VAN BIXBl'BE DE GRENSSCHEIDING. IV 2522 Ji. 49ste Jaar, Algemeeue Tijdingen. Woensdag 14 J-pli 1897. Groote manoeuvei’s. De Kamer. BUREEL BUREEL Eessenslraat. Eessensiraat, N. 6. llurgerstand van Diximide GEBOORTEN. per drukregel 15 cenlimen. handhaven der orde in het land, de ver dediging onzer onafhankelijkheid aan de grenzen. Er zullen voortaan twee bans in de burger wacht zijn. De eerste ban beslaat uit de wachten van 20 tol 32 jaren. Elke ban zal ver schillend geoefend worden. De Midden-Afdeeling vraagt de inrichting M. Varidenpeereboom doet de rol kennen welke de burgerwacht moet vervullen in geval van mobilisatie. De burgerwacht heeft versterking noodig tot het handhaven der orde en moet eene toe gevoegde worden voor het leger. Men denkt dat de bespreking slechts veer tien dagen zal duren. De uitslag is moei.lijk te voorzien. Zeker echter schijnt het dat het wetsont werp niet zonder groote veranderingen zal gestemd worden. U Het is een genaamde Blau Leopold, van Hongaarschen oorsprong cn wonende te Chicago, zoo zegt hij'hij was hier echter ingeschreven in het Hotel Waterloo, onder den naam van F. W. Gumpert, cn maakte ook deel als lid van den Cercle des Étrangers en de Nouveau Cercle de la rue de Flandre altijd onder denzelfden naam. In d.e baden zijnde was hij in de cabien n. 55 geslopen en had er ten nadeële van zekeren M. Kollebek Fr., hotelhouder te Weenen, gansch zijn kostuum mede genomen, inhou dende een gouden zakuurwerk met ketting, een paar gouden mancheltenknopen met briljanten, gouden ringen cn nog eenige andere voorwerpen, dit alles gerekend op eene gezamenlijke waarde van 2000 fr., alsook een geldbeugel inhoudendc rond de 250 Oostenrijksche guldens. Een onderzoek werd in zijne koffers gedaan en al deze voorwerpen werden erin bevonden; hel was dus onnoodig nog te loochenen. Men heeft insgelijks een hemd op hem ge vonden, voortskomende van den diefstal over een tiental dagen in denzelfden zin gepleegd. Na een eerste onderzoek werd de°dief naar het gevang overgebracht ter beschikking van het parket. lijk besluit zullen bepaald worden. waren om den d0(ld le ¥eroora7kep; I I j uuip eu leiuue nein terug in ae nernerg, waar de twee i daders hun slachtoffer hielpen verzorgen. Drie dagen lutnr ivoa lln Innalia rfnrtzl der burgerwacht in al de gemeenten van j België het Gouvernement stelt voor ze in te richten in al de gemeenten welke bil konmk.- Hij droeg daarenboven twee diepe wonden aan den linker arm en de linker wang, die insgelijks van aard ui.oiuin.uuvu uvj/uBiu „viMvu. waren om den dood te veroorzaken. VVEKEL1JKSCHE ALMANAK. K SOT Rechterlijke kronijk. I den uitslag barer bare gedichten ver, ver been, beer Donderdag Vrijdag Zaterdag ZONDAG Maandag Dinsdag Woensdag 91 73 21 139 BRAND BRAND Brand klonk bet vreeselijk door den donkeren nacht. De bange noodkreet stoorde de bewoners van bel stille dorp in bunnen gerusten slaap.— 525 203 200 185 13 1Ö 17 18 19 20 21 heer zal u bijstaan en I blijft aan zijne geboden I plaats hebben met de inneming van het fort Boomke onder Lillo en Oorderen. Zijn onze inlichtingen juist dan zou deren over de Schelde trekken. o 8 Juli, Pieter Gaston Parmenlier, zoon van Désiré en Sylvie Delpórte. (Kleinendijk). 11. Gtislaaf Etniel Camerlynck, zoon van Jozef en Emma Rosseeuw. (Kleinendijk). 12. Valèie Hector Barzeele, zoon van Achiel en Emma Flahouw. (Oostvosten.) 12. Hilaire Pascal Dolpheu, zoon van August en Alida Hosten. (Weststraat.) HUWELIJKSAFKONDIGINGEN. 