VAN mmi a umieoien ZATERDAG 7 fVlA RT 1814. V IVU Landbouw- Nieuws- A^ukomiigiiigs- en HaiiüeisDlad. (Jgito JAAR N 10- aaaa X2AtiS5Eïi«Èaz.. ABONNFJEKTPKIJS DRIE FRANK 'S JAARS, per post 3.10 fr. voorop betaalbaar. Alle artikels slure men vrachtvrij op tegen den donderdag avond, mededeelingen en aankondigingen legen den vrijdag avond. De uitgever behoud het recht lot weigering der artikels en aankondigingen en het behouden der iandschriften. ItlOOKDIILIAi. van boeken, tijdschriften, muziekuitgaven, enz. den in de Boterkooper gezet, legen zending 2 exemplaren. Alle affixen of bekendmakingen bij ons gedrukt, gemeentehuizen der provintie worden éénmaal gratis tngelascht. DE BOTERKOOPER TAN DIXMUDE verschijnt wekelijks den Zaterdag avond en wordt ter lezing gezonden naar al de bijüpdersie herbergen- Alle ondergeteekende artikels mogen slechts over gedrukt worden dan na vermelding van den volle- digen titel zijns oorsprongs en schrijver. al die der van het arrondissement, alsook naar al de H H. Notarissen, Deurwaarders, Zaakhan delaren, enz. Proefnummers worden op aanvraag gezonden. KOSTELOOS mag ieder ahonnppt ééns 's jaars eene kleine aankondi ging 3 maal inlasachen hunnen eigen stiel of bediening aanbelangend, zooalsIe koopen of te verkoopen van waren of dieren, het vragen van dienstboden, werk, enz. Herbergiers mogen al hunne herbergkermissen inlasschen. Dit alles moet schriftelijk ingediend of vrachtvrij ingezonden worden. AANKONDIGINGEN De boterkooper is aan geene agenciën verbinden Alle aankondiging mogen vrij aanveerd worden Gewone aankondigingen 0.15 fr. per drukregel Eerherstellingen 0 50 Vonnissen 0.30 Jaarlijksche of lijdelijke aankondigingen opdeJ4*. 3de bladzijde volgens overeenkomst. Alle briefwisselingen moeten gezonden worden naar het bureel van de boterkooper of op bet adres, van den Drukker-UitgeverOsc. DerssperB-Neut Eessenstraat, 9, Dixmude. Lentemaand (31 dagen). ZON- Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag MAAR T of WEKEL1JKSCHEN ALMANAK. opGAN(J 8 2" v d. Vesten, s Jan de Deo b. s Htimfried b. (j 9 s Francisca wed. s Gregoris bis. 10 de 40 hh. mart van Sebasieu. 11 s Firmijn abt, s Constantijn k. 12 s Gregoris de Groote p. 13 s Euphrasia, s Kersline mgd. to s Mathilde koningin, s Silva m. MAANGETIJDEN. VOLLE MAAN. Donderdag 12 Maart ten 4 ure 48 minuten. LAATSTE KWARTIER. Woensdag 18 Maart ten 19 ure 93 minuten. NIEUWE MAAN. Donderdag 26 Maart ten 18 ure 09 minuten. EERSTE KWARTIER. Vrijdag 3 April, ten 19 ure minuten. ZONONDF.R- j MAAN- I Maanoan- GANG. OPGANG DERÜANG 5,43 U.49'S V. 4,43 's m. 5,44 2,15 av. 3,14 's m. 5,46 3,42 's av. 1 5,37's m, 5,47 5,10 's av. 1 3,56's m. 5,49 6,3* 's av. 5,50 8.06 's av. 6.30 's m. 5,52 9.36 's av. 6,47's m, DIT NUMMER BEVAT EE.'f BIJVOEGSEL. Hoe de dagbladen, in zake van anti-alcoolisin, zichzelf tegenspreken. Vele Belgische dag- en weekbladen zijn op den dag van heden, Goddank reeds gewon nen voor onze gedachten zij loven de pro paganda der drankbestrijders, spreken van onze Congressen, lasschen onze mededeelin gen in, en geven zelfs af-en-toe een hoofdar tikel tegen den drankduivel ten beste. En dat is heel welwij moeten hun daarvoor dank weten en zeggeo, en dat doen wij ook volgaarne. Er is echter een maar bij, ja maar hoe £omt het, dat die goedgezinde bladen dan vlut èen anderen kant voortgaan met den ouden slenter, en den drank ophemelen en de drinkgewoonten van ons volk in ging, zooniet in eere helpen houden En meent niet, dat ik hier alleen wil spre ken van de annonskens van bier en wijn en likeuren en ik weet al niet wat voor stoopkes van ouden en van klare dat is handel, en ofschoon wij liever zagen dat die bladen die annonskens van hun 4 bl.td weglieten, willen wij daar toch over heen zien. Wat wij echter niet kunnen vergeven noch verkroppen, 