WOENSDAG 2 DECEMBER 1903. JAAR Nr 2846 1 Jan Van Beers. LANDBOUW. Algeniecnc Tijdingen. De Abonnementsprijs voorop betaalbaar is per jare cl rij franken. Men kan ten allen tijde inschrijven, doch voor niet min dan een jaar. Het blad ver schijnt eiken Woensdag avond. Ahvie een abonnement neemt op De Boterkooper voor liet jaar 11)04, ont vangt het blad van heden tot Nieuwjaar kosteloos. Daar vonkelde licht noch laaie In 't lage, vunzige kamerkijn Slechts door't bevrozene raamken Drong flauw de manenschijn. De jonge, bleeke weduwe Zat over klein Mieken heëngebukt, De bloote, ijskoude voetjes In beide haar handen gedrukt. Al bedelen had klein Mieken, De gansche stad. straat op straat neêr, In sneeuw en hagel doorloopen, En keerde zoo even weèr. En, schoon ze van honger en koude Op moeders schoot te huiveren zat Toch wist ze zooveel te vertellen Van Sint Niklaas in 't stad. Van alle die schoone winkels, Vol poppen met kleederen van satijn, Vol suiker en spekulatie, En schapen van massepein. En moeder praatte zij, moeder Dit alles wordt langs de schouw, te nacht, In 't schoentje der brave kinderen, Door Sint Niklaas gebracht. En, zoo 'k mijn hollebloksken Eens stillekens zette in 't hoeksken, daar, Zou hij mij ook niet entwat brengen, Die zoo braaf was heel het jaar óch, Mieken zuchtte de moeder, En moest, alvorens ze verder sprak, Den krop wegslikken, die eensklaps, Haar in den gorgel stak Och, Mieken, ja voorzeker Gij waart steeds braaf, maar weet de Sant Komt enkel in lange schouwen, Waar bij dag heeft vuur gebrand. En, sedert hoeveel dagen, Glom in ons schouwken... och kind, komaan Wat doet ge me toch vragen Laat ons liever naar 't beddeken gaan Het beddeken stond op zolder Een enkele strooizak op een plank Daar droeg zij Mieken, en kuste 't, En ging, en weende nog lang. Reeds driemaal had de klokke, Met haar hollen, plechtig-klinkenden mond, Door den klaren, vinnigen hemel, In 't ronde de uur verkond 31. »)o(« Ik heb overvloedig mondkost en ook wat wijn en drank bij mijriep Matthews. OpperbestWe nemen alles mee. Kom aan boord, als ik u verzoeken mag. Stuurman Matthews, bleek en met een ge zicht als een lijkbidder, greep de kettingen en klom op zijne beurt over de verschansing der brik. Ondertusschen hadden de vijf matrozen, zoodra zij miss Mansel in 't oog kregen, de koppen bij elkaar gestoken, eene groep uit makende in de wonderlijkste houdingen. Ik zeg dat zij het is, Joë zeide Tom. Wie F WelzijGe weet wel. Neen, neen Deze is langer, en die andere bloosde meer. Maar ze trekt er toch opdat zie ik toch ook wel. 't Is de juffrouw die overboord ging, zoo En nog altijd lag klein Mieken Op heur strooi, met openoogen, en dacht Aan Sint Niklaas, en al 't lekker. Dat hij thans den kinderen bracht. Vlak boven haar, tusschen de pannen, Was een reet in 't dak en juist daardoor Scheen er op haar een starre, Met zoo'n zachten, betooverden gloor. En zij had zoo'n kou, zoo'n honger Zij voelde in haar ooren zoo'n wonder gebrom; Het was, of ze nu eens in 't ijdel Verzonk, en dan langzaam weèr klom. Maar, hoe zij omhoog werd getogen, Of huiverend in de diepte zonk. Daarboven stond immer de starre, Met denzelfden betoovrenden lonk. En zie daar was 't op eenmaal, Als groeide de starre als tot een zon, Die, goud en purper stralend, Steeds lager en lager