De voordccligsSc esa «Sc saaccsiS aaBfibcVoIcsa li£ ra n dgera a r Te beginnin van 10 September en G A A'SC// DUN WINT Eli, verzenden wij BaEWIVKiU SbSBi FEGlGEra OF QE11EE85 ZIJN YE LECCEH (liaits aan 2,25 Sacï ,§(uk, vrachtvrij voor ten minste 25 stukken. VERVIERS. Kiekens van 1903 vai» af IV. 1.35 't stuk, vrachtvrij, waarborg van goede aankomst. Vraagt de kostelooze prijslijst. i Zekerste hulpmiddel van Asthma. verbeterd Systeem. ticuiakkciijkc co gersscBi- fcloozc gang. ISoi in (wee stukken zonder vijzen BBoch caoiUcSsouc voegen. liter per uur af, van af fr. 175. ZUIVERING EA GEZONDMAKING DER MELK. De fitter IJL A X zuivert de melk zonder er de hocdanighéit of de samenstelling van le veranderen. Zoodoende bekomt men eene zuivere en gezonde melk, zonder stal geur, en aangenaam om te gebruiken zij blijft langer versch. IIcl vuil hetwelk vroeger dan de wanden van den bol der afroo mers kleefde, verdwijnt door hel gebruik van den ULAXfilter Zulke filler is onontbeerlijk in iedere melkerij. De boter is zuiverder en fijner van smaak. Prijzen en inlichtingen op aanvraag. Maatschappij van OEGRÉE-MARIHAYE. KA IN IET, POTASCH NITRAAT EN ALLE POT A SCHMESTEN Enkele en samengestelde meststoffen. nj Agcnlvun verzekeringen. d. KWEEKERS c al en BEANI)BOUWERS IS EENE VOLMAAKTE ZEEP ZOOALS HET EI EEN VOLLEDIG VOEDSEL IS Fournois in geutijzer F Liters 40 60 80 100 j Prijs 16,40 21,00 21,5028,70 I Liters 120 150 280 200 f Prijs 32,20 35,70 45,50 59,50*ife Oli. Ipopoorter -Samyn II, Molenslraal, DIXMUDE. is een wonder geneesmiddel tegen den AFGANG of schijle der huisdieren (kalveren, kaehlels. en/..) De vcearls G... heeft ze. in 1903. maa' ^''b'uiki, j zonder een enkel -f- geval van misluk king zij is de oenige remedie, door de landbouwers van Haspegouw [gebruikt. GEWAARBORGD UITWERKSEL. Prijs *-2 IV-.— Algemeen dcpositaiis: Apolheek Magtiée leOthée (Luik). Ook te, verkrijgen bij Rerié I.cmabieü- Chielens te LESSEN, bij de kerk. Te Dixmude, bij VERWAEIiDE en GUYSSAERT. Al wie zijne Gebouwen, Meubelen, Koop waren, Vee, Oogst, enz. wil doen verzekeren tegen brandgevaar, wende zich met alle zekerheid tot de Antwerpsche Maatschappij Secm-itas, de beste en oudst gekende van het land. Hoofd-agent le II oumen Alphonse DE GRAER-TOMMELEIN. Men begeve zich ook bij hem voor Verzekering op het Leven, Verzekering der Werk-ongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden en rytuigen, enz. ediplomeerclo Tandmeester WESTSTRAAT, 13, DIXftUDE. Belisch-Italiaansche Maatschappij - 'j Ziehier eenen goeden raad om u te beschermen tegen alle slechte en doodelijke 1WINTERZIEKTEN. Ten eerste: gebruik maken van Stanclaert's pillen om alle slijmen en de aal welke deze slijmen bijbrengen te verdrijven en ook om den eetlust te c verwekken. 3 Ten tweeden indien gij hoest, van uur tot uur eene Standaert's- B> tablette in den mond laten smelten. if Stan daert's-tabletten zijn de zekerste en beste geneesmiddels i tegen alle borstziekten, verkoudheden, longzieliten, hoest, j kitteling in de keel. Influenza. Ieder doos fr. i-t>0. 5 Algemeen Dépot bij II. Standaert, Apotheker, Steenstraat, 51, Brugge, jj« Verkrijgbaar in DIXMUDE bij de Apothekers Ghyssaeut Verwaerde, te J] VEURNE, bij Duclos, drogist,-, te NIEUPORT, bij Th. Cool, Apotheker. I sur toutes valeurs de bourse cotées et non cotées: surSOCIÊTfSANONYMES etgroupeslinanciers:sur ^situation marërielle et favenir de routss lesenfreprises,. f^nationaleset étrangèresenBelgique.et^! i'Etrange^^^^^ jaar gewaarborgd. De BREIMACHIEN D'HAENENS is alom vermaard als de eenvoudigste en sterkste welke hedendaagsch wordt ver vaardigd. Zij maakt ronde en platte wer ken en door een bijzonder maaksel der sloten belet de breuk der naalden. Nieuwe gebrevcteerdc Naaimachien D'haenens, voor breiwerk en andere arti kelen toe te naaien Verwisseling.Herstel ling. Toebehoorten. Fabriek D'Haenens- Gathier, Kuiperskaai, 21, Gent. NAAMLOOZE Onder toezicht der Staatslaboraloriums. Voor alle inlichtingen, zich te wenden tot M. LEON A.ÜVSIA.TJ; landbouw-ingenieur, eenig agent der Naamloozc Maatschappij van Ouarée-Marih, Thicnschelaan, 27, LEUVEN. ril GROOTE MARKT. DIXMUDE. ru Bropriétaires Réunis, tegen ffl alle brandgevaren. m Assurances Grénérales de Öl 1 *aris, op het leven. ^1 Itoyale Beige, tegen alle onge- ni vallen. r3 ZIJ GIJ IN NOOD VAN MELK n] WILT GIJ SPOEDIG UWE KALVEREN in VETTEN [n WILT GIJ SCHOON, WIT EN AANGE- S ru NAAM VLEESCH HEBBEN Hj pj Gebruikt dan niets dan de welgekende U] vetbloem de CA LF FOOD of kalf- 0 ui voedsel van n n Oscar Stevens, drogist, =1 |]J 122, Brusselschestraat, 122, LEUVEN. In ill Staal en gebruikswijze op aanvraag. {Jj lMen vraagt vooriverkoopers. C GEBROEDERS, gebreveleerde MACHIENBOUWERS, Trooz (Prov. Luik). fcv Bijzonder werkhuis voor iSÊ^fv liet maken van met rondloopend vuur. REINIGT HET LINNEN: DOET DE GROOTSTE VLEKKEN ALS DOOR BEGOOCHELING VERDWKJNEN EN VEEL SPOEDIGER DAN DOOR HET GEBRUIK VAN BRUINE ZEEP OF SODA. De uitgeefster W* Sackenpré-Van Middolem m I in De Kuiperij bij Jan Caura. kuiper 11 j KOOi) ie Kossen, alle slach van Kuipershout V in 'i prooi en in 'i klein. Hij is altijd voorzien van alles wal den kcipërsftlici belrcfi. met allerminste verbruik. De Motors zijn alle dagen in werking le zien ten huize van den vervaardiger Edm. Vandezande, le Clercken. o— KT«'«llU8tïiSÏIÉilEMEWT:2 f». E* TIMBHC8 fOSttsN EB. PAQIAY C°, I ©JM&BIPAST TM1RDMKK li LAX jua t^ampinoise RESTSTOFFEN i wmmm mm

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1903 | | pagina 4