Rechterlijke Kronijk. Offieieele Akten. Burgerstand van Dixmude Graan-Voeder-Mest- en Boterhandel. 23 nov. 15 a 15 50 17 a 17 50 14 a 14 50 12 50 a 13 50 18 a 18 50 7 50 a 8 2 60 a 2 70 3 25 a 3 50 12 25 a 12 50 a 13 75 a •14 a 47 50 a 40 a 30 ■16 a 26 23 nov. 16 50 a 15 50 a 12 25 a 16 50 a 47 50 a 40 50 a a 12 25 a 28 nov. 17 a 18 14 50 a 15 14 50 a 10 50 ■18 a 18 50 7 a 8 50 13 50 a 17 3 54 a 5 45 a 17 a IS 2 a 2 36 3 54 a 3 81 Per 100 kil 23 nov. Meel 22 a 30 nov. 22 a Notaris BAERT te Dixmude. ©E> Vrijdag 4 Wcecmlicr Openbare Vrerkoopiug; ZSTHCTJIS Notaris Baert te Dixmude. Op Maandag 7 December B9ÖS. zendt Sinl-Jansbode, Sint-Truiden, zal twee gratisnummers van dit blad, 8 bladzijden, ont vangen. Schrikkelijk ongeluk. 3 personen ver dronken. Een schrikkelijk ongeluk, dat de dood van 3 personen voor gevolg had, heeft woensdag avond het laag gedeelte der stad Mechelen in algemeene verslagenheid ge dompeld. In deSchoutestraal, nevens de brouwerij Schippers, woont de weduwe Cathariua Schoetcrs, 68 jaar, niet hare twee dochters, Paulina, 23 jaar, Cecile, 19 jaar en haren zoon, Jozef, 22 jaar. Nevens het huis loopt cene vliet, waartoe men vroeger bij middel van cenon trap toe gang had! Die opening, liet hellegat geheeten, werd over een tweetal jaar overwelfd. Een gedeelte van het huis bewoond door de weduwe Schooiers, slaat op hel wclfsel dier vliet. Dit gedeelte diende vroeger tot kolenmagazijn, en nu nog tot bewaarplaats van kolen, hout, enz., voor het dagclijksch gebruik van het huisgezin. Vrouw Schoeters begaf zich woensdag avond in dun kelder. wqhi- Ko! \r»vt\r» -vini 'ivwam, moei ingestort zijn. He-gerucht van hun werk belette de dochters het'gcplof der stcenen in het water te hooren. De oudste dochter, 23 jaar oud, die hare moeder niet zag weerkceren, ging naar het kolonkot zien, en plofte, door de duisternis misleid, na hare moeder, inde vliet. Ook de tweede dochter, een meisje van 19 jaar, ging weinige stonden later naar ach-, tor, om de oorzaak te vernemen van beider oponihoud. Zij ook liep hare dood te gemoet, en stortte in de akelige opening, die reeds hare moeder en hare oudere zuster had opgevangen. Op dit oogenblik kwam de briefdrager, M.Slcffens, aankloppen. Hij vond de deur los, en binnengaande kreeg hij het voorgevoel dat er iets ongewoons was voorgevallen. Hij ver- willigde önmiddelijk de buurt, en de zoon Schoeters, een jongeling van 22 jaar, kwam toegeloopen. Aan hel kolenkot gekomen, giste hij dadelijk hel akelig drama, dal zich daar, in de duisternis, had afgespeeld. Hij sprong in de vliet, en gelukte erin, zijne jongste zuster vast te grijpen. Maar hij zelf kon er niet meer uit, en men was verplicht hem koorden loc Ie werpen, om er hem uit te trekken. Bij bovenmaat van ongeluk, brak de koord,en dan is hel dat de briefdrager StelTens waren heldenmoed aan den dag legde. Zijn eigen