'tis dat onrechtstreeks ophemelen van den drank en 't bestendigen der drinkgewoonten in die bladen althans, dir zeggen en ook toonen, dat onze zaak van volksveredeling genegen zijn. Hier eenige staaltjes, tusschen vijftig an dere gegrepen, enkel en alleen in de vlaam- sche bladen, die op dezen Zondagmorgend voor mij op de schrijftafel liggen. Onnoodig dj namen van bladen, noch plaatsen, noch personen te noemen. le Staaltje «Verl. Zondag werd te X. in de Oude Klok een Solo-slim gespeeld door S. N daar werd natuurlijk een goed glas op geledigd. Ik onderschrap 'twoord natuurlijk; de berichtgever vindt dat natuurlijk, en de hoofdopsteller zegt het hem na ons volk kan zich noch niet uitdenken, dat in België iets kan gevierd worden—-al is 't dan ook nog maar een Solo slim in een herberg van Zoe tenaaiezonder drank 2e Staaltje «Verleden Zondag vierde onze Zangvereeniging St Cecilia haar jubelfeest van 25-jarig bestaan na de feestzitting werd de champagne aangesproken en de kurken vlogen tot laat in den nacht tegen de zoldering. Ik zeg u geen leute, geen feest in België zonder drank Maar wat zegt ge van die dorpsche Zang vereeniging, die haar lecTen op haar jubelfeest tot laat in den nacht trakteert met cham pagne Die lieden zijn zeker niet gewoon aan wijn, 'k wil zwijgen van champagne. Maar, nu ze champagne hebben gehad, nu zullen ze naar huis gegaan zijn met de overtuiging dat hun jubelfeest iets buitengewoons is geweest. Spijtig dat het blad er niet bijvoegt, hoe leelijk de meesten der jubelgasten deden onder den invloed van al dat champagne-z. en dat de meesten 's anderendaags ziek waren als verzopen hondjes en naar hun werk niet konden gaan. 3C Staaltje Zondag is't Winterkermis te X. Groote prijskegeling bij S. GOEDE DRANKEN IS GEZORGD. Wat ironie Voor goede dranken is ge zorgd. Ik wed dat tusschen al die goede dranken nog niet een enkel ooreait goede was En 't is om die goede dranken geproefd te hebben dat Jan thuis kwam en den heelen boel aan stukken sloeg dat Pier ruzie zocht met klaas en 't mes trok, ja, dat akelig mes der Vlamingen, dat telken jare zoo menig huis van ons vlaamsche land in rouw en schande dompelt dat Baptist, den weg niet vindende, in sloot of kanaal sukkelde, en bij Ons L. Heer of. elders, wakker werd uit zijnen roes dat de tong van Jaak los raakte en lieder lijk werd en dat Doch genoeg ge moogt er zelf, lezer, nog een hoopje dats bijvoegen. 4® Staaltje En dan., de aankondigingen van mosselfeesten, saucissenkermissen, ha- ringen-, lever-, worstensoupeetjes, straatker- miskens en herbergkermissen, enz. enz.die gefabrikeerd worden om den armen werk man den laatstcn cent uit den zak te halen. Dat zijn allemaal brave herbergiers, die dit GRATIS aan hunne kalanten geven, zelfs het zout en den peper... als zij maar dorst krijgen. Goedgezinde bladen, dank voor uwe wel willende hulp wij zijn er ten volle van over tuigd, dat wij zonder uwen steun den tiiomf nimmer of nooit zullen behalen. Maar in Godsoame, breekt dan toch niet met de eene hand af wat gij met de andere helpt opbouwen. Wij moeten het volk absoluut de gedachte ontnemen, dat er geen plezier, geen feest, geen leute kan zijn zonder den drank. Daarin, ziet ge, moet GIJ ons helpen, en dat zult ge, omdat ge 't kunt en ge kunt het best, door in 't vervolg uit al de feestver slagen die men u inzendt al dat te schrappen wat strekt tot ophemeling van den drank of tot bestendiging van de drinkgewoonten; gij kunt dat ook, door af-en-toe ten minste on der de rubriek l)e Misdaden van den Drank of iets dergelijks, de aandacht der lezers te roepen op al de onheilen, die uit de drank- plaag voortvloeien. Zoodoende zal uwe medewerking aan ons grootsche werk van v,olksontslaving honderd maal weer waarde hebben en ook honderd maal meer gewaardeerd worden. Priester