11 Juli. August Francis Depuydt. landbouwerszoon te C ia=keri;e en Véronte Elisa Lutan klak maakster iè Oixmude. id. Petrus Paulus De Boo. telegraaf bediende en Ida Amelie Moerman, kantwerkster, beide te Oixmude. id. August Leopold Millecam, verwer, en Caroline Gillebert, kantwerkster, beide te Dixmude. id. Désiré Theodoor Lesy. schaliedekkersgast en Josephina Maria Louisa Vreeswyck, naaister, beide te Dixmude. id.Frederik Willem Raimond Jacob Duyver, koetsier en Melanie Caroline Demeuniock, klakmaaksler, beide te Dixmude. OVERLIJDENS. 8Juli—Sophia Coleta Samoey. huishoudster, geboren te Egssen den 7 September 1825. dochter van Karei en van Regina Erancisca Deschepper, echtgcnoote van Louis Maes. (Monlanusstraal.) 12 id. Pieter Lodewijk Serlez, gepensionneerde gendarme, geboren te Dixmude den 19 augusti 1823, zoon van Lodewijk en Maria Verhelst, weduwaar van Elisabeth Maybücher. (Groole Markt). Dixmude-Kermis. De voornaamste feesten in het programma onzer kermis ver meld, zijn Zondag 18 Juli, plechtig onthaal van den heer Baron Ruzette, gouverneur van West- Vlaanderen. ’s Namiddags om 2 ure, zal er een stoet gevormd worden, met de mede werking van verschillige muziekmaatschap pijen van ’t, arrondissement. Vijf praalwagens en geschiedkundige groepen zullen er in voorkomen. ANNONCEN Alle aflichen bij den uitgever van dit blad gedruktworden eens onvergeld geplaatst. Men wordt verzocht de aankondigingen toe te zenden, uiterlijk tegen den Dinsdag middag. ABONNEMENT I per jare 3 franks. De Abonnement-prijs is betaalbaar voorop en moet vrachtvrij toegezonden worden. Men kan ten allen tijde inschrijven, doch voor niet min dan een jaar. Het blad ver schijnt eiken Woensdagavond. «it 11 TmitmamiiiwiiMii mm groepen van gemeenten. De kompagniën zullen niet meer dan 150 manschappen mogen tellen. De nieuwe wachten zullen deelmaken van een onderrichtingspeleton. Er zullen gezamcnllijke oefeningen plaats hebben gedurende tien dagen. Wij vernemen dat de groote krijgsoefenin gen dit jaar zullen plaats hebben in de polders van Oorderen, Lillo, Stabroeck en Beiren- drecht, te beginnen van 27 Augusti tol kloppend hart betrad zij deze armelijke Tafereelen uil den Boerenstand. Naar het Hoogduitsch. Toen zij, voldaan over bemoeiingen, aan bet bed der zieke stond, ging de deur open en trad de oude Anna, die intusschen door den boer gehaald was, binnen. Anna verstond zich een weinig op gevaarlijke krankheden en was de oude vriendin van hel huis. Maar niet alleen voor deze verscheen zij als een reddende toevlucht, ook Louise zou aan haar een steun vinden. Het diepbewogen meisje gevoelde wel dal zij ihans voor den ouden Lubahn haar gemoed niet kon ontlasten, zooals zij aanvankelijk bedoelde. Zij greep dus Anna bij de hand, trok haar op zijde en ver haalde tiaar alles. Arm kind zegde deze, ik zal u helpen; daar, ga in mijne woning, maak u een bed en blijf bij mij. Vol i’nnigen dank snelde het meisje heen en stond weldra aan hel einde van het dorp, voor de nederige deur van de oude Anna. Met een niaar zekere schuilplaats Zij zorgde terstond voor het noodige. In de kamer lag een bos stroo en een wollen deken, dien zij er over heen spreidde; toen haar leger gereed was ging zij naar het spinnewiel der oude vrouw, en zette zich vlijtig aan het werk. Anna zal het zien dat zij geen ondankbaar kind tot zich nam, en dat Louise baar gewillig als eene