leven in gevaar brengende, kon hij ge- lukkiglijk den zoon Schoeters vastgrijpen en boven water halen. Het jongste meisje,Cecile, werd ook bovengehaald, doch zij was reeds een lijk- Men was verplicht te wachten lot het water gezakt was, om de lijken van de moeder en de dochter Paulina op te zoeken. Het was reeds rond 12 ure 's nachts, dat men ze beiden op een tiental meters van de plaats der ramp aantrof. I)e tombola ran Luik. Het groot lot (100,000 fr.) van de 2',c loterij der tentoon stelling van Luik is gewonen door Mej. J. Payen, 42 jaar oud, die met haren vader, landbouwer, eene herberg houdt op den steenweg van Mellet, te Gosselies. Het lot van 13,000 fr. is gewonen door een werkman, M. Pietcr Doffiny, glasblazer, woonende Place du Faubourg te Charleroi, en die reeds eigenaar van vijfhuizen is. Het lot van 10,000 fr. is gewonen door een groep bedienden van Chi'itelct die zich met 12 geassocieerd hadden voor den koop van biljetten van den tombola der tentoonstelling. Zij hadden dertig nummers gekocht. Een der lo}en van 3,000 fr. is bevallen aan M. J. Mommaerls, ketelmakersgast, te Mont- sur-Marchicnne. Een twccdu der loten van 3,000 fr. is ge wonnen door M. Joseph Cresset, 20 jaar oud, wonende te Durbuy. M. Cresset is een wees. Hel postbureel van Gosselies had 700 bil jetten der tweede trekking geplaatst. De win- ncnderceks 190,169 werd acht dagen geleden verkocht door den briefdrager Van Dorden aan Mej. Payen. Zoodra het postbureel werd verwittigd dat het nummer van 't groot lot te Gosselies was vcrkochtgcwordcn, raadpleegden de brieven bestellers' hunne nola's. Zoo kon M. Van Dor den dadelijk bekend maken dal de lOO.OOOIr. werden gewonnen door Mej. Payen. Met toelating van den postonlvanger begaf hij zich naar dezer woning en trof haar aan in den tuin. Hel blijde nieuws liet de juffer, vrij onver schillig. De familie Payen, die zoo wonderlijk door de fortuin komt begunstigd te worden, is zeer talrijk. De vader is een oudje van zoowat 70j. doch die er veel ouder uitziet. De man is niet onbemiddeld. Behalve zijn pachthof bezit hij nogeenige dagwanden land, drie peerden en zes koeien. Drie zonen en twee dochters zijn getrouwd en wonen in den omtrek van Char leroi. Een zoon, die slotmaker is, trok naar Amerika met de jongslezuster. Josefien Payen, 42 jaar oud, woont alleen met haren vader en bereddert tevens de herberg en het pacht hof. De juffer verklaart maar gladweg niets aan hare gewoonten te willen veranderen. Van trouwen wil ze niet hooren en zé is vast be sloten hare herberg niet te sluiten. Aan de briefdrager Van Dorden is een fooiken van 100 Ir. overhandigd. De Overstroomingen. Sinds zondag zijn in Belgie alle lage gron den overstroomd de schade is lol nu toe be trekkelijk gering, buiten te Antwerpen waar de dijken der havenwerken doorgebroken zijn, wal rond de 30,000 fr. schade veroor