klom. Daar borst die zonne plots open. Met hemelsch en nooit gehoord geluid En heel een leger van engeltjes Brak er blij-fladderend uit. En alle die engeltjes droegen, In korfkens, lekker of speelgoed en Een man dreef traag en statig, la Ifoètgoedmidden van hen. Hij droeg eenen gouden mantel Als 't witste zilver blonk zijn baard Hij daalde, met alle zijne engeltjes, Steeds nader en nader tot de aard. En de zoldering was verdwenen Daar zweefde de man aan Miekens zij, En kuste haar zacht op't voorhoofd, En fluisterde Kom met mij En hij stopte haar onder zijn mantel. Hij drukte haar tegen zijn hart, zoo teer 't Was Mieken als vloog ze ze voelde Geen kou of honger meer En toen de grauwe schemer Des morgends in het zolderken viel, Ontwaakte de arme weduwe, •Doodsdroef in hare ziel. Nu, dacht ze, nu is 't vreugde Alom waar kinderen zijn helaas f Nu zingen ze en springen ze alomme, En danken Sint Niklaas. En hier, wat zal 't hier wezen, Wanneer gij straks ontwaakt, arm kind En zij boog zich om Mieken te kussen, Het oog van tranen verblind. Maar plotseling week zij terugge, En staarde een wijle, verstomd en'dwaas, En gilde Dood versteven Dit was haar Sint Niklaas waar als ik in mijn schoenen sta riep een derde pekbroek van de Queen. Juist sprong stuurman Matthews op het dek, en Tom riep hem toe Daar is miss Mansel, stuurman De stuurman trad langzaam naar den com mandant, toen hij, dezen uitroep hoorende, als een marmeren beeld bleef staan. Tergelijker tijd deed de jonge dame eene poging om den verbaasden man te naderen, uitroepende Ja, ja, ik ben 't, stuurman Matthews miss Manselniemand anders Welis 't mogelijk stotterde Mat thews, terwijl hij zoo diep mogelijk adem haalde en een paar stappen naar haar deed. 't Is dus niet uwe schim 1 riep hij haar zijne hand toestekende en met iets in zijne stem, dat sterk op snikken geleek. Maar, hernam hij, haar zoo strak aankijkende dat zijn oogen er bijkans bijster van werden, dat is dan toch korten goed een mirakelGij hier Nu begin ik waarachtig te gelooven, dat de heele historie een kwade droom is, waaruit weldra mijn collega Poole mij voor de hondenwacht zal komen wekken Ik ben gelukkig u te ontmoeten, mijn- OP WELKE HAMER GAAT HEN HET ZIJN VEE OH Velen weten niet de schade, .welke zij zich Aandoen, door hun vee ruw te behandelen. De opbrengst in melk of mesting is sterk vermin derd. Daarenboven wordt het dier door zulke behandeling koppig en onhandelbaar, gevaar- 'ijk voor den mensch, ja sommige dieren zelfs onbruikbaar voor den bezitter. De herder in Zwitserland gebruikt stok och zweep, hij spreekt steeds vriendelijk met e hem toevertrouwde dieren en zoekt ze door leine lekkernijen vertrouwelijk te maken. Verwondingen komen daar dan ook zelden oor. Deze kunnen echter ook bij goede be- tandeling gebeuren, indien men niet steeds de ;oede voorzorgen in acht neemt. Oudere tieren, bijvoorbeeld, worden dikwijls boos- ardig. Ook heeft het rundvee soms de eigen aardigheid op andere dieren en ook op hem, 'ie ze voedert, los te springen. Dit voederen ient daarom dus altijd van terzij te geschieden n zoo, dat de persoon vooruitgaat en het dier chterzich langs iaat gaan. Daardoor zullen rele ongelukken worden voorkomen. Verder is niet uit het oog te verliezen, dat de scherpe hoorns van het rund den verzorger gevaarlijk »*jfc«en worden. Bij het reinigen der ruif bij voederen en borstelen, stootten zij dikwijls om zich heen of werpen plotseling den kop om hoog. Zeer gevaarlijk is vooral het plotseling te voorschijn'komen, vooral bij paarden, evenals het onverwacht aanraken van achteren. Dan toch schrikken de dieren licht, slaan achteruit en wee hem, die getroffen wordt. Komt men van achier bij het paard, dan is het altijd raad zaam, het luid en duidelijk aan te roepen. BOOMTEELT. 