BIR Kil, BDKEEl 4 BOW rs EM EN T De Abonnement-prijs is betaalbaar voorop en moet vrachtvrij toegezonden worden. Men kan ten allen tijde inschrijven, doch voor niet min dan een jaar. Het blad ver schijnt eiken Woensdagavond. WEKELIJKSCHE ALMANAK ANNONCEN Alle aflichen bij den uitgever van dit blad gedruktworden eens onvergeld geplaatst. Men wordt verzocht de aankondigingen toe te zenden, uiterlijk tegen den Dinsdag middag. OCTOBER. s Brigilta, Alberlina s Dionijsius, Gisiemis s Franciscus de Borgia s Gom ma rus, belijder s Maximilianus, Salvinus s Eduardus, Gerald us s Donalianus, Callislus NIEUWE MAAN, Donderdag 8 October, ten 7 ure 57 m. 's morgens. EERSTE KWARTIER, Vrijdag 16, ten 2 ure 37 min. 's morgens. VOLLE MAAN, Vriijdag 21, len 9 ure 54 minuten 'suyoikIs. LAATSTE KWARTIER, Vrijdag 30, ten 6 ure 52 min. 's avonds. Donderdag Vrijdag Zaterdag ZONDAG Maandag Dinsdag Woensdag DE KIEZINGEN IN FRANKRIJK. De tijdingen, die over de kiezingen in Frankrijk toekomen, zijn .ongunstig, aan de republiekeinen Je monarchisten hebben veel veld gewonnen. Zij winnen een aanzienlijk getal zetels, wel niet genoeg om de meerder heid in de nieuwe Kamer te hebben, maar (och voldoende om met de ondersteuning der uiterste linkerzijde de oude republiekeinsche meerderheid in eenen zeer moeilijken toestand te brengen, wellicht genoegzaam om bet haar onmogelijk te maken aan het gezag te blijven. Maandag was er onbeschrijflijk veel bewe ging le Parijs. De tijding der overwinningen, door de monarchisten behaald, verwekte de grootste ontroering. Men zegde dat men reeds de kiezing kende van tweehonderd monarchis tische afgevaardigden en er herslemmingen waren, die hun ook gunstig schijnen. In de oude Kamer telden de monarchisten, de bonapartisten, de orleanisten en legitimisten samen gerekend, niet meer dan 95 leden. Honderde personen verdringen zich voor de kiosken, waar dagbladen verkocht worden, en naar mate zij verschijnen wordt er als om ge vochten om een nummer machtig te worden. Fr wordt veel gesproken over de betrekke lijke nederlaag der hceren Brisson en Allain- Fargé, in de departementen van Cher en Majne-et-Loire, die in herstemming komen. Vier ministers zijn niet gekozen hel zijn de heeren Pièrre Legrand, minister van koop handel; Hervé-iMangon, minister van landbouw; Allain-Targé, minister van binnenlandsche zaken; Goblet, minister der eeredienslen. De radicalen hebben ook een nogal redelijk getal zetels gewonnen. De herstemmingen zullen zeer talrijk zijn. Volgens depechen uit Parijs zegepralen de monarchisten in de departementen van het Noorden, van den Opper-Rliijn (Belfort) van Pas-de-Calais, van de Somme. In liet deparle- menl van de Opper-Pyreneeën winnen zij drie zetels, in Tarn-et-Garonne twee, in de Eure drie, in Calvados vier. In Morbihan, in Ardè- ches, in de Lagere Pyreneeën, in Loire-Infe rieure, in Maine-et-Loire, in Coles-du-Nord, werden de lijsten der monarchisten gekozen. 