SJL._A.C3- HOFSTEDEKE-HERBERG October 1909 rails Z66F MoikWGGrdi^GD ÊOOpds^ Deurwaarder VUYLSTERE Baert, te Dixmude en Vancayzeele, te Reninghelst. VERKOÜPING TI vn. mun VcEBdlfic van 50 koopen Kantoor van den Notaris BAMTiaiiiieiioiit cn 30 g»opeaHc- KWEEKERS EK LANDBOUWERS. uitnemend om spoedig schoone Kalveren en Viggens te bekomen. L0N DE RIDDER, lid van de Landbonwcomice PRIJSLIJST DER KOLEN V VN HET HUIS (c GILLY bij CHARLEROI (Belgic). Uit ter hand te koopen. EN 10 HERBERGEN, KANTOOR Notaris VERTÉ te Thourout. Iflerhwe e rel it) e Ve n dilie Vcndific van 50 koopen (ailliclioiit op «lam. £de Kerstdag 26 December 1903, VENDITIE BS.CHRISTIAEiVHESNICIi 40 KOOPEN Eiken en Elzen Taillie, IV" PIRNAYte MAFFE (Namen). VLAMMENDE MAGERE KOLEN. Notaris TIBLRCE PROOT Ernest BONTE te Merckem. Jaarlijhsche Vetidilie IB 4.So. IO c.zwareTaillie, A&b 200 koopen u iiciiii '3crae'- 11 m van allen aard. Steenbakkerij Vermeesch, OVERSLAG Woonhuis en H. 0-03-20 ca. erf. BËIIICIIT. Vermakelijkheden. I KANTOOR. 1 Koop 25 afzonderlijk ingesteld fr. 1 1 2oo. XIII. Koopen 29. 30, 31 en 32 In POL- LINCHOVE 3 Vetteweiclen. grool H. 2-06-30 en II. 2-66 28 en 3 parlien Zaailand, grool II. 3 67 80 en H. 2-04-80. Verpacht aan Aug. />"- gardeyn tot 1 October 1904, mits 1330 fr. 's jaars. Koopen 29 en 30 afzonderlijk it.gesteld fr. 111 oo en Koopen 31 en 32 bij samenvoeging ingesteld fr'. 3IIoo. XIV. Koopen 33 tot en niet 37 ïïoF- stecle-HLerbei-ir Ou Treurniet te REN1NGHE en POLI.INCHOVE, groot van den Notaris DINSDAG 2-2 DECEMBER 1903, um 2 1/2 ure namiddag tc ZAIIBEN,in het tc vei koopen gord van een en H. 1-47-00 c. erl'ie ZARREN. Gebruikt door David Jaccqucs lol 1 Oktober en zaailanden. Verpacht aan Emile H. 11-06-45 onder hofplaats,vette weiden 1904. Kantoor- van TE VEÜP,NE. van 1 koopen zware, langslararaigc, zuivere Eiken, Popu lieren, Olmen en Wilgen OP STAM, Keyem en Lelie, lloorelbeke tol 2,200 fr. 's jaars. Bij samenvoeging ingeilt 11 fr. i» Ioo. XV. Koopen 38 en 39: 3 Vette- weiden te RENING11E, groot II. 1-97-90 en II. 1-70-60. Verpacht aan Dêsiré Pllliért, mits 600 fr. 's jaars tol II No\ember 1904. Bij Samenvoeging ingesteld fr. 24Goo. te XVI. Koop 40 Pari ie Zaailnnd en in ccnc afhankelijkheid der Disschebosschen "Weide te STEENKERKE, groot cn 0p jg hofsteden-landen van sieur Bh. Stael H. 3-62-80. Verpacht aan w' Dehovck (e yiadsloo cn Ivo Depoorler te Leke. tot October 1904, mits 300 fr. 's jaars.Voor M L Gilliodts-Van Severen, grool- Ingesteld frI4ooo. grondeigenaar le Brugge. Met tusschenkom^t van M,ler Joseph g* ssBiiei!*fco. e Notaris te Becelare. j 1903, zijnde O.-L.-V. Ontvangenis. Vergade ring en begin om I ure namiddag bij Ch.Van- boorn-Deman, herberg De Moereslraat. Voorzeide boomen zijn van de zwaarste cn schoonste der streek. Gewone voorwaarden. Betaalbaar cn directie van P.