zaakte. In 't fransch Noorden is het erger Ten gevolge van den ovcrvloedigen regen dezer laatste dagen is, in het arrondissement Ilazebrocck, deLeie buiten hare oevers ge*J treden. De wegen en banen, die op de bcl- gische grens uitgeven,zijn met 50 centimeters water overdekt. De valleien van de twee Hel- pen en van dc gekanaliseerde Samber vormen j nog slechts een uitgestrekt meer. De spoor baan is overstroomd. De stad Avennes staat onder water. Dc inwoners moeten bij middel van ladders en langs het eerste verdiep in hunne woningen ln den omtrek zijn ver scheidene huizen moeten ontruimd worden. sproken in de suikernijverheid van het waar schijnlijk sluiten van eenige (abrieken in 't zuiden van Belgie. De prijzen staan aan 10 3/4 op November; 21 3/8 op de 3 maanden van Januari. Ook de boter is zeer kalm vooral nog af slag van 3 tot 10 centiemen per kilogram. De bcctenpulpe is buiten bereik. Nog nooit is er zoo weinig aanbod gedaan geweest. De fabrieken hebben veelal een tekort van pulpe. De prijs is gestegen lot 9 zelfs tol 10 fr. Ook is de vraag'verdwenen zoowel het .anbod. Veema rkten Sada-Nitraal. Staudh.2I,70;Nov. 21,70 Dec 21,90 Febr.-Maart 22,10 Maarl-April 22,10. Sulfaat. Beschikb. 29,30. Bij koninklijk besluit van 14 november is machtiging verleend aan den gemecnleraad van Slavele van eenen taks te heffen op de nieuwe drankslijterijen. Een ander koninklijk besluit van 14 november machtigt den gemeenteraad van Couckelaere tot het leencn eener som van 36,000 fr. 14 De vreemde tarwe is vast. De molens ge bruiken op dees oogenblik veel, door hel groot verbruik van tarwebloem. Dientenge volge is ook de inlandsche veel gevraagd en de prijs in verhooging. Bijzonderlijk dc brouwers betalen eenen redelijken prijs. Van 17 lot 17 1/4 fr. op wag gon vertrek. Alhoewel beter in prijs, wordt de haver niet veel gevraagd. De verhandelingen zijn zeer gering. De'hoedanigheid laat nog veel te wenschen.' Niemand durft zijnen noodigen wintervoorraad koopen uit vrees van bederf. De beste verkoopt men tusschen de 14 cn 13 fr., de gemeenc van 12,30 lol 13,30 fr. De prijs der rogge verandert niet of toch weinig. Hij verschilt van 12,73 tol 13,30 fr. Zeer regelmatig zijn de zaken in brouwers- gerst en de goede waar wordt goed betaald, integendeel'de voedergerst is zeer kalm. Men bekomt eenen doorloopendc kwaliteit aan •10,50 Ir. op waggon Antwerpen. Weinig verandering bestaat er in de maïs- prijzen. De Plala blijft zeer kalm, de paardentand wel gehouden. De eerste 14 fr. de tweede 11 3/4 fr. op waggon Antwerpen. Dc voedingskoeken verbeteren zachtjes- voort. De invoer vermindert, maar de maga zijnen steken gansch vol. Het zaad behoudt zijne prijzen en daaruit volgt dal alhoewel eene geringe vraag zich doet gevoelen, gestadig de prijzen blijven aan 14,50 fr. De sodanitraat heeft weinig verandering ondergaan. Menigmaal wordt