1 Ir., stieren, koeien en runders55 tol85 c. Vette kalvers, 70 c. tot fr. 1-1 o. Verkens 90 tol 98 c. Alles per kilo levend gewicht. Weinig verandering op den graanprijs, gang eer naar af- dan naar opslag. Aardappelen wankelend. Zaden standhoudend. Overzicht der week vit Antwerpen De graanmarkt is hier deze week onregel matig gegaan. Op hel laatst was de handel wat minder bedrijvig. De prijzen zijn overliet algemeen vast gebleven. Oude en nieuwe amerikaansche tarwe fr. 20-25 tot 20-75, austral ische fr. 20-75, californisclie fr. 20-50. La Plata fr. 18-50 tot 19-75. Rogge lusteloos. Odessa-Donaurogge 13 fr. 50 tot 14 fr. 50. Verkocht 15,000 hectoliters. Odessa-Donaugerst fr. 12 tol 14-50. Smyrna fr. 12 en zweedsche fr. 19-50. Vreemde haver fr. 14-50 tot 15. Amerikaansche maïs fr. 12 en Odessa Donau fr. 12 lol fr. 12-75. Invoer der week: tarwe 120,097, rogge 12,227, gerst 16,149 en haver 6,794 hectolit. Inlandsche tarwebloem eerste soort fr. 26 tot 27, tweede fr. 24 tot 25. Inlandsche roggebloem fr. 23. -3^ Lijn- en koolzaad handel beter, gang rij zend. Zaadolie is insgelijks gerezen. VLASHANDEL. Middenprijs gedurende de week van 28 sept. tot 3 oct. per 3 kilo vlas, fr. 3-20 tot 4-60 te Aalst; 1" klas fr.4-35, 2°klas 3-60 tot Ir. 3-90, 5" klas 3-00 lot 3-50 te Wareghem; fr. 4-56 teThiell; fr. 4-00 te Mechelën; fr. 4-26 te St-Nicolaas; 3-75 tot 4-50 le Deinze; 4-56 te Brugge; wérkfr 1 tol 5; kalotten niet te koop gesteld; garenfr. 7 lot 8. De handel ging flauwer. De prijzen voor gemeene en middensoort wankelden. Beste soort hield stand. HOPPEMARKTEN. Poperinghe, 2 oct. Hop van stad van 1884. fr. 50. Aalst, 5 oct. Heden wierd dn hop van 1885 verkocht van fr. 40 tot 45 de 50 kilos. proef, de eerste met 600, de tweede met 1100 fr. jaarwedde. De schriftelijke proef neemt aanvang rond 20 oclober voor den graad van klerk en eenige dagen daarna voor den graad van liulpklerk. De examen hebben plaats te Brussel voor eene midden-kommissie. De kandidaten worden afzonderlijk onder richt van den dag, waarop zij zich moeten aanbieden. Zij die, volgens de uitslagen van hun exaam geene der beschikbare plaatsen kunnen be komen, onlvangen daarvan kennis. De vrouwen worden lot dien kampstrijd niet aanvaard. De jongelingen die daaraan willen deel nemen en aan de bepalingen van ouderdom en voorschriften voldoen, moeten voor 10 oclober eerstkomende, hunne aanvraag aan den minister van spoorwegen, posterijen en telegrafen zenden. Voor nadere inlichtingen daaromtrent, kun nen de kandidaten zich wenden tot de post kan looren. Maandag der verledene week is te Rous- selare een jongeling van 18 jaren oud begraven geworden, wiens vroegtijdig afsterven toe te wijten is aan zijne eigene onbezonnenheid. Tijdens de Bousselare kermis had bij gewed dat hij twintig minuten lang, zonder tusschen- pozen, zou gedanst hebben. Hij waagde de zotternij, nam het eene vrouwspersoon na het andere, en danslte gedurig voort. Na eenigen tijd kreeg hij zoodanig warm, dal hem het zweet langs alle kanten door de kleederen drong, en langs de broekpijpen kwam uitge- loopen. De ongelukkige heeft eene verkoeld- beid gekregen en zijne verwaandheid met den dood bekostigd. De hoofd ingenieur bestuurder van brug gen en wegen in Westvlaanderen, M. E. Piens, zal op zaterdag 10" dezer,' 's morgens ten II ure, in zijne bureelen, Werkhuisstraaf, nn I, te Brugge, overgaan lot de openbare aanbesteding der verbeteringswerken uit te voeren aan den rechter oever der Loovaarf, gehucht* Forlhem. De werken zijn geschat op 9,000 franks. Men meldt uit Korlrijk, 4 oclober Ver leden maandag heeft hier een bloedig gevecht plaats gehad, ten gevolge van een misverslaan. Een bleeker van Zwevegem, Troye geheeten, had aan een Franschman eene koe verkocht, docli in plaats van fr. 1-20 (vn franc vingt) slec hts fr. 1 -12 (im franc donz?) per kilo ge vraagd, daar hij zich moeilijk in T