Woensdag 37 December 3890 42s,e Jaar. )V Si 8 78. Ecssenstrnal. N. 6 Ecssenslraai, N. G per Jsan'C 3 fraeiBiS. Politiek Ovcmclit. Officieel e Akten. Geestelijke benoemingen. Sterfgevallen. Veemarkten. Burgerstand van Oixmiuic Algemeene Tijdin gen. per drukregel 4 5 cenlimen. IttlKKKl UUKLKL ABONNKMKMT De Abonnement-prijs is betaalbaar voorop en moet vrachtvrij toegezonden worden. Men kan ten allen tijde inschrijven, doch voor niet min dan een jaar. Het blad ver schijnt eiken Woensdag avond.- WEKELIJKSCHE ALMANAK. Donderdag Vrijdag Zaterdag ZONDAd Maandag DECEMBER. s Gratinnus, Auxenlius Quatertemper, s NoÖ Quatertemper, s Pbiiogonus s Thomas, apostel 8 Virginia, Zeno, Floras s Victoria, Seroilus s Irmina, Ytgelie NIEUWE MAAN. Vrijdag 12 December, ten 3 ure 30 minuten 's morgens. EERSTE KWARTIER, Donderdag 18 December, tqn 8 ure 30 min. 's avonds. VOLLE MAAN, Vrijdag 26 December, ten 0 ure 15 minuten 's morgens. LAATSTE KWARTIER, Zaterdag 3 Januari 1891, ten 10 ure 30 rninnten 's morgeus. HULDEBETOOGING AAN DE KONINGIN. Dinsdag namiddag, ten 2 ure, heeft de ko ningin, in hel paleis van Brussel, de dames ontvangen van het komilcit, daleene inschrij ving onderdo belgische vrouwen had ingericht, om onze vorstin een geschenk aan te bieden. De ontvangst had plaats in de groote gaande rijzaal op het eerste verdiep. De dames waren uitgenoodigd ten gelalle van honderd en twintig, doch een dertigtal hadden zicli dóen verontschuldigen. Het geschenk voor de koningin bestemd, prijkte op eene tafel te midden der zaal het is eene prachtige doos in gedreven zilver, met de beeldtenis der koningin in kas relief. De in- schrijfingslijslen lagen op twee andere tafels. Mevrouw de gravin dc Mcrodc heelt lezing gegeven van een adres, waarop dc koningin geantwoord heeft met eene hartelijke toespraak. Zij heeft vervolgens de ronde der zaal gedaan en met verscheidene aanwezige dames gespro ken. Ten 3 ure was de ontvangst ten einde. KIEZING IN ENGELAND. Hel belretirensweenlig gedrag van Parnell begint reeds zijne noodlottige gevolgen ie doen gevoelen. Te Basset lauw moest gisteren eene Kamer'kiezing plaats hebben, in vervanging van een anti-icrschgezinden afgeveerdigde, die overleden was. De uilslag der kiczing is eene ware neder laag voor dc Gladstonianen. Sir Frederic Milner, unionist, is gekozen met 4380stcmmen tegen 3655, gegeven aan M. Mellor, liberaal. Bij de laatste kiezing was de conservatieve meerderheid slechts 250 stemmen nu is zij meer dan 700. Tot hiertoe waren al de gedeeltelijke kiezin gen ten voordeele der lerschgezindcn; Parnell heeft de tij doen keeren. Deze kiezing zal die pen indruk maken in Ierland en het verzet tegen Parnel doen toenemen. OPSTAND DEB ROODHUIDEN. Sedert eenigen tijd, dreigden de nog over gebleven Roodhuiden in het verre Westen van Noord-Amerika, de Sioux-lndianen, met een opstand, verdrukt als zij waren door de blan ken, welke hen beroofden van hunne laatste bezittingen. De opstandelingen werden aange leid door het gekend indiaansch opperhoofd Sitting Bull (zittende