11 ET VERZENDEN VAN FRUITBOOM EN. Jonge fruitboomen kunnen goed verzonden worden, zoohaast hunne bladeren gevallen zijn ot afvallen. Men moet ze uitdoen met zoo veel wortels en wortelhaar mogelijk. Vooraleer ze in te pakken, worden de te vervoeren boomen of planten gedurende 15 minuten met de wortelen in een dikken pap van klei en koeidrek gedompeld, ten einde er mede alle wonden te dekken en te stoppen. Ze worden seffens daarna te drogen gelegd en vervolgens ingepakt. Die inmoddering heeft bijzouder voor doel de verdamping langs de wortelen te verhinderen en deze versch en sappig te houden, wat grootelijks na her planting, het vormen van nieuwe wortelvezel tjes en dus het hernemen bevoordeeligt. PROVINCIALE PRIJSKAMP VOOR HENG STEN, TE BRUGGE, VRIJDAG 27 NOVEM BER. 1' provinciale premie van 900 fr. met ver- heer!.... zeide BoldockStuurman Ilardy, laat het volk die boot ledig maken en ze aan boord hijschen. Voorop kan zij geborgen worden.'t Is een flinke sloepEn dan, mijn heer, zoo wendde hij zich tot Matthews, de Queen is nu in verkeerde handen gevallen 't Is gebeurd, kapitein, gaf Matthews ten antwoord, anders zoudt ge mij hier niet zien Zij hebben ons van nacht overrompeld en ons allemaal in sloepen gezetMaar en zijne oogen bleven weer met een uitdrukking van verbazing op miss Mansel rusten gij daar, juffrouw, hoe komt gij hier De jonge dame was in haren stoel gezonken en de commandant stond naast haar. Zij riepen mij uit mijne hut, grepen mij bij de keel, stopten mij den mond dicht en wierpen mij in zee, sprak zij bevende. Wie deed dat vroeg Matthews. Ik geloof maar zou er niet op kunnen zweren dat het Davenire en Caldwell waren. Wij vonden haar drijvende, zeide de commandant. Het gelijkt een mirakel, en toch is 't gebeurd alsof zooiets alle dagen voorviel. O, die schurken, die heesten, die vej- ook met eruui .vw.ucti r Aankondigingen per drukregel lo centiemen. Rechterlijke vonnissen 30 c.— Alle affichen ofwel kdanige bekend makingen bij den uitgever van dit blad gedrukt, worden eens onvergeld geplaatst. - - BUREELEessenstraat n° G. guld eermetaal, aan Vandenhende Modest, te St-Baefs-vyve, voor Marquis. 2C provinciale premie van 700 fr. met zil veren eermetaal, aan Vandenbroucke Ivo, te Wielsbeke, voor Fox. Bewaringspremiën van 5000 fr. per jaar en per vijfde betaalbaar, aan Dombrecht Casimir, te Brugge, voor Botha, aan Vandenhende voor noemd, voor Parfait. Bewaringspremië van 1200 fr. in vervanging eener annuïteit van 1000 fr. van eene oude be- waringspremie van 5000 fis. aan Vanhoutte Gustaat' te Covghem, voor Brillant. Buitenland. FRANKRIJK. Voor den eersten keer heeft donderdag in Frankrijk eene vrouw-advokaat voor de assisen gepleten. Mej. Dilhan, advokaat sedert juli van dees jaar. heefl voor de assisen te Toulouse eene vrouw verdedigd, die haren schoonzoon had