;i godsdienst werken, en zij dreigen een nieuwgeboren kind niet te doopen. In Canada (Amerika) bestaat eene inschrijving om de verlatenq kleine Belgen 't doopsel te geven. In derdaad dit geld zou bij ons spoedig te pas komen. O tijden o zeden Goede God 1 doe het volk niet geloven dat de religie een winkel is 1 BanneSingen Wij vervolgen niemand, zeggen de klerikale®. O neen, 't is het katje van poesken lief. Deze week heeft vader Mzijn werkboekje door de overheden van stad laten teekenen de man gaat naar Frankrijk om werk te zoeken, na gedu rende 20 jaren met geheel zijn huisgezin, bij Mr L.... V...gewerkt te hebben, bij wien hij altoos een voorbeeld van naarstigheid en goed gedrag ge weest is. Thans wordt hij heengezonden omdat hij zijne kinderen uit de stadsschool niet wil trekken om ze naar de ezelschool te zenden de man zegde ik wil meester blijven van mijne kinderen, waarop vr. V. hem ten antwoorde heeft gegevenGij zijt verdoemd en kunt geene absolutie meer bekomen Kwezels! kwezels! gij stelt u boven God! Tooneelki'onijk. Deze week was het feest bij Nu, Morgen, niet de aloude maatschappij gaf drij tooneelvertoonin- gen, woensdag en donderdag, gelijk aangekondigd was, en vrijdag, op het algemeen verzoek van bet publiek, eene buitengewone vertooning ten voor- deele der behoeftigen van stad. Dat is zeer schoon en prijzenswaardig. De vertooningen waren prachtig en heerlijk. Nooit genoten zij schitterender bijval telkens eene stampvolle zaal met vurige liefde voor den vader- landschen schouwburg bezield. Dank u, Dixmude, danku, buitengemeenten gij hebt onze verwach ting niet bedrogen. Nu, Morgen niet bezit uwe ge negenheid en is dezelve ten hoogste waardig, door den ijver en de kunde zijner liefhebbers. De zoon des Bruis, volksdrama in drij bedrijven, door E. Vandriessche, is een stuk dat door zijne romantische voorstellingen, zijne veranderingen van tafereelen, en vooral door zijne dramatische toestanden den aanschouwer boeit, vervoert; en tot de ziel roert. Het is een historisch drama, dat het lijden en strijden onzer voorvaderen des vrijheidwille voor de oogen schetst en doet gevoelen. Brussel is in op stand. De Amman of burgemeester is een aristocraat, vijand van het volk hij m.oet vluchten en komt in Soniënbosch waar hij mpt zijn gevolg verdwaalt van den weg. Hij klopt aan eene hut, vindt daar een bejaard man en een jongeling, vraagt hu» den weg naar de Abdij van Vil Iers. De Amman wordt ver- solgd en vreest aangerand en vermoord te 'aocïïilr-^SSM^bêkt bij het veriTetvken {worden zij aangerand en de jongeling uit het bosch verdedigt en redt hten. Even te voren heeft tusschen den jongeling een gesprek plaats gehad waaruit blijkt dat de oude een gewezen beul is, die zijn schrikkelijk ambt niet meer wilde uitvoeren een beul wordt door iedereen veracht, mag nergens neêr^ zitten, zijne deur is met bloed bevlekt... Daarom is hij gevlucht maar wordt hij ooit gevat, de dood is zijne straf. Ziedaar den aanvang van het stuk. De rollen zijn goed verdeeld. Walter de beul wordt 'vertolkt door den heer Em. Hillebrantzijn zoon Evrard door den heer Pieter Weyne de graaf van Wal by, door den heer Em. Hosten Jacoba, zijne dochter, door mej. Zenaïde Fauconnier; de graaf van Uttenhove door den heer II. Hillebrant. Het tweede tafereel grijpt plaats in de Abdij van Villers daar worden krijgers verzameld om naar Brussel op te rukken. Evrard, de