LEMMENS, In de MUNT te Brussel i3 men dees week begonnen met nieuwe goudstukjes te «laan. Ook -_?al ONS LAND verrijken met nieuwe postzegels. Tot hiertoe waren er 12 verschillende postzegels. Voortaan zullen er 13 zijn, daar men zinnens is den zoo lang gevraagden z»gel van 15 centiemen in te voeren. Van die 13 postzegels zullen er 9 voorzien zijn dei- beeltenis van den koning. De 4 anderen zul len de breedte hebben de: kongoicesche postzegels en als versiering die van 5 fr. de drie eerste koningen van Belgie die van 50 centiemen de verovering onzer onafhan kelijkheid die van 1 fr., de vrijmaking der Schelde die van 2 fr. de overname van Congo- De KONINKLIJKE FAMILIE zal het Paaschverlof te Oostende doorbrengen. De koning is bijna gansch hersteld van zijnen val de D" denken dat er geen spoor zal van overblijven. Ir. CONGO, staat Kas?1, is een oproer uitgebroken, de aanvoerder der rebelled Lulua is aangehouden. In de KAMERS is merf bezig met de bespreking op de wet der vi'ouwen- en kin derarbeid. In overeenkomst met de nieuwe schoolwet, waarbij het; - eiderwijs tot 14 jaar verpflcSteiiu i»;V T^' u '-e.T Aei- gever verboden worden kinderen op het werkte aanveerden benedefi de 14 jaar,met uitzondering en strenge tyepaling op 13 jaar. - Te BERGEN in Henegouwen is Maan dag avond eene mijnramp voorgevallen die het léven aan 9 werkers heeft ontnomen. Terwijl men bezig was eene gaanderij te boren deed almeteens een gerucht als een kanonschot hooren. De wandeD zakten in en eene onzaggelijke massa water stroomde de mijn binnen. Het alarm sauf qui peut werd gegeven. In eenige oogenblikken stonden er 300 werkers aan den ingang de laatste opgehaalden stonden tot aan de borst in 't water. De 9 vermisten zijn allen gehuwd en vaders van familie. Dinsdag morgen was het water 15 m. ge zakt. Eene maand zal noodig zijn om de mijn leeg .te pompen. De ploegbaas die naar de uiteinden der mijn geloopen was om het noodsein te geven, en aldus levens gered heeft, is onder de slachtoffers. Voorzitter van de Federatie der Kath. Matigh. Bonden van België. (MEDEGEDEELD). VAN ALLES WAT. De aanstaande kiezingen in FRANKRIJK zijn vastgesteld op 26 April naast. In BELGIE is dees jaar, in Mei,kiezingen voor de eerste reeks Volksveriegenwoordi- voor de eerste helft der Provinciën In verscheidene plaatsen is kartel ge sloten tusschen liberalen en socialisten. In ENGELAND heeft men eene jaarlijksche uitgave vau 1220 miljoen frank voor het zee wezen. 't Is voor niet ALBANIË heeft officieel zijnen koning gekregen Prins von Wied is gekozen Duitsche officiers richten er het Albaansche leger in. In de VEREENIGDE STATEN heeft men in de Senaatzitting met 47 tegen 14 besloten de bespreking te beginnen ten voor- deele van het vrouwenstemrecht. In ENGF.LSCH-1ND1E is Dr Fox als slachtoffer der wetenschap gevallen, de ver maarde Doctor deed proefnemingen tegen slangenbeten en is aan eene beet overleden. In DENEMARCKEN wordt dezer Zomer een internationaal perscongres ge houden. In ons LEGER gaat men een nieuw kanon inbrengen dat 4 kilometers ver dragen kan. onderpastoor Notebaert den man de H. Olie toediende. Te zelfdertijd kwamen de geneesheeren Tuytten, Campen en en Declerck ter plaats die bestatigden dat de borstkas ingedrukt en alle hulp nutteloos was. Het bloed liep het slacht offer uit den mond en ooren; om 10 ure 45 overleed de ongelukkige in de groot ste pijnen, altijd om zijne vrouw Alida roepende. Het werk werd dadelijk algemeen stil- ;elegd. Na de noodige vaststellingen loor den heer policiekommissaris, werd het lijk van Deweer met eene berrie naar het doodenhuis overgebracht. Gansch den dag kwam eene ontelbare menigte de plaats bezichtigen waar het ongeluk gebeurde. Remi-August Deweer, was geboren te Wareghem den 8 Augusti 1882, gehuwd te Zulte in 1912 met Alida Van