BOOMEJX BOOMEN BOOMEN BOOHEN nes en Collet, Rieuport, Wegwijzervan Westvlaanderen ,1880. Studie van den Notaris SEÏFELAERE Kokos- en palmpilmeel PREMIEN TE KOOPEN iiiiiirtaiMft i hrjhmy i int .flfino »f Burgerstand Tan Dixmudc. Jïarklprijs van IIRIGGE. Per hectoliter. Marktprijs van IJPERPL Per 100 kilos. eenige invoerders van Sunderlandsche Kolen. HAVEN van NIEUPORT. Groote combatbolling op heden Zondag Groote combat met de vloerbol Groote prijskamp op den schuiftafel Combat met de vloerbol op Zondag 1 Februari Saucissekermis en combat met de vloerbol aan de oude en nieuwe inschrijvers van het weekblad De Dixmudenaar. Om de inschrijvers op ons blad te bevoordeeligen, bieden wij hun, met groote prijsvermindering, als premien de volgende werken van den wereld- beroemden schrijver Hendrik Conscience aan. YY ij twijfelen niet of velen zullen van die eenige gelegenheid gebruik maken om zich eene bibliotheek te verschaffen, of één of meer dier werken tekoopen om zich de winteravonden min vervelend te maken. 30.70 19.70 Gelijk onze lezers zullen bemerken geven wij hun een voordeel van meer dan 33 per honderd. Bovendien zij mogen eene keus doen of de kollektie in eens nemen, maar het zij gezegd zij moeten zich haasten want de voorraad zou spoedig kunnen uit geput zijn, en dit ons in de onmogelijkheid stellen de vragen onzer geachte inschrijvers te voldoen. Boekhandel van Van Cuyck-Gyole, Noordstraat te Dixmude. Volksalmanak wan liet WillenisfoudH. ïrys0-25 centiemen. De verkoeling op 27 Januari 1880, van het goed te Clercken, is onbepaaldelijk uitgesteld. Venditie te VLADSLOOlangs den steenweg van Beent naar Wijnendale. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot, te Woumcn. Dinstltig fiO Februari ISSO om 2 1/2 ure juist na middag, ten profijte van madame Van Severen- De Ruvsscher, te Dixmude, op de hofsteden bewoond door Francis Dcvreker-Lamaire en Pielcr Pladijs van 120 Eiken, 48 Popelieren en 3 Olmen Boomen. Verkooping in eene zitting; Dinsdag «1 Januari ISSO ten 9 ure juist 's morgens, te Dixmude, in het Stadhuis, van EEIT WOOHHUIS en H. 0—00—88 C. erf te Eessen, zuidoost nabij 't dorp, nabij den steenweg. Om door den kooper aanstonds in gebruik te treden, laatst gebruikt ge weest door Pieter Hendryckx. Ten overstaan van den heer Vrederechter te Dixmude. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot te Woumen. SCHOON L \r.NDITIIi van Ie 9ÜE&CKE9Ï, bij Langewaede. Door 't ambt van den Notaris Laurent Proot, te Woumen. l)ins«2&$ 3 Februari ISSO om 2 ure na middag, ten verzoeke der Burgerlijke Godshuizen te iJperen, op d'hofstede van Ferdi nand Hillewaere. Juist 56 koopen zware AbeelenWilgen en Olmen Boomen. ITEWTDITIE van schoone en zware le ZAItBEN en CLFBCK.EN, bij de Ruilerhoek. Vrijdag 6 Februari fl $SO om 2 Pa ure juist na middag, op de hoistedelanden gebruikt door Aloise Deschoemaeker, Petrus LalemanLeander Schacht en Louis Selschotter. Juist 45 koopen .Popelieren, Eiken en Olmen, veel van 2 meters a 2ra50 dik. Betaalbaar ten kantoore van den Notaris Laurent Proot te Woumen. TE AL VERIS!G22EE2. Donderdag 39 Januari i£*o om 22 ure 's middags, koopdag van 110 koopen Boomen bestaande in. Eiken dienstig voor balien, schoone Hollanders, e i Klemmers, Wilgen en Abeelen, ter