zoon des beuls. wordt aangespoord rneê te strijden hij verlangt zulks vurig... maar wat zal er van zijnen ouden vader geworden hij arzelt.... neemt eindelijk aan onder den indruk zijner ontvlammende liefde voor Jacoba, de dochter van den edelman. Hij zal strijden voor de vrijheid der gemeente. De abt van Villers zegent de wapenen; voor de vrijheid heet het in den mond van den monik, maar 't was om het volk te verdrukken dit ziet men hedendaags ook nog met de kloosterlingen die onveranderlijk blijven. De rol van abt werd goed vervuld door dén heer Hippoliet Van Houcke. Het derde tafereel heeft plaats in de woning van den Ainman, graaf Walby, te Brussel. De burge meester wendt alle valsche middelen aan om de funst van het volk te winnen in schijn geeft hij et volk toe om aan het hoofd te kunnen 'olijven Daartoe doet hij Evrard tot kapitein der Erfschut- ters benoemen, denkende in den dapperen jongeling een werktuig voor zijne heerscbzucht te vinden. Hij bedriegt zich De liefde tusschen Jacoba en Evrard wordt intusscheu vurig eu onwankelbaar, en zal zegepralen, het edelmanskind geeft den volks jongen hart en zinnen I Daar komt nu de ouden beul zijnen zoon opzoeken deze moet mede naar huis, in het Soniënbosch... Hier heeft een aandoen lijk tooneel plaats... de beul neemt het besluit zich fanscli op te offeren voor zijnen zoon... deze mag lijven om te strijden voor de gemeentevrijheid In het vierde tafereel keeren de zaken ten voor deel e van den Aman, dank vooral aan den ontzag lijken invloed van kapitein Evrard op het volk, die door moed en dapperheid ieders genegenheid ge wonnen heeft. Nu denkt graaf Walby dat hetoogen- blik gekomen is zijne plannen tegen de gerripente door te drijven de hertog van Burgondien die het volk ondersteunt, is naar Parijs, en zal dus de inzichten der partij van de edelen niet ffivarsboo- men. De Amman rekent vooral op Evrard, kennende de liefde van den kapitein voor zijne dochter. Maar Evrard wordt het verraad gewaar en weigert je ge hoorzamen. De erfschutters en het volk spannen samen met den kapitein en vallen het hoofd der ge meente af. In het vijfde tafereel is de spanning ten hoogste de Amman wordt bedreigd door het volk. I)e kapi tein bedaart het volk en gelukt erin graaf Walby te doen begrijpen dat zijne staatkunde onrechtvaardig is en niet mag zegepralen. Evrard wil hemde liefde des volks doen winnen, maakt van den burgemees ter een ware strijder der gemeentevrijheid... De jon geling zal de hand van Jacoba bekomen, maar Uttennove, de vroegere verloofde van de jonge gravin, stuift op het tooneel, roepende hij is de zoon des beuls Die slag breekt alles af. Zesde tafereel. De beul en Evrard zijn zoo even in echtenis genomen; de oude man ontsnapt uit 't ge vang maar de zoon wordt stevig gebonden en zal voor de vierschaar moeten verschijnen. Mm leidt hem reeds derwaarts... maar wat gebetlff éröiider weg, van het Steen tot aan de gerechtszaal De oude beul heeft groote geheimen en misdaden ont dekt binst zijne vlucht; zelfs herneemt hij ztyjt ambt van scherprechter, en slaat het hoofd van; Utten hove, den verrader en broedermoorder, af!... De beul komt op het tooneel, vraagt dat men hem ver- oordeele, maar Evrard spare, want deze is zijn zoon nietDe man bewijst dat Evrard dejroon is .van den oudsten broeder van Uttenhove, de wettige erfgenaam van de familie Uttenhove... De ontknoo ping heeft plaats