1Ï00MVENDITIB Boomen op stam zware Boomen 1 ZALF HOL k -iai Vins fins de Bordeaux Vcrstraete-Lycke, te Brugge, fr. 5 5 fr. SCHOOTJE S/OFSTEUE HOFSTEDE ~1600 franken" IP IN DEN LEENBOSCH TE CORTEMARCK. ftlaaitilaff Februari II^O ten 1 ure na middag, zal men openbaar- Mlijk verkoopen in gemelden Leenbosch te Cortemarck, 60 koopen Boomen, waaronder 34 koopen zware Bouken ter dikte van 2 tot 2 1/2 meters en 26 koopen zware Achtkanters, Eiken en Wilgen dienstig voor wagenmakers, timmerlieden en basculmakers. Op gewoone voorwaarden, mits door de koopers, zonder onderscheid van peïsonen, te stellen goede medekoopers. Ond^r de directie en ontvangst van sieur Edmond Fraeys-Serruys, te Thourout en door het ambt van den Greffier Wauters te Thourout. De venditie zal prompt ten 1 ure beginnen. Elh zeg hel voort. KOOPDAG van TIL Op IVSaunrfas Februari itlO om 2 ure juist namiddag, te Leysele, ter hofstede- landen gebruikt door de weduwe Gabriël Denrckere en de weduwe en kinderen van Charles Blanckaert; Zal Mte' Cornille, Notaris resideerende te Wul- veringhem, koopdag houden van 64 keepen ESoonueu, bestaande meest in groote Olmen van de beste soort, eenen zwaren Eik, eenen Wilg en eenige froote Klemmers, een aantal Korrestokken en wat randhout. Verder zullen nog verkocht worden 18 steren F'asseel en 200 Fagooten, verdeeld in koopen t'elks gerief. Men zal beginnen ter hofstede van genoemde weduwe Deneckere en vergaderen in de herberg den Turfiveg, tusschen de gemeenten Isenberghe en Leysele. Op tijd van betaling mits stellende goede en sol vabele borg, ten kantoore van genoemden Notaris Cornillë met deze veiling en ontvangst belast. AB. Geene oude schuldenaren zullen als koo pers aanveerd worden. 'Koopdag van OP STAU le BEVEREN en GYVERINCHOVE. Op Pondenlas 2 t Februari li§0 om 2 ure juist na middag, te Beveren tussclien de gehuchte St Eloi en de Hoogstadelinde, ter hofstede gebruikt door Pieler Brutsaert, en te Gyverinchove, nabij het gehuchte de Weegscheede, ter hofstede- landen gebruikt door Augustin Torrelleopenbare verkooping van 33 KOOPEE- bestaande in 36 alom bekende zware en gavige Olmen en Klemmers, dienstig voor allerhande groote werken. Boorde aangelegenheid van den IJservaart en den steenweg van Beveren naar de Hoogstadelinde, zal de vervoer gemakkelijk wezen. Op gewoone voorwaarden en tijd van betaling mits stellende goede en solvabele borgen, ten kan toore van Mter Cornille, Notaris resideerende te Wulveringhem,, met den ontvangst dezer venditie belast. Te vergaderen te Gyverinchove, Scheewege, bij de weduwe Vanoosten. •ÏTIT ER HANb TE KOOPEN UIT ER HAND TE KOOPEN Eene allerbeste Vetweide groot bij titel H. 25937 C. en bij kadaster sectie A, nummer 670, H. 25850 C. te Beerst. Ge bruikt door vrouw weduwe Dectuninck-Adam. De kooper vermag d'helft der koopsom in handen behouden aan leegen intrest. Inlichtingen bij den Notaris Proot te Woumen. heeft d'eer het publiek kenbaar te maken, dat aangekomen en in lossing ligt in de haven van Brugge, het schip a Designanokomende direct van Amerika met eene lading van 12000 hectoliters turksche terwe of maïs, die hij ten verkoope stelt aan voordeèlige prijzen. 5/ÉCONiMIF FlVA NIKRE Rédacteur en chef E. LhoöSt, avocat. Bureau a BRUXELLES, 26, rue de la Madeleine. LA REVUE RE LA FINANCE. TE HUREN om aanstondsin bezit te treden, met circa 80 geme ten Land en Weide, gekgen in de Moëres, 1000 ge meten, genaamd St JcTttpi, hiervorens gebruik door wijlen Charles Anckierc. Zich te bevragen op het kasteel Sle Florebij JULES JASSOGNE. Verwerpt alle andere soorten van zeepsoda bleek waters, die allen scha delijk en nadeelig zijn, en gebruikt de ZEKP IJl POEDER VAN HUDSON Uit er hand te pachten Uehcrberg; geuaamd den Abeele, met 44 aren 23 