Thuyne en woonde te Worteghem. Hij was va der van 2 kinderen, waarvan het jongste nog maar eenige weken oud is. De arme vrouw was als zinneloos van verdriet bij het vernemen van het schrikkelijk einde van haren braven echtgenoot, waardoor zij haren steun verliest en haar kinde ren tot weezen gemaakt worden. Het was de eerste dag dat Deweer in dienst van de elektriekmaaischappij werkte, hij was slechts om 8 ure begon- Het parket van Kortrijk is te^ plaats geweest. Wetensweerdigheden. UITVOER VAN ZILVEREN MUNT. Het Staatsblad van Dinsdag kondigt het volgen de besluit afZilveren munt mag enkel uitgevoerd worden per spoorweg, langs de tolkantoren gevestigd in eene spoorweg statie, behoudens de uitzonderingen die door den minister van financies, mits de door hem toegeschreven voorwaarden, zul len bepaald worden. Man Doodgepletterd te YVaereghem. Men is bezig de groeven te delven voor de elektrieke kabels om de verbin ding der elektriciteit voort te zetten langs Anseghem naar Berchem. Deze groeven verschillen van diepte volgens den grond en hebben eene breedte van omtrent 50 centimeters. In den voormiddag was men bezig met werken inde Keukeldamstraat waai de groeven op 80 cm. diepte gegraven worden. Daar was op het pleintje voor het klooster eene bobijn met kabels aange bracht wegende re nd de 6000 kilos, en welke gerold wierd naast de woning van den bakker Alfons Carlier, dicht de groeven. Rond 9 ure 30 zagen de werklieden dat de zware bobijn langs den kant dei- groeve begon te zinken en dat de aarde inzakte. Men trachtte met haast de bo bijn bij middel van eene zware ijzeren staaf weg te rollen en een aantal werk lieden hielpen daaraan. Eensklaps stortte het gevaarte met ge weld in de groeVè, en een der werklieden die langs dien kant hielpen, werd onder de zware massa begraven. De ongeluk- i igi lag op den boord der groef, enkel nog met het hoofd eruit. Seffens snelde men van alle kanten ter hulp. Met vereenigde krachten gelukte men er in de bobijn een weinig op te lichten en den ongelukkige. Remy Deweer, er van onder te halen. Men droeg het arme slachtoffer in het winkelmagazijn van Honoré Balcaen, waar de eerw. heer Algemeene Tijdingen. BRUGGE. Dinsdag morgend, rond 7 ure, gebeurde op de Veemarkt een zonder ling ongeval. De landbouwer Minne, van Moerkerke, had eene veers lër markt geleid, die gekocht werdt door den landbouwer Cocquyt, derzelfde gemeente, op voorwaarde dat het dier op de markt geleverd werd. Al vorens'aan den kooper geleverd te zijn. ont snapte de veers en liep hij D'Hoore binnen, In tie spiegels van den toog zag het dier zijn evenbeeld en stormde er met den kop lus- sch' n de pooten op af. De spiegels, glazen, ftesschen, tafels; stóelen, stoof, kortom al wat in de schenkplaats stond, wèrd omge worp, vertrappeld en vernield.De schade be loopt 700 fr., waarvan de betaling dadelijk Ti der minne geregeld werd. OOSTROOSEBEKE. - Eene vlasschelf, toebehoorende aan Constant Bagaert en be vattende. 4000 kilos geroot vlas, is door brand vernield Een onderzoek is ingesteld, daar men denkt dat er kwaadwilligheid in het spel is. Stijfsel "REMY wordt than* in pakken ver kocht van t/4, l/i en t kilo. OOSTENDE. De aannemer van den oe- steldienst der Staatsspoorwegen, M. Ad. V.., bestatigde sinds eenigen tijd dat een zijner werklieden eene zeer verdachte handelwijze had. Ten gevolge van het verdwijnen van een pakje, voor een soldaat van het 3° linie regiment bestemd, werd de pólicie ver wittigd. De policieofficier met het onder zoek gelast, bekwam welhaast de zekerheid dat de werkman den dief was. In het bureel ontboden bekende hij het teit ten zijnen laste gelegd. De policieofficier vergezelde den ontrouwen bediende naar zijne kamer, waar nog verscheidene andere verdwenen pakjes, meest allen voor soldaten bestemd, en die reeds