met het huwelijk van Jaeoba en Evrard en met de zegepraal der gemecntcvrijheid Met welke eenheid en kracht werd het stuk ten tooneele gevoerd mot welke overtuiging werden de pleitredens voor de vrijheid gezegd de heer Pieter Weyne was bewonderenswaardig in de rol van Evrard, vooral in de twee laatste vertooningen. Wij brengen dien acteur de warmste hulde, die hij sedert zooveel jaren verdient. Wat zeggen van mej. Zenaide Fauconnier Wij kennen die lieve actrice sints lang, zij is een oogenblik bij ons afwezig geweest, maar ha^weêr- zien heeft ons aangenaam verrastzij is als vol leerde tooneelkunstenares teruggekeerd haar spel was prachtig en natuurlijk, met hoeveel vuiy; gaf zij prachtig; dansfeest bij den heer Gouverneur der provincie. Zaterdag jl. heeft de heer Gouverneur onzer pro vincie en mevr. Heyvaert een prachtig dansfeest de stad Brugge en de notabiliteiten der provincie aangeboden. Nooit heeft Brugge een schitterender en leven diger feest gezien. M. de minister van 't inwendig en mevr. Rolin- Jaequemyns vereerden het bal met hunne tegen woordigheid men bemerkte er vier provinciale gouverneurs, de heer Heyvaert er onder begrepen MM. Goupy de Beauvolers, van Limburg, Oswald de Kerchove, van Henegouwen en Verhaeghe-de Nayer, van Oostvlaanderen. Al de arrondissements commissarissen der provincie waren aanwezig alsook M. Carton, gewezen commissaris van IJperen, de burgemeesters van bijna al de steden en dorpen der provincie, leden van den provincieraad. enz;ent. Meer dan 400 dames van Brugge en elders, in toi letten die de spreuk der fransche koningin her innerde 't zijn al koninginnen die ik zie Het leger was vertegenwoordigd door twee gene raals en meestal de officieren van het garnizoener waren veel vreemde militairen, namelijk Eugel- schen en Franschen. De officieren der burgerwachtM. de kolonel Feesteen aan het hoofd, waren bijna voltallig. De majoors Vanderheyde en De Brouwer van Oostende bevonden er zich ook. Onder de hooge personnaadjes bemerkte men MM. Arnould de Praneuf, raadsheer bij de prefec tuur van het Noorderdepartement; Bompard, kabi- Jacoha weder, het meisje bezield met eet vurige liefde, niet om der wille van stand eerste naam, maar door de koenheid en edelmoedigheid eens- jongelings. De heer Em. Hillébrant was als na gewoonte de tooneelspeler van gemak en bekwaamhlid de .c/uien beul gaf hij met gepastcij ernst. netsoverste van den prefect van het Noorden onderprefecten van Valenciennes en Duinkerke. de De De Telcgraaftarief. Hervorming. heer minister van openbare werken, recht Bravo heer Emiel Hostengeene vakken van tooneel zijn u vreemd wij zagen u gaarne als graaf Walby, de misleide maar eerlijke edelman, die zijne voorrechten opoffert om de volksliefde te winnen die acteur heeft een bijzonder gemak en is tot alle rollen geschikt, 't zij luimige of ernstige. Daar hebben wij nog den heer Hippoliet Hillébrant, die zeer verdienstelijk was in de rol van Uttenhove, den verrader vol minnenijd; gewis mag de jonge acteur plaats nemen onder de ry tooneelspelers die de maatschappij zoo hoogen roem verschaft. Nu, Morgen niet bezit een aangenaam muziek in de Sijmfonie van den Muziekalen Kringonder het bestuur van M. Ilaemers-Van Ackere, aan wie de kunstfeesten in Dixmude zooveel te danken hebben. Wij hebben nu weder de gelegenheid dien heer hulde te brengen als componist hij heeft het muziek gemaakt van den