VAN DIX*] UI)*:. Overzicht. Overstrooming van den User. 31 October 188Ü Handelsovërzicht. Veemarkten. Oüïcieele Akten. Rechterlijke Kronijk. Algemeene Tijdingen. BUREEL BUREEL Woumenstraat N. 5. Woumenstraal N. 5. ABONNEMENT per jare 3 Fr. - per 6 maanden 2 Fr. De Abonnement-prijs is betaalbaar voorop en moet vrachtvrij toegezonden worden. Men kan ten allen tijde inschrijven, doch voor niet mill dan 6 maanden. Het blad ver schijnt eiken Woensdag avond. De voorvallen te Montceau-les-Mines en te Lyon zijn de hoofdpunten aan de dagorde in Frankrijk. In het departement Saöne-et-Loire, in de mijnstreek Montceau-les-Mines, heeft er een gewapende opstand en vernieling van eigen dommen plaats gehad. Een dertigtal mannen hebben voor hel assisenhof van Bhalon-sur- Marne voor die feilen terecht geslaan.Geduren de de verhooren hebben rechters en jureë.n naamlooze brieven ontvangen, de vrijspraak der betichten eischende, waarin ook de doods bedreigingen uitgebracht werden tegen deze die het waagden hunne vrienden te straffen. Het gerecht, denkende dat de schrikaanjaging op de jury invloed zou gehad hebben, heeft het verhoor opgeschorst en de verdachten zullen voor een ander assisenhof verzonden worden. Men heeft zich daarbij niet bepaald talrijke brandbrieven, dondsbedreigingen bevattende, zijn dezer dagen nog gezonden geweest aan de eigenaars van mi jnen, postmeesters, en andere bestuurders der pannenfabrieken van Si Pierre te Montceau. Onlploflingen van dynamiet lïadtfen plaats voor de woningen van verschei dene postmeesters en de pastorij van St Yallier heeft groot gevaar gelonpen van gansch in de lucht te springen. Talrijke dynamietkardoezen zijn dicht tegen den muur en onder de deur gesteken en ontploft, en 't is als bij mirakel dat enkel de ruilen gesprongen zijn en het gebouw gcene schade heeft geleden. In den [nacht van 25 tot 24 dezer hebben in eene restauratie te Lyon drie onlploflingen plaats gehad; wij lezen hieromtrent in de PatrieDezen nacht ten 2 uur des morgends, hebben onder eene tafel in de restauratie-zaal van den schouwburg Bellecour, op het oogen- blik dat er zich nog ongeveer 200 personen in bevonden, twee onlploflingen plaats gehad. Verscheidene personen vluchtten naar de deur. Op dit oogenblik volgde eene derde verschrik kelijke ontploffing. Tafels, stoelen, hout- en glaswerk, alles vloog aan stukken. Ongelukkig werden drie personen ernstig gekwetst, onder andei'en de eigenaar der restauratie. Verschei dene andere personen bekwamen min erge kwetsuren. Een onderzoek is begonnen. Men spreekt van kleine bommen, met lood opge vuld,welke drie drinkers onder de tafel zouden hebben laten liggen, waaraan zij tien minuten vóór de ontploffingen nog zaten. 's Anderendags had er eene nieuwe ver schrikkelijke ontploffing plaats nabij de werkhuizen der maatschappij Parijs-Lyon- Méditerranne'e. De aanslag bepaalt zich ditmaal bij stoffelijke schade. De schrik is groot te Lyon Men den let dat dit slechts het begin is van eene reeks aan slagen. Donderdag nog vroeg een spreker in eene openbare bijeenkomst, of hij den com missaris van policie die aanwezig was, en den president der republiek wilde vermoorden. Volgens de scheikundigen waren de bommen kleine obitsers van 15 centimeters doorsnede en die met dynamiet of geperst buskruit