trouwe dochter helpen zal. Het spinnen, hoe lustig ook het wiel snort en hoe snel zich de draad ontwikkelt, laat (och tijd om na te denken, en terwijl hare handen i aan het spinnewiel wakker heen en wéér gaan, i werkte vlijtig door, zwerven hare gedachten ver, ver heen. Keer met uwe zinnen terug naar het oord waar gij u bevindt, meisje Hoe armelijk is het hier Op de tafel, naast hel tnel verschoten gordijnen behangene bed, staal een ruw uit hout gesneden kruisbeeld en voor hetzelve ligt, als een over blijfsel uil betere dagen, een oud gebeden boek met zilveren slot. Dit is de gansche bezitting der arme oude, en toch hoe gerust slaapt zij niet op dat kommerlijke bed, hoe menigmaal heeft zij in dal boek haar troost gevonden Er wordt aan het venster geklopt. Louise Donderdag 22 Juli, Longchamps-Fieuris, loopstiijden en lichtstoof, gegeven door den Wielrijdersbond met medewerking van de fanfaren op vélos van Meenen. Zondag 25 Juli, Turn- en Gymnastiek feest door de turnclub van Rousselare. Maandag 26 Juli, groot Vuurwerk. In den nacht van donderdag tot vrijdag laatst zijn op Passchendalc twee nachlelijke dieften gepleegd met inbraak, eerst bij den heer pastor, alwaar zij wijn en ciers hebben medegenomen, en dan bij den heer notaris Camerlynck, alwaar zij, onder andere, zijn portemonnaie hebben gezakt. Eene visscherssloep heeft maandag voor I Oostende, het lijk eener vrouw opgevischlzij schijnt 30 tot 35 jaar oud te zijn, is zeer net gekleed en met juweelen versierd. Het lijk moet ongeveer vier-en-twintig uren in het water verbleven hebben. Diefstal. Over een tiental dagen werd te Oostende, in een badwagen, een diefstal begaan door een kerel die in een ander bader zijne kabien gegaan was en er zijne kleedcren met dezes verwisseld had hij droeg natuurlijk, ook alles mede wat er zich in bevond. Nog eens komt men een diefstal te ont dekken die in dezelfde omstandigheden ge pleegd werd, maar ditmaal was de dief niet zoo gelukkig als in de voorgaande diefte; want hij werd echter aangehouden eenige uren nadien, gezeten zijnde in de Société Littéraire. De burgerwacht zat kunnen iiigericui j unmianenjK na ae gewelddaden ge worden niet enkel per gemeente, maar bij i vluchtte Descbacht naar Erankrijk, m-nnnon van mimonnUin S huurde als Steenbakker. Op Zijn W< j Brand brand brand Alles stormde de deur uit, ba I fgek leed, angst vol en verschrikt. Waar waar is de brand vraagt ieder, Daar ginds bij den boer Lubahn De wind is sterk en het geheele dorp wordt bedreigd. Hoog flikkert de vlam uit de schuur omhoog en verscheurt den nachtelijken hemel als eene verterende slang kruipt zij met haar i verderflijken adem langs het nederige slroo- dak en slaat reeds over naar den stal. In I duizende gloeiende vonken vliegt het graan, i het loon van zooveel arbeids, door den storm gedragen, hoog in de roodgekleurde wolken. - Het vee loeit dof en ontzet, en de geburen Het was reeds lang middernacht eer de oude bergen hunne have. JULI. s Henricus, s Zosima s Reiniltlis. s Enstachins s Alexius, s Arnoldus O.L. V.van Carmeliöti. s Frederik s Vinceulins-h-Paiilo s Margareta, s Elias s Daniël, s Praxedis bergen hunne have. Marlen heeft de zijne reeds in veiligheid ge bracht; daar staat hij aan den overkant en ziel ver warring. het medegevoel komt bij hrm <>p en het gevaar, als het vuur niet spoedig gestuit wordt, t«aat ook voor zijne eigene deur; maar hoe sterk ook gedrongen, hij helpt den