RU It TEL RUU DLL De Abonnemenl-prijs is bctmrtbanr voorop en moet vrachtvrij toegezonden worden. Men kan ten allen tijde inschrijven, doch voor niet min dan 0 maanden. Het blad ver schijnt eiken Woensdagavond. WEKELIJKSCHE ALMANAK. ANNONCEN Alle a (lichen bij den uitgever van dit bla< gedrukt, worden eens on verge ld geplaatst Men wordt verzocht de aankondigingei toe te zenden, uiterlijk tegen den Dinsdaj middarr. DECEMBER iMAUlA ONTVANGENIS s Geoeötlfa, .Gorgmiia s. Mekdiiades, Eulgculius s Damascus, Bnsiiiantis s Constanties. Hcraeliiw ss Judoeus cu Liichi QiiadertpiHjwl, s Nicusius NIEUWE MAAN, Maandag 21 November, ion t ure oi min. 's avonds. KEHSTE KWARTIER, Maandag 28, ten l urc 10 min. 's avonds. ahr/zl -id'i' VOLLE MAAN, Maandag ;i December, len 3 urc -i2 m. 's avonds. 1 LAATSTE KWARTIER, Dinsdag 13, ten 8 ure >51 min. 's avonds. Donderdag V r ij d a g Zaterdag ZONDAG Maandag Dinsdag Woensdaiï voor oen reenter der instructie gebracht er voorloopig is vrijgelaten, wordt nog verdachi van andere diefstallen. Men schrijft uit Rousselare Vrijdaf laatst kwam een vreemdeling, goed opgeschik onze stad binnen en nam zijnen intrek in he ij vroeg aan den hotellier eei goed noenmaal, waaraan werd volkomen, er begoot het met eene flesch goeden wijn. Oer te bewijzen dat hij van grooten huize was. verzocht hij den hotellier hem (wee kamers l( bereiden en hel paardenstal Ie beschikken vooi I twaalf paarden die binnen korten tijd moester aankomen. Het noenmaal geëindigd, bevool hi een tas koflrj, doch vooraleer dit binnen l( spelen, zegde hij aan-den hotel lier dat hij eem ging zien of zijn geld reeds was toegekomen en vertrok naar den post. De hotellier, M. Vandcnberghe, die dit alle* gade had geslagen, en dacht dat hij mógelijk* met 'neri aardigen koinpecre zou te doen gehad hebben, ging achter zien naar den post, en bemerkte dal er daar geen geld was ingekomen. Wantrouwig dal bij mogelijks zijn noenmaal, zijne flcsch wijn en zijnen koflij Jzou verloren hebben, ging hij middelerwijl naar het poli- cicbureel, eri verklaarde aldaar dat er in zijn huis zich een persoon bevond die hem er aardig uitscheen. De lieer kommissnris zond twee agenten naar liet hotel den Hertom dien vreemden beer te verzoeken zich te willen ten policie- bureele begeven. Hij ginger naartoe geleid door de twee agenten. Daar gekomen, werd bij gevraagd naar zijne papieren; bij toonde die', waaruit het bleek dat hij in Griekenland zou geboren zijn. Hij sprak vele talen Engclsch, l'ransch, vlaamsch en allerlei andere; bij nader onderzoek bleek hel dat hij enkel bezitter was van 45 cent., en twee ijdele portemonnaies. Zijne antwoorden begonnen elkandereri tegen strijdig te zijn, bij zoover dat de lieer policie- kommissaris bet geradig vond dien kerel Ie logeeren in bet gevang, van waar hij zaterdag morgend naar Korlrijk is overgevoerd ge worden. De historie zal mogelijks later melden wat voor een kerel het is, Men schrijft ons uit Harelbeke, 50 no vember: Gisteren avond, een weinig na het verhak van den omnibus-trein van Moescroen naar Rijsel, heeft men op omtrent 300 meters afstand der statie van Moescroen schrikkelijk verminkte lijken van twee welgeklcede burgers gevonden; men vermoedt dat zij, om den vuilen weg te vermijden, zich op de spoorbaan hebben begeven en door bovengemeldeu trein zullen verrast geworden zijn. Hunne stoffelijke overblijfselen, door de zorgen van den heer statieoverste in destalie van Moescroen neder- gelegd, zijn niet herkent geworden. Op 18 september laatstleden was Ie Dickebusch, nabij Uperen, eene verschrikke lijke misdaad gepleegd. Zekere wed. Daucliy werd aldaar vermoord gevonden; eene som van 8 a 900 frank was uil hare woning gestolen. Volgens men uil Lier meldt, zou men aldaar den vermoedelijken dader van die moord heb ben aangehouden. Die kerel, Casier Willemet, oud 58 jaar, geboren te Reningshelst en wonende te Elscne, was donderdag avond op het pollcicbüreel hulp komen vragen. De commissaris, die hem dacht te herkennen, ondervroeg hein en is er in gelukt hem volledig bekentenissen te doelt afleggen. Het parket van Mechden heeft zich naar Lier begeven. De dagbladen van Namen melden dat aldaar in verscheidene boven de aardbeziën iri bloem staan. Er zijn ook rozelaars die bloeien gelijk in juli. Men vindt overal vio Itjcs. Op de veemarkt die vrijdag Ie Brussel ge houden Weril waren 1100 stuks vee Ie koop gesteld. De besteedde prijzen nor kilogram op voet zijn ossen IV. 0-74 tot Ir. 1-02; slieren fr. 0-02 tot IV. 0-85; koeien en veerzen fr.