VAS DDUti-DE. m a 144 .lanuaii fS8&. 35»" Jaar. V 1764. Overzicht. Ilamiclsover/,icht. V ecniiuktcii. o SterlgeyMen. G cc ste I ij ke benoemingen Rechterlijke Rronijk. Algemcene Tijdingen. I home* iti]K»:aa Woumcnstraat N. 5. biiuefl Woumenstraat N. 5. ABONNEMENT per jare 3 Fr. - per 6 maande» 2 Fr. De Abonnement-prijs is betaalbaar voorop en moet vrachtvrij toegezonden worden. ^enj^an ten allen tijde inschrijven, doch voor nu, "Vin dan 6 maanden. Het blad ver schiet eiken Woensdag avond. Donderdof Vrijdag Zaterdag ZONDAG Maandag Dinsdag Woensdag 23 20 27 28 21» r>o JANUARI, s Pnuliis bekeering s Rojijfenrpus, Paula1 s Joannes-Grijsostomus Sr.XAOlisistA. s Julianus s Franciscus van Sales s Aldegonda. Feliciana s Kudoxia. .Marcella WEKELUKSCHE er AANHOUDING VAN PRINS NAPOLEON. K Prins Napoleon, die zich de president der bonapartislen noemt, heeft op de muren te .Parijs een manifest doen aanplakken, dat den datum van 15 januari draagt. Uit manifest werd ook door den Figaro aan het hoofd van het blad afgekondigd. Men leest er onder anderen in Frankrijk verkwijnt. Eenigen onder ben die lijden maken beweging. De overgroote meerderheid der natie is dien toestand moede. Zonder vertrouwen in bet tegenwoordige, schijnt zij eene toekomst af te wachten, die zij niet zoukunnen hekomen zondereen mannelijk besluit, Het uitvoerend gezag i< verzwakt, onbekwaam en onmachtig. De Kamers zijn zonder bestuur en zonder wil. En op dien toon gaat de prins voort. De handel gaat achteruil, de vreemde politiek deugt niet, zij is lafhartig; Frankrijk heeft noch grootheid, noch vrienden meer. Hij, erfgenaam van Napoleon I cn van Napoleon 111 is de eenige levende man, wiens naam zeven millioen drie honderd duizend \steminei» op zich v reenigd heeft. Wat re^.N-vrf Ulüll' fflÏjfcSlUW JB| Het volk heeft hef-**cl/i zijn opperhoofd te benoemen. Alles wat zonder het volk gedaan wordt is onwettig! Prins Jeróme Napoleon zou dus bij volks stemming aan het hoofd van het fransch gouvernement willen gesleld worden. Hij denkt dat twaalf jaren voldoende zijn geweest om de Franschen de nederlaag van Sedan te doen vergeten, met al de oorlogsrampen, die Frankrijk geleden heeft, door de schuld van zijnen neef Napoleon III. De parijsche policie heeft onmiddellijk het manifest van de mtiren doen rukken en dinsdag, werd prins Napoleon aangehouden. Hij is voor den onderzoeksrechter gebracht: hij erkende den schrijver van liet manifest te zijn, dat in den morgend was aangeplakt. Men heeft hem <le conciergcrie tot gevangenis gegeven. Volgens zekere tijdingen zou het nieuws uit Parijs eenc groote ontroering verwekt hebben in dc omgeving van den graaf de Chambord. do pretendent naar de koningskroon van Frank rijk. Hendrik V denkt nu meer hoop le mogen hebben weldra zi jne rechten herkend te zien, omdat, naar zijne tneening, de onvoorzichtig heid van prins Napoleon al de kansen der Bo- naparlisten vernietigd heelt. Dezer dagen spraken de dagbladen veel van Vëfie zamenzvveering, gesmeed door dc aanhan gers van den graaf de Chambord. Het zou eene uiigebreidc associatie zijn, bestuurd door den generaal Charelte, hebbende voor doel de om verwerping der republiek, zelfs gewapender band. Er zouden in