ons de vraag gesteld Is 't nu het oogenblik om te koopen? Zulks durft men bijna niet beantwoorden, want de prijzen dezer meststof hangen af van vier of vijf groole opkoopers. Verslaan zij zich, dan houden zij ons den prijs naar hun goed dunken. Treden zij in strijd tegen ei kander dan rijst, dan zinkt de prijs, en dan zoowel a's anders wordt menigeen gevangen. En de raad welke ons toekomt moeten wij uil den mond dezer mannen zelf ontvangen. Dan moet niet gezegd worden hoeveel hij waard is. Op levering Fcbruari-Maart houdt men 22 fr. In andere meststoffen is weinig nieuws, tenzij hel verbruik van metaalslakken in ons land groot is. ten gevolge der lage prijzen 't is ook hel beste oogenblik om ze te werpen. De suikers blijven kalm. Er wordt veel ge- Markprijzen. DIXMUDE. Per 100 kil. 30 nov. Tarwe van fr. 14 a 15 50 Aanlap. 100k. 9 a 11 Eieren per 25 3 50 a 3 75 Boter per kilo 2 55 a 2 85 V EU RN E. 2 dec. 2 70 a 3 3 70 a 4 UP EREN. per 100 kilo 21 nov. Tarwe 16 50 a 17 Rogge 14 a 14 25 a 15 Boter p.kil. Eiers p. 25 9 a 11 3 50 a 3 75 2 65 a 2 85 25 nov. 2 75 a 3 3 70 a 12 Haver Erwten Boonen Aardap.iOOk. 9 Boter p. kil. 2 50 a 2 95 Eiers per 25 4 16 a 4 42 a 13 a a a 28 nov. 16 50 a 17 14 a 14 25 12 a 13 a a a 2 30 a 2 90 3 90 a 4 16 Per 100 kil. Witte tarwe Zaaitarwe Rogge Haver Boonen ROUSSELAERE. 1 dec. 15 30 a 16 17 50 a 18 14 a 15 a 14 50 14 18 a 19 Aardap.iOOk. 7 50a 8 Boter per kilo 2 60 a 2 80 Eiers per 25 3 70 a 3 90 Suikerijboon" besch. wagon 12 25 a op schip 12 50 a ■1904opwagon 13 a op schip 13 23 a Koolz. olie 48 50 a 40 a 16 a 26 24 nov. Lijnz. olie Viggens KORTRIJK Per licet. 30 nov. Witte tarwe 16 50 a roode tarwe 15 50 a Rogge 12 a Haver 16 50 a Koolz. olie. 48 50 a Lijnz.-olie 40 50 a Koolz.-koek. a Lijnkoeken a Suikcrijboonen12 50 a BRUGGE. Per 100 kilo 21 nov. Tarwe van fr. 17 a 18 Rogge 14 50al5 Haver 13 50 a 14 50 Boonen 18 a 18 50 Aardap.iOOk. 7 50 a 9 Gerst 16 a 17 Vlas 3 63 a 5 45 Boekweit a Pold.Sucrioenl7 a 18 Boter per kilo 2 a 2 45 Eieren per 25 3 54 a 3 81 den 26 nov. Heiden verkocht: 3980 kilos. 0,85c. tot 1,00 Roet 1820 0,60 0,90 LEUVEN. 1903, oin 2 uren namiddag in de gewone ge hoorzaal van het Vredegerecht te Dixmude. van een op de Groote Markt te Dixmude. Laatst bewoond geweest door wijlen Mijn heer Louis Kan Uautc-De- lacauw. KANTOOR van den om 2 1/2 uren slipt namiddag ter herborg Het Groot Sint Jorishof, te DIXMUDE, zal de Notaris BAKRT, te Dixmude, over gaan tot den van de volgende en I. Ivoopen 1 cn 2 12 Vette weid en te LAMPERN1S8E, groot H. 2-48-50 en H.1-82-20.Lot 1 verpacht nan Al- binus Vanderper Ie Vladslco, mits 550 fr. 's jaars, en lot 2 aan f'ieter Veicruysse te Eggcwacrlscappelle mits 450 fr. 's jaars tot 11 November 1904. Afzonderlijk ingesteld fr. 171 OO en 16100. II.- Koopen 3 en 4 teSTUYVEKENSKERKE: Parlie Zaailand, groot H. 1-10-10, verpacht aan Karei Osaer tol I October 1904, mits 120 fr. 