franscb kon uitdrukken. De Franschman betaalde natuur lijk het meeste niet; vandaar twist en gevecht dal zoo hoog liep, dat een persoon met doode- lijke wonden weg gedragen moest worden. Vrijdag rond 6 uren 's avonds, heeft er een afgrijselijk ongeluk plaats gehad in de fabriek van M. P. Baut, gelegen langs de Groeninghvestinge te Kort rijk. Julius Neirinck, wever, is door een der riemen van de macbiene zoodanig meegerukt geweest dat hij, om zoo te zeggen, geheel ver morzeld is. Het een been isgansch en belander half afgesneden, de rechterarm is ook weg. Julius Neirinck is nog maar 13 a 14 jaar oud en had geene ouders meer, hij woonde bij zijnen oom in de St-Nicolausstraat. Volgens dat het schijnt, T ongeluk is toe te schrijven aan de onvoorzichtigheid van wege den jongen die hem w ilde aan de rieme laten hangen. Zijne overblijfsels zijn naar zijn huis ge dragen geweest. De electrieke verlichting van het stadhuis van Brussel is aanbesteed voor eene som van 30,000 frs per jaar. neiging. Schapen in daling ten gevolge van den groolcn voorraad.Zwijnen aan moeilijk belioudene Driizen. De Moniteur bevat een besluit waarbij de overweg van den staatsspoorweg ter ge meente Caeskeike en doorgang gevende aan het pad dal van den dijk van den Yzer naar St. Jacobscappelle leidt, wordt te niet gedaan. Bij koninklijk besluit van 27 september, is de heer J. Lagrange, schepen benoemd te Merckem. Bij koninklijk besluit van 20 september zijn de heeren A. Maerlen en C. De Keyser tot schepenen benoemd der gemeente Sl-Pielers- capeile, arrondissement Oostende. Stads leening. Bij koninklijk besluit van 26 september wordt het gemeentebestuur van Oostende bemachtigd eene leening van 1,500,000 franks aan te gaan bij openbare inschrijving. De leening zal uitgekeerd worden binnen het tijdverloop van 70 jaar ten hoogste en hel cijfer der annuïteit of le nietlooping, aflossing medebegrepen, zal ten hoogste 4 p. c. 's jaars rij". De uilkeering der obligatien zal door hel lot aangewezen worden. HUWELIJKSAFKONDIGINGEN. 4 Oct. Augusts Gharl.es Edouard Olacys. jongman, schipper, oud 26 jaren, van Bergen 'noord-Frankrijk), met Maria Ludovica Phitippina Ego, jonge dochter, schipperin, oud 21 jaren, van Dixmude. HUWELIJKEN. 7 Oct. Liulovicus Franclscüs Gomel te, jongman, huisschilder, oud 29 jaren, 1 maanden II dagen, van Dixmude. mei Oclavia Jusiina Boudewecl. jonge dochter, dienstmeid, oud 25 jaren en 16 dagen, van Isenbcrghe. y 1 OVERLIJDENS. 5 Oct. Edmond Joseph Edgard Lcsy, oud 1 maand en 27 dagen, van Dixmude, zoon van Piclcr en van Hortense Top. (Noordstranl). Binnenland. De toonecliroep van den Nederlandschen Schouwburg van Antwerpen, onder 'l bestuur van M. F. Van Doeselafr, komt Maandag aan staande 12 October, alhier eene verlooning geven in de schouwburgzaal van 't Bourgon dische Schild. Men zie verder het programma. Als eene zeldzaamheid mag gemeld wor den dat de genaamde Pieter Laleman oud 80 jaren kostgenoot in het gasthuis van Clercken, waar hij deelnam aan de tafel, op zaterdag 26 september Belgie lieeft verlaten en naar Amerika is vertrokken. Woensdag laatst om 7 1/2 ure 's avonds, heeft de statieoverste der gemeente Boesinge op den ijzerenweg tusschen Uperen Boesinge, op een kilometer afstand dezer laatste statie hel lijk gevonden, gansch in tween gesneden aan den onderbuik, van den genaamden Charles Liefhooghe, daglooner, gehuwd en zonder kinderen. De dood