het center van het Westen 33 legioenen ingericht zijn. Verscheidene odi- cieren zouden er deel van maken. Er zouden zelfs depots van wapens bestaan. In hoever al die tijdingen nauwkeurig zijn, verdient echter nog bevestigd te worden. Verbaiwing van al de koninklijke en keizerlijke prinsen. Dc heer Floquel legde een voorstel in de fransche Kamer neder, waarbij hel grond gebied van Frankrijk en zijne koloniën ont zegd wordt aan al de leden der hmilien, die in Frankrijk geregeerd hebben. Hij vrorg de dringendheid. (Hevige en langdurige protrs- laticn rechts.De dringendheid wordt uifge- Kvvamen, werden zij door de albaneesche lijf wacht tegengehouden. Er werd gevochten en er waren verscheidene dooden. Ten slotte namen de Circassiers de vlucht. Dc handel in granen was deze week tamelijk levendig, alhoewel zonder opslag. De tarwe werd wel verkocht met vaste neiging, voorde goede kwaliteit. Het meel bleef daaromtrent aan de vorige prijzen; de verkoop ging echter niet gemakkelijk. Dc rogge en het sucrioen hebben weinig prijsverandering ondergaan. Voor de haver was de verkoop beter. Maïs aan vaste pri jzen. Markt van Rergen (Frankrijk), 22 Janugri. Granen. De tarwemarkt was minder be voorraad dan de vorige week; verkoop traag met afslag van 25 c. op den hektoliter. Witte tarwe van fr. 27 lot 51 cn ronde van fr. 24 tot 27 den bekt. cn half. Kleine markt van witte bonnen, verkoop gelijk dc vorige week, van fr. 33 tot 40 den zak. Vlas. Nog al schoone vlasmarkt. Verkoop traag in daling van 5 c. op dc botte. Prijzen van fr. 1-40 tot 1-70. Vee. Kleine markt van zwaar vee. Ver koop zoer levendig aan vaste prijzen, vrn 95 c. tot fr. I-00 «Ie eerste kw. en van 90 tot 91 c. de tweede kw. per kilo levend. Kalver markt weinig voorzien; verkoop traag van fr. 1-25 tot fr. 1-35 dc kilo. Ook kleine scbapenmaikt; verkoop lévendig aan vaste prijzen van fr. I tot 1-04 de kilo. Zwijnen- rnarkt zeer wel bevoorraad; verkoop tamelijk goed, nochtans in ligtc daling van fr. 1-05 tot fr. 1-14 de eerste kw. cn van 95 c. tot 1 fr. de tweede kw. per kilo levond. La Villetle, 22 januari. Ossen.—Tc kooj» gesteld 3,183: onverkocht 339; prijs per kilo slnchlsgewijs eerste kw. !-72, tweede 1-31, derde 1-23. prijs per kilo levend eerste kw. 1-02, tweede 0-83, derde 0-02. Koeien.— Aangeboden 1,100; onverkocht 200; prijs per kilo slachlsgewijs eerste kw. 1-38, tweede. 1-38, derde 1-1.3; id. per kilo levend eerste kw. 0-93, tweede 0-70, derde 0-58. Nl F 's J; MAAN, Dinsdag 9 Januari, len 6 ure 33 m. .g n,'^1E KWAK1 IER, Dinsdag 10, ton I ure 1 min. v^'cns. Vmoi'J "AAN, Dinsdag 23, ten 7 ure 23 min. ns. I AA 's mor)TK KWARTIER, Woensdag 31, ten 8 ure 33 m. sproken met 328 stemmen tegen 112. Het fransch gouvernement heeft zaterdag in de Kamer der afgevaardigden de twee wets ontwerpen neJergeJegd, bestemd oin de pogingen tegen dc ropubliekcinsche instellin gen te voorkomen on te beteugelen, liet eerste wetsontwerp is betrekkelijk de leden der,'reide familien, die over Frankrijk geregeerd hebben. Hel vertoog der beweegredenen eisclit voor de republiek het recht en den plicht zich te verdedigen. Het tweede wetsontwerp wijzigt de wet op de drukpers. Het strekt om de beleedigingen jegens net