gevuld waren. Inde ontplofbare stof waren nagels en slukskens gesneden lood gemengd. Volgens de Voltaire hebben verscheidene ambassadeurs, bij het fransch gouvernement aangesteld, de aandacht van den heer Duclerc, minister-voorzitter, ingeroepen op de werkin gen der anarchisten in Frankrijk. Zij zouden hem onder het oog gebracht hebben, dal hunne wederzijdsche gouvernementen niet zonder WEKELIJKSCHE ALMANAK. ANNONCEN per drukregel 15 centimen Alle affichen bij den uitgever van dit blad gedruktworden eens onvergeld geplaatst. Men wordt verzocht de aankondigingen toe tc zenden, uiterlijk tegen den Dhsdag middag. eene zekere onrust hunne handelingen hadden nagegaan. Het zouden de inlichtingen zijn, door de vreemde mogendheden geleverd, die zouden bijgedragen hebben om de vertakkingen te doen ontdekken, welke bestaan tusschen de revolutionaire maatschappijen van Frankrijk en de groote internationale vereeniging, welke Geneve lot middenpunt heeft. Volgens eene nota der Agence Havas zou het fransch gouvernement thans zeer aandachtig de hancfelingen van bovengemelde vereeniging bewaken en is het besloten krachtdadig alle strafbare feilen te beteugelen en overal de openbare orde te handhaven. Uit Macon telegrafeert men van zaterdag,dat de overheden nieuwe bedreigingsbrieven ont vangen hebben. Er werden verscheidene aan houdingen gedaan'.- Groote voorzorgen zijn te Lyon genomen om de openbare gebouwen te beschermen en de veiligheid der burgers te verzekeren. Men meldt uit Charing Cross dat generaal lord Wolseley zaterdag aldaar is aangekomen. De legeraanvoerder, die zicii in Egypte zoozeer onderscheiden heeft, werd door eene aan zienlijke volksmenigte geestdriftig toegejuicht.. Ziehier den bepaalden uitslag der kiezingen in Pruisen Conservateurs 129; vrije conser vateurs 55; kalbolijken 97; nationale liberalpn 70; afscheiders 20; progressisten 38; Polen 18; Welfen 5; Denen 2j democraat 1, te zatnen 453 afgevaardigden. Middenprijs van liet vel vee op de voornaam ste markten van Belgie, gedurende de week van 23 tot 28 October. Ossen 83 centimen tol fr. 1-05. Koeien en runders 75 tot 92 ëentimen. Afslag 5 c. Alles per kilo levend gewicht. Marken sterk bezet. Vette kalvers 90 c. lot fr. 1-35. Opslag 5 c. Vette verkens fr. 1-12 tot fr. 1-25. Opslag 2 centimen de kilo. Deze weck is de handel in granen zeer regel- matig gegaan. Voor tarwe is de prijs redelijk vast gebleven. Rogge en gerst waren eenigzins wankelend; doch voor haver bestond meer lust dan de voorgaande week. Overzicht der week uil Antwerpen. Deze week weer heeft er een goede gang van zaken bestaan. Wel komt er vele ameri- kaansche tarwe in deze haven toe, doch die wordt thans veel gekocht voor den uitvoer, en daardoor is de prijs van de tarwe eerder ver sterkt dan verzwakt. Op het laatst van de week nochtans begon de lust naar tarwe af te nemen. Boode amerikaansche gold fr. 24-25 tot fr. 24-75 per 100 kilos. Ook in rogge was meer aftrok, en van deze bleef de prijs staande. Gerst was maar stil; doch voor haver bestond eene betere kooplust. Geene prijsverandering op bloem. Voor het verbruik was er in'tarwebloem een regelmatige handel; maar roggebloem werd weinig of niet gevraagd. Inlandsche tarwebloem eerste kw. fr. 34-50 tot 35 fr., tweede kw. fr. 52-50 tot 35 frank. Inlandsche