stier), die reeds vroeger verscheidene oproeren legen de blanken aan gestookt had. Uit New-York wordt nu gemeld dat Sitting Bull is aangehouden door de policietrocpen, op 40 mijlen van Standing Bock. Zijne gezellen hebben hem pogen te bevrij den; daardoor is een gevecht ontstaan, in het welk de gekende aanvoerder der Sioux, zijn zoon en verscheidene andere Roodhuiden ge sneuveld'zijn. liet lichaam van Silting Buil was letterlijk doorboord met revolverkogels. Van don eenen kant denkt men nu dat de op stand zal ten einde zijn; van den anderen kant vreest men voor nieuwe slachtingen. Vrouw Maria Despa. weduwe van M. Du Bois, stibsliful van den procureur de konings te Brugge, ontvangt een pensioen van 945 franks. Bij koninklijk besluit is M. Raymond Ameye, van Rousselaere, kandidaat-notaris te Brugge, tot notaris benoemd te YVynkel-Sint Eloy, in vervanging van M. Chesquicre. Het Staatsblad van zondag bevat de volgende benoemingen tot burgmeester PROVINCIE WEST-VLA ANDEREN. A rrondisscment Kortrijk Kort rijk. M. Beynaert, A.-G. Ilarelbeke. M. Lefevrc, V. Meenen. M. Van den Bcrghe, P. Waereghcm. M. Stormo, J. YVevelghem. M. Van Ackcre, J.-A.-G. A rrondisscment Oostende Bekeghem. M. Monteyne, A.-C. Cleinskerke. M. Soelacrl, P. Eerncghem. M.OIIevicre, II. Etlclghcm. M. Tavernier, L. (.bistelM. Bepuydt, I). Middelkcrke. M. Dicrendonck, F. Moerc. M. Van Hevel, J. Oostende. M. Montangie, J. Oudenburg. M. Van Loo, J. Roxem. M. Slael, 1.. St-Pielcrs-Capelle. M Debal, E. Schoorc. M. Vandermeersch, D. Stcenc, M. Vcrrnote, I). Vlisseghem. M. Mermnys. M. Weslkerke. M. Vanmiddelem, II. A rrondisscment Rousselaere. Ardoye. M. Van den Bussche, C. Ingelmunstcr. M. D'hoore, G.-A. Iseghcm. M. Do Meulenaere, II. Lichlcrvchle. M. Decuypere, P.-J. Rousselaere. M. Spillehoul, V. Rumbcke. M. Van dc Kerckhove, J. Staden. M. Dcsimpel, G. Arrondissement Ypcr. Neder-Waaslen. M. Joye, II. Bixschoto. M. Vermeersch, A. Boesinghe. M. de Thibault de Boesinghe Comen. M. Van Elslandc, A. Dickebus. M. Coenc, P. Dranoutro. M. Deberdt, I.. Elverdinghe. M. de markgraaf d'Ennc- GheliiHc. M. Vuylsteko, II. Hollebeke. M. Vermes, 11. Meenen. M. Victoor, E. Nieuwkerke. M. Glorie, C. Oostvleleren. M. Deroo, R. Poperinghc. M. Berten, F.-J. Wervick. M. Vandennersch-Trannecl, .1. Mgr de bisschop van Brugge hoeft benoemd Tot pastor te Oedelem, de heer De Cuypere, pastor Ie Oostkcrke (arrond. Brugge) Pastor te Oostkcrke, de heer Bolliou, onder pastor te Iseghem. Onderpastor te Iseghem, de heer Jacob, on derpastor te Reninghelst. Onderpastor te Reninghelst, de heer Ruys- sen, gewezen coadjutor van wijlen den heer pastor van Oostroosebekc. M. Joseph Scholley is maandag Ie YVoumen overleden in den ouderdom van 66 jaren en half. Zijne slolTclijke overblijfselen zullen morgen donderdag, om 3 ure namiddag, lei- aarde worden besteld. De plechtige lijkdienst zal plaats hebben op dinsdag 23 december, om 10 ure 's morgens. J De heer Achiel Buyssens, notaris te Brugge, is aldaar overleden, in den ouderdom van 45 jaren. De heer Pattyn, gewezen pastor van Stavele, is verleden week te Kortrijk overleden in den ouderdom van 65 jaar en 5 maanden. Brugge. 