brand niet blusgehen, den brand die het goed van zijnen doodvijand vernield. Ver van de brandende hoeve op een riken- boom beweegt zich iels. Daar loeren fwee vliegt op en wil zich verschuilen; maar de stem van Frits roept baar bij baren naam. Niet lang, of daarbuiten ligt zij in zijne armen en vërbergt het betraande gezicht aan zijne j en loopt en jammert, schouders. Ik ga voort zegt hij haastig, ik ga de wereld in; ik mag niet blijven, maar ik verlaat u niet Louise, ik blijf u trouw tot den dood. 1 Eens komt een beter tijd, ik verlaat u nooit. En na kort besluit, zonder haar antwoord af te wachten, rukte hij zich uit hare armen en snelde heen door den nacht hel dorp uit. Zij keerde naar het spinnewiel terug en maar met de gedachten was zij bij Frits, en volgde hem in de verte. Anna t huis kwam. Zij streek bet meisje over de wangen en prees baar werk. Neerstig kind zegde zij, goed kind 1 de den brand. Donker staart hij naar de 1 1 L helpen, zoo gij getrouw De burgerwacht zal kunnen ingericht I Onmiddelijk na de gewelddaden gepleegd op DeJonghe, - - -■ - -■- - I vinoht.n waap hij zich ver- Op zijn werk bekende hij eens dat hij in België eene moord begaan had. Later Kwam hij naar België weer en werd aangehouden. De zaak liep vrijdag ten einde met de veroordeeling van de twee belichten Gamiel Deschachl tot 10 jaar en I Cyriel Devisch lot 8 jaar opsluiting. Het drama van Merckem. Zaterdag verschenen voor den jury de gebroeders Beauprez. Medard bijge naamd Dard Teuve, en Désiré, bijgenaamd Tys Teuve, beschuldigd de eerste van moord en de tweede van slagen en kwetsuren. Ziehier de feiten zooals zij vcriiaalil zijn in Jen bescbuLdig:r.gH:il:t Den zondag tl .april van dit jaar was de nieuwe I herberg van Amand Delen le Merckem geopend. Onder de aanwezigen waren Achiel en Gatniel, zonen van den jachtwachter Depover. Zekere Henri Gbeeraerl zocht twist tegen die jongelingen. I De herbergier kwam er tusschen en nam Gheeraeri j vast om moeilijkheden te vermijden, maar de twee beschuldigden trokken partij voor Gheeraert. en op eens werden zij handgemeen met de twee Depovers. In een oogwenk waren er nog andere personen in het gevecht gemengd, dat maar eindigde toen er drie op den grond lagen het waren de twee broeders Depover en Theofiel Vanderiest. Achiel Depover had vier messteken in het hoofd ontvangen en eene in de borstCamiel had ook vier messteken op hel hoofd en twee in den rechterschouder. Vanderiest was gesteken boven hel rechteroor. Henri Verseele Theofiel Vandenbusschc en Alois Reybrouck waren ook gekwetst. Vanderiest is vier dagen daarna gestorven. Verscheidene getuigen zeggen dat hel Medard Beau prez is, die de steek aan Vanderiest heeft toegebracht. - Medard Beauprez loochende eerst van een mes gebruik q Seotembei’ I gemaakt le hebben maar nadien heeft hij bekend zijn 3 t i mes getrokken te hebben om ter hulp le komen van ZOO nel schijnt zou de beslissende slag zijnen broeder Désiré, die door verscheidene anderen v'xlr.ntr* hnhknn mof A-» ..fr p*JH(Tnvull.»n tvue hii hüd 7O<rf hii nnmvn ulnar nomoilr» toegebracht aan Camiel Depover en daarna gedurig ermede rond eeslasren. het leger te Lillo over eene brug naar de Vlaan- i deren over de Schelde trekken. i Eerstdaags zal de militaire genie beginnen 1 met de forten St-Philippe, Oorderen cn Befrendrecht aan het telegraafkantoor van Lillo te verbinden. verkocht 89 van fr. 500 tot 500 600 473 450 400 NIEUWE