roggebloem 30 fr. Hop meer vraag en groote opslag. Aalst 515. Poperinghc-dorp 520, dito stad 525 fr. per 50 kilos. La Villette, 30 October. ÜSen, koeien, stieren de markt was heden wel voorzien, ter gelegenheid van Allerheili gen. Niettegenstaande de noodwendigheden voor dien dag, bestatigt men eene daling van 15 lot 20 franks per kop. Kalvers vlijtige verkoop met opslag van 5 tot 10 c. per kilo. Schapen in daling van 5 tol 6 c. per kilo. Groote voorraad zwijnen; niettegenstaande de groote vraag, was er afslag van ongeveer 5 c. per kilo. Bij koninklijk besluit van 21 October is een jaarlijks en levensdurend pensioen van 1156fr. verleend aan den heer L. Nolietpastor te VVestoutre, en een van 1515 fr. 35 c. aan den lieer Ch. Venein, pastor te Moorseele. Bij koninklijk besluit van 23 October is de lieer C. Van den Berghe, arrondissements commissaris van Thielt-Hoeselare in beschik baarheid gesteld, uit hoofde van gezondheids redenen. De heer L. De Haerne, arrondissements commissaris van Gent-Eecloo, is in dezelfde hoédanigheid te Thielt-Hoeselare benoemd. Bij koninklijk besluit van 27 october, is hel burgerkruis van 1* klas verleend aan M. Ch. Louvrier, Sekretaris-lresorier van 't bureel van weldaad en der burgerlijke godshuizen te Dixmude, in vergelding der bewezetie diensten aan de openbare liefdadigheid, gedurende eene lange loopbaan. M. Louvrier is sedert 4G jaren ontvanger van gemelde godshuizen. Wij lezen in den Landman Wij vernemen dat het provinciaal bestuur, dinsdag in den avond, van wege der. heer Burgemeester van Oostvleleren, bericht ontvangen heeft nopens eene overstrooming die in deze gemeente en haren omtrek alreeds de garzingen en zelfs het zaailand ingenomen had en nog meer land dreigde te overvallen, ten gevolge der onop houdelijke regens die den User deden zwellen. Tezelfder lijd werd er bij liet bestuur aange drongen om zonder tijdverlies eene algemeene overwatering te voorkomen. Terstond, en in uitvoering der bevelen door den lieer Gouver- neur gegeven, heeft de waterstaat de noodige maatregelen genomen om het gevreesde gevaar af te weeren. Men herinnert zich de gebeurtenis, name lijk de moord en diefte, die onlangs in het dorp Tilly plaats had. Een inwoner dier ge meente, de heer Dumont, ongehuwd, oud 60 jaar, een zeker fortuin bezittende en alleen wonende met eenen knecht en eene meid, werd in zijn bed met een stuk spoonvegriggel vermoord. De misdaad had de diefte tot drijf veer. Een koffer werd opengebroken en behalve eene som van 2000 fr. in goud die de misdadigers niet gezien hadden, werd al het geld er uitgestolen. De heer Dumont had zich daags te voren naar Charleroi begeven om ontvangsten te doen. Eenige dagen na de moord werden de vermoedelijke daders aangehouden, namelijk de echtgenooten Leclercq van Villers la-Ville.Men had vastgesteld dat de misdadigers s nachts in de slaapkamer waren gedrongen, bij middel van overklimming en braak. Eene lijnwadenbeurs aan den heer Dumont toebe hoord hebbende en eene som van 500 frank inhoudende, en later een pak bankbriefjes voor eene som van 3000 fr. werden gevonden, de beurs in eenen hoop beelen, de briefjes in eene hoeddoos, ten huize der gemelde echt genooten. De twee beschuldigden werden voor liet assisenhof verzonden. Beiden loochenen de hun ten laste