hofsteden van Hyacmthe Houtman en Jan Sifus te Alveringhem, op het kerkhof te Oeren en op eene partie land te Fortliem, langs den steenweg- naar de Rabbelare, in gebruike van vrouw de weduwe Verschave. Men vergadert ter hofplaats van Hyacinthe Houtman, weinig noord der plaats. SCHDOKE VENDITIE van tc Wouisceii cn Clerckca. De Notaris Wauters te Dixmude zal ten ver zoeke van M. Dautricourt-Woets, te Dixmude en M. Iredericq-Woets, te Gent, openbaarlijk ver- koopen 52 KOOPEN schoone BOOMEN, meest allen Olmen en Eiken. Op Dinsdag 3 Februari f 880 ten een en half ure juist na middag. Bé verg<1(1 emlg op de hüi/)iaats vaiï Charles Van Overberghete Woumen. Toewijzing, in eene zitting, Donderdag 5 Februari 18SO 3 ure na middag, herberg Sl° Barbarate Loo, van STAD IOO. Onlangs nieuw gebouwde WOONHUIS ten dienste van Herberg, afspanning de Casinomet groote Stalling en 22 aren, in erfpacht tot Baaftnis 1958, medegaandeGronden Hoving, voorhoofden de noord op de straat of steenweg op Nieucappelle. Bewoond en gebruikt door de verkoopster wed' De Puydt, tot 15 Maart 1880. Eigendomsbewijzen en verkoopvoorwaarden bij den Notaris De Brauwere, te Veurne. Een schoon en wel gelegen partieken BOUW GROND, te Eessen, langs de kalsijde naar't Rog geveld, groot 7 aren 30 centiaren. Inlichtingen bij den Notaris VAN CUYCK te Handzaeme. «lullen Faiiliaute-Stckeloriim De Moniteur kondigt aan, daler eerstdaags zal over- Htpro worden lol de openbare aanbesteding der werken van bejeggen der fondalicn eener nieuwe overdekte statie te ndende. el bestek beloopt tot fr. 128,688-86, en er is een borg- t te storten van fr. 10,000. te lo - Den 3 februari naast, wordt door het stadsbestuur te N iport de kinderbewaarschool geopend. Deze nieuwe in- ling zal aldaar bij de volksklas welkom zijn. Te Oostende houdt 'men zich volop bezig met het in ritten van eene kavalkade voor den aanstaanden karnaval. Dinsdagnacht zijn dieven in een stal gebroken van het ot rlmggeslieht te Cortemarck en hebben vijf kalkoenen ■eqrcemd. In den nacht van 16-17 dezer is de geestelijke school venngem geplunderd geweest; 's morgens was geheel di'emeente met verscheurde boeken en vernielde school- often letterlijk bezaaid. De justicie doel neerstig onder- t In de onderneming voor het opbouwen der nieuwe nciaalscliool te Brugge, was de minstbiedende soumissie dijvun M. De Busschere van Roeselare, 875.000 frs. De vokncle was deze van M. Désiré Declercq, ook te Roeselare, 91678 frs. Dat werk is nu door de hoosere overheid loege- wèi geworden aan M. Declercq. j In hel magazijn van den heer Merlin, koophandelaar, 'rft aitl^straat, te Brugge, heeft meu dinsdagnacht van TTOjTTOO frs in kopergeld gestolen. Hel assisenhof van Weslvlaanderen heeft zich dondcr- dan vrijdag bezig gehouden met eene beschuldiging van mid, ten laste van Gustaaf De Spienier, oud 18 jaren, kluukersgast, geboren te Coolscamp en wonende te Roe- sei, gepleegd, ten gevolge eèner twist, in den nacht van 2 'ember lest, op Richard Van Ifuele, oud 16 jaren. De ju heeft De Spienier enkel schuldig verklaard aan slagen encrwondingen, die de dood aan Van Huele veroorzaakt heen zonder hel inzicht hem te dooden, en het hof heeft helol 4 jaren gevangzilling verwezen. .erdag is J.