-F. Blontro clc, Zaak handelaar te Keyem. STUDIE? der Notarissen ZATERDAG 26 DECEMBER 1903, (2- Kerstdag), om II 1|2 ure zeer slipt, ie LEYSELE, op hofsteden cn landen gobi uiki door llcnri KeirsebilckFirmin De Witle% llenri Man nen.c, weduwe Hosle, Der aard Coulier en andere. I van 95 koopen Wilgen-, Esschen-, Eiken-, OlmenKlimmer-, HöIIan der- cn Populieren - 'arren. WOENSDAG 9 DECEMBER 1903, om 12 1/2 ure namiddag, te 's Gravencik,in de bosschen van M. LamerantJ van 800 Persen, 2000 Kepers cn 2200 SparrcbUssclien. De boschwachter O Deconinck zal de koo pen aan de liefhebbers aanwijzen. Tijd van betaling mits borg. betaalbaar ten kantore van I. Maandag 3 1 riecember 1903, om I 1/2 ure namiddag le VLADSLOO, in den Praaiboseli houw den hoogen vijver te Dixmude. l'CIl 0|> De vergadering bij Louis Vlaminck, in den 14 BBCCCmbCr Ouden Wikkelaar. 1903, om 2 1/2 uren namiddag, ter herberg Dc Breede SteigerIe DIXMUDE; van de schoonste en zuiverste die er nog le vinden zijn, en dienstig lot allerhande werken. Langen lijd van betaling. A rrondissemenl VEURNE-DIXMUDE. Gemeente Woumen. der uit te voeren werken op de Dorpplaats van "Woumen. o— HctSchcpenSplIegie der gemeente Woumen maakt bekend dal er op DINSDAG 15 DE CEMBER 1903, ten 3 ure namiddag, in liet Gemeentehui* tc Woumen, zal overgegaan worden onder nadere goedkeuring der be voegde overheid, tol dc openbare aanbeste- dingdergezondheidswerken op de dorpplaats, bestaande in hel maken van onderaardschc en bovenaardschc waterleidingen, enz. Beloop der begrooling 22,587.87 fr. Borgtocht 1,000,00 fr. De plans, 't kohier van lasten en 't bestek liggen ter inzage der aannemers, in 'l Gemeen tehuis le Woumen, en bij M. De Graer, Arrondissemenls-Ingenieur to Vcurnc. Woumen, den 18 November 1903. Ilel kollegie: C. BKYON, E. JOYE. Op bevel De Sekretaris, H. CREVITS. Ilct gebruik van hel VOEDSEL N. Van Dek Hoeck, opvolger Lbon De Ridder, Thienscheslraat, 25, te Leuven, is het beste middel om spoedig uwe KALVEREN en VIGGENS te vetten. Door een groot aantal proefnemingen heelt men onwederlegbaar bewezen dat de kalveren, gevoed met eene mengeling van dit voedsel, zich sneller en beter ont wikkelen, dan die welke met natuurlijke melk gevoed worden, en dal bun vleesch witter en van betere hoedanigheid is. Kweekers, eene uitgave van Fi*. ?>,30 voor den aankoop van liet VOEDSEL N. VAN DEN HOECK, verzekert U per kalt eene winst van 4.0 franks in 60 dagen. Daarenboven hebt gij het genoegen uwe dieren snel, krachtig cn gezond te zien opgroeien. Het VOEDSEL N. VAN DEN HOECK, is verkrijgbaar in pakken van 1 kilog,» tan SS centiemen, en in zakken van 5 kilos, aan Fr. 3,öO. Wacht U van namaaksels en cisclit overal het liierbovenstaande merk, en hel ooden van de zakken, dat alleen U de noodige waarborg geefl. 25, Thienscheslraat, 25, LEUVEN N. B. Manier om het VOEDSEL N. VAN DEN HOECK te gebruiken Neemt wee of drie gewone soeplepels van decs voedsel, breekt het met koud water, giet ;r dan kokend water of melk bij, roert wel, en zoo doende bekomt men eene volle eil goed dik voedsel. Zoo voedt men driemaal daags. Men gebruikt het VOED SEL N. VAN DEN HOECK ook met grool voordeel voorde jonge viggens. GEDEPOSEEÜD VOLGENS DE WET. 30,000 kilos weltelijksch verkocht. van Gemeente Eessen (Dorpplaats). Een W oonliuis die-1 nende voor Herberg, genaamd Au Dien Venn en! Beenhouwerij gr00l» 4 aren 5 centiaren. Vcrpachl nan M. Alois Cosienoble te Eessen lol 1 Mei 1904, mits 150 fr. s jaars boven de lasten,en bewoond door Charles Vanlerberghe. 