de hoofdstad bewoont, zich naar het kabinet van zijnen broeder begeven, om de briefwis seling na Ie zien* Terwijl hij daarmede bezig was, komt een kerel, die er zeer verwilderd uitzag, bin nen gestormd, cn na deuren en vensters le hebben doen s.uiten,opdat niemand de veropenbaringen zou kunnen liooren, die hij ging doen, vertelde de man «lal hij, dags te voren, in het dorp dat hij bewoont gedurende eenen twist aan eenen boer eênen ongel lukkigen slag heeft toegebracht, die de dood voor gevolg Heeft gehad. IJij had verschrikt de vlueht genomen en na den geheelen nacht buiten le hebben rond gedwaald, was bij eindelijk zijne zaak aan den advokaat komen blootleggen, hem verzoekende aan zijne ouders, schatrijke pachters, te schrijven, om hun ijdingèn over hem te geven cn het was gelijk welke som op voorhand, te vragen. Zijne zaak stond overigens zeer goed, zegde hij cr was slechts een enkel getuige, een oude'dienst meid, doch deze was hem zeer genegen, en zou niet gesproken hebben. Maar... in zijne haast heeft lij vergeten een.g geld te nemen en'om zich verborgen Ie houden en om Ie leven, heeft hij een weinig g'-id noodig tot zoolang zijne ouders hem de gevraagde som afzenden. P De advokaat, die jong is, en eene schoone zaak voor het. Assisenhof in het verschiet ziet, geeft twin tig frank aan den kerel en zegt hem \s anderdaags te komen bezoeken in het hotel waar hij zich schuil houdt. Hij schrijft aande ouders van den vluchteling doch ontvangt geen antwoord en ziet den kerel niet terug. De poets is gespeeld. Eenigeweken later bevond zich de gefopte advo kaat in zijn eigen kabinet te Brussel, toen dezelfde kerel zich aanbood en zonder gewaar te worden dat hij in tegenwoordigheid was van den advokaat, dien hij vroeger te Elsene bezocht bad, begon bij het zelfde verhaal uiteen le doen. Zcei w el, zegde de advokaat, ik ga mij ontmaken van eenen klient, die in het kabinet wacht en ik ben aan u. Hij maakte cr gebruik van om de policie te ver wittigen en op bet «ogenblik dat de kerel aan den advokaat vroeg of hel niet geraadzaam zon zijn zich gevangen te geven, kwamen twee polieieagenlen te voorschijn, die hem bij den kraag vallen. Dezen keer was»de poets niet gelufet. De rechtbank heeft dezen vnlschen moordenaar, Verleysen genaamd, veroordeeld lot acht'maanden gevangenisstraf. Het schijnt dat hij dit. middeltje sedert verschcide jaren gebruikte. Een g.mot getal jonge advokalen zijn er het slachtoffer van gewecsi doch men zal licht begrijpen dal zij dit'gelu i,n hielden; wanneer men deze loopbaan begint, is het droevig te moeten bekennen dal. men op zulke wijze gefopt is geworden. >n o c< tc cc «•Jy* (C v) J")l5 2 October 1878 Woumenslraal N. 5 DË VAN DIXJWJDE 3Öste Jaar lV I c Wountonsiraal N. ABONNEMENT per jare Fr. - per G maanden 2 Fr. —4 (C (C i

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1878 | | pagina 1