gouvernement der republiek te beteugelen. De dringendheid werd aangenomen mcl •^07 stemmen tegen 94. Aanslag op het leven van den Sultan Abdul Itamid van Turkije. Een bericht uit Constontinopel, van den 16 januari, meldt Circassiers hebben gisteren gepoogd den sultan le vermoorden. Desamen- zwering is door eene vrouw verklikt geworden, aleer zij kon uitgevoerd worden. Wanneer de iPrg \i\n.v _fU v.m Ti l' l*. ANNOIlCElf per drukregel 4 5 cenlimen Alle afïichen bij den uitgever van dit blad gedruktworden eens onvergeld geplaatst. Men wordt verzocht de aankondigingen toe te zenden, uiterlijk tegen den Dinsdag middag. s\ perf11* Aangeboden 129; onverkocht 29; prijs '•S8?WI|S ?.ersl° kw- tweede 1-54 tv 7 l,nJs t'cr kil° levend eerste kw. 87 c., derde 00. '9. Aangeboden 901; onverkocht 5; prijs stachtsgewijs eerste kw. 2-50, tweede 2-30. '0; prijs por kilo levend: eerste kw. 1-50; -26. derde 1-00. Aangeboden 10.607; onverkocht 000; £!(o slachtsgcwijseerste kw. 2-23, tweede.2-03 JEU prq» per kilo levend eerste kw. 1-33, jderde 0-85. .Vijns. Aangeboden 5,084: onverkocht 384, PU Milo slar.hLsgcwijs eerste kw. 1-32, tweede iwe't ll,v '"-k prijs per kilo leveud eerste kw. 1-00, *'0, derde 0-84. wol! AVpllc, van 0-00 lol 7-00; halve fc» lot 3-00. ,(1 c^ClÊrf.'jlieren De opslag op de ^i donderdag gewonnen, is heden /r ,>oren; men schat de daling op 20 fr. hetgeen men loewijt aan de over- di». tw pr. <Uy; t\v' m tot p(V °f va Zijn aanwezig voor den heer Dumont, M" Janson, Lefebvre en Masquelier; voor Mgr. Durousseaux, Mrs de Lanlsheere, Beernaert en Leschevin; voor kanunnik Bernard, M" Demot en de Formanoir. Mr Lefebvre legt zijne bcsluitselen neder, strekkende om Mgr. Durousseaux te veroor- deelen tot liet eindigen van Zijn verzet van overhandiging der gelden en papieren in Amerika neergelegd. M' de Lanlsheere legt tegenstrijdige besluit- selen neder. Hij ontzegt aan den beer Duraont het recht zich nog bisschop van Doornik te noemen, aangezien hij zich vroeger gebogen heeft voor het besluit tegen hem door den paus genomen en hem zijnen titel van bisschop ontnemende. voorradig.- Kalvers zondcre prijs- Forman°ir '"fit besh.ilselen neder aan vaste [rijzen. - Schapen in ur LrX.«« Zl 7' j" l V00r A8c. pc, kilo. Zwijnen in S.ling """«od'lïacht le ver- ISfii per kilo. 5 j Dillegenwoordigd zijnde te Doornik, I door den lieer procureur des konings. Jt j^nieldt -hit uit Berlijn1,0 dood I pleidooien verledcne^weck begonnen, V» gisteren voortgezet gptforden. dat I ag voorviel, zijn aide feesten, die ten liove testen plaats grijpen bij gelegenheid der zifveren bruiloft van den kroonprins, tegen bevolei/. De schouwburgen zullen lot na de begravjlngsplechtigheden gesloten blijven, v Mgr. dt: Bisschop van Brugge heeft benoemd Coad jutor van den lieer pastor van Zuid- schotc, M. A. Annoot, gewezen coadjutor van den hee-j£t»stor van Reninglie. Coadjutor te Reninglie, M. Jacob, priester in 't seminarie. Coad jutor te Zandvoorde, (dekenij Meenen), in vervanging van M. Van Biervliet overleden, M. T. Van Nienwenhuyse, gewezen coadjutor van M. den onderpastor van Keiem. Coadjutor te Keiem, M. Foulon, priester in 't seminarie. Coadjutor van M. den pastor van Pervijse, M. Barro, priester