gelegde misdaad. Deze zaak is woensdag afgeloopen. De echt genooten Leclercq zijn tot de doodstraf ver oordeeld. De veroordeelden hebben dit schrikkelijk vonnis hooren uitspreken zonder de minste ontroering aan den dag te leggen. Binnenland. Met 1 november zal de trein van Korlrijk naar Brugge die gewoonlijk vertrok om 4u.30, nu vertrekken uit Kortrijk ten 4u.4ö en zal te Lichtervelde de correspondentien opnemen der lignen van Lichtervelde-Veurne en Nieuport- Dixmude. Den 28 dezer, is er eene algemeene zitting gehouden door de leden van het Beroepshof Ie Gent, ten einde kandidaten voor te dragen voor de openstaande plaats van Voor zitter bij de rechtbank van eersten aanleg te Veurne. Al de raadsheeren waren aanwezig. Voor de 1" kandidatuur bekwamen, de heeren baron Van Praeve, onderzoeksrechter, te Yper, 20 stemmen; DeSmedt, id., Kortrijk, 1 stem. Voor de 2e kandidatuur de heeren Trocb, vrederechter, te Dendermonde, 15 stemmen; DeSmedt, onderzoeksrechter, Kortrijk, 4id.; Angelel, rechter, Veurne, 2 id., en twee witte briefjes. Dinsdagnamiddag is, ten gevolge van het geweldig tempeest een schipje geladen met kolen, en varende in de Nieuportvaart, recht over het Klein Wulpen, gezonken. Zekere Dverscheen vrij (fa g voor de rechtbank van enkele policie te St-Jans-Molen- beek, onder beschuldiging van mishandeling van dieren. D.... had duiven gezonden in verscheidene prijskampen. Zijne duiven hadden geenen enkelen prijs gewonnen; om zich hierover te wreken, ii3d hij de ongelukkige dieren, in hun kot opgesloten en van honger laten sterven. D.... is veroordeeld tot het maximun der straf. Donderdag Vrijdag Zaterdag ZONDAG Maandag Dinsdag Woedsdag NOVEMBER. Allerzielendag, s Tobias s Hubcrlu.v Pyrminus s r.a^olus-üorrcmeus s Zacharias, I.aetus s Lconardir Winocus s Wiltebrordus, Kngelbertus De vier gekroonde Broeders NIEUWE MAAN, Donderdag 12 October, ten 7 ure 16 min. 's morgens. EERSTE KWARTIER, Vrijdag 20, ten 0 ure 11 min. 's morgens. voile MAAN, Donderdag 26, ten 6 lire 11 min. i LAATSTE KWARTIER, Donderdag 2 November, ten 8 ure 2 min. 's avonds. Ossen.— Te koop gesteld 3,387: onverkocht 404; prijs per kilo slachlsgewijs eerste kw. !-70, tweede t-52. derde 1-23. prijs per kilo levend eerste kw. 1-02, tweede 0-83. derde 0-82. Koeien.— Aangeboden 1.396; onverkocht 263; prijs per kilo slachlsgewijs eerste kw. 1-38, tweede, 1-38, derde 1-13; id. per kilo levend: eerste kw. 0-93, tweede 0-76, derde 0-38. Slieren. Aangeboden 138; onverkocht 29; prijs per kilo slachlsgewijs eerste kw. 1-14. tweede 1-30 derde 1-20; prijs per kilo levend eerste kw. 87 c., tweede 71, derde 60. Kalvers. Aangeboden 887; onverkocht 81; prijs per kilo slachlsgewijs eerste kw. 2-06, tweede 1-86, derde 1-30; prijs por kilo levend eerste kw. 1-23, tweede 1-02, derdo 0-75. Schapen. Aangeboden 22,983; onverkocht 1,240; prijs per kilo slachlsgewijseerste kwvï-02. tweede,1-82 derde 1-33; prijs per kilo levend eerste kw. 1-21, tweede 1-00. derde 0-78. Vette Zwijns. Aangeboden 2,408; onverkocht 271; prijs per kilo slachlsgewijs eerste kw. 1-40, tweede t-33, derde 1-30; prijs per kilo levend eerslekw. 1-04, tweede 0-96. derde 0-90. Schaapvellon. Wollc, van 4-30 lot 6-73; halve wollc van 2-00 lol 3-73.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1882 | | pagina 1