geopend waren, ontdekt werden. Vrachtbrieven jen een pot gevuld met lijnt, oiende om de pakjes terug toe te plakken, alles werd in beslag genomen. De ontrouwe werkman werd op staanden voet uit zijnen dienst ontslagen en zal voor de teiten met het gerecht af te rekenen hebben. ROUSSELARE. Maandag namid dag, rond 2 1/2 ure, ging Victor Caste- leyn, paardengeleider, bij Ferdinand Lefere, kolenhandelaar, met zijn gespan naar de vaart om kolen te halen. Toen hij op het schip wilde gaan, deed hij een misstap en viel in de vaart. Aanstonds sprongen verscheidene werklieden en schippers in eene boot en gelukten erin met veel moeite den drenkeling te red den. Verloren. Eerlijke werkman heeft zaterdag een bankbriefje van 1,000 fr. omtrent Nationale bank verloren, goede belooning aan die het zal terugbrengen op 't policiekommissariaat. YPER. Het 3 1/2 jarig dochtertje Simonne der echtgenooten Dechièvre, wonende Neerstraat, speelde dinsdag morgend, tijdens de afwezigheid zijner ouders, met solferstekjes. Op zeker oogenblik deelde het meisje het vuur mede aan de mouw van zijn hemd. Op het hulpgeroep van den kleine snelde eene gebuurvrouw toe, die er nogal spoedig in gelukte de vlammen te over meesteren. Het arme wicht heeft niette min nogal erge brandwonden bekomen. HERSEEUWE.—M. Lefebvre, nijve- raar te Steenput, bestatigde sedert eeni gen tijd dat steeds belangrijke hoeveel heden steenkool ten zijnen nadeele ge&kxlen werden. Hij stelde ecu dL-dc:- zoek in en bestatigde dat de diefstallën in de statie van Herseeuwe, waar de steenkool der fabriek Lefebvre toekwarn moesten gepleegd zijn. De gendarmerie van Herseeuwe en Leers-Noord zijn verwittigd. Men heeft vermoedens op verscheidene personen. In de woning van een hunner heeft men rond de 7oo kilos steenkool ontdekt, waarvan men de voortkomst niet kan opgeven. De gestolen hoeveelheid steenkool zou aan zienlijk zijn. THEOBROMA, krachtherstellend, verster kend en lichaamvernieuwend, uiterst gepre zen tegen 1. Flauwte van het bloed, krach teloosheid, bleeke kleuren, moeilijke maand stonden 2. Chronisch rhumatisme, vlerecijn, hoofd pijn, zenuwkoortsen. 3. Luchtpijpontstekingen, asthma, influen za, hartziekten. 4 Slechte spijsvertering, braken, gal. 5. Verlamming, krachteloosheid en bevan genheid bij oude lieden, alsook bij diegenen die uit eene zware ziekte opstaan. 6. Neurasthenie, namelijk de geestesver- lamming ontstaan ten gevolge van overarbeid met het hoofd, verdriet, enz. 7. Al de gevolgen van misbruik van drank al degenen die weer kloek en moedig willen wórden, hoe afgemat, hoe tendent, hoe ver flauwd zij dok wezen, zullen gered Worden door de THEOBROMA. Laat ons dat wel in acht nemen. Verheugen wij ons over die merkwaardige uitvinding der Hyginea, en zoo wij iemand kenden die ziekelijk, afgemat, krachteloos, einde raad, wanhopig soms op zijne beternis is droefheid ligt gedompeld, wijzen wij hem op het lichaamsvernieuwend geneesmiddel THEOBROMA. Te Dixmude, bij de Heeren Apothekers Ghyssaert en Verwaerde. Vermakelijkheden. WOUMEN. Zondag 8 Maart, sauccisekermis bij Désiré Delti op de Rille. Den Maandag kandeel. Burgerstanden. DIXMUDE. HUWELIJKSAFKONDIGINGEN. 1 Maart Pierre Daelemans wachtmeester 2" klas der gendarmerie te paard en Louise Pil bijzonder bci.lc ie Dixmude. EESSEN. GEBOORTEN. Botterman Regina-EIvida Clarisse, d.v. Ernest en Dierickx Irma. Dcmoen Rachel-Lucia, dochter van Cyrille en Byloo Mar Leon en Vanwelse- Vanysacker Qtorge-Josef,. naerc Emcrence. Coemelck André-Cyrille z.v. Julien en Declercq Zoë. OVERLIJDENS. Deruytter Ludovica, herbergierster, oud 76 j. echt- genoote van Symocn Désiré. HUWELIJKSAFKONDIGINGEN. Duron Louis, landbouwer te Woumcn, met Yanler- j berghc Mathilde, landbouwster te Ecsscn.

HISTORISCHE KRANTEN

De Boterkooper (1849-1914) | 1914 | | pagina 1