Hoogeschool - Uitbreiding. WOENSDAG 6 OCTOBER 1909 s> VttIJ Nieuws- Landbouw- Aankondigings- en Handelsblad. 61"* JAAR Nr 3148. Belangrijk bericht. LANDBOUW, T-""V De Abonnementsprijs voorop betaalbaar is per* jare drij franken. Men kan ten allen tijde inschrijven, doch voor niet min dan een jaar. Het blad ver schijnt eiken Woensdag avond. Jlan dm heer Geheimschrijver van den Gj>stelraad (ohasse et 0*éche u te MIJNHEER, ussel 3"z-edezi^ <ie cA Monsieur le Sécrétaire de la Glédaction de (ohasse et &éche a Gftrwojlles. Le Présent, Alvvie een abonnement op "De JL3oterkooper" noemt, voor het jaar I 1 O, ontvangt het blad van heden tot nieuwjaar K( >i*j- TELOOS. Het verlangen naar hooger kunstgenot, naar eene ruimere ontwikkeling, naar een duide lijke! begrip van vele dingen is, in deze tijden, onder den invloed van 't gemak van verkeer en de uitbreiding van onderwijs en pers, al- gemeener en hartstochtelijker geworden. Zij die zich reeds bekwaamd hebben in een of meer vakken van kunst of wetenschap voelen dien lust nog het sterkst. Terwijl zij zich bijna uitsluitend op één vak toeleggen, voelen ze de noodzakelijkheid tal van zaken uit allerlei andere wetenschappen aan te leeren om, in /den vollen zin van het woord, beschaafde en ontwikkelde menschen te wezen. boeken en tijdschriften vereischen geld, tijd en wlstudie. fcVIj v*kkei9kste - en jgek^&v Bjfl'vprhiligEon is het WewTj.re^y uüt*^«tuen en ver maren (.oor ues- tfundigen specialisten, die alleen zijn in staat Om echte wetenschap op zulke wijze meê te deelen, dat hun leering en uitleg niet te uit gebreid en ook niet te beknopt is, niet te zeer ingewikkeld en ook niet te oppervlakkig, maar werkelijk geschikt om het noodige mede te deelen aan eenen leek in 't vak. Dat is hetwerkder hoogeschool-uitbreiding. Door het aandachtig bijwonen van die voor drachten leert men het hooger genot smaken van de geestesontwikkeling en de kunst wordt men gedwongen tot nadenken;' ondergaat men den invloed van groote denkers en kunstenaars welke de voordrachten houden of waarover gesproken wordt; en door veelzijdige ontwikkeling wint men aldus in algemeene kennis en hooger beschaving. GOED ZAAIGRAAN. De zaaitijd is aanstaande. Het spreekwoord zegtZulk zaad, zulke plant. Daar is vele waarheid in. Nogtans doet men niet genoeg om goed zaaigraan te hebben. Vele boeregil- den hebben eenen graanscheider gekocht, leder boer zou dus gemakkelijk kunnen ver beterd zaaigraan hebben, maar jammer genoeg de graanscheider wordt weinig gebruikt. Vele boeren meenen dat het genoeg is alle drie of vier jaar hun zaaigraan te scheiden, dat is een groote misse. Het zaaigraan moet van de beste hoedanigheid zijn, zuiver van onkruidzaad,van vernepen en gebroken granen en daarvoor is het gebruik van den graanscheider noodig. Het geld besteed aan eenen graanscheider, is allerbest geplaatst en het ware te wenschen, dat alle boeren van dit zoo nuttig tuig ge bruik mieken. Als bewijs van het nut van gescheiden zaai graan, ziehier den uitslag van een proefveld Graan Strooi Met gescheiden zóaikoren kilos 2050 7950 Met niet gescheiden zaai koren kilos 1750 7075 Verschil ten voordeele van 't gescheiden zaaigraan kilos 300 875 Zegt eens, boeren, is het de moeite weerd uw zaaigraan te scheiden en 100 fr. profijt te doen, met een paar uren tijd te besteden WERKPAARDEN NA RUSTDAGEN. Het Paard waarschuwt de gebruikers van paarden die op sommige dagen het minder druk hebben dan op andere, in de volgende bewoordingen Het is bekend dat vooral werkpaarden, die veel eiwitrijk voedsel ontvangen door enkele dagen rust voorbeschikt worden om rugge- mergs-nier-congestie te krijgen, eenige oogen- blikken nadat zij weer aan den arbeid worden Aankondigingen per drukregel 15 centiemen. Rechterlijke vonnissen 30 c.