ü-02 lol fr. 0-83. De lieer Gambelta heeft in de zitting van vrijdag van de franse he Kamér der "afgevaardig den zich zeer duidelijk over het vraagstuk van Tunis verklaard. Antwoordende op eene redevoering van den lieer Pelletan, die zich zeer weinig aanhanger van liet beschennscliap verklaarde en den raad gaf om maar van Tunis geheel af te zien, leekende de heer Gambelta hiertegen hevig protest aan, in naam dor waardigheid en der eer van Erankiijk. Hij hield staande, en dit te midden der toejuichin gen van de overgroolc meerderheid der Kamer, dat het beschennscliap de bepaalde en noodza kelijke oplossing van liet vraagstuk is, omdat Frankrijk een oppassend wachter behoeft aan tien oosterselien ingang zijner afrikaansche kolonie. Het krijgsgédeelte der lusschenkomst gemaakt zijn ten einde. Het gouvernement en de Kamers zullen zich alsdan onledig te houden hebben met de inrichting van liet bescherm- sebap. Dit zal het voorwerp zijn van eene bijzondere wet. waarin al de inzichten van liet kabinet zullen aangeduid zijn over de Stoffelijke en zedelijke verbeteringen, waar mede hét voornemens is Tunis Ie begiftigen. In granen worden voortdurend weinig zaken gedaan. De maalderij poogt te vergeefs afslag le bekomen; uitdien hoofde koopt zij slechts hetgeen zij voor bet oogenblik noodig heeft. In 't algemeen wordt de goede tarwe verhan deld -aan de volle prijzen der vorige week. Markt van Bergen (Erankrijk), 5 dec. Granen. Schoone graanmarkt, spoedige verkoop zonder verandering in den handel; de rootle tarwe van 31 lot 35 IV. en de witte van 54 tot 38 fr. Schoone markt van wille boo- nen, verkoop traag met afslag van I fr. op den bekt. en half, prijzen van 35 tol 44 fr. Vlas. De markt was beter bevoorraad dan de verlcdenc week, verkoop traag met afslag van 5 cent. op de botte, verkocht aan prijzen verschillende van fr. 1-20 tot IV. 1 75 de botte voor de mindere kw. en van fr. 1-90 tot 2-40 voor de beste kwaliteit. Vee. Schoone markt van zwaar vee, ver koop traag zonder prijsverandering, van 85 tot 90 c. de eerste kw. en van 70 tot 82 c. de tweede kw. de kilo levend. Kalvermarkt weinig voorzien, verkoop zeer traag, van fr. 1-10 lot 1-18 de eerste kw. en van 90 c. tot 1 fr. de tweede kw. de kilo levend Schapenmarkt wel voorzien, verkoop traag met vaste prijs, van 90 c; tol fr. 1-02 de kilo ievend. Zwijrcnmarkt zeer wel bevoorraad verkoop traag, mot ligle daling, van fr. 1-08 tot 1-18 de eerste kw. en van 95 c. tol fr. I -05 de tweede kw. de kilo levend. Chaque saison n sa valse prcféréd Cello qui parai i ohlenir dès aujdtmriiui lotrtós les preferences esi par fums Gapileux'. de Jules Klein., rauleur, populaire tie taal de graeieux e!iets-d\euvre. Parfums Gapileux est une valse onivrarde. un murmure niyslérieux qui renlenne loule la coniidence d'un révo einbaumé par les premières senleurs des bois cl dos prepiières viotelles,... Quant a« Royal-Caprico, Gavotte Louis XV du méme auteur, e'esl une oeuvre élégante; empreinte du vieux style cl trés l'raictie d'inspiralion. Sans conlredij. los deux per les susditcs Ibrmeront. |C grand siiceès tie la saison noigeuse avec les valscs Au Pays Bied, Neige cl Volcan. Cerises Pompadour, Pazza d'Amore, Ecvr.cs.de Een, palle dc Velouigs, cl le polkas Coup de Ganif, (beur d'Arlielinui, Peau tie Satin. De même que pour Cruises au Champagne, la valse Parfnihs Gapileux a paru pour ehant, Paris, Goi.OMiUEU, Éditonr, rue Vivieune, Chaque oeuvre 2 fr. 30 c. Envoi franco contrei tmibics-posle. En voute dans tons les magasins de dmsique de BküXEIXES Cl du HOYAUME. Bij koninklijk besluit van den 30 november, worden hnlpsommen verleend voor gezorul- heidswerken aan DiXmudc 2000 fr., Sladen 500 fr., VVoumen 593-05, Bovekerke 200 fr Britfif/e0 due. Ter markt van heden telde men 825 hoornheesten. De verkoop was traag; de goede kwaliteit onlbrak 'volkomen. 'i oenibei Woumenslraat N. 5 Wouinunstraat N. 5 ABommisnii a 1 I T ft| 1 - - 1.' J r«Ajr Ja' F P Jffj per jafe 3 Fr.. - per G maanden 2 Fr. y I per drukregel 15 ccnlimen. I I srenxeeiie 11 meien UYcrziciit. II andclso verzicht lUusique crlmer. Ofhcièele Akten. i w H I H v i M Ji.J N |VP - I I ^^9 7 c v ecnuirkien.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1881 | | pagina 1