1/2 °/o Instelpenning. in werkzaamheid, met notabel WOONHUIS te Dixmude. WAARONDER 6 IN DE STAD. Voor inlichtingen zich le wenden bij de Notarissen BAkttT tc Dixmude en BA YART le Becclaere. van den 1903, "Vrijdag: 1 1 December om 1 1/2 ure slipt namiddag, van 63 KOOPEN zware Eiken, Esschen, Olmen en zuivere langstammige Populieren op stam TE MERCKEM, bij de dorpplaals en noordeinde, wassende op de landen en maaigrazen gebruikt door Charles Derycke cn Remi Catleeuw. Vergadering aan de hofplaats van Charles Derycke. Ambt Notaris Baert te Dixmude. II. Maandag 28 I tecember 1903, om I 1/2 ure namiddag, te VLADSLOO, in den Moorbosch, om 1 ure juist namiddag, GROOTJE VENDITIE van SparrebusschenLarixcnPlantsoenen extra schoone cn lange Slop- en Ilaagpenen Inleg- en Hoppepersen en vele Sparresnnei op rekken, in het Bosch van Houthulst op CLERCKEN en LANGEMARCK, voor erven Scarsez de Locql'enf.uille. Vergadering in hel- Meuneke. Betaalbaar bij den Zaakhandelaar Ryc- baert te Clercken. onder de directie van TE COUCKELAERE. Dinsdag 1 £5 December 1903, ten 1 ure namiddag, van tc COUCKELAERE, in den Moervijver. Bijzondere vervaardiging \an (gebreveteerd stelsel) Prospectus met prijzen en getuigenissen op aanvraag. Bede van de aanvragen te doen in het fransch. HALFVETTE KOLEN, 1' Gewasschcn Coks Niet gcwasschen Coks Grove kolen 25 Gailleleries, (middensoort koten) 25 Gaillelius 25 Tout Venanl, gccriblcerd 21 50 lol 60 p.% grove 20 25 lot 30 p.% grove 10 Halfvette fijne 12 VETTE KOLEN. Gewasschcn srr.eékolen. 7 op 15 mm. dikte 18.50fr. id. id. 7 op 50 mm. 19,50» id. Braiscllen I3op30 mm. 20 Musschcn- KWALITE1T. de 1000 kil. genomen 25fr.aandcmijn. 20 koppen, 30op50mm. o— HALFVETTE KOLEN. Gewasschcn machien- genomen kolen 2 op 15 mm. 14,50 fr.aan de mijn. 2 op 30 mm. 15.50 7 op 15 mm. 10,50 7 op30 mm. 17,50 Grove kolen 19,50 tr. Gailleleries 19.50 Gaillelins 20.00 Musschenkoppen 32,00 Tout Venanl 50 tol 60 p. 15.50 «40 lot 50 p. 1-4,50 30 tol 40 p. 13,50 Anlhracict-braiselten 20 op 30 mm. 22,50 Graantjes 8 op 20 mm. 12,50 Kleine gegraande 10 Aarde kolen 6 Men vraagt een agent, op Commissie, voor de Omstreken. I1V 1903, ABORREMERTS A VERTE AU V DE van den TE WOUMEN. van den Notaris ZATERDAG 26 DECEMBER 1903, 2' Kerstdag, 's morgens om 9 uren van in hel Bosch genaamd den Eist, te MERCKEM, en 's namiddags om 1 ure van Bean journal de Modea parisien, paraissant le x* et le z6 de chaque molt. Chaque fois 12 pages,modèlei trè« pratiques. x# édition, avec BON patron dans le xr N°du mois, 5 fr. par an. édition, la mérne choss avec en plas 1 belle gravure coloriée dans le N* du lr et du 10 de chaque mois, 10 fr. par an. 3* édition, la méme chose que la x*, mais 2 fois par mois 2 belles gravures oolo- riées en plus, 15 fr. par an. Abonnements de 3 et de 6 mois ansal. Dtrnitr N* faru avte fravurs coloriit