's jaars, cn eene Vette weide, groot H. 2-64-50, verpacht aan Edouard Decoene tol 11 November 1904, mits 500 fr. 's jaars. Afzonderlijk ingesteld fr. 4050 en 1 7700. III. Koopen 5 en 6 2 Partien Zaai land te EESSEN, groot II. 1-01-90 cn H. 1 40-30. Verpacht aan Julie I)e- fevcr, tol I October 1908, mits 400 fr. 's jaars. Afzonderlijk ingesteld fr. r> 1 OO en 8 1 OO. IV. Koop 7 Portie Zaailand te WOUMEN, groot H. 1-92-50. Verpacht aan Iloomacrt en andere, tot 1 Octo ber 1904, mits 292 fr. 's jaars. Ingesteld fr. Qooo. V. Koopen 8 en 9 Parlie Zaailand, groot H. 1-34-30 cn Weide, groot H. 0-58-60 te WOUMEN. Gebruikt door Leopold Deraedt, tol I October 1904,mits 210 fr. 's jaars. Rij samenvoeging ingesteld fr. fïT'OO. VI. Koopen 10 en 11 3 Partien Zaai land te MERCKEM, groot II. 0-31-60 en H. 0-62 00. verpacht aan .-I Devrecker, mits 100 fr. 's jaars, tot 1 October 1904. Bij samenvoeging ingesteld fr. 28oo. VII. Koop 12 Hotstede le MER CKEM, groot II. 4-50-10. Verpacht aan Bruno Vanlerbcrghe, tot 1 October 1904, mits 400 fr. 's jaars. Ingesteld fr. 13 1 s3o. VIII.Koop 13 Partie Gras en Zaai land te MERCKEM, groot II. 0-83-70. Verpacht aan Philippe Martin tot 1 Oc tober 1904, mits 100 fr. 's jaars. Ingesteld jr. 3'7*v>o. IX. Koop 14 Vette weide le NIEUWCAPPELLE, groot H. 3-34 60. Verpacht aan lleclor Moenaert, tot 11 November 1908, mits 600 fr. 's jaars. Ingesteld fr. 2l4oo. X. Koop 15 Hofstede le NIEUW CAPPELLE en LOO, groot II. 4-99-10 onder hofplaats, gras en zaailand. Ver pacht aan Henri Van Damme, lol 1 Oc tober 1910, mits 750 fr. 's jaars. Ingesteld fr. 1 57oo. XI. Koopen 16, 17, 18 en 19 Hof stede tc 1.00 cn NIEUWCAPPELLE, groot H. 9-92 60, onder hofplaats, gras en zaailanden. Verpacht aan Edouard Dezwartc cn üésiré Amelool mits le samen 1075 fr. 's jaars, tot 1 October 1905. Afzcnderlijk ingesteld fr. 1 o3oo, 3o."»o, 1 G 1 oo en64oo. XII. Koopen 20 tot en met 28 Hof stede te LOO en ALVERINGHEM groot H. 16-24-95 onder hofplaats, vettcweide en zaailanden. Verpacht aan Semphin Roose, tot I October 1904, mits 2100 fr. 'sjaars. Koopen 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 cm 28 bij samenvoeging ingesteld fr. Goöoo. Correctionoeel f. -JStbank vair eurmv: T No\vé\u°usl. \isscher, Lcmcirc Froiel, land^Uvcr en Sevs Frans, visschcr, allen te Oostdumkcrkc waa roef ijk,elk 8 dagen en 2ö fr. of 8 da?en. voor dc eerste nou' 10 fr. of 2 dagen, voor beleedigingBn. Plamey Jules. Fiamey IIcnri en Flamey Klif. werk lieden le Ronsbrugge, dc uvec laaisie. voorwaardelijk.' elk 50 fr. of 10 dagen, voor slagen allen «'Ik 10 fr. of 2 dagen en 15 fr. of 5 dagen, voor uachtgeruehl en dron kenschap. Ncudl Frans, plakker le Nieupóórt, 26 fr. of 8 dagen, voor hond zonder muilband. Broucke Karei, werkman le Middelkcrkc. 