-B. Duplat, oud 29 jaren, geboren te Rou- ytnrèn zonder vaste woonst, tol 10 jaren dwangarbeid ver- oorckl, als plichtig van te Moeskroen eene stroomijt in brri {estoken ie hebben, behoorende aan de wed. .Muilier. üaidag heeft het hof zich bezig gehouden met de zaak en injle van Jan Desrnarez, werkman, oud 37 jaren, en kfctoLombaerd, oud 40 jeren, daglooner, beide zonder >jsi voonsl in Belgie, beschuldigd van diefstallen inet bc- k uilng, gepleegd tc Worvik. Beide zijn veroordeeld lot a-til opsluiting en 10 jaren waakzaamheid der policie. - Zondagnacht zijn stoutmoedige dieven', langs het v ter, in de kerk te Mariakerke gedrongen. Zij hebben een 0 blok opengebroken, die gelukkiglijk maar eeuige cen- 1 n bevatte, alsook de kas der armen en deze der ontvang- s in voordeele der kerk, welkers inhoud zij geroofd I >en. Den 15 dezer, zijn dieven 's nachts in de kerk van Slijpe i otrgen en hebben er voor ongeveer 2000 frs waarde aan z cwerk en andere voorwerpen gestolen. Dinsdag is te Waregem eene schuur afgebrand met 00 schoven rogge, 8000 kil. stroo, 600 fis vlas enz., eele van >1. Teers. Schade 7000 frs. Verzekerd. sseele is donderdag ook eene schuur met alles wat te door eenen brand vernield. De schade voor den kef, I,. Daems, ook 2000 frs. Alles was ver- Irijdagnacht zijn de chicorei-asten van sieur Dejonck- le Roeselare, in brand geraakt. Door de spoedige heeft men het magazijn kunnen reddeh, dat eene massa jreiboonen bevatte en aan dedroogerij vasthield. Van de [gerij zijn de muren gedeeltelijk blijven slaan. Men rekent tusschen de 5 en 6000 kil. boonen in den brand ge- ■n zijn. Alles was verzekerd Maandag, rond 1 ure 's morgens, is een brand uilgc- si)cfi in de hofstede der kinders Coulon te Moeskroen; in pe oogenblikken was het woonhuis, schuur enz. een. eklen vuurhaard. Een paard, vier koeien, gansch den en de meubels zijn door de vlammen vernield. Hel beloopt lot 27,000 frs, gedekt door de verzekering. 'jonderdagnacht is een schrikkelijk ongeluk voorge- p de Schelde. Een anlwerpsche stoomsleper dié hulp an bieden aan een geslraiulen engelschen stoomboot érugkeeren naar Antwerpen in aanraking gekomen i een hollandschen stoomsleper. De ekwipagie van hel _ndsch vaartuig is verloren. De anlwerpsche ekwipagie ed, maar de stoker, drij werklieden en een bediende J'ingekomen. In het geheel zijn er acht dooden. larBij de laatste trekking der leening van Gent, heefthet n' die stad, een braaf werkmansgezin gelukkig gemaakt. k(jgarenmakersgast, vader van vijf kinderen, was erin ge- rk'li met hard sparen, een lot van 100 fr. te kunnen koo- undet dezen strengen winter leed men ontberingen om het ■l bpen behouden en men had het eindelijk toch moeten jeudpen, zoo niet op 15 januari laatst het lot ware uitge- mgJmel duizend frank. Men meldt ons dat de vreugd van ^Jve werkmansgezin bij het vernemen dier blijde tijding nalen kende. Den ganschen dag werd gedanst, gezon den gesprongen. jtjeenzeer zeldzaam cn misschien nooit voorgevallen feit, iveetp'f»"*1 gedaan in het Huis van Commerciebij L. ijf |Ae Ledeberg Vier spelers met de jaskaart, een par as. (eude, wijst de eerste vijf kaarten van het aas, de Ie tvqieeft ook een vijfde van het aas, de derde insgelijks ilettq'én van het aas, en de vierde vijf kaarten van' troef verbazing was natuurlijk ten top; de eerste te vreden, de ontsteld, de derde verwonderd, en dé vierde ver- lidaife alles!! lagb| ,en c klerikale partij is reeds aan het opzoeken van kan- Ie 'voor de kiezingen van juniaanstaande. De zwarte i'liiliP" melden dal de prins de Caraman-Chimay, gewe- Aerneur van Henegouwen, en graaf Vander Stegen, ""lidaiuur, door kiezers van iiel arrondissement "ijille aangeboden, hebben aangenomen. 