16 dec. Ter veemarkt van heden telde men 327 hoornbeesten 61 stieren, verkocht 53 van 195 lot 515 fr. 73 ossen, 70 175 550 68 vette koelen, - 62 205 515» 40 melkkoeien 53 210 540 85 veerzen 79 175 410 Brussel, 11 dcc. Veemarkt Te koop ge steld 1170; 430 ossen, 195 stieren, 545 koeien en veerzen. Ossen 77 ct. a fr. 1-04; stieren 61 a 86 c.; koeien en veerzen 6! a 86 c. Brussel, 12 dec. Kalvermarkt Te koop 640: Prijzen per kilo op voet, fr.0,72a 1,23. Brussel, 16 dcc. Varkcnsmarkt Te koop 1160. Prijzen per kilo op voel, fr.0-74 a 0-84. Parijs, 15 dcc, Er waren ter markt 2.041 ossen, verkocht van fr. 1-20 tot 1-66 669 koeien, 145 stieren, 1057 kalvers, 8,518 schapen, 1-12 lot 1-62 1-14 tol 1-46 1-42 tot 2-16 1-58 tol 2-16 1-16 lol 1-56 2.584 zwijnen, Alles per kilo slachtsgewijs. Verkoop kalm zonder prijsverandering op het zwaar vee en de zwijnen, traag voor de schapen en beter voor de kalvers. BEURS VAN BRUSSEL, 16 DECERIBER. os 75 Voor openbare gezondheidswerken is toegestaan aan de gemeente Woumen eene luilpsotr» van 309 frank. ANNONCEN Alle aflichen bij den uitgever van dit blad gedruktworden eens onvergeld geplaatst. Men wordt verzocht de aankondigingen toe te zenden, uiterlijk tegen den Dinsdag middag. De gemeenteraad vanl.eke is bemachtigd eene leening van 8,000 fr. aan te gaan. De ouders en voogden van hen die zich willen doen vervangen, moeten voor 1 februari 1891 hunne aanvraag hij het ministerie van oorlog indienen, er bij voegende eene kwitantie, bewijzende de storting cener som van 260 fr. in de kas van den ontvanger der registratie van 'l ressort, waarin zij hunne woonplaats hebben. Dealdus gestorte sommen worden terugge geven aan de milieianen, die niet meer kunnen onderworpen worden aan den krijgsdienst, en aan die welke van bunneplaatsvcrvangingafziet, Vier dooden: Men schrijft uit Nuker- ke (Oosl-Vlaanderen). De genaamde Richard Van den Abeele, opziener der provinciale baan van Ronsse naar Audenaarde, was onlangs ko men wonen in een nieuwgebouwd huis, tegen over de herberg den Appel. Daar de inuren nog vochtig waren, had hij er komfooren doen branden met coke. Zalerdag avond liet hij een dier komfooren an den op de kamer, waar hij met zijne vrouw en hunne twee jongste kinderen sliepen. Twee andere zoons sliepen op eene andere kamer. Uit hoofde der vochtigheid, sloten de deuren en vensterramen van de slaapkamer der echt- genoolen potdicht. Dat was hun ongeluk. Zondag morgend klopten Je bezoekers, die bij Van den Abeele ter herberg kwamen, te vergeefs op de voordeur. Niemand kwam open doen. Men klopte dan op de venster van de kamer der twee oudste kiuderen. Deze wisten van niets. De geburen drongen toen in huis, waar men aanstonds een sterken reuk van kooldamp go- waar werd; de deur van de kamer der cchtge- noolen werd geopend en men vond Van den Abeele dood in zijn bed; nevens hem lag zijne vrouw stervend. Een der kinderen lag dood nevens dc moeder; het