— Alle affichen of welkdanige bekendmakingen bij den uitgever van dit blad gedrukt, worden eens onvergeld geplaatst. BUREEL 'Eessenstraat n° 9. gezet. Het paard gaat vroolijk en wel van huis af, is wellicht na de rustdagen heel levendig doch wordt eenigen tijd later aan een of beide achterbeenen min of meer kreupel, welke kreupelheid spoedig verergert en als de koet sier niet spoedig stil houdt wordt het geheele achterstel eenigszins verlamd, valt het dier neer zonder weer te kunnen opstaan. Het beste is, zoodra men eenigermate kreupelheid waar neemt, onmiddelijk naar den stal terug te keeren, het dier uit te spannen, een flink stroo- bed te geven en w?rm te dekken. Hoe eerder de veearts er bij is, des te beter. De ziekte vormt een der weinige gevallen, waarbij een adeHating nut oplevert. Het bloed is daarbij dik vloeibaar en zeer donker van tint. Vroeger werd deze ziekte, vooral bij de groote omnibusmiatschappijen, veel meer waargenomen dan tegenwoordig. Zij werd vooral opgemerkt bij die maatschappijen,waar de paarden op Zon- en feestdagen vrij zijn. Sedert den tijd dat men de oorzaak dezer ziekte heeft leeren kennen is het optreden zeer beperkt. Zoodra zulke sterke gevoede paarden meer dan één rustdag krijgen, wordt van den tweeden dag af slechts half voeder verstrekt, terwijl sterk eitwit-houdend voeder, b. v. bootten of erwten, in die rustdagen in't ge heel niet worden gegeven. DieC^ÏÏgt tegenwoordig ob -ii geheel Belgie door wordt Doctor Van Gauwe- laert niet meer als een man maar als de man geroemd. Zijn optreden in het Congres te Mechelen heeft zijnen naam tot in de verste hoeken van ons land oekend gemaakt. Eenige dagen vroeger h. d hij te Leuven op cie sociale week eene voordracht over op voedkunde gehouden daar hadden sprekers als Pater Rutten en volksvertegenwoordiger Verhaegen aan het woord geweest en weet ge wat de verslaggever uit Hooger Leven P. Valerius Claes nu zegt, nadat hij eenige woor den aan al de voordrachtgevers dier sociale week gewijd heeft En daarbij, neen, 'k zeg liever daar boven, de onvergetelijke redevoering van onzen edelen Frans Van Caawelaert. Edel omdat hij toonde de edelheid van ons streven omdat hij wees naar 't grootsche doelwithet groot worden van ons Vlaamsch volk.... Ditmaal voelden we ten innigste hoe we moeten wer ken ter volksontwikkelingDe ontvoerende rede van Fr. Van Cauwelaert schijnt me als het toppunt van de beleekenis en van den geestdrift der vlaamsche sociale week Ziehier nu wat er in het Annuarium een hollandsch tijdschrift te lezen stond na eene rede over Vlaamsche beweging door Van Cauwelaert te Delft gehouden Eene prachtige toespraak Geestdriftig spreker! meer dan dit Persoonlijk voorko men, geestesgaven en onderwerp werkten zoo zeer te zamen om een geheel te vormen van schoonen geweldigen hartstocht, dat een ge voel van bevangenheid ons aangreep, naarmate de beroemde Vlaming meer in zijn stoft'huis raakte, meer gaf wat hij geven kon, wat hij geven wilde, t Was of de ziel van een geheel volk in dien man gevaren was, om in wellui- denden klank en weelderige beeldspraak zijn innigste gedachten bloot te leggen. Doch geen smeekbede om hulp, maar een drang tot spre ken, een behoefte van zeggen wat het deed en wat het wil bereiken... Wie Hugo Verriest hoorde over Guido Gezelle, hij kent het lieflijk streelen der Vlaamsche taal gelijk een goud glanzende lentezon vol levenwekkende