MAAN, Woensdag 50 Juni, ten 2 uren 55 minuien ’s morgens. EERSTE KWARTIER, Woensdag 7 Juli, ten 6 uren 50 minuten ’s morgens. VOLLE MAAN. Woensdag 14 Juli, len-4 uren 55 minuten ’s morgens. LAATSTE kwartier, Woensdag 21 Juli, ten 3 ure 5 minuten 's avonds. Brugge, 10 juli VerkenstparktEr waren 1100 kooi- 'jns waarvan 1012 verkocht van 14 tot 26 fr;4 mager zwijus (loopers), verkocht 3. aan 25 tol 58 fr. Gent, 9 juli. De veemarkt was samengesteld als volgt. Getal le koop gestelde hoornbeesten 725. Melkkoeien 48, groole ossen 0, jonge ossen 150, veerzen 143; veile koeien 84, slieren 170; magere beesten 119. —Schapen 3, lammeren0, kalveren 126; verkens28i, loopers 15, viggens 440. De goede slalbeesten golden gemiddeld van fr. 1,10 tol Ir. 1.50 volgens kwaliteit. Verkens van 70 tol 100 kilos en daarboven, levend gewogen, golden van 73 tot 82 c. volgens kwaliteit. HnidenmarktOssen-, koeien- en vaarzenvellen 75 c.; kalfsvellen met kop 75 c.; kalfsvellen zonder kop, 80 c.; kippelingsvellen 80 c.; sliercnvellen 60 c. Roet 22 a 27 c. voor ’t schoon klein roet 20 c. Cureghem-Anderleclit, 8 juli. —Veemarkt: le koop gesteld 459 ossen, 288 slieren, 552 koeien en veerzen; totaal 1299, stuks. Prijs per kilo op voelossen 72 tot j 0-82. slieren 0-55 a 0-65, koeien en veerzen 0-55 a 0-65. Brussel, 9 juni Kalvermarkt. Te koop 500 prijzen per kilo op voet, fr. 0-60 a 0-98. Brussel, 15 juli. Op de verkensmarkt waren er 495 verkens. op voel, de kilo. fr. 0-74 lot 0-84. Curegliem-Anderlecht. 15 juli. Verkensmarkt Te koop gesteld 1065. Per kilo op voet fr. 0-73 a 0-85. Wet op de burger vracht. In hare zitting van dinsdag namiddag heeft de Kamer de bespreking begonnen van hel wetsontwerp op de burgerwacht, door de regeering voorgesteld. M. Schollaert, minister. De herinrichting 2nriSnPli" m'ri?^11 ^erli^boni. waaronder boven- p i gemelde, in de herberg van De Jonghc te Jabbeke. Op der burgerwacht is noodig opdat Zij hare l zeker oogenbiik kwam Camiel Deschachl ook de her- dubbele. zending kunne volbrengen t het 1 ljer« binnen. Deze, die als een woestaanl gekend is. zoent onmiddellijk ruzie. De baas verzocht Deschachl buiten te gaan. Maar deze vloog op De Jonghe en sleepte hem buiten. De andere jongelingen volgden op straat werden de messen getrokken en, volgens de beschul diging brachten Devisch eu Deschacht aan De Jonghe, zeven geweldige messteken toe. I Een slachter van Jabbeke. de genaamde Dumon, die daar toevallig voorbij ging, kwam den herbergier ter I hulp en leidde hem terug in de herberg, waar de twee later was De Jonghe dood. ““°'a Bij de lijkschouwing stelde de wetsdoklor vast dal hij gestorven was ten gevolge van een messteek, die hem. met buitengewoon geweld, in den nek was toegehracht. Assisenhof van West- Vlaanderen. Moord te Zsrkeghoui. Woensdag werd de zaak i opgeroepen ten laste van de genaamden Camiel De- scliacnt, oud 19 jaren, tandwerker te Zerkeghem, en Cyriel Devisch, oud 21 jaren, koopman in konijnen, in de zelfde gemeente. Den f 1 april, wat laat in den avond, bevonden zich gemelde, in de herberg Van De Jonghe le Jabbeke. Op i mes getrokken te hebben om ter hulp le komen viin aangevallen was hij had, zegt hij, eenen slag ermede ermede rond geslagen. Veemarkten Brugge, 13 juli. Ter veemarkt van heden telde 95 stieren, 98 ossen, 75 vette koeien, 35 melkkoeien, 161 veerzen. i men 462 hoornbeesten n

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1897 | | pagina 1