andere lag dood in zijne wieg. Een geneesheer in allerijl geroepen, kon enkel de dood van den vader en de twee kin deren bestntigen. Ondanks de spoedige zorgen die haar toegediend werden, is vrouw Van den Abeele zondag avond overleden. Dood gevallen op het ijs. Zondag na middag vermaakten zich een vijftigtal jonge lieden op het ijs in het Molenstraatje, te Elsuu» (Antwerpen). Eensklaps viel een negentien jarig meisje. Maria Geudens, achterover op dc ijsbaan. Toen men naderbij kwam, had het meisje opgehouden te leven. De geneesheer die ter hulp geroepen werd, kon enkel de dood vaststellen. Volgens men zegt, zou het ongeluk veroorzaakt zijn door liet breken der ruggraat. Men raadt gemakkelijk de droefheid der ouders, bij het vernemen dezer schrikkelijke tijding. Vischerij. Te Londen heoft eene wc- derlandsche vergadering plaats gehad, waar de toestand der visscherij in de Noordzee breed voerig besproken werd, en waar men het noodig dacht strenge maatregelen te nemen tegen het vernielen van het kuit en den jongen viscb. Het kuit,dat door den visch geworpen wordt langs de kusten, omdat daar hel water warmer is, wordt door de gernaalvisschers veelal ver strooid en vernield, terwijl men aan de Panne, de jonge visch voor vetslofop liet land werpt. Zelden hadden wij zoo eene felle vorst als •tegenwoordig; in gansch hel land is de scheep vaart onderbroken. In verschillende streken van Frankrijk beeft men in dc laatste dagen, op de openbare wegen, bedelaars en landloo ps rs gevonden, gestorven van koude. Dinsdag Woensdag 18 1!) 20 21 22 25 GEBOORTEN. li December. Adricnna Joanna Augusta Maria Fanny Rcynacrt, dochter van Edgard Karei en van Maria Victoria Fanny llaemcrs. (I'aaphoek.) OVERLIJDENS. II Dcc. Irma Maria Julia Alida Tackocn, oud 1 jaar. 1 maand, 11 dagen, van Dixmude, dochter van Karei cn van Maria Eltsa üernauw. (KIcincndijk.) J5 id. Petrus Jacobus Vcrdccle, hovenier, oud 81 jaar, 2 maanden cn 7 dagen, van Eesscn, zoon van wijlen Francis cn van wijten Helena Calhariua Yamornhoul, weduwaar van Anna Thercsia Selschotier. (Grauw- brocderslraal.) 15 id. Sophia Carolina Roclinck, huishoudster, oud 70 jaren, 7 maanden cn 0 dagen, van üecrsl, dochter van wijlen Pióler cn van wijlen Maria Lcblanc,weduwe van Liviu Joseph bevriend. (Hospitaal.) 10 id. Odavic Parrein, huishoudster, oud 52 jaren, van Woumen, dochter van Jan Baptisto cn van Calha- riua Deleu, ochigeuoole van Eugelberlus Lyncel. (Hospitaal.) Dclgischc 3 i/3 ll' 2ü serie 3° serie 5 p. c. 2 1/3 p. c. Annuileilen -4 1/3 T 3 Gcmeentckrcd. -4 1/3 4 5 3 p.C. 1801 3 18G8 Üuurtspoorw. 2 1/3 Leen. Brabant 31 West-Vtaand. 3 1/3 Hones" 7 4-75 -i l/ö 101 95 101 75 101 80 98 90 111 25 i 0 4 75 Henegauw. 1882 T Pr. Namen 1880 Stad Brugge 3 1/3 Antwerp" 1887 21/3 Blankcnbcrghc -4 1887 3 Brussel I88G 2 1/3 Gent 3 p. c. I8G8 1880 1885 Oostende premiel"» -4 p. c. 5 p. c. Congo-lecning niet ui tb. Pauselijke leeniug 103 98 50 50 50 21 107 00 I4 00 -.i. jprpc V BE VAN ÜIXMUDE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1890 | | pagina 1