8 dagen en 26 fr. of 8 dagen 20 fr.of 3 dagen en 15 fr. of 3 dagen, voor slagen, vernieling van onroerende eigendommen, en dronkenschap. Kaecke Pieler, werkman le Nieu poort en Verbanck August, visscher le Adinkerkc, den eerste 16 dagen en 26 fr. of 8 dagen, voor slagen, beide, elk 10 fr. of 2 dagen, voor beleedig'.ngen, den tweede nog 15 fr.of 3 dagen, voor dronkenschap, beide voorwaardelijk. Maes Henri en Maes Charles, werklieden te Kcyem, j de eerste 30 fr.of 10 d3gen de tweede 20 fr. of 8 dagen, t Brugge, 28 nov.- Verkcnsmarkl: Kr waren 659 kooi- z.vijns waarvan 565 verkocht van 12 tol 2t fr.; 0 magere ktvijns (loopers). verkocht 0, van 00 lol fr. Brugge, I dcc. Ter vccmarkl van heden, lelde men 357 hoornbeesten 25 slieren, verkocht 11 van fr. lol 103 ossen, 92 H5 veile koeien, l!2 9i veerzen 85 00 melkkoeien. voorwaardelijk, voor slagen. voorwaardelijk, 30 fr. getuige. Lava Elisa, werkster te of 10dagen, voor smaad jegens g Vandamme Aloïs, landbouwer lijk. 26 of 8 dagen, voor hond zónder medalic. Maertcn Magdalena, vrouw Bourree Bemi en Bourree Celina, vrouw Allacker Karei, werksters te Crombeke, de eerste voorwaardelijk, 20 fr. of 8 dagen de tweede 8 dagen cn 26 fr. of8 dagen, voor rooving van gras. Steen Kdgard, dienstknecht le Adinkerke,Steen Henri, dienstknecht Ie Wulpen en Vannesle Jeroom, dienst-1 knecht te Moercs. voorwaardelijk, elk 50 fr. of 16 dagen, voor breken vaneenen boom langs den steenweg. Gent, 27 nov. De veemarkt was samengesteld als volgl. Gelal le koop gestelde dieren 1538. Melkkoeien 40. groote ossen 0, jonge ossen 55, veerzen GO. veile koeien 78, slieren 57. magere beeslen 121. schapen 86, temmeren 22, kalveren 87. verkens 3i2 loopers 5, viggens 585. Dc goedestelbcesten golden gemiddeld van fr. t.35 tol 1,55, volgens kwaliteit. Verkens van Ir. 0.90 tol t.OOdekilo, levend gewogen. Cureghem-Anderlecht, 26 nov. Veemarkl le koop gesteld 40i ossen, 170 slieren, 793 koeien en veerzen, totaal 1367 stuks. —Prijs per kilo op voelossen 8t tol 0-91, slieren 0-71 a 0-81, koeien en veerzen 0-71 a 0-81. Cureghem-Anderlecht, t dec. Verkensmarkt Te koop gesteld 2303. Per kilo opvoet fr. 0-79 a 0-89. Brussel, I dcc Op de verkcnsmarkl waren cr 473 verkens, op voel, de kilo, fr. 0-79 tol 0-90. Brussel, 27 nov. Kalvermarkt. -- Te koop 170; prijzen per kilo op voel, fr. 0-95 3. 1-20. MESTSTOFFENAntwerpen 30 Nov. HUWELIJKEN. 27 Nov. Louis Bossecuw. dagwerker en Bertha Iloor- nacrt, kantwerkster, beide te Dixmude. Roet-en Buidenmarkt gehouden le Brugge, Te bekomen ten biireele van dit blad voor Iffi A II Groote kens van Almanakken om IvMI/L 1 te ontbladeren. (2 kanten druk).- kU \JL i Kabinetsalmakken. Calendrier- Memento. Agendas. - Mementos. Registers. Zakboeken. 't Manneke uit de Mano. Visietkaarten KANTOOR van den Zarren, voorwaarde- i - i m TOEWIJZING HOFSTEDEN Yette weiden

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1903 | | pagina 2