in 't seminarie. Coadjutor (ad interim) van M. Ghysclen; onderpastor te Rousselare (St. Michiel), tl. A. Willaei t, priester in 't seminarie. ZAAK DUMONT-DUROUSSEAUX. Mgr. Dumont, gewezen bisschop van Doornik, heeft zijnen opvolger Mg. Durous seaux voor de rechtbank gedaagd, om een einde te stellen aan het verzet door dezen bij liet gerecht in Amerika gedaan, legen de .af levering der waarden en papieren, welke de kanunnik Bernard aldaar heeft achtergelaten. Een deel ifer weerdijeu, gestolen door kanunnik Bernard, berusten in Amerika. De Belgische Staat eischt ze terug als dc zijne en heeft M. Bourgeois er achter ge zonden. Mgr. Durousseaux zegt aan dc Amerikaan- sche rechtbanken de gestolen gelden behooren mij toe als eenigen wettigen bisschop en bestierder des bisdoms van Doornik, en weigert aan den Staat volmacht om die gelden tc lichten. Deze zaak is voor de burgerlijke rechtbank van Doornik opgeroepen. GEBOORTEN. 13 Jan. Albcric Jan Picler Uodewijk Clou, zoon van Pidtftr en van Rosalia Fremont. (Westslraal). 13 id.\— Alfons Maric Eugeen Viaene. zoon van Hippotijl er. vttn Roiijanja Pclagia Markey. (Westsiraat). OVERLIJDENS. 17 Jan. Amand Désiré Vermeersch, muziekmeester cn orgelist, oud 61 jaren. 11 maanden en 27 dagen, ge boren te IJperen cn wonende te Dixmudc, zoon van wijlen Jacob Ghisteen en van wijlen Joanna Theresia Dcbleu, echtgenoot van Adelaida Vandenkerckhovc. (Noordstraat). 20 id. Alfons Hippotijl Tybergcm, oud 4 maanden cn 13 dagen, zoon van Henri Joseph en van Florence Amëlic Weync. (Molenstraat). 20 id. Maria Theresia Gambier, groenten- en fruitver- koopstor, oud 72 jaren, 2 maanden en 27 dagen, ge boren te Ohistel en wonende te Dixmude, dochter van Joannes en van wijlen Maria Anna Vanparis, weduwe ran Joannes Bnptisilc Pieters. (Molenstraat). t. Binnenland. Het liefdadigheids-concert zondag aanstaan de gegeven door de Fanfaren van Eessen, ont moet in stad zoowel als in den builen den besten bijval. Een groot getal der genummerde plaatsen zijn reeds genomen en alles doet voorzien dal het eenen goeden dag voor den armen zal zijn. Dè personen die voorbehoudene plaatsen begeeren zullen welJoen deze zoo spoedig mogelijk te bezorgen. (Medegedeeld) Deze weck werd in ons gevang gebracht èenen genaamden Boogaerd van Merckem, onder beschuldiging van veelwijverij. Over eenige jaren had de man, alsdan te VYoumen wonende, zijne vrouwen kinders verlaten en de wijk genomen naar Holland, waar hij op nieuw in den echt trad. 't Schijnt dat het huwelijksleven hem daar ook verveelde. Hij verliet zijne tweede vrouw en was hier terug gekeerd. De nederlandsche policie deed na zoekingen naar den vluchteling en van daar geraakte hij in 't net der belgische gendar merie. Hij zal nu, voor 't assisenhof, te recht staan beschuldigd van veelwijverij. Volgens eenen omzendbrief van den heer Gouverneur der provincie Westvlaanderen, zou de muilplaag weer op vele plaatsen onzer provincie versohenen zijn. Hij dringt aan bij de gemeentebesturen en arrondissemenls-com- missarissen op de strengste uitvoering der maatiegeleu tegen dc verspreiding der ziefkte. f 2 31 pri| 1-2!" ve i-

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1883 | | pagina 1