centiaren medegaande Land gelegen te Wercken, tegen de dorpplaats, langs den steenweg, thans gebruikt bij Leonard Veryser. Om in 't gebruikte komen met 1 Mei 1880. Voor de prijzen en voorwaarden men vervoege zich bij den eigenaar Mr August Roose, brouwer te Wercken, of wel ter studie van den Notaris De Seek te Beerst. sevend 15-lepaquet FIT EK H AND 'FE KOOPE* Eene schoone en welgelegene met medegaande landen, bedrijf- en maaigras, gelegen in de gemeenten Leke en Keijem, nabij de dorpplaats van Leke, tusschen Ghistelen Dixmude, groot in't geheele H. 98192 C., gebruikt bij Engel Claryste Leke, tot 1 October 1880. Voor verdere inlichtingen vervoege men zich bij den Notaris De Seek te Beerst. Uit er hand te koopen Een groot en gerieflijk WOONHUIS van twee stagien, met citern, steenput, groote ingangpoort, cour, remisen en stallingen met 4 aren 30 centiaren medegaande erf, staande te Dixmude, in de Noord straat, ter westzijde derzelve, dicht tegen de Groote Markt, thans bewoond bij de weduwe van August Verschildevoordezen huurhoudster aldaar. Om in 't gebruik te komen aanstonds of op een te bepalen tijdstip. Dezen eigendom is geschikt tot uitoefenen aller hande bedrijven. Voor den prijs en konditien men vervoegezich bij den Notaris DE SECK, te Beerst, bij Dixmude. Bij dezelve weduwe Verschilde zijn ook te koop alle slach van Voituren en Karren, Paardegetuig, Ijzerwerk enz. Til er hand te knopen Eene Bierbrouwerij met drij Herbergen te Gijverinchovegehuchte den Abeele, en eene andere Herberg te Beveren. Zich te begeven ten kantoore van den Notaris Arthur Vanden Berghe te Pervijse. Voordeelen der vrijwilligers op de remplacanteo. MFXNMCII VOY le Kmmerik «mn (Jen Rijn. Druiven-borstsiroop met Fenkelhoniy Rhabarher-, Slijm- en M'aagpillen %e0rot Unieer,eet Zuivering,zuut" jfjZZX' Idiaton-droppel, Zuf o Zcere Bcenen, Zwerende Bi ^bcesscn, Wonden en Vcrzweri] n gevallen van Jicht, Rhiitiaj De Moeders Vriend. liuii ook, kunnen volkomen MHlkTPlU iet I-No'- hèc isTTI De Uitgever EUG. VANt- se eonservant 10 ou 20 ans et plus. Médaille de bronze a l'exposition universelle. Vente directe par le propriétaire. Avantages offerts Söreté sur la pureté du vin, faeulté de le refuser a l'arrivée s'il ne convient pas. Economie des gros bénéfices <lu commerce. Récoltes 1879,1878 1877, 1876, 1875, 1874. l,r choix, Médoc 150 fr., 170 fr., 180 fr., 200 fr., 225 fr., 250 fr. 2' choix, Médoc 130 fr., 150 fr., 160 fr., 180 fr., 200 fr., 225 fr. Ordinaires 120 fr., 130 fr., très-agréables et nets de goüt. Vins blancs, vieux de graves, 140 fr., 160 fr., 180 fr., 209 fr.. 225 fr..250 fr. suivant age et qualité. La Bordelaise de 228 litres, rendu franoo jusqu'h la frontière payabl contre rem boursement. Oognac, pur vin, de 1 fr. 25 a 5 fr. le litre droits en sus. E rire a. M. CU. EMER1T, propriétaire du domaine de la Croix, h BLAYE, prés Bordeaux. Een groot en gerieflijk WOONHUIS met poort en hove nierhof, dienstig voor allerhande bedrijven, taande dicht bij de statie alhier. Zich te bevragen bij den eigenaar FELIX NEYRINCK, te Dixmude. Paraissant tous les DIMH NCHES avec 16 pages. Donne 1° Un compte rendu détaillé de la Bourse des Fonds publics de Bruxelles2° Un compte rendu des Bourses des Métaux, des Sucres, d's Grains et des Cuit's de Bruxelles 3° Unt revue compléte du warché de Paris4° V étude de tout es les affaires beiges et francaises^ et celles des principales affaires étrangères au point de vue des avantages du placement5" Bes correspondances particulièrcs de Londres, Berlin, Amsterdam 63 Tous arbitrages et renseigncments pouvant intéresser les rentiers et spécialement 7° L.v listk officielle de tous LES T1RAGES. ABONNEMENT D'UN AN PRIME GRATUITE Comprenant 1" Un calendrier nouveau des