tukt 0.S0 tn Umbtis FRANCO fir hul. Autrss Journaux trés rMommindiblet. avantagsux st blen sxplloatlfs UMoiitm uitiiawr ti li iiit, ïtlM' LI Hoiietul, H U mum coatulkei. lirtilaii, ffilf L'Tltt!r Oh- U IliB lrtlltl(U (kante co«t«r«), fill It li VOdl et tons les antres Journan* de Modes. MEN VRAAGT GOEDE EN BEKWAME AGENTEN. SC 11 BIJ VEN OF 7.1 CU PERSOONLIJK AANBIEDEN TE n-niftTm Hofstraat, 24, IwlVjW I Muinkkaai, 18, of Hofstraat, 21, IMANS DESALLE 3, boulevard d# la Sanne, BRUXELLE8. Kleinendijk, 18, Rosdamme, Dixmude en Pervyse. schoone Spai'l'CII. van 25' tot 75' dikte, in het Bosch genaamd 't Sna- kennest te MERCKEM. Woensdag 9 December 1903, Gewone voorwaarden. ten 2 1/2 ure namiddag le WOUMEN, bij T Eesantliaail Alois Declerck-Ghyselen, Ie k00P een 1 CSdnindBIl van een Bewoond door David Hoger. van 4 jaar oud, bij Alois Pynebrouck te Woumen. 1/2 Instelpenning. Over te nemen dc welgekalante Kruidenierswinkel van M. Blomme, Eessen- 'straat, 15, Dixmude. BERICHT. Van heden af is er geheel schoon steen te verkrijger, in de volgende plaatsen Tol DIXMUDE. aan dellooge Brugge, bij W" Pieter Blomme. Tol BEERST, aan de Drij Musschcn, bij D. Scharlaeken. Tot N1EUCAPPELLE, aan den Olifant, bij Stoffel. ELK ZEG HET VOORT I WOUMEN. Op Zondag 6 December, Sauciisekerjiis in d'herbcrg De Blanckaert» bij D. Folens.—Den Maandag kandeel. CLERK EN. Op Zondag 6 December, Saucissekermis i». d'herber m Sinl-Amand, bij Cyriel Mahieu.De maandag Kandee BEERST. Op zondag 0 December, Combatbolling Vladsloo legen Beerst, in de Drij Musschcn bij Désiré Schar laeken. EESSEN. Dinsdag 8 December, O. L. .V dag, Wor^tekermis in 'i cc Wit Peerd bij August Bailteut. Den kandeel. IF. 20 °i<> stikstof minimum. VRIJ VAN ALLE SCHA DEL1JKE BESTANDDEELEN VOOR DE PLANTEN. Dc beste en rijkste derslikstofmeslen. Spoedige.duurzame en langdurige werking. liet ammoniak-sulf3at vervangt voordeelig de organische meststoffen en het sodanilra3tcn wordt voordeelig in mengeling of gelijktijdig mei deze gebruikt. Het laat in den grond cenen voorraad stikstof achter, die trapsgewijze door eene gemakkelijke salpelcrzuurgislinp opneembaar wordt. Daar de amoniakaleslifslof door deaarddeelljes goed vast gehouden wordt, ontstaat er minder verlies met het drainccrwater dan bij hel sodanilraal, dal zeer oplosbaar is en bijgevolg door den grond niet vastgehouden wordt. Het ammoni3k-sulfaat is bijgevolg dc eenijre aanbevelenswaardige slikslofmesl voor den Herfst. Hel verkloekt de nienwc zaaiingen die daardoor gemakkelijker de strenge Winters doorslaan. Bij gemis eener slikslofbemesting in den Herfst,wordt eene te ruime slikstofbemesling noodza kelijk in de Lente, wat het legeren kan veroorzaken, daar de groei le zeer aangejaagd wordt, en vertraagt de rijpswording, doordien de groei verlengd wordt. Hel ammoniak-sulfaat begunstigt nog de werking der andere mineralen vetten, daar zij het aan- eigeningsvermogen der plant vermeerdert, begunstigt de omwikkeling van hel bladergeslel zonder nochtans het legeren te veroorzaken, ten gevolge eener zachtere werking