ZNSVEE. grootê'yeIditien aiiM raii? ïwiimmiaB KANTOOR Notaris WALTERS te Dixmude. Mnan<la|> 4 Jannarl 1HOS, om 2 t/2 ure namiddag. in SinlAndria, bij Polrus Slubbo le EESSEN, van Hagepriji fr. 21 de Zcugeslraal: gebruik:! door CharUt Zeeman "b* 'Vsoc* '#d"rs l>0Ten d*'"'.en 1/2 MSTELPENNINGEN. Tilels cn voorwaarden bij den Notaris VAECKE to Dixmude. Op /olcnlng S3 Jaai 1892, om k ure joial nauiiddaS, KOOPIlAC Eiken, Olmen en Populiere BOOME1T ^f,o0p0,he,Ch,,an''ii',7lM De Clrhco- Devcydt, en langs do Werckenalraat. Zaakwaarnemer RYCRAERT Boekhandel van L. Sackenpré-Van Middelem, uitgever EESSENSTRAAT, 6, DIXMUDE. met meer <l:ui 2flOO platen PRIJS 50 CENTIEMEN ER&SGO ,vsafemtnPr^leekenecr!1nka™ P"",,K","en 'ijn "rlriJSbaar bij alle boelbandelairs )o betaling aal per lien afleveringen geschieden bij middel ran post- Winter-Saizoeii FABRIEK VAN CIIDIISCIIE LANDVETTEN voor alle gewassen cn volgens den aard der gronden, verkocht op waarborg van gehalte en titel. Sulfaat van amoniak. Nitrate de soude. HUIS GESTICHT IN 1871. Camlllc Lambrcclit-Dcsouttcr. Brugge, 9. VioHerttraa! Dixmude, 9. Woumentlraal XEÊErfölfts" *2° donderdag 11 Februari 1892, Eu'VsOO sparren, blanke laillie, 30 a 80c, dik d MtapK"» e. 2000 bnsscben sparretoppeo. 3" donderdag 25 Februari 1892, j roor Miter Charles Covteaü, Burgmeester en j Voor altijd cene goede gezondheid te genieten, nffiK1 n);'" 3 nwiitl Ic 's morgens of 's noens vóór eten I "tot STANDAERT'S PILLEN Die Pillen, enkel sntncngcsleld uil uiltreksels van de zuiverste plantsloflcn, wier tegenwoordigheid in het lichaam van den mcnsch geenc de minste stoor nis kunnen te weeg brengen, zijn cene ware weldaad voor hel mcnschdom. Duizende cn duizende personen getuigen dagelijks hunne waarde boven alle andere remedion. BIE W&R.E GEZ.QKQKEXBSPItEEK SIAnD&BlRï'S IPULMH Beste soort fr. 19-00 lol 20-76 de 100 kil Geringe sportfr. 00-00 lol fle-00 den 17 dcc. Huiden verkochtl>8U0 kilos, 0 08 c. tol 0 78 ma^r^ltvijns (gereid loopers) waarran Aanlap.100k. 7 BERGEN, Frankrijk. Middenprijs. Tarief van Landmaten VOOR 1892 ff IK H Tl'It IJ /.KiM si! Vermakelijkheden. 'rij,kamp met de JASKAART 35SSK: Tarwe, loopend Segiritan

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1891 | | pagina 4