314, i j^'Rrimincel proces dal André Langrand lot 15 jaren paus# 'lee'1 vcroordceld, heeft het sommeken van 1 jr. cn 9 centiemen gekost zijn de burgers, dc eerlijke lieden, die voor dien pi graaf, voor dien bedrieger, moeten betalen. jkrijk heeft een man verloren, die eene groote poli tieke rol in zijn land heeft gespeeld, de heer Jules Favre, die dinsdagnacht te Versailles is overleden, in den ouderdom van 70 jaren. De naam van Jules Favre is aan al de groote gebeurtenissen gehecht, die in Frankrijk hebben plaats ge had. Hel was een man met eene groote welsprekendheid begaafd; het was hij die na den Slag van Sedan op de tribuun de vervalling van den Keizer en zijne familie vroeg. Eene belasting op de oude jongmans. De raad van het departement der Rhone (Frankrijk) heeft T volgende zeldzame besluit genomen in betrekking tot de belasting der ongebuwdeu. Overwegende, dat T celibaat in strijd is met de natuur en de Voorzienigheid aan alle schepselen de verplichting heelt opgelegd geboren te worden, voort te planten en te steryen... overwegende dal het de ongehuwde militairen, zeelieden, juristen en mannen van alle levensrichtingen zijn, die in alle stalen verderflijke denkbeelden en onzedig- heid verbreiden; de kerkelijke personen, zoo besluiten wij' dat de kosten van onderhoud der verlaten kinderen zullen worden bestreden door van't loon of T jaargeld van ieder die een ambt bekleed of een jaargeld trekt, vrijgezel is en in l departement der Rhóne woont, van den geringstcn tot den hoogsten ambtenaar, die behoort of behoord heeft tot leger, magistratuur of eenigeu anderen tak van openbaar bestuur, een vierde af te houden! Het getal veroordeelingcn die gedurende 1879 in Frank rijk zijn uitgesproken, tegen priesters en kloosterlingen, welke zich meest allen met hel onderwijs bezig houden. Ouder de91 veroordeelden zijn zij het allen niet voor broe- derskenszonde. Er zijn 83 veroordeelingcn waaronder er 28 zijn voor aanslagen op de eerbaarheid en 18 van geeste lijke professors om hunne kinderen mishandeld te hebben. Dat is wel gewerkt voor onderwijzers in de scholen met God. Dat moet de ouders aanmoedigen hunne kinderen aan die waardige mannen toe te vertrouwen. De minister van post - en telegraaf zal eerlang in hel engelsch Parlement een wetsontwerp aanbieden, op de photographien. Indien het ontwerp wordt aangenomen, zal geen enkel ge huwde vrouw nog haar portret mogen laten trekken zonder toelating van haren man. De Londensche Standard heeft in 1879, 192,150 exem plaren daags gedrukt. De oplage van de Daily Telegraph is omstreeks 280,000 exemplaren dagelijks. De boekdrukker A. Mill, te Bromberg, zal eerstdaags een tijdschrift voor blinden gaan uilgeven. De directeur van het provinciale instituut voor blinden aldaar, de onderwijzer Hohnke, zal hel opstellen. Van George Eber's jongslen roman dc Zusters, zijn reeds 85,000 exemplaren verkocht en nog steeds houdt de vraag aan. —L'Économie Financüre paraiasant le diraanche, 16 pages, prime gratuite. (Voir aux annonces.) GEBOORTE. I 16 Janri. Prudencia Hortensia Lutan, dochter van David en van Sofia Maria Debvser. (Vcrke ismarkl OVERLIJDENS. 