valeurs h lots beiges et étrangères 2" Les luisJiscales beiges nouvelles et une étude comparative des rentes beiges directes et indirectes 3° Les modifications apportfesen 1879 au régime postal beige 4° Un tableau complet des dernitrs cours connus et des revenus des valeurs non cotées h la Bourse et émises en Belgique 5° Vindication des changementssurvenus 'a la cote de la Bourse de Bruxelles en 1879 et résultantA. Des arrangements conclus en 1879. B. De Vintro 'uclion denouvelles valeurs6" Le revenu des actions beiges et étrangèijs durant les 6 dernières années avec Vindication du nombre des litres et les dei'niers cours cotés; 7" LA LISTE COMPLETE DBS OBLIGATIONS SORTIES AVEC OU SANS LOTS ET NON PRÉSENTÉES AU REM- BOURSEMENT AU 31 DÉCÊMBRE 1879. NUMÉRO •SPECIMEN GRATIS. Les abonnements beiges se prennent h la Poste. Dit voortreffelijk engelseli produkt, hetwelk tot alle gebruikendienstigis, levert waarlijk verbazende uit werksels op, wascht vol maakt goed, maakt het linnen helder wit zonder te bleeken, bevat geen en kele nadeelige stol in zich zie het verslag der ten toonstelling van Parijs) en stelt eene groote besparing in kosten daar. De zilveren medalie, de hoogste beloo ning dier aideeling der parijsche tentoonstelling 1878de groote gouden medalie der Nationale Aca- aeune \un Parijs. Wordt verkocht in pakjes van 100 grammen aan 15 cent. en in pakken van 1/2 kilo aan 75 cent. Depositaris Th. Workmser, Boulevard Lousberg, 30, Gent. Marvide PEUT ETRE AVEC UTILITE DANS OFF RATIONS DE Geeft het gouvernement aan de Belgen, behoorende tot de militie-klas van 1880 of aan vroegere klassen, welke op 31 December 1879 de jaren niet bereikt hadden. Deze, welke reeds gediend hebbenworden tot den ouderdom van 85 jaren aanvaard. De militianen van 1872 kunnen te rekenen van 1 Mei aan staande een engagement aangaan. De engagementen zijn voor eenen militie-termijn. 1° De vrijwilligers met premie genieten van dezelfde voordeelen als de miiitianen, zij ontvangen 10 cent. daags boven de gewone soldij 2° Zij bekomen gunstverlof dat aan de remplacanten nooit toegestaan wordt 3" Zij kunnen totallegraden komen en na 't voltrekken van hunnen diensttijd verschillige burgerlijke ambten bekomen. 4° Na drij jaren dienst bij het voetvolk en den trein en vier jaren bij de andere korpsen kunnen zij onbepaald verlof bekomen behoud van hooge bezoldiging voor chevrons en grhden 5° Zij mogen het korps kiezen bij welk zij willen dienen De remplacanten genieten van niet oen der bovenaange haalde voordeelen. De premie van 1600 frs is betaalbaar als volgt300 frs op hetoogenblik der definitieve aanvaarding, het zij in eens of in opvolgende betalingen ter afrekening 500 frs als de vrijwilliger zijn onbepaald verlof bekomt 550 frs met het eindigen van zijne 8 jaren dienst; en 250 frs bij het afreke nen zijner kleedingmassa. Degene welken een engagement begeeren te teekenen, nlogen zich ten dien einde aanbieden bij den kapitein M. BOSSUT, officier van militie te Oostende. Weststr., 70, en moeten van'de volgende stuks voorzien zijn Van den geboorte-akt. Van de toesttymning der ouders of voogden voor deze welke de 21 jare^m^^.qreikt hebben, Van een certificaat van goed gedrag**tippjr Dit is gerit tooge/iatimrl geheim middel; het bestaat uit druivensuiker en Zinitserschen honig met oen aftreksel ran mout, ornngiebloesem en fenkolPose horstsiroop werkt genetend en versachtend bij keelpijn, heeschheid, hoest, pijn in de borst, kuolihoest en kinkhoest. In flucous a fr I -75. met 5(1 pillen. 