dan bij het sodanilraal, bevrijdt dc zaaiingen legen de aanvallen der insecten en de gewassen legen cryptoganiscbe ziekten, door ze le verst erken. Deze meststof levert voor de huisdieren geen gevaar zooa's sodanilraal. Te gebruiken hoeveelheden 200 h 400 kilos per hectare. In overdaad in leemgronden gebruikt, biedt hel ammoniak-sulfaat dit nadeel van hel sodanilraal niet aan, gedurende den Zomer aan de oppervlakte der aarde eene ondoordringbare,voor de planten schadelijke korstte vormen. Gebruik Voor dezaaiïug of bij dc planting, met de bouwlaag vereenigd bij de bewerking. Deels in den Herfst en deels in de Lente, wanneer de dosis belangrijk is. Alsdekmest in de Lente, als wanneer hel ondergeëgd of ondergebraakl wordl, zoo den slaat van den oogsl het loelaal, en bij voorkeur Lij regenachtig weder. Op weiden gedurende den Herfst of de Lente, doch best vroeg in dit laatste seisoen. Zwavelzure ammoniak is eene uitmuntende messtof voor weiden. Men bekomt cr de beste uit slagen mede. Evenals voor alle scheiknndige meststoffen, vermijde men hel zaad of de wortelen rechtstreeks in aanraking le brengen met hel ammoniak-sulfaat. In meest alle gronden is hare doelmatigheid groot.doch hare goede uitwerkselen schijnen voorat uit in leem en leemachtige zandgronden, welke vochtig cn rijk aan organische stoflcn zijn. In deze gronden, verdient hel ammoniak-sulfaat dc voorkeur boven hel sodanilraal en mag in den Herfsi uitgestrooid worden. Iu kalk en lichte gronden kan hel ammoniak-sulfaal aan hel sodanilraal gelijk gesteld worden, doch men vermijde het in tegroote hoeveelheid te gebruiken, en men strooie het hier slechts in de Lente uit. Ten einde tol zijn volle uitwerksel le komen is hel noodig, benevens ammoniak-sulfaal den grond behoorlijk tc voorzien van fosfoorzuur, polasch en kalk. Het is voordeelig hettoedienen van hel ammoniak-sulfaat le lalen voorafgaan van eene kalking of gelijktijdig mcl hel uilstrooien der meslsloffen geschieden, andere meslsloffcn gemengd worden, zooals mei hel mineral stikstof onlslaal, evenals bij het sodanilraal. eene mergeling, doch zij Hel ammoniak-sulfaal yaperfOH'aat, zonder dat er Priji der eenheid-stikstofMerkbaar gelijk in het ammoniak-sulfa3l en het sodanilraal, dik wijls zelfs minder in de eerste meststof. P: ijsvermindering bij hel vervoer, ten gevolge van een hooger gehalte vruchlbaariuakende be- slanddeelen. BESTUUR DES VERKOOPS Prins Alberlstraat, 53, Brussel. Menigvuldige fabrieken in België, Frankrijk, Holland en Duiiscbland. 24 de 1000 kil. T0US LEI JOURIAUX DE IQDES (blouMf, coofoc- Ulrimfll, tiosf et peirnoin. dcraicr £*4.50), SFtCIHERS t TARIFS 6RATIS SUR 0EMAIDE TIBURGE PROPT te Woumen, MO MM Mcrkweerdfc Koopdag Emile Van Dromme, te Eessen. BOOMEN, AANBESTEDING DOFNY-THIRY, I89YB& m EENE BROUWERIJ TAllAlSBOVT VIMMTTIia Bericht aan de Veekweekers KALF - AFTREKKERS DIPLOMA VAN DEN GROOTEN PRIJS TE BRUGGE MELKERIJTOESTELLEN Le floniteiff de laTailleose Schoonjans Geenens. SO&VA1i AMMOIYIAR-SULFAAT.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1903 | | pagina 3