kracht. Doch wie Cauwelaert zag, hij heeft gehoord het klagelijk ruischen van den regen in zoelen zomernachten het gebuldervan den stormwind, die eiken doet zwiepen en meeren te golven slaat.... Vele goede, vele uitnemende sprekers heeft onze maatschappij reeds ontvangen, doch het staat te bezien of we nog ooit eenen redenaar zullen mogen begroeten als D' Fr. Van Cauwelaert. En Hoogleeraar De Cock van Leuven, die hetAnnuarium gelezen heeft, voegt erbij Dat gelooven we graag, 1 is ook onze ëe kondt er in Holland geen beter hebben om kennis te maken met Vlaanderen.» Ook nu dat het ons gegeven wordt in Dik- smude, in Nieuwpoort ot in Veurne den besten WEKELIJKSCHE V \NAX. - OCTOBER. Donderdag Vrijdag Zaterdag /ONDAG Maandag Dinsdag Woensdag 7 s August, Marrus k s Br gill i, Pelagia 9 s Denijs en gezellen 10 s Frans van Borgia 11 s Gomaar. Ciidvv. 11 s Seratirn. Wil fried 15 s Edward, koning Onder 't opschrift Le Mouvement Caprin en Belgique beweging voor 't verbeteren der geitenrassen in België Chasse et Pêche n° 53 geeft een artikel (ongeteekend). Ongelukkig artikel ten voordeele van het kweeken der geiten, waarop een syndikaat van Vlaanderen en een ander van Brabant zich toelegt. Dit artikel verwekt een wettig verzet van dezen van Vlaanderen die op zoo eene belachelijke manier geprezen worden, en ik eisch de inlassching als recht op antwoord. Daar wij als voorbeeld aangeduid worden der kweeken van de twee Vlaanderen en Brabant uit oorzaak van onzen bijval zoo gezeid verkregen door de kruising van onze geiten met geiten vaa vreemde rassen, willen wij alle misverstand voorkomen bij dezen die ons zouden willen na- volgen, 't kan immers gebeuren dat iemand dit artikel als gegrond aanziet. Een deel van dit artikel zegt Om tot die verbetering te komen, moet men de geiten der bestaande rassen kruisen MET GEITEN VAN BETERE RASSEN Gelief, bid ik U, te verbeteren en te schrijven Om tol de verbetering le komen, beeft men moeten vermijden dal alle vreemde geil zich vermenge met de beslaande geiten. Ziedaar over den kweek van Vladsloo de waarheid, zoo ten onpas aangehaald in dit reklaam- artikel. Het syndikaat van Vladsloo kweekt de gemse of Isabella kleurige geit, in 't midden van talrijke syndikaten (niet min verdienstelijk en niet min rijk van bijval) van den geitenbond Veurne- Diksmuide-Nieuwpoort. Met alle vreemde geiten uit te sluiten in hand in werkt de kweeker tot het bekomen van een bepaald model. Eer aan het syndikaat, welk dit bepaald model zou bekomen. Integendeel, nemen wij de vreemde geiten aan, wij kruisen de bestaande geit met een vreemd model en men verlengt de reeks verrassingen der ontaarding. Ik zie daarin een monster van geschondene kweek, kostelijk en terzelvertijd onzeker in zijne gevolgen, er ontbreekt dan alle zekerheid of vertrouwen. öaf-rcnleniersy.k.islee.lheeren, dierenfuinengeiteiirar.son vin vreemde strgken t< den, 't zal belangwekkend ën misschien leerzaam 2ijn, maar zwichten wij ofte" da ar WW' ur nze buitengemeenten. Wij hebben ondervonden in ons Vlaanderen dat het klimaat der lucht veel bijbrengt en dat men ook de gemsekleurgeit bij het kweeken moet vooren staan omdat die soort door zijne goede uitkipping best naar den Standart moet gelijken, dit is beschreven door M. L. Vander Snickt, die over hel waarmodel van geel of Isabellakleurige geit de juiste bepaling geeft. De witte geit van 't model der Saanen geeft goede uitslagen in sommige onzer syndikaten. Zij is zelfs verkozen door sommige kweekers onder de werklieden. Maar laat ons onzen tijd en ons geld niet verspillen met die kruising