koorzang het zegenen der wapenen, door de morrikken onze toonzetter heeft eene welgelukte schepping voortgebracht, die in de tooneelvertooniugen met eenheid en vuur ge zongen werd. De algemeeiie toejuichingen waren verdiend. Een parel te meer aan kunstgewrochten te voegen. De tooneelschikking en de kostumen doende aan de gegronde reklamatienvanhet publiek, tegen den nieuwen telegraaftarief, heeft er eene wijziging aangebracht, die te rekenei Yan 1 febru ari aanstaande in voegen zal gaan. Iü zijn verslag qan den koning, zegt de heer Sainctelette, dat de tarief, welke hij hem onlangs heeft onderworpen, door het publiek met goed u onthaald is en daarom stelt hij voor er wijzigingen aan te brengen. Dat is gesproken, gelijk een grondwetlijke minis ter moet spreken en de heer Sainctelette toont daardoor dat hij op de hoogte, zijner taak is. Ziehier waarin de bijzonderste wijzigingen be staan zijne vroegere waren Zooals men ziet, is de verhooging nu voor het verzenden der telegrammen zeer gering en zijn al (le moeielijkheden welke het eerste reglement ople verde verdwenen. De getallen mogen nu zooals voorbeen in cyiers remaakt worden en al de overige schikkingen iet eerste reglement zijn ingetrokken. overj van prachtig en geheel nieuw veel werden de nieuwe decors bewonderd geschilderd door de kun dige hand van den heer Constant Gelaude die voor de maatschappij ware juweeltjes gemaakt heeft van blijvende waarde. Zijn penseel geef! de natuur met kracht en levendigheid weêr. Nu het blijspel Ogarita of de 'wilde vrouw De letterzetters schreeuwen al te gelijk dat het bid vol is. Wat doen Met spijt zijn wij gedwongen te zeggen wordt voortgezet Maar nog een woordje In geen vijftig jaren heeft Nu Morgen niet zul ken bijval gehad; van stad ea den buiten was de toeloop nooit grooter, geest driftiger. Dén buiten ontwaakt en den strijdlieer- schende in de dorpen geeft de menschen moed ei) karakter goede voorteekens voor de toekomst. De Dixmudenaar drukt hier eenen wensch uit mochte Nu, Morgen niet spoedig eene tooneelza* krijgen waardig van de belangrijke maatschapp) en den ijver barer leden. Merkt wel aan, dondercR' was zooveel volk opgekomen dat de zaal dubl* groot had moeten zijn om allen te bevatten velA vonden geene plaats. Kunst- en letternieuws. Ter gelegenheid van den 50en verjaardag van Belgie's onafhankelijkheid zal een prachtig werk uitgegeven worden, onder titel van VIllustration Nationale, in 40 ajleveringen, acht bladzijden elk, met prachtige gravuren, plans, zichten enz. iedere aflevering kost 50 cent., voor 'tgeheele werk 20 fr. Eene inteekeningslijst ligt bureele van den Dixmudenaarwaar het prospectus terinzage is. 14roiiijk van stad en streek. Tentoonstelling-prijskamp van tabak in bladeren van den oogst des jaars 1879. y Vaderlandsche gedenkdagen. 19 januari. 1492. DeGentenaars trekken over 't ijs der vesten innen Dixmude en maken zich meester der stad zij verslagen allen die weerstand bieden ii maakten kostelijken buit, want bijna al de wet- öuderszijn aldaar gehuisvest; 1793. Het dekreet der Nationale Conventie waardoor Belgie door Frankrijk ingepalmd wordt voert men te Brussel uit. Vcrschtlligc Nieuwstijdingen» ss>csj£>< r» rfnl in r f_ 1 r - - 11 ^ocn kennen. Verscheidene jonge schrijvers hebben hun Bureel: Van Leruisstraat, 22 te Antwerpen mentsprijs bedraagt slechts 6 fr. per jaar. thans reeds gunstig bekende debut in den Kunstbodegedaan. -De abonne- De taks van een gewoon telegram, tusschen twee hoege- nnamde punten van het land, is vastgesteld op 50 cent. voor tien woorden voor elke onverdeelbare serie van 5 noor en daarbovciu qpjl of /.under ■öijfers. zal men 40 herdepeche inel aflevering van een ontvangstbewijs. Voorclcdringcuheid of de voorkeur te bekomen hij het erzenden cene'r depeche, tal men dubbelen laks betalen. |)e telegrammen met betaald antwoord, zijn aan den ge- ironen tarief onderworpen van 50 centiemen voor 10 woor den. Indien hel antwoord verondersteld wordt, meer woor den te moeien bevatten, zal de verzender bet getal moeten aanduiden en ingevolg betalen. De laks van een ontvangst bewijs is .>0 centiemen. vantelegrammen mandalen, is op 1 frank bepaald. ii i .1 jH;nnnn,ll\nirl unnp oon IimP woorden Die pna 9ure 's avonds neérgelegd, ten einde des nachts te worden afgeleverd en hel ontvangstbewijs voor de telegrammen met de express over te brengen, als de verzender voorop de tosten van vervoer wil betalen. In het adres van de telegrammen wordt het bureel van bestemming kosteloos overgemaakt en de namen der sleden ofjemeenlên. straten, plaatsen, boulevards, enz.worden maar voor een enkel woord meer gerekend. Het zoo gunstig bekend tijdschrift De Vlaamsche Kunst bode, onder hoofd redactie van A. J. Cosyn, is reeds zijn 10ste jaar ingetreden. De l5lP aflevering van den nieuwen jaargang behelst een aantal zeer belangwekkende bijdragen. Vooreerst eene novelle getiteldMijnheer Landert door Mr. Julius Obrie. Verder een viertal gedichten door A. Dela Montagne, A. Rodenbach. Pr. de Meyere en Nestor de Tière, eene rubriek-. Ome, Dichters Vertaald, met bij dragen van Mevr. Lina Schneider en F. L. Heuvelmans, verslag over een paar Tentoonstellingen door Moderatus en A. J. Cosyn, - 1867 tot 1880, op muziekaal gebied door Peter Benoit, den knappen hoofdman onzer Vlaamsche Toonkunst, een artikel over het Concert nationalte Brussel, door E. Keurvels, eeno kritiek over hotNederlandsch Tooneel, en ten slotte een Kroniek, met allerlei mododeelingcn uit de Kunstwereld. Een groot getal schrijvers van naam werken aan dit maandschrift mede. dit ook aan jonge letterkundigen, \vien het niet aan aanleg ontbreekt, gelegenheid verschaft zich te De stedelijke meisjesschool. Sedert den 45 januari is hij de gemeenteschool voor meisjes, onzer stad, eene derde ouderwijzere^ in bediening getreden; hel is mej. Gabriëlla 31alfeyl, van Oostende. Voor de schoolkinderen. Dezen zaterdag morgen heeft eene algemeene brooddeeling plaats gehad aan de leerlingen, knechtjes en meisjes, der drij gemeentescholen van Dixmude. liet is de heer burgemeester Daulricoui l-Woets die de kosten afdraagt van deze aanmoediging van het burgerlijk volksonderwijs. Maandag, 2 februari aanstaande, zal ter hprberg het Pavil joen, alhier, de negensie tentoonstelling-prijskamp van tabak in bladeren plaats hebben. Men wordt verzocht den mede- dingenden tabak in genoemd lokaal le bestellen tegen zater dag 31 januari. Ziehier hel programma der prijskampen 4« Prijskamp. Voor den zxvaarslen bondel tabak (niet aat-^ gemaakt) bestaande in vijftig blaars. Eene premie van 3 fr. 2e Prijskamp. Voor den bondel langslen tabak, ook vijf tig blaars. Eene premie van 3 fr. 3" prijskamp. Voor den bondel schoonst van kleur (50 blaars). Eene premie van 3 fr. Aan een en denzelfden bondel tabak kan maar een prijs toegekend worden. N.B. Deze prijskamp wordt dit jaar door de Hoveniersgilde gegeven. De oude commissie heeft haar ontslag gegeven, ten einde aan de nuttige tentoonstellingen eene blijvende duur zaamheid le gevende Hoveniersgilde heeft de verplichting op zich genomen alle jare eenen prijskamp le gevende commissie der vorige tentoonstellingen heeft de in de kas zijnde gelden aan hel gild ter hand gesteld. Wij durven hopen dat de prijskamp, in merkwaardigheid, niet beneden de acht vroegere zal moeten gerangschikt worden. Tabakkweekers wij rekenen op u. De wanorders te Dixmude. De rechtbank van Venrnc heeft, donderdag, uitspraak gedaan in deze zaak. Vijf der beschuldigden zijn veroordeeld, twee tot 40 Ir. boet en drij lot 5 frs; de overigen zijn vrijgesproken! De rechtbank heeft de veroordeelden solidairlijk tol de proces kosten verwezen, als schadeloosstelling aan de burgerlijke partij. Wij keeren op deze zaak terug. v 'ven nacht van 43 lot 44 dezer is er eene dieflc niet be klimming gepleegd op de achterplaats der herberg den Bou- levardbewoond' door Karei Vanbesien, alhier. Men hoeft 3 konijnen gestolen uit een hok, geplaatst onder eene logie of afdak. Voctprinten van kloefen waren ter plaats te zien, maar de naarstige opzoekingen der policie zijn vruchteloos Ug mie (jieuc lil onze sïarfl maar (htmaaffnet braak. Dinsdag-woensdagnacht heeft men ten huize van Henri Lecot, pasteibakker, eene ruit gebroken na alvorens de mastiek afgedaan le hebben mot een mes. De dief heeft 5 pakken chocolade en 7 boterkoeken ontvreemd. Des avonds om 7 ure heeft men een vreemdeling met blauwen kiel aan de overzijde der Eessenslraal zien slaan. De policie doel naarstige opzoekingen om den dader te ontdekken. - De blinden van hel winkelkassijn had men nagelaten te sluiten. Opgepast, burgers. Dit diene tol waarschuwing. i Merckemsch schoolnieuwsMen verzekert ons dat le Merckem reeds verre boven de 30 leerlingen naar de gemeen teschool zijn teruggekeerd. 0! de afkeer voor dc ezelscholen groeit van dag lol dag ean. liet volk wil geen geslacht van domkoppen zien opstaan. *u Bij koninklijke besluiten van 46 dezer zijn benoemd: Te Nicuwkapelle burgemeester M. E. Devos schepen M. F. Pielers. Te Wulveringcm, schepen M. Cambier. De korrektionneele rechtbank van Veurne heeft den 46 januari veroordeeld DelmeireAnna, kuisvrouw Smagghe, werkster te Merckem, en Svx Eufrasia, kantwerkster te Merckem, elk tot 26 frs boel, voor rooverij. ■- Het nationaal Congres lelde 237 leden. \an dit getal lijn er nog de 21 volgende in leven MM dekanonik Andries. Brugge: Barhanson, Brussel; Berger, Arlon; baron Bélhtine, Kortrijk; Cartuyvels, Luik; H. de Brouckere, Brusselbaron de Coppin, Falaën (Namen) M„r de Haerne, volksvertegenwoordiger, Brussel Paul De- vaux Brussel; Doreve. ecre-voorzitler, Luik; baron d IInart, senateur, Onihaine; MM. De Le Have, Brussel; markgraaf d'Yves dc Bavay, senateur, Bois-de-Lessinnes; Henry, ecre- voorzitler, Dinant; Jaminé, advokat, Tongeren; Leclcrcq, eerc-voorzilter, Brussel; Mulle, IJperenbaron J.-B. Not- homb, heden le Berlijn; Rogier, volksvertegenwoordiger, Brussel; Rosseuw, advokaat, Kortrijk; J. Vergauwen, Gent. Volgens eene laatste overeenkomst tusschen Belgie en Frankrijk', mogen tusschen beide landen wederzijds abonne menten aan dè dagbladen in de posten genomen worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1880 | | pagina 2