moet oogeriblikkelijk zijn geweest. Uit liet onderzoek Ier plaats gedaan blijkt dat de dood toevallig moet geweest zijn. Op 15 meiers afstand der plaats waar men het lijk gevonden heeft, is een doorgang die altijd gesloten blijft met verbod van er over te gaan. T Is met onder deze barrier te kruipen, om naar zijne woning le gaan dal de ongelukkige door het machien zal gevat zijn en zijn lijk op een twaalftal meiers vergevvorpen. Postdienst. Eerlang wordt voor den postdienst een kampstrijd uitgeschreven voor hel begeven van een bepaald aantal plaatsen van Inilpklerk op de proef en van klerk op de La Villette, 5 oclober. Ossen.— Tc koop gesteld 2,627: onverkocht 400; prijs per kilo slachtsjjewijs eerste k\v. !-56, tweede 1-40, derde 1-10. prijs per kilo levend eerste k\v. 0-94, tweede 0-77, derde 0-55. Koeien.—Aangeboden 1088; onverkocht 237; prijs per kilo slachlsgcwijs eerste k\v. 1-50, tweede. 1-30, derde 1-00; id. per kilo levend eerste k\v. 0-90, tweede 0-71, derde 0-50. Slieren. Aangeboden 189; onverkocht 37, prijs per kilo slachlsgcwijs eerste k\v. 1-28, tweede 1-12 derde 0-86; prijs per kilo lovend eerste k\v. Ir.0-77, tweede 62, derde 45. Kalvers. Aangeboden 1261: onverkocht 200; prijs, per kilo slachlsgcwijs eerste kw. 1-60, tweede 1-40, derde 1-20; prijs per kilo levend eerste kw. 0-96, tweede 0-77, derde 0-60. - Schapen. Aangeboden 24,171; onverkocht 3800. prijs por .kilo slachlsgcwijs: eerste kw. 1-82, tweedel-02, derde 1-42. prijs ncr kilo levend eerste kw. 1-09, tweede 0-89; derde 0-70. Veile Zwijns. Aangeboden 2.596; onverkocht 42, prijs per kilo slachlsgcwijs eerste kw. 1-35, tweede 1-25. derde 1-20; prijs per kilo levend eerste kw. 0-94, tweede 0-84» derde 0-75. Schaapvellen. Geschoren, van 1-25 tol 3-50; onge schoren, van 3-25 lot 5-00. Ossen, koeien, stieren De afslag duurt immer voort; heden bestaligt men eene nieuwe daling van 50 fr. per kop. Men wijt dien slechten loesland len groolen deele toe aan de vermindering van verbruik, ten gevolge van de nijverheids-crisis, die tegenwoordig le Parijs, even als in vele andere steden heersclit. Kalvers aan de vorige prijzen met flauwe Eene depeche uit Parijs van gisteren avond, kwart voor middernacht, meldt dat men de uitslagen kent van 81 departementen. Er zijn 165 conservaleurs en 141 republiekeinen van alle tinten gekozen. De conservaleurs winnen 93 zetels en verliezen er 5. Er blijven 202 her slemmingen. DE PRINS VAN BUCGARIE. De Times kondigt eene depeche af uit Weenen, luidende dal, volgens eene overeen komst te Friederichsruhe, tusschen de drie Noordermogendheden ontworpen, Rusland op de afstelling van Prins Alexander niet zou aan dringen. De vereeniging van Bulgarie met Oosl-Rumelie zou onder eenen enkelen prins geschieden, maar met eene andere grondwet en een ander beheer voor die laatste provincie. Onder de voorbehonding van zekere waarbor gen, rakende de betaling der schatting aan Turkije, zal bel leenheerschap van den sultan gehandhaafd blijven. Middenprijs der slachtbeesten op de voor naamste markten van Belgie, gedurende de week van 28 sept. tot 3 oct. ossen 65 c. lot October I Woumenstraat N. S Woumenslraal N. 5 DIXM SIB E per jarc 3 fa*ank<g. per drukregel 15 cenlimen. Politiek Overzicht. LV' Oiïicieele Akten. Burgerstand van Dixmude Aijjemeeiie i ijciingeii. V eemarkten. li andelso verzicht.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1885 | | pagina 1