na te gaan. De weerde van de gekruiste geit is persoonlijk en van korten duur, ofwel zulke geiten worden onvruchtbaar ofwel na twee of drie geslachten komt men terug tot het punt van waar men vertrokken is. Mijnheer, ik heb de eer de inlassching te vergen van dit antwoord aan de uitdaging van bovengemeld artikel van den 25 September 1909 in den naam van den geitenbond Veurne-Diks- muide-Nieuwpoort, en van het geitensyndikaat van Vladsloo. De Voorzitter, aton Vladsloo, 26 September 1909. MONSJEVR, Sous le titre Le Mouvement Caprin en Belgique Chasse et Pêche n° 53 roduit un article (non signé) facheuse réclame en faveur de l'élevage caprin auquel se livre un sydicat des Flandres et un syndicat du Brabant. Cet article suscite une protestation assez legitime^ ceux-mêmes de la Flandre qui sont élogiés si ridiculement et j'en réclame l'insertion comme d°H de réponse. Etant cités en exemple aux éleveurs des Flandres et du Brabant caöse d nos succes attribués au croisement auquel nous nous serions Iivrés avec des races étrangères - nous voulons éviter les erreurs possibles a ceux qui voudraient nous imiter sur ce dire error s' article incriminé était pris au serieux. Un passage de cet article dit Pour se faire l CHÈVRES EXISTANTES incriminé FALLAIT CROISER LES AVEC DES SUJETS DE MEILLEURES RACES I Veuillez rectifier et écrire, s'il vous platt s'introdiisil le moindre propos lans cet article "Pour se faire il a fallu éviler que parmi les chèvres exislantes élément élranger. Voila la vérité sur l'élevage de Vladsloo cité si m réclame. Le syndicat de Vladsloo élève la chèvre chamoisée au milieu nombreu. syndicats (non mo:ns méritants et succes tout aussi signalés) de la Fédération Furrs"Dixmude-Nieuport. En excluant tout élément étranger de la sélection in har in 1 éle-eur travaille vers un type déterminé. Honneur au syndicat qui produira ce type fixé. ar contre <n mtroduisant des éléments étrangers on croise la chèvre existante avec un type nouvau et on coitinue les surprises de l'abatardissement.Je vois la un crime de lez-élevage paree quei|sPenc'»eu*^t av®ugle dans ses résultats, il est sans fixité. Que les rentiers, les chatelains, les J;dins Zoolc^iques exhibent les races caprines, de climats étrangers, ce sera intéressant et peut-ê'® instructif maïs épargnons^en l'introduction dans nos campagnes. L'expérience acquise réduit sous notre climat des Flandre élevage aprin a la chamoisée qui améliorée par la sélection doit tendre au Standart décf Par Monpsur L. Vander Snickt qui donne au vrai type chamoisé, notre chèvre nationale, la dénitlon exact- La chèvre blanche du type des Saanen donne de bons ré/Dats dans c'ta»ns de nos syndicats elle est même parfois préférée par des éleveurs de la classe porieuse, m's ne perdons pas notre temps et notre argent poursuivre son croisement. La valeudes chèvre croisees est personnelle et de durée éphémère ou elles deviennent stériles ou aprè^eux a troigenerations elles revien- nent au point de départ. J'ai l'honneur, Monsieur, de réclamer l'insertion de o1® réponse 'a provocation de I article incriminé du 25 Septembre 1909 au nom de la FédératioCaprine F'nes-Dixmude'-Nieuport et du syndicat caprin de Vladsloo. aton éfc-ic ie (Bi>oin&Z''UCj,cj>-lxe. A \TSTE KWARTIER. Woensdag 6 October, ten 6 ur.' ii minuten. MEUWfi MAAN. Donderdag U October, ten 8 ure 13 mil >icn. -L-' ySJS KWARTIER. Vrijdag 22 October, ten 7 ure j 4 i..muien, j voi.l.fi MAAN. Donderdag 28 October, ten 22 ure 7 minuten. Vladsloo, 26 Septembre 1909.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1909 | | pagina 1