doodgestoken.'Zij heeft ver zachtende omstandigheden bekomen voor de beschuldigde, die slechts tot 18 maanden ge vang veroordeeld werd. NEDERLAND. Vrijdag morgend veroorzaakte de ont ploffing van een vat benzine brand aan boord van de Caledonia, in de haven van Rotterdam. Twee werklieden werden levend verbrand en vier anderen bekwamen erge verwondingen. RUSLAND. De regens der laatste dagen hebben te St-Petersburg de Neva doen overstroomen, en een groot deel der stad werd onder water ge zet. Alhoewel de overstrooming reeds zeer verminderd is, bevinden zich ongeveer 50,000 personen zonder onderkomen 6,000 kelder woningzijn nog overstroomd. In de kerkhoven zijn erge verwoestingen aangericht en talrijke lijken uit de graven gespoeld. Men vreest dat de overstrooming een groot getal slachtoffers gemaakt heeft. Binnenland. De jongelingen geboren in 1884 moe ten zich van 1 December tot 31 derzelfdo maand len Geniecnlchuizc doen inschrijven voor de loling dei nationale milicio van 1904. De dood moet oogenblikkelijk zijn geweest. Gratis. Al wie zijn visietkaertjo vloekte schavuiten riep Matthews met een verwoed gebaar over de zee. Hoelang hebt gij liggen rondzwalken? vroeg Boldock. Sinds dezen morgen, vijf ure. Waar zijn de anderen vroeg miss Man sel. Ik weet het niet. Wij waren in vier sloepen. Poole stak naar lijnwaarts af, en volg de de anderen,meenende zoo veronderstel de ik dat hij een zeil in 't zicht had. De sloepen kunnen niet verre weg zijn. Zoodra Boldock dit hoorde, ging hij zijnen handkijker halen, en liet daarna eenen man in de mast klimmen, om in alle richtingen den gezichteinder te kunnen bestrijken. De matroos kon evenwel geen stipje in 't oog krijgen. Eene hoot is klein en de zee is groot, zeide Boldock. Maar, wie weet Misschien heeft een ander schip ze allen opgepikt. Dat ware 't bijzonderste. Het overige komt wel op zijne beenen terecht. Heeft kapitein Benson de damen onder zijne hoede genomen vroeg miss Mansel. Hij is dood, zeide Matthews treurig. Vermoord riep het meisje.(V vervolgt). WEKELIJKS CHE ALMANAK. - DECEMBER. Wij verzoeken vriendelijk onze inschrijvers ÈSOS* die nop len achier slaan in de bclaling van hun abonnement, daaraan le willen volkomen vóór hel einde dezer maan I, om alzoo de kosten der poslkwi- Jineic te besparen. EEN VERHAAL OIT HET ZEELEVEN. Donderdag Zaterdag ZONDAG Woensd3g 8 9 s Franciscus-Xaverius s Barbara, Hcrifnsia s Sabbas, Crispina s Nicolaus, Leoolia s Ambrosius, Euiropius Maria Ontvangenis s I.eocadia, Gorgonia Ifciri JM VAN hF.N HOFf K i/R-vClE MAAN. Vrijdag 4 December, len 0 ure lu min*. 's avonds. LAATSTE KWARTIER. Vrijdag tl December, len 10 ure 5Aminuien morgends. NIEUWE MAAN. Vrijdag 18 December, len 9 ure 20 minuten 's avonds. (EERSTE KWARTIER. Zondag 27 December, len 2 ure 23 minuien's morgends. Een man in stukken gereden. De genaamde Hendrik Pilteljon, woonachtig le Clemskerke, kwam woensdag avond van eene bruiloftfeest van Blankenberghe met den tram van 4 1/2 ure naar huis. Aan den Haan wilde hij afstappen, toen de tram zich wéér in be weging had gesteld. Pilteljon haperde mei zijn frak, werd een einde medegesleept, tot hij onder de wielen rolde en in stukken werd gereden. Vrij Jap Maandag Dinsdag Sint Niklaas. DE TIEN HEEREN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1903 | | pagina 1