75 ct. Worm nntrotten rerdrijvin9 'l,ir wormen bij P kinderen en volwassenenper stuk '5 ct. Rntrr-nopf/pr verhar,dcn "Jd karnen ran uren tot minutenmaakt de boter vaster, beter ran smaak, fmaijer van k eur en verhindert het sterk worden In pakken ran 1/2 kilo, voldoende voor lUtOkauncn me'k, d fr. 1-50. huismiddel tegen maagpijnmaagkramp, sleclito spijsver- teering tuur, hoofdpijn, duituligheid, hartkloppingen ent., en moest, daur het ook bij het inmaken ran ture vruchten het weekkoken van groentonvooral poul- vruchtenals erwten, boonen, linten ent., teer goede diensten bewijst, in ieder huisgezin gevonden worden. In pakjes «45 ct., 80 ct. en fr. I -60. ijk van de hevigste kiespijn, liet fieschjv 75 ct. ter verdrijving van Ratten en Leker middel Muizen zonder vergif. Een bus van fr. 1-75 is voldoende om het grootste huis of schip een gphccl jaar van alle ralten. muiten, kakkerlakken, torren ent. vrij te houden. Proefbusjes kosten I fr. Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiks aanwijzing. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de be kende depots, voornamelijk Te Roeselare, F. Amcye, apoth. IJperen, C. Becuwe, apotb. Botermarkt. Alle lijders aan hoest, verkoudbel stigheid en ongeregelde werking vaj aanbevolen llolloway's doordiingendl borst of rag, al naar zulks vereiscli in te wrijven. Invalieden kunnen mei dadige uitwerking dezer behandeling het veiligste geneesmiddel keelziekten. kunnen volkomen genezen worden d( Zalf op de cieka deelen, na dat zij wa!«r gebet zijn. Onder «Ie werking bijgestaan door de Pillen, zullen de uit bet lichaam verdwijnen, zilfs vuile wonden, hoe oud en ingeworl wijze worden genezen. alt deze Zvlf nimmer verlichtinitfl wending sermindert de ontslekinj pijn. Beza verzachtende Zalf, door,, de zieke deelen vloeit te zuiveren. king. In ernstige en verouderde altijd ook gebruikt worden, iloardt stellende kwaliteiten de geheele vloeiende deelen, in eenen gezondr Zeerc hoofden, srl-urft. puistj<-| weren of koningszeer en dergeli voor de vermogende kracht dezr zieke deelan, twee of driemaal d« an de Pillen volgens He gedrukte m De'ZalJ en Pillen moeten I worden in de volgt 1 tere Bttnui r.'.«.nagetrokken ra Zwerrende Borstcal itijve U. wrieliten BrnndTTondea Fistels W oUrvoete» Jicht ......me Ktir.p Likdoorns Lendenpijn Volledige gedrukte gehruiksagns doos en pot gevoegd. j-eft Tc hfkomen in de apollic E. Verwaerdp, le Dixmude. 1 van mi De verbetering welke ik toegebracht heb in 1 anaen het maken van gedeeltelijke gebijten zijn voor- zeker de beste dat de wetenschap dacht te ach terhalen. Door dit nieuw stelsel heeft men noch pijn, noch ongemak en alle voedsels zijn gemakkelijk om knau wen. DROESBEKE, Chirurgijn-Tandenmecster, Brussel, 29 St Michielstraat. Men kan hem raadplegen den eersten dinsdag van elke maand, te Dixmude, in 't hotel de Casino, van 9 ure des morgen tot 's middags. DIXMUDE. Tarwe per kekloliter. Rogge Sukrioen liever Boonen Aardappels de 100 kilos Eieren per 25 Boter 't stuk neg. 7 keet. Komt per kilt BERGEN. Tarwe middenp.per heet. Sukrioen Haver Boonen li. nitte Ermlen gele li. blaune Aardappelen KORT RIJK. Tame per kektoliter Rogge Haoer Kooltaad-olie per 100*.»7. Lijntaad-olie 100 id. ROESELARE. Zaai-Tarne ver 100k. Oude id. Nieuwe id. Roode id. Rogge Haver Booneu Aardappelen per 100 Art. Chicoreiboonen id. id. Id. nieuwe id. id. Koolzaad-olie id. id Lijnzaad-olie id. id- VEURNE. Tarwe per 145 liters Id. nieuwe Rogge Sukrioen Haver Boonen Broodprijs bruin 11/2k. kalf wit Poperinge, Aalst, hoppe. e T- 0 ~/o' 3 2ÏÏ 23 13 10 29te 10 12 24 - 18 -pn 11 50 J 73 -d; 61 50— l?t- 38 ior 23 - 21 - 25 - 12 - 24 19 7lc'a' 72 - 60 5<sel Jjik 28 --in) De- -"art, 18 ~raaf 19 T 26 -iCrC- ro :rcq, ;£er, ent. HOPPE-MA fr. 10' half cllit drc d£ bid bC we uid oojsi vcrlie valle was met holla isge. zijn lot i Een slaa; pen. le ki verk kom hel gcci zong vi en j,nno-

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1880 | | pagina 4