16 Janri. Prosper Eduard Vantroyen, oud 9 maanden en 8 dagen/ van Dixmude, zoon van Karei Lodewijk en, van <>ofia Dewitte. (Woumcnslraai.) 18 id. li ai ia Tcresia Konstancia Wvcaer, strijkster, oud 69 jaren, 11 maanden en 16 dagen, van Dixmude, onge huwde dochter van wijlen Francis Ignaas en van wijlen Maria Franciska Beelc. (Paslorfestraal.) Heden, Zaterdag, 24 JAN. TARWE, 17.C0 a 22.50 ROGGE16.00 a 17.00 I BOONEN, 21.50 a 23.00 a GEERSTE, 11.00 a 14.12 HA VER, 8.50 a 10.00 AARDAPPELS, 10.50 a 12.50 1 BOTER, de kilo, 2.273.00. Heden, Zaterdag, 24 JAN. TARWE31.— a 32.50 ROGGE, 23.50 a 25.00 I BOONEN, —00 a 28.00 HAVER, 22.00 a ERWTEN, 25 00 a 55.50 A ARDAPPELS, 14.00 a 15.— I BOTER, de kilo 3.30 a 3.50. INGEKOMEN. 18 januari. EngeUche stoomboot Coletisvan Londen, met cocks aan Meynne, Collet en Ce. 25 Januair, gegeven door de maatschappij vloerbolders, ter herberg het Klein IJper, bij Hendrik Deschot, Stovestraat. Vriendelijke uitnoodiging. op Zondag 25 Januari, tusschen liefhebbers van Bessen en Dixmude, ter herberg den Lancier, bij Ph. Treve, in de Weststraat. Vriendelijke uitnoodiging. Bier van 'tpa- tersvatje. op Zondag 1 Februari, ter herberg het Gouden Bezcmtje, bil B. Blomme-Coquel. Inleg 25 centimen. ter herberg de Korte Wandeling, bij Desmet, langs de Kes- senkalsijde. Vriendelijke uitnoodiging. op Zondag 1 Februari, ter herberg de Toekomst, bij Edmond Geysen-Gauquié, langs de Eessenkalsijde. Vriendelijke invitatie. J Prijzen in den Prijzen voor onze Boekhandel Geabonneerden Hlodwig en Clotildis, 2 d. frs 5.00 frs 3.65 Blinde Rosa, 0.60 0 28 Batavia, 2.75 L80 Moeder Job, 1.50 o.96 Houten Clara, 1.25 0.68 Moederliefde, 3.50 212 Stem uit het. graf; 0.60 0^28 De Jonge Doctor, 3.00 1.75 De Geldduivel, 3.00 1.84 Eenigebladz. uit het boek natuur, 3.00 L80 De Boerenkrijg, 3.50 2.O8 Menschenbloed, 1.50 0.96 Lambrecht Hensmans, 1.50 0.90 van heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij met eersten Februari veranderen zal van woonst, gelegen in de Kiekenstraat, den hoek uitmakende om naar de kerk te gaan, alwaar hij bij den stiel van horlogiemaker en goud smid eene winkel zal openen van kruidenierswaren en likeuren. Hij verhoopt door de getrouwheid en goedkoop zijner waren do neering van het publiek te winnen. Met de gelegenheid zijner verandering van woonst la&t hij kennen dat hij zjin HUIS, staande en gelegen in de Weststraat N° 46, uit er hand zal verkoopen om met eersten Februari in gebruik te komen. ü/iüü én van beide soorten van KOEKEN, van het huis Losson, Brussel, te bekomen bij R. WOETS-SOBRY, te Beerst. Eene groote hoeveelheid allerschoonste FRUITBOOMEN. dienstig voor alle vor men, waaronder menigvuldige soorten pee- ren. allereerste hoedanigheid en groot-ndeels v interfr it, te bekomen bij AUG. VAN PARTS- VA